1543, липня 6. Чернче. — Рішення комісарів стосовно скарги підданих королівських маєтків у містечку Чернчі та Маневичі Луцького повіту на утиски маршалка Волинської землі, володимирсько старости, князя Федора Андрійовича Сангушковича Кошерського.

1543, лип­ня 6. Черн­че. — Рішен­ня комі­сарів сто­сов­но скар­ги під­да­них королівсь­ких маєт­ків у містеч­ку Черн­чі та Мане­ви­чі Луць­ко­го повіту на утис­ки мар­шал­ка Волинсь­кої зем­лі, воло­ди­мирсь­ко ста­ро­сти, кня­зя Федо­ра Андрій­о­ви­ча Сан­гуш­ко­ви­ча Кошерсь­ко­го. [Арк. 1] Мы, Мико­лай Кора­бѧ, вой­ский хол­мъ­ский, ста­ро­ста любом­ский, а Бог­дан Михай­ло­вич Сεмаш­ко, ста­ро­ста ковεл­ский, мεл­ниц­кий, вижов­ский, милѧ­нов­ский, фали­лεиц­кий ѡбъ­ѩвѧ­мы тымъ листом нашим, ѩко … Читать далее

1544, вересня 29. Берестя. — Лист обміну королеви Бони старості луцькому, маршалку господарському, князю Андрію Михайловичу Сангушковичу Кошерському та наступним луцьким старостам маєтків Бруховичі, Козлиничі і частини Головб, що стали належати до маєтку Мельниці, на луцьке війтівство з усіма доходами.

1544, верес­ня 29. Бере­стя. — Лист обмі­ну коро­ле­ви Бони ста­ро­сті луць­ко­му, мар­шал­ку гос­по­дарсь­ко­му, кня­зю Андрію Михай­ло­ви­чу Сан­гуш­ко­ви­чу Кошерсь­ко­му та наступ­ним луць­ким ста­ро­стам маєт­ків Бру­хо­ви­чі, Коз­ли­ни­чі і части­ни Головб, що ста­ли нале­жа­ти до маєт­ку Мель­ни­ці, на луць­ке вій­тів­ство з усі­ма дохо­да­ми. Бона, Божю м(и)л(о)стью королε­ваѩ пол­скаѧ, вεли­каѧ кн(я)г(и)нѧ лит(ов)скаѧ, рус­каѧ, прꙋскаѧ, жомо­ит­скаѧ, мазо­вεц­ка и иных. Ѡзнай­муємъ тымъ … Читать далее

1544, вересня 30. Берестя. — Лист обміну королеви Бони старості луцькому, маршалку господарському, князю Андрію Михайловичу Сангушковичу Кошерському маєтків Красне і Ставрів Луцького повіту на маєток Річицю Володимирського повіту.

1544, верес­ня 30. Бере­стя. — Лист обмі­ну коро­ле­ви Бони ста­ро­сті луць­ко­му, мар­шал­ку гос­по­дарсь­ко­му, кня­зю Андрію Михай­ло­ви­чу Сан­гуш­ко­ви­чу Кошерсь­ко­му маєт­ків Красне і Ставрів Луць­ко­го повіту на маєток Річи­цю Воло­ди­мирсь­ко­го повіту. Бона, Божю м(и)л(о)стью королε­ваѧ пол­скаѧ, вεли­каѧ кн(е)г(и)ни ли(то)вскаѧ, рꙋскаѧ, прꙋскаѧ, жомо­ит­скаѧ, мазо­вεц­ка и иных. Чинимъ зна­мε­ни­то тым н(а)шимъ листомъ всимъ поспо­ли­то, кому бꙋдεть потрεб того вѣда­ти. Што … Читать далее

1562, квітня 20. Вільно. — Лист продажний маршалка господарського князя Александра Андрійовича Сангушковича Кошерського, писарю пана Миколая Радзивіла пану Матису Савицькому маєтку Річиці Володимирського повіту за 4000 кіп грошів.

1562, квіт­ня 20. Віль­но. — Лист про­даж­ний мар­шал­ка гос­по­дарсь­ко­го кня­зя Алек­сандра Андрій­о­ви­ча Сан­гуш­ко­ви­ча Кошерсь­ко­го, писа­рю пана Мико­лая Рад­зиві­ла пану Мати­су Сави­ць­ко­му маєт­ку Річи­ці Воло­ди­мирсь­ко­го повіту за 4000 кіп гро­шів. Алεк­сан­дръ Андрεεвичъ Санк­гуш­ко­ви­ча Кошεр­ский, мар­ша­локъ г(о)с(по)д(а)ра королѧ εго м(и)л(о)сти Жик­ги­мон­та Авгу­ста, Божю м(и)л(о)стью королѧ пол­ско­го и вεли­ко­го кн(я)зѧ литов­ско­го, рꙋско­го, прус­ско­го, жомоитског(о), мазо­вεц­ко­го, лиф­лѧнт­ско­го и иныхъ, … Читать далее

1520, липня 1. Лист продажний Богдана Львовича Боговитиновича князю Василю Михайловичу Сангушковичу Ковельському маєтку Сомин у Володимирському повіті за 450 кіп грошів.

1520, лип­ня 1. Лист про­даж­ний Бог­да­на Льво­ви­ча Бого­ви­ти­но­ви­ча кня­зю Васи­лю Михай­ло­ви­чу Сан­гуш­ко­ви­чу Ковельсь­ко­му маєт­ку Сомин у Воло­ди­мирсь­ко­му повіті за 450 кіп гро­шів. Ѧ, Бог­дан Илво­вич Бого­ви­ти­но­ви­ча, вызна­ваю сим моим листомъ, хто на нεг(о) посмот­рить або чту­чи εго вслы­шит, н(и)нεшнимъ и на потомъ будꙋ­чимъ, кому бꙋдεть потрεб того вѣда­ти. Про­дал εсми имѣнє своε ѡтчиз­ноε на имѧ … Читать далее

1565, травень 23. Петриків. — Лист обміну дорогицького зем’янина Матиса Савицького великому князю литовському Сигізмунду II Августу маєтку Річиця Володимирського повіту на 60 волок землі в Упітській волості.

1565, тра­вень 23. Пет­ри­ків. — Лист обмі­ну доро­ги­ць­ко­го зем’янина Мати­са Сави­ць­ко­го вели­ко­му кня­зю литовсь­ко­му Сигіз­мун­ду II Авгу­сту маєт­ку Річи­ця Воло­ди­мирсь­ко­го повіту на 60 волок зем­лі в Упітсь­кій воло­сті. Наѩс­нεй­шо­го вεли­ко­го и нεз­ви­тε­жо­но­го г(о)с(по)д(а)рѧ Жик­ги­мон­та Авгу­ста, Божю м(и)л(о)стью королѩ пол­ско­го и вεли­ко­го кн(я)зѧ литов­ско­го, рус­ко­го, прус­ко­го, жомо­ит­ско­го, мазо­вεц­ко­го, лиф­лѧнт­ско­го и иных мно­гих пан­ствъ, г(о)с(по)д(а)ра п(а)на и … Читать далее

1518, грудня 23. Берестя. — Дозвіл великого князя литовського Сигізмунда I Старого князю Василю Михайловичу Сангушковичу Ковельському заснувати на місці села Ковель у Волинській землі однойменне місто і надає його мешканцям (полякам, русинам, євреям, вірменам і татарам) магдебурзьке право.

1518, груд­ня 23. Бере­стя. — Дозвіл вели­ко­го кня­зя литовсь­ко­го Сигіз­мун­да I Ста­ро­го кня­зю Васи­лю Михай­ло­ви­чу Сан­гуш­ко­ви­чу Ковельсь­ко­му засну­ва­ти на міс­ці села Ковель у Волинсь­кій зем­лі одной­менне місто і надає його меш­кан­цям (поля­кам, руси­нам, євре­ям, вір­ме­нам і тата­рам) маг­де­бурзь­ке пра­во. In nomine Domini amen. Ad perpetuam rei memoriam Ne gesta aut alique ordinaciones et principum concessiones cum … Читать далее

1521, липня 20. Краків. — Лист підтвердний великого князя литовського Сигізмунда I Старого князю Василю Михайловичу Сангушковичу Ковельському купівлі маєтку Сомин у Володимирському повіті у зем’янина волинського Богдана Львовича Боговитиновича.

1521, лип­ня 20. Кра­ків. — Лист під­тверд­ний вели­ко­го кня­зя литовсь­ко­го Сигіз­мун­да I Ста­ро­го кня­зю Васи­лю Михай­ло­ви­чу Сан­гуш­ко­ви­чу Ковельсь­ко­му купів­лі маєт­ку Сомин у Воло­ди­мирсь­ко­му повіті у зем’янина волинсь­ко­го Бог­да­на Льво­ви­ча Бого­ви­ти­но­ви­ча. Сам Жик­ги­монт, Божю м(и)л(о)стью корол пол­ский, вεли­кий кн(я)зь лит(о)вский, кн(я)жа прꙋскоє, жомо­ит­ский и иныхъ. Чиним зна­мѣ­ни­то симъ нашим листом, хто на нεго пост­мот­рить або чтꙋ­чи єго … Читать далее

1523, квітня 12. Краків. Лист підтвердний великого князя литовського Сигізмунда I Старого на обмін маєтка Тишковичі князя Василя Михайловича Сангушковича Ковельського на маєток Сядмярти владики володимирського Пахнотія.

1523, квіт­ня 12. Кра­ків. Лист під­тверд­ний вели­ко­го кня­зя литовсь­ко­го Сигіз­мун­да I Ста­ро­го на обмін маєт­ка Тиш­ко­ви­чі кня­зя Васи­ля Михай­ло­ви­ча Сан­гуш­ко­ви­ча Ковельсь­ко­го на маєток Сяд­мяр­ти вла­ди­ки воло­ди­мирсь­ко­го Пах­но­тія. Жик­ги­монт, Божю м(и)л(о)стью корол пол­ский, вεли­кий кн(я)зь лит(о)вский, рꙋский, кн(я)жа прус­коε, жомо­ит­ский и иных Чиним зна­мε­ни­то сим нашим листом, хто на нεго посмот­рит або чту­чи εго ꙋслы­шит, н(ы)нѣшним и … Читать далее

1533, серпня 5. Вільно. — Лист підтвердний королеви Бони на рішення третейських суддів у справі між старостою володимирським Федором Андрійовичем Сангушковичем і князем Василем Михайловичем Сангушковичем Ковельським щодо різноманітних збитків та волинських маєтностей.

1533, серп­ня 5. Віль­но. — Лист під­тверд­ний коро­ле­ви Бони на рішен­ня тре­тейсь­ких суд­дів у справі між ста­ро­стою воло­ди­мирсь­ким Федо­ром Андрій­о­ви­чем Сан­гуш­ко­ви­чем і кня­зем Васи­лем Михай­ло­ви­чем Сан­гуш­ко­ви­чем Ковельсь­ким щодо різ­но­маніт­них збит­ків та волинсь­ких маєт­но­стей. Бона, Божю м(и)л(о)стью королε­ваѧ пол­скаѧ, вεли­каѧ кн(е)г(и)ни литов­скаѧ, рус­скаѧ, прус­каѧ, жомо­ит­скаѧ, мазо­вε­цъ­скаѧ и иныхъ Ѡзнай­муєм тым-то н(а)шим листом, хто на нεго посмот­рит албо … Читать далее

1534, березня 20. Вільно. — Лист продажний князя Андрія Михайловича Сангушковича Кошерського віленському біскупу, князю Яну з князів литовських, (позашлюбного сина короля) на маєток Цеценівці в Крем’янецькому повіті за 830 кіп грошів.

1534, берез­ня 20. Віль­но. — Лист про­даж­ний кня­зя Андрія Михай­ло­ви­ча Сан­гуш­ко­ви­ча Кошерсь­ко­го віленсь­ко­му біску­пу, кня­зю Яну з князів литовсь­ких, (поза­шлюб­но­го сина коро­ля) на маєток Цеценів­ці в Крем’янецькому повіті за 830 кіп гро­шів. Ѩ, кн(я)зь Андрεй Михай­ло­вич Сεнкгушковича1 Кошир­ский, мар­ша­лок гос(пода)рѧ королѧ εго м(и)л(о)сти, вызна­ваю самъ на сεбε симъ моимъ листомъ, кож­до­му доб­ро­му, хто на нεго … Читать далее

1534, вересня 22. Вільно. — Лист підтвердний великого князя литовського Сигізмунда I Старого продажного запису маршалка господарського князя Андрія Михайловича Сангушковича Кошерського, віленському біскупу, князю Яну з князів литовських (позашлюбного сина короля), маєтку Цеценівці в Крем’янецькому повіті за 830 кіп грошів.

1534, верес­ня 22. Віль­но. — Лист під­тверд­ний вели­ко­го кня­зя литовсь­ко­го Сигіз­мун­да I Ста­ро­го про­даж­но­го запи­су мар­шал­ка гос­по­дарсь­ко­го кня­зя Андрія Михай­ло­ви­ча Сан­гуш­ко­ви­ча Кошерсь­ко­го, віленсь­ко­му біску­пу, кня­зю Яну з князів литовсь­ких (поза­шлюб­но­го сина коро­ля), маєт­ку Цеценів­ці в Крем’янецькому повіті за 830 кіп гро­шів. Жик­ги­монт, Божю м(и)л(о)стью корол пол­ский и вεли­кий кнѧзь литов­ский, рус­кий, прус­кий, жомо­ит­ский и мазо­вεц­кий … Читать далее

1535, травня 16. Туличів. — Лист продажний князя Петра Михайловича Острожецького князю Василю Михайловичу Сангушковичу Ковельському на маєток Туличів за 400 кіп грошів.

1535, трав­ня 16. Тули­чів. — Лист про­даж­ний кня­зя Пет­ра Михай­ло­ви­ча Остро­же­ць­ко­го кня­зю Васи­лю Михай­ло­ви­чу Сан­гуш­ко­ви­чу Ковельсь­ко­му на маєток Тули­чів за 400 кіп гро­шів. Ѩ, кн(я)зь Пεтръ Михай­ло­вич Ѡстро­жεц­кий, чиню ѩвно и созна­ваю самъ на сεбε симъ моимъ листεмъ, нинεш­нимъ и на потом будучим, кому будεт потрεб того вѣда­ти або чту­чи єго слы­ша­ти, што ж про­дал … Читать далее

1536, травня 20. Вільно. — Лист підтвердний великого князя литовського Сигізмунда I Старого князю Василю Михайловичу Сангушковичу Ковельському на купівлю половини маєтка Туличова у Володимирському повіті на вічність.

1536, трав­ня 20. Віль­но. — Лист під­тверд­ний вели­ко­го кня­зя литовсь­ко­го Сигіз­мун­да I Ста­ро­го кня­зю Васи­лю Михай­ло­ви­чу Сан­гуш­ко­ви­чу Ковельсь­ко­му на купів­лю поло­ви­ни маєт­ка Тули­чо­ва у Воло­ди­мирсь­ко­му повіті на віч­ність. Жик­ги­мѡнт Божю м(и)л(о)стью корол пол­ский, вєли­кий кн(я)зь ли(то)вский, рꙋский, прус­кий, жомо­ит­ский, мазо­вєц­кий и иныхъ Чинимъ зна­мε­ни­то симъ нашимъ листомъ, хто на нεго посмот­рить, або чту­чи єго ꙋслы­шить, нынεш­нимъ … Читать далее

1536, жовтня 12. Вільно. — Лист обміну маршалка Волинської землі, володимирського старости, князя Федора Андрійовича Сангушковича Кошерського з королевою Боною маєтку Ставрів біля Луцька на маєток Лепесовку Кременецького повіту.

1536, жовтня 12. Віль­но. — Лист обмі­ну мар­шал­ка Волинсь­кої зем­лі, воло­ди­мирсь­ко­го ста­ро­сти, кня­зя Федо­ра Андрій­о­ви­ча Сан­гуш­ко­ви­ча Кошерсь­ко­го з коро­ле­вою Боною маєт­ку Ставрів біля Луць­ка на маєток Лепе­сов­ку Кре­ме­не­ць­ко­го повіту. Ѩ, кн(я)зь Фεдоръ Андрѣεвичь Сонк­гꙋш­ко­ви­ча, мар­ша­локъ зεм­ли Волын­скоє, ста­ро­ста воло­ди­мεрь­ский, ѩвно чиню симъ моимъ листомъ. Кото­роε вой­то­въство мѣста Лꙋц­ко­го со всимъ имεнь­ємъ лεжа­чим, што кꙋ томꙋ … Читать далее

1538, січня 05. Миляновичі. — Лист продажний волинського зем’янина Левка Ласковича Задибського князю Василю Михайловичу Сангушковичу Ковельському отчинного маєтку Задиби у Володимирському повіті за 500 кіп грошів.

1538, січ­ня 05. Миля­но­ви­чі. — Лист про­даж­ний волинсь­ко­го зем’янина Лев­ка Лас­ко­ви­ча Задибсь­ко­го кня­зю Васи­лю Михай­ло­ви­чу Сан­гуш­ко­ви­чу Ковельсь­ко­му отчин­но­го маєт­ку Зади­би у Воло­ди­мирсь­ко­му повіті за 500 кіп гро­шів. Ѩ, Лεв­ко Лас­ко­вич Задыб­ский, зεмѧ­нин зεм­ли Волын­скоε, вεс­по­локъ и з жоною моεю Ган­ною, и з дѣт­ми н(а)шими, вызна­ваю сим моим листомъ самъ на сεбε, кож­до­мꙋ доб­ро­му хто на … Читать далее

1543, березня 04. Краків. — Лист обміну князя Василя Михайловича Сангушковича Ковельського з королевою Боною замку Ковель з усіма прилеглими населеними пунктами та землями на волость Горвол і двори Смолняни і Обольці.

1543, берез­ня 04. Кра­ків. — Лист обмі­ну кня­зя Васи­ля Михай­ло­ви­ча Сан­гуш­ко­ви­ча Ковельсь­ко­го з коро­ле­вою Боною зам­ку Ковель з усі­ма при­лег­ли­ми насе­ле­ни­ми пунк­та­ми та зем­ля­ми на волость Горвол і дво­ри Смол­ня­ни і Оболь­ці. Ѩ, Васи­лεй Михай­ло­вичъ Санк­гꙋш­ко­ви­ча Ковεл­ский з жоною моєю Зофѣю и сыномъ моимъ, кн(я)зεмъ Гри­горь­єм, и з доч­ка­ми мои­ми Ган­ною, Мак­далε­ною, Мари­ною, вызна­ва­мы сами … Читать далее