Мошковские, князья

МОШ­КОВ­СКИЕ И КОМА­РИЦ­КИЕ — кня­же­ский род в Вели­ком кня­же­стве Литов­ском. от Мош­ко­ва в Оршан­ском пове­те. Вла­де­ли уде­лом с цен­тром в селе Мош­ко­во в Оршан­ском пове­те. Так­же вла­де­ли с. Кома­ри­чи (Кома­ри­ца) в Оршан­ском пове­те. Друцк, Мош­ка­ва і Кама­ры­чы некалі ўтва­ралі адзін з удзе­лаў, на якія пад­зя­ля­ла­ся Друц­кае княст­ва. Род угас до 1509, Мош­ко­во в сере­дине XVI века пере­шло к кня­зю Андрею Ива­но­ви­чу Друцкому-Озерецкому.

Вольф отно­сил их к потом­кам кня­зей Полоцко-Витебских.
Литов­ский пан Ян Дов­гирд в пери­од сво­е­го вилен­ско­го вое­вод­ства (1434-1443) полу­чил в вот­чи­ну име­ние Друц­ких кня­зей Мош­ко­во и Тете­рин. По всей види­мо­сти, это было свя­за­но с отъ­ез­дом в 1436 г. в Моск­ву кня­зя Ива­на Бабы с сыно­вья­ми. В XV в. жил князь Федор Мош­ков­ский, вдо­ва кото­ро­го вла­де­ла его зем­ля­ми. Их дети: Миха­ил и две доче­ри — Бог­да­на и Ган­на. Миха­ил умер без­дет­ным око­ло 1509 г. Княж­на Ган­на Мош­ков­ская уп. 1509 за кня­зем Жижем­ским Миха­и­лом Ива­но­ви­чем. Княж­на Бог­да­на Мош­ков­ская упо­мя­ну­та в 1509 г., жена Жда­на Яцко­ви­ча, после смер­ти его вышла замуж за Маха­и­ла, кото­рый от име­ния Бог­да­ны Кома­ри­цы назы­вал себя Кома­риц­ким (уп. 1528—1533).

I поко­ле­ние

КН. ФЕДОР ……. МОШКОВСКИЙ

W XV-t.ym wieku żył kniaź Fedor Moszkowski, którego wdowa kniahinia Fedorowa Moszkowska, władała pod koniec panowania króla Kazimierza ziemiami graniczącemiz włością Luboszańską, ziemiami pani Iwanowej Chodkiewiczowej i kniahini Mitkowej Żubrewickiej oraz pana Stanisława Janowicza Miszkowicza łowczyca hospodarskiego 1. Z udziału jaki jedna z kniažen Moszkowskich miała w dobr Druckich *), wynika, że albo sam kniaź Fedor albo jego żona należeli do kniaziów Druckich . 

Ж., …… …… …… (нач.1480-х).

II поко­ле­ние

КН. МИХА­ИЛ ФЕДО­РО­ВИЧ МОШКОВСКИЙ

Со смер­тью Миха­и­ла Мош­ков­ско­го кня­же­ские вла­де­ния были раз­де­ле­ны меж­ду его сёст­ра­ми и вдо­вой (имя неизв.), кото­рые сов­мест­но рас­по­ря­жа­лись Мош­ко­вом по третям. 

Michał umarł bezpotom nie pozostawiając wdowę kniahinię Michałowę Moszkowską, którą siostry mężowskie i ich małżonkowie, a mianowicie bojaryn hospodarski Buben z żoną i swojakiniami (siostrami żony), Bohdaną Ždanową Jackowicza i kniaźną Hanną, pozywają 1509 r. o majątki nieboszczyka brata ich kniazia Michała Moszkowskiego, bezpotomnie zmarłego. Kniahinia ze swej strony dowodziła, że trzyma te majątki w summie 400 kop groszy, zapisanych jej przez męża, więc wyrokiem królewskim postanowiono, pozostawić ją przy majątkach, tylko w razie powtórnego zamążpójścia, krewnimęża mają prawo zwrócić jej 400 kop groszy i odebrać majątki, o których polecono wywiedzieć się kniaziom Fedorowi Iwanowiczowi Żesławskiemu i Andrzejowi Konstantynowiczowi Prichabskiemu ?). Jeszcze w 1533 r. kniahinia Moszkowska pozywała Aleksandra Chodkiewicza o bliskość
swą do majątku Komarycze *). 

КН. ИВАН ФЕДО­РО­ВИЧ МОШКОВСКИЙ

в реест­ре о при­ви­леи при­но­ше­ния за упо­кой усоп­ших за 1554 год Кие­во-Печер­ской Лав­ре упо­мя­нут-князь Мош­ков­ский Иван Фёдорович

КНЖ. ……. ФЕДО­РОВ­НА МОШКОВСКАЯ
(1509)

М., …… ……. БУБЕН, боярин.

КНЖ. БОГ­ДА­НА ФЕДО­РОВ­НА МОШ­КОВ­СКАЯ И КОМА­РИЦ­КАЯ (1509, 1533)

М.1-й, ЖДАН ЯЦКОВИЧ.

М. 2-й, МИХА­ИЛ КОМА­РИЦ­КИЙ (1510, †1510/1528)

КНЖ. АННА ФЕДО­РОВ­НА МОШ­КОВ­СКАЯ (1509, 1533)

Яшчэ адна­му сыну Іва­на Бабы, Кан­стан­ці­ну, нале­жаў маён­так Прых­а­бы ў вяр­хоўях ракі Адроў, ад яко­га яго нашчад­кі пісалі­ся кня­зя­мі Прых­аб­скі­мі. Сярод спад­чы­ны Прых­аб­скіх паз­ней (ужо пас­ля зга­сан­ня муж­чын­с­кай галі­ны роду) пры­га­д­ва­юц­ца Сялец, Мош­ка­ва і Лама­чын на левым бера­зе таго ж Адро­ва, Куцей­на на Дня­п­ры ля самай Оршы, а так­са­ма Обаль і Госмір у Віцеб­скім паве­це [53]. Не выклю­ча­на, што нека­то­рыя з гэтых маёнт­каў не ўва­х­од­зілі ў пер­ша­па­чат­ко­вую спад­чы­ну Кан­стан­ці­на Бабі­ча, а былі набы­ты ім ці яго нашчад­ка­мі паз­ней. Аднак пра іх даў­нюю пры­на­леж­на­сць да Друц­ка­га княст­ва ўскос­на свед­чы­ць тое, что ў інвен­та­ры 1562 г. гэтыя абша­ры пазна­ча­ны як нале­жа­чыя да маёнт­ка Мош­ка­ва [54]. Ёсць шэраг дока­заў таго, што гэты маён­так у сваю чар­гу нале­жаў да Друц­ка не паз­ней 1430-х гг. Прыклад­на на пачат­ку 1480-х гг. пры­га­д­ва­ец­ца ней­кая кня­гі­ня Фёда­ра­ва Мош­каўская, якой нале­жалі зем­лі паміж Люба­шан­скім ста­ро­ствам, ула­дан­ня­мі ўда­вы кня­зя Міт­кі Зуб­равіц­ка­га і ўда­вы пана Іва­на Хад­кеві­ча. Ю. Вольф лічы­ць, што яе спад­чын­ні­ца­мі былі Баг­да­на, жон­ка кня­зя Міха­ла Кама­рыц­ка­га, і Ган­на, жон­ка кня­зя Міха­ла Жыж­эм­ска­га, якія састу­пілі пану Аль­бр­эхту Гаштаўту свой маён­так Кама­ры­чы (у сён­няш­нім Быхаўскім раёне, неда­лё­ка ад Нова­га Быха­ва) [55]. Пры гэтым адзін з дар­чых запі­саў Ган­ны Жыж­эм­скай, склад­зе­ны каля 1531 г. у Мош­ка­ве (што свед­чы­ць пра пры­на­леж­на­сць ёй і гэта­га паселіш­ча) пры­га­д­вае так­са­ма “части спад­ку в добрах Одруц­ких” [56]. Зна­чы­ць, Друцк, Мош­ка­ва і Кама­ры­чы некалі ўтва­ралі адзін з удзе­лаў, на якія пад­зя­ля­ла­ся Друц­кае княства

Женат был на княжне Анне Михай­ловне Мош­ков­ской, за кото­рой при­да­ное было Кома­ри­чи, дво­рец и часть вот­чи­ны Друцк.
Княж­на Анна Фёдо­ров­на Мош­ков­ская в 1533 г. заве­ща­ла свою долю в Мош­ко­ве и Кома­ри­чах пану Аль­брех­ту Мар­ти­но­ви­чу Гаштоль­ду (ум. 1539).

М., КН. МИХА­ИЛ ИВА­НО­ВИЧ МАН­ЧИЧ ЖИЖЕМ­СКИЙ (1440-е-1530), сын Ива­на Дмит­ри­е­ви­ча (1° дру­жи­на — кнж. Путивльская).

НОТАТКИ
  1. Z. 6 str. 272, 273.[]