Росписи потомков князя Михаила Черниговского из сборника Дионисия Звенигородского, нач. ХVI в.

Рос­пи­си потом­ков кня­зя Миха­и­ла Чер­ни­гов­ско­го из сбор­ни­ка Дио­ни­сия Зве­ни­го­род­ско­го, нач. ХVI в.// Быч­ко­ва М. Е. Состав клас­са фео­да­лов Рос­сии в ХУ! в. М. 1986. При­ло­же­ние. С. 74—77.

Lietuvos metrika. Knyga Nr. 3 (1440–1498). užrašymų knyga 3. Parengė L. Anužytė ir A. Baliulis. Vilnius: Žara, 1998. 167 p.

Lietuvos Metrika = Литов­ская Мет­ри­ка = Литов­ская Мет­ри­ка. Номер кни­ги 3: (1440-1498); Тет­радь 3 / Литов­ский инсти­тут исто­рии; [под­го­тов­ле­но Линой Ану­жи­те, Аль­гир­да­сом Балюли­сом]. – Виль­нюс: Жара, 1998 (Кау­нас: Ауш­ра). — стр. 166 – Текст на литов­ском, англий­ском, поль­ском, рус­ском язы­ках. — Тираж 1500 экз. – ISBN 9986-34-026-8 (3 тома). – ISBN 9986-34-027-6 (общий) 3-я кни­га … Читать далее

Литовська метрика. Книга 43

Мет­ры­ка Вяліка­га Княст­ва Літоўска­га: Кн. 43 (1523-1560): Кн. запі­саў 43 (Коп. кан­ца XVI ст.) / Пад­рыхт. В. С. Мян­жын­скі; НАН Бела­русі, Ін-т гісто­рыі. — Мн.: Бел. наву­ка, 2003. — 167 с. Адна най­больш ціка­вая з кніг серыі архе­а­гра­фіч­ных выдан­няў мат­э­ры­я­лаў Мет­ры­кі — дзяр­жаў­на­га архі­ва Вяліка­га Княст­ва Літоўска­га, най­вя­лік­ша­га ком­плек­су даку­мен­таў па гісто­рыі Бела­русі, Літ­вы, Украі­ны, нека­то­рых … Читать далее

Шокарев С.Ю. Коммеморативные практики князей Воротынских В XVI–XVII вв.

// Воро­тын­ские чте­ния. Сред­не­ве­ко­вая Рос­сия: воен­ный и духов­ный подвиг пред­ков: мате­ри­а­лы II Все­рос­сий­ской науч­но-прак­ти­че­ской кон­фе­рен­ции с меж­ду­на­род­ным уча­сти­ем (Волог­да – Кирил­лов, 10–12 сен­тяб­ря 2021 г.). Вып. 2. Волог­да: ВоГУ, 2022. С. 

Читать далее

Лицкевич О. В. Вкладная запись князя А[ндрея] Борисовича в Лавришевском Евангелии

// Мат­э­ры­я­лы ХVІ Між­на­род­ных кні­га­з­наўчых чытан­няў: да 500-годдзя засна­ван­ня Жыро­віц­ка­га мана­сты­ра і біб­ліят­экі, Мінск, 15 мая 2020 г. / Нац. біб­ліят­эка Бела­русі. Мінск, 2020. С. 103-108.

Читать далее

Зинько М. А. Крупная княжеская вотчина и ее окружение в конце XV — середине XVI вв. (на примере рода князей Микулинских)

Дис­сер­та­ция на соис­ка­ние уче­ной сте­пе­ни кан­ди­да­та исто­ри­че­ских наук. Мос­ков­ский госу­дар­ствен­ный уни­вер­си­тет име­ни М.В. Ломо­но­со­ва. Исто­ри­че­ский факуль­тет. Спе­ци­аль­ность 07.00.02 — Оте­че­ствен­ная история

Читать далее

Келембет С. М. Князі Нижегородсько-Суздальської землі в кінці XIV – середині XV століть (історико-генеалогічний дискурс)

Дисер­та­ція на здо­бут­тя нау­ко­во­го сту­пе­ня кан­ди­да­та істо­рич­них наук. 07. 00. 06 – історіо­гра­фія, дже­ре­лознав­ство таь­спе­ціаль­ні істо­рич­ні дис­ци­плі­ни. Дні­про­пет­ровсь­кий націо­наль­ний універ­си­тет. Дні­про­пет­ровськ. 2005

Читать далее

Однороженко О.А. Герб князів Острозьких

// Нау­ко­ві запис­ки [Націо­наль­но­го універ­си­те­ту «Острозь­ка ака­де­мія»]. Істо­рич­ні нау­ки. — 2008. — Вип. 13. — С. 60-76. Історія гер­ба най­по­туж­ні­шо­го кня­жо­го роду піз­­ньо-серед­­ньо­віч­­ної Русі мала зов­сім інший вигляд. Вся про­бле­ма доте­пе­ріш­ніх студій над гераль­ди­кою Острозь­ких поля­га­ла в тому, що най­дав­ні­ши­ми пам’ятками, яки­ми опе­ру­ва­ли істо­ри­ки в своїх дослід­жен­нях, були зоб­ра­жен­ня князівсь­ко­го гер­ба в різ­но­маніт­них ста­ро­дру­ках та гер­бов­ни­ках … Читать далее

Собчук В.Д. Маловідомі актові джерела XV ст. з історії еліти пізньосередньовічної Волині.

// Студії і матеріа­ли з історії Волині. 2018 / Міністер­ство куль­ту­ри Украї­ни, Кремен.-Почаїв. держ. іст.-архітектур. запо­від­ник; Ін-т історії Украї­ни НАН Украї­ни; ред­ко­ле­гія: В. Соб­чук (голов­ний редак­тор) [та ін.]. – Кре­ме­не­ць : Кре­­ме­­не­­ць­­ко-Почаїв­сь­­кий дер­жав­ний істо­ри­ко-архі­­тек­тур­­ний запо­від­ник, 2018. – 368 с. : іл. Опуб­лі­ко­ва­но тек­сти п’яти актів XV ст. ста­ро­українсь­кою мовою щодо маєт­ків гене­тич­но зв’язаних між собою родів … Читать далее

Хлебионек М. Печати княжат Зигмунда Кейстутовича и Михаила Зигмундовича при документе бреского мира с 1435 года.

Marcin Hlebionek. Pieczęcie książąt Zygmunta Kiejstutowicza i Michała Zygmuntowicza przy dokumencie pokoju brzeskiego z 1435 r. // Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorijos atodangos : profesoriaus Mečislovo Jučo 90-mečio jubiliejui skirtas mokslinių straipsnių rinkinys / sudarytojai Vydas Dolinskas, Rimvydas Petrauskas, Edmundas Rimša. – 2016. – S. 237-247 Pieczecie_ksiazat_Zygmunta_Kiejstutowicz

Хоруженко О.И. Последние князья Тарусские в синодике Московского Успенского собора

Опуб­ли­ко­ва­но: // Quaestio Rossica. — 2021. — Т. 9, № 3. — С. 877-885. Новые дан­ные о родо­сло­вии кня­зей Тарус­ских в сино­ди­ке Мос­ков­ско­го Успен­ско­го собо­ра сопо­став­ля­ют­ся с ред­ки­ми упо­ми­на­ни­я­ми пред­ста­ви­те­лей это­го рода в духов­ных и дого­вор­ных гра­мо­тах мос­ков­ских вели­ких кня­зей XV–XVI вв., дру­гих источ­ни­ках. Ряд иссле­до­ва­те­лей пред­ла­гал отож­деств­лять кня­зей Тарус­ских в этих источ­ни­ках с пред­ста­ви­те­ля­ми иных родов: кня­зя Васи­лия Ива­но­ви­ча Тарус­ско­го в мос­­ко­в­ско-лито­в­ском дого­во­ре 1449 г. … Читать далее

Чурсин Д.И. «Еголдаева тьма» и её волости по данным исторических источников.

Чур­син Д.И. «Егол­да­е­ва тьма» и её воло­сти по дан­ным исто­ри­че­ских источ­ни­ков. // Исто­рия. Обще­ство. Поли­ти­ка. 2021 №2(18). С.96-119. Анно­та­ция: В ста­тье про­ана­ли­зи­ро­ва­ны доку­мен­таль­ные све­де­ния о несколь­ких тер­ри­то­ри­аль­ных еди­ни­цах (воло­стях), в XV веке нахо­див­ших­ся в соста­ве Вели­ко­го кня­же­ства Литов­ско­го и вхо­див­ших в чис­ло вла­де­ний кня­зя Егол­­дая-Дми­т­рия Сара­е­ви­ча. Исто­рия этих воло­стей про­сле­же­на вплоть до сере­ди­ны XVII сто­ле­тия, … Читать далее

Бабенко А. А., Комаров О. В. Войны между Олегом Рязанским и Витовтом.

// Novogardia. № 4 (8). 2020. В ста­тье рас­смат­ри­ва­ют­ся вой­ны меж­ду рязан­ским кня­зем Оле­гом Рязан­ским и вели­ким литов­ским кня­зем Вито­втом. Про­из­во­дит­ся раз­бор лето­пис­ных дан­ных об этих вой­нах. На осно­ве доку­мен­таль­ных и лето­пис­ных источ­ни­ков пока­зан поли­ти­че­ский фон собы­тий. Клю­че­вые сло­ва: Рязань, Вели­кое кня­же­ство Литов­ское, Вито­вт, Олег Ива­но­вич, Смо­ленск, Любутск, Вер­хов­ские кня­же­ства, Козельск, Глу­хов, Ново­силь, Кара­чев, Тарусса.

Веселовский С. Б. Последние уделы в Северо-Восточной Руси.

Текст вос­про­из­ве­ден по изда­нию: Послед­ние уде­лы в Севе­­ро-Восточ­­ной Руси // Исто­ри­че­ские запис­ки, Том 22. 1947 В кон­це кня­же­ния вели­ко­го кня­зя Ива­на III оста­вал­ся толь­ко один удел кня­зей мос­ков­ско­го дома – неболь­шой удел кня­зя Федо­ра Бори­со­ви­ча Волоц­ко­го. Объ­еди­ни­тель Руси, Иван III, в вопро­се об уде­лах сво­их род­ствен­ни­ков при­дер­жи­вал­ся ста­рых обы­ча­ев и создал для сво­их млад­ших сыно­вей сле­ду­ю­щие … Читать далее

Белецкий С. В., Веретюшкин Р. С., Горлов К. В. Свинцовые пломбы из раскопок в Курске в 2016 г.

// Запис­ки инсти­ту­та исто­рии мате­ри­аль­ной куль­ту­ры. 2017. № 16. с. 146-159. Клю­че­вые сло­ва: плом­бы, рас­коп­ки, систе­ма­ти­за­ция, кня­же­ские зна­ки, Древ­няя Русь. Свин­цо­вые плом­бы явля­ют­ся самы­ми мас­со­вы­ми сфра­ги­сти­че­ски­ми наход­ка­ми на тер­ри­то­рии древ­ней Руси. К сожа­ле­нию, инфор­ма­тив­ные воз­мож­но­сти этих пред­ме­тов в пол­ной мере не изу­че­ны. Хотя сами памят­ни­ки нахо­дят­ся в поле зре­ния исто­ри­ков почти пол­то­ра сто­ле­тия, до сих … Читать далее

Кузьмин А.В. Титулованная знать Великого Княжества Литовского в «великой войне» 1409—1411 гг. против Тевтонского Ордена

// Вялі­кае княст­ва Литоу́скае і яго сусед­зі у ХIV-ХV стст.: сапер­ніцтва, супра­цо­уніцтва, уро­кі: Да 600-годдзя Грун­вальд­скай біт­вы : мат­э­ры­я­лы Між­нар. навук. канф. (Грод­на, 8-9 лип. 2010 г.) / Нац. акад. навук Бела­русі, Ін-т істо­рыи ; Гро­дзен­скі дзярж. ун-т імя Янкі Купа­лы ; уклад. : А. І. Гру­ша, С. В. Маро­за­ва ; рэд­кал. : А. А. … Читать далее