Ягеллоны, князья и короли

Ягеллоны, князья и короли

ЯГЕЛ­ЛО­НИ — дина­стія, яка пану­ва­ла в Королів­стві Польсь­ко­му (1386—1572), Вели­ко­му князів­стві Литовсь­ко­му (1378—1434, 1440—1572), Угор. королів­стві (1440—44, 1490—1526), Чесь­ко­му королів­стві (1471—1526). Я. є від­га­лу­жен­ням Геди­мі­но­ви­чів. Серед Я. польс. коро­ля­ми були зас­нов­ник дина­стії Ягай­ло [1]*, його сини Вла­ди­слав III [4] і Кази­мир IV [6], ону­ки Ян-Оль­брахт [10], Олек­сандр Ягел­лон [11] і Сигіз­мунд I Ста­рий [13], пра­внук Сигіз­мунд II Август [25], вели­ки­ми кня­зя­ми литовсь­ки­ми — Ягай­ло [1], Кази­мир IV [6], Олек­сандр Ягел­лон [11], Сигіз­мунд I Ста­рий [13] і Сигіз­мунд II Август [25], угор. коро­ля­ми — Вла­ди­слав III (під іме­нем Лас­ло I) [4], онук Ягай­ла Вла­ди­слав (Лас­ло) II [7] і пра­внук Людо­вік (Лай­ош) II [21], чесь­ки­ми коро­ля­ми — Вла­ди­слав (Лас­ло) II [7] і Людо­вік (Лай­ош) II [21].

З ін. пред­став­ни­ків дина­стії слід від­зна­чи­ти двох синів Кази­ми­ра IV: каноні­зо­ва­но­го 1521 Кази­ми­ра [9] (його моги­лу в кафед­раль­но­му соборі у Віль­нюсі досі шану­ють като­ли­ки) і кар­ди­на­ла Фри­де­ри­ка [15], який став гнез­ненсь­ким архіє­пис­ко­пом. Я. були пов’язані шлю­ба­ми з багатьма дина­стія­ми Євро­пи, зокре­ма з Габс­бур­га­ми і Гоген­цол­лер­на­ми. Жоден із чоло­віків — пред­став­ни­ків 4-го поколін­ня Я. — не зали­шив нащад­ків. Шлю­би жінок — пред­став­ни­ць 4-го поколін­ня Я. — забез­пе­чи­ли спад­ко­вість вла­ди в Речі Поспо­ли­тій. Коро­ле­ва Анна [27], донь­ка Сигіз­мун­да I Ста­ро­го, була дру­жи­ною Сте­фа­на Баторія, а її сест­ра Ката­жи­на [28] — матір’ю коро­ля Сигіз­мун­да III (дина­стія Ваза).

Дина­стія Ягел­лонів деталь­но вив­че­на, тому немає потре­би в обгрун­ту­ван­ні пози­цій таб­ли­ці, яка наве­де­на для пов­но­ти кар­ти­ни (див: Двор­жа­чек, табл. 13; Wdowiszewski Z. Genealogia Jagiellonów. W., 1960;Przezdziecki A. Jagiellonki polski, t. 1 V,kr. 1868-1878).

2/1. ЕЛЬЖ­БЕ­ТА-БОНІ­ФА­ЦІЯ. * 22.06. † 13.07.1399 p. 

Доч­ка Ядвіги.

2. ЯДВІ­ГА. * 8. 04. 1408 + 8. 12. 1431 p. 

Доч­ка Анни. 8.04.1421 p. була зару­че­на з бран­ден­бурзь­ким марк­гра­фом Фрідрі­хом (* 1371 +21.09.1440), котро­го дея­кі маг­на­ти роз­гля­да­ли як пре­тен­ден­та на польсь­ку корону. 

3. ВЛА­ДИ­СЛАВ III ВАР­НЕН­ЧИК. * 3. 10. 1424 + 10. 11 1444 р. 

Король польсь­кий (14341444) і угорсь­кий (1440-1444). Заги­нув у битві при Вар­ні під час очо­лю­ва­но­го ним хре­сто­во­го похо­ду про­ти турок. 4. КАЗИ­МИР. * 16. 05. 1426 + 2. 03. 1427 р. 

5. КАЗИ­МИР IV ЯГЕЛ­ЛОН­ЧИК. * ЗО. 11. 1427 + 7. 06. 1492 р. 

Вели­кий князь литовсь­кий (1441-1492) і король польсь­кий (1447-1492). 10. 02. 1454 р. одру­жи­вся з Єли­за­ве­тою (* 1436/37 + 30. 80 1505), доч­кою Аль­брех­та II Габс­бур­га, про­ зва­ною Рако­шан­кою (Австріяч­кою), з якою мав 14 дітей: 6 синів і 8 дочок. 

6. ВЛА­ДИ­СЛАВ (ЛАС­ЛО) * 1. 03. 1456 + 13. 03. 1516 р. 

Король Чехії (1469-1516) і Угор­щи­ни (1490-1516). Був одру­же­ний три­чі: 20. 08. 1476 р. з Бар­ба­рою (* 29. 05. 1416 + 4. 09. 1515), доч­кою бран­ден­бурзь­ко­го марк­гра­фа Аль­брех­та Ахіл­ле­са, удо­вою гло­говсь­ко­го-крос­ненсь­ко­го кня­зя Генрі­ха XI, з якою роз­лу­чи­вся 7.04.1500 р.; 4. 10. 1490 таєм­но взяв шлюб з Беат­рі­че (* 1457 + 23. 09. 1508), доч­кою Фер­ді­нан­да І коро­ля неа­ політансь­ко­го, удо­вою коро­ля Матья­ша Кор­ві­на, з котрою також роз­лу­чи­вся 7. 04. 1500 р.; втретє одру­жи­вся 6. 10. 1502 р. з Анною (* 1484 + 26. 07. 1506), доч­кою Гасто­на II де Фокс-Граїл­лі гра­фа де Кандале. 

7. КАЗИ­МИР * 3. 10. 1458 + 4. 03. 1484 р. 

Каноні­зо­ва­ний церк­вою у 1602 р. 

8. ЯН ОЛЬ­БРАХТ. * 27. 12. 1459 + 17. 06.1501 р. 

Князь гло­говсь­кий (1490-1498), король поль­ ський (1492-1501). 9. ОЛЕК­САНДР. * 5. 08. 1461 + 19. 08. 1506 р. Вели­кий князь литовсь­кий (1492-1506) і король польсь­кий (1501-1506). 15. 02. 1495 р. одру­жи­вся з Оле­ною (* 19. 05. 1476 + 20. 01. 1513), доч­кою вели­ко­го кня­зя мос­ковсь­ко­го Іва­на III Васильови­ ча ( * 19. 05. 1476 + 20. 01. 1513). Через політи­ку Іва­на III цей шлюб не при­вів до миру між Лит­вою та Мос­ковсь­кою державою. 

10. СИЗГ­МУНТ СТА­РИЙ.* 1.01.1467+1.04. 1548 р.

Князь гло­говсь­кий (1498-1506) іопавсь­кий (1501-1506), король польсь­кий (1506-1548), та ве­ ликий князь литовсь­кий (1506-1548). Пер­ший шлюб взяв 8. 1512 р. з Бар­ба­рою (* 1495 + 2. 10. 1515), доч­кою тран­сіль­вансь­ко­го воє­во­ди Стефа­ на Запо­льяї. 18. 04. 1518 р. одру­жи­вся вдру­ге з Боною Сфор­ца (* 2. 02. 1494 + 19. 11. 1557), доч­ кою мілансь­ко­го гер­цо­га Джан Галеаццо. 

11. ФРІДРІХ * 27. 04. 1468 + 14. 03. 1503 р. 

Біскуп кра­ківсь­кий (1488-1439), архіє­пис­коп гнєз­нинсь­кий і кар­ди­нал-при­мас Поль­щі (з 1493 р.). 

12. АННА. * 23.07.1503 + 27.01.1547 р. 

25.05. 1521 р. була вида­на за Фер­ді­нан­да І Габс­бур­га, австрійсь­ко­го гер­цо­га і гер­мансь­ко­го імпе­ра­то­ра (+25. 07. 1564 р.).

13. ЛЮДО­ВІК II. * 1.07. 1506 + 29.08. 1526 р. 

Король чесь­кий і угорсь­кий (1518-1526). Заги­нув у битві під Моха­чем. 13. 01. 1522 р. одру­жи­вся з Марією (* 15. 09. 1505 + 18. 10. 1558)дочкою кастільсь­ко­го коро­ля Філі­па ї Прекрасного. 

14. ЯДВІ­ГА. * 25. 03. 1513 + 7. 02. 1573 р. 

29. 08.1535 р. була вида­на за кур­фю­ста бран­де­гн­бурзь­ко­го Іоахі­ма II (+3. 01. 1571 р.). 

15. АННА.* 1.08. 1515 + 8. 05.1520 р. 

16. ІЗА­БЕЛ­ЛА. * 18. 01. 1519 + 15. 09. 1559 р. 

Була вида­на 23. 02. 1539 р. за угорсь­ко­го коро­ля Яно­ша Запо­льяї (1526-1541). Фак­тич­но пра­ви­ла Тран­сіль­ванією при малоліт­ньо­му сині Яно­ші Жиг­мон­ті у 1541-1551 та 1556131559 рр. 

17. ЗИГ­МУНТ II АВГУСТ. * 1. 08. 1520 + 7. 06. 1572 р. 

Король польсь­кий і вели­кий князь ли­ товсь­кий (1548-1572). Був одру­же­ний три­чі. 5.05. 1543 р. взяв шлюб з Єли­за­ве­тою (* 9.07. 1526 + 15. 06.1545), доч­кою імпе­ра­то­ра Фер­ді­нан­да II. Захо­ пив­шись удо­вою ново­грудсь­ко­го воє­во­ди Стані­сла­ва Гаштоль­да Бар­ба­рою Рад­зівіл (* 6.12. 1523 + 8. 05. 1551), доч­кою гетьма­на вели­ко­го ли­ товсь­ко­го і каш­те­ля­на віл енсь­ко­го Єжі Рад­зівіл а, король взяв з нею таєм­ний шлюб 28. 07. 1547, а потім доби­вся офі­цій­но­го шлю­бу 6. 08. 1547 р. Бона Сфор­ца і знать не допу­сти­ли до офі­цій­ної коро­на­ції, смерть Бар­ба­ри піс­ля три­ва­лої хво­ро­би сучас­ни­ки пов’язували з отруєн­ням. Втретє ко­ роль одру­жи­вся піс­ля 23.06. 1553 р. з Кате­ри­ною, доч­кою Фер­ді­нан­да II, сест­рою своєї пер­шої дру­ жини (*15.09.1533+28.02.1572), удо­вою гер­цо­га Ман­туї Фран­ціска III Гонзага.

18. СОФІЯ. * 13. 07. 1522 + 28. 05. 1575 р. 

Вида­на 25.02.1556 р. за бра­ун­швей­зь­ко­го гер­цо­га Генрі­ха II (+11.06. 1568). 

19. АННА. * 18. 10. 1523 + 9. 09. 1596 р. 

Коро­лева Поль­щі (1575). Вида­на 1. 05. 1576 р. за тран­сіль­вансь­ко­го кня­зя Сте­фа­на Баторія (* 27. 09. 1533 +12.12. 1586), кот­рий став коро­лем поль­ським і вели­ким кня­зем литовсь­ким (1576-1586). З її смер­тю дина­стія Ягел­лонів обірвалася. 

20. КАТЕ­РИ­НА. * 1.11. 1526 + 16. 09. 1583 р. 

Вида­на 4. 10. 1562 р. за шведсь­ко­го коро­ля Іоан­на IIІ Ваза (+17.11.1592 р.). 

21. ОЛЬ­БРАХТ. * + 20. 09. 1527 р. 

22. ЯН. * 8.01. 1499 + 18. 02. 1538 р. 

Нешлюб­ний син (від однієї з литовсь­ких князівен). Біскуп віленсь­кий (1519-1536) і познаньсь­кий (15361538).

23. РЕГІ­НА. * бл. 1500/1 + 20. 05. 1526 р. 

Не­ шлюб­на доч­ка. Бл. 20. 10. 1518 р. була вида­на за королівсь­ко­го сек­ре­та­ря і ста­ро­сту щеціньсь­ко­го Ієроні­ма Шафран­ця з Пєс­ко­вої Ска­ли (+ 1556 р.). 

24. КАТЕ­РИ­НА. * бл. 1503 + до 9. 09. 1548 р. Нешлюб­на доч­ка. Піс­ля 1522 р. вида­на за гер­цо­га Геор­га II де Мон­фо­ра (+ 1544 р.). 

Доч­ки Кази­ми­ра Ягеллончика:
ЯДВІ­ГА. * + 1456 р. 

ЯДВІ­ГА II (* 21.09.1457, † 18. 02.1502)

Ягеллоны, князья и короли
Ядви­га Казимировна
Була вида­на 14. 11. 1475 р. за гер­цо­га баварсь­ко­го на Ланд­схуті Геор­га (+1.12. 1503).

СОФІЯ. * 6. 05. 1464 + 5. 10. 1512 р. Була вида­на 14. 02. 1479 р. за марк­гра­фа Бран­ден­бур­гАн­с­бах Фрідрі­ха (+ 4. 04. 1536 р.). 

ЕЛЬЖ­БЕ­ТА. * 9. 05. 1465 + 9. 05. 1466 р. 

ЕЛЬЖ­БЕ­ТА II. * 13. 06. 1472 + піс­ля 1480 р. 

АННА. * 12. 03. 1476 + 12. 08. 1503 р. Була вида­на 2. 02. 1491 р. за поморсь­ко­го кня­зя Богу­сла­ва X (+ 5. 10. 1523 р.). 

БАР­БА­РА. * 15.07. 1478 + 15. 02. 1534 р. Була вида­на 21. 11. 1496 р. за сак­сонсь­кол­го гер­цо­га Геор­га Боро­да­то­го (+ 17. 04. 1539 р.). 

ЕЛЬЖ­БЕ­ТА III. * бл. 1483 + 16. 02. 1517 р. Була вида­на 21. 11. 1515 р. за лєгні­ць­ко­го кня­зя Фрідрі­ха II (+ 17. 09. 1547 р.).