Князі без родової прив’язки XV ст.

КН. ВАСИ­ЛИЙ АНДРЕ­ЕВИЧ (1438)

Мар­ша­лок Свид­ри­гай­ла, сви­де­тель пожа­ло­ва­ний Свид­ри­гай­ла Гри­го­рию Стре­че­но­ви­чу от 2 сен­тяб­ря 1438 г. Попыт­ка Ю. Пузы­ны выве­сти его от кня­зя Андрея Оль­гер­до­ви­ча Полоц­ко­го и объ­явить родо­на­чаль­ни­ком одной из вет­вей кня­зей Друц­ких (Puzyna). О pochodzeniu kniazia Fedka Nieswizkiego // Micsiçcznik Heraldyczny. 1911. № 5–6. S. 79–80) неубе­ди­тель­на, посколь­ку пан Васи­лий Полоц­кий — это дру­гое лицо (Halecki О. Ostatnie lata Swidrygielly. S. 111–112; см. ниже его био­грам­му). Сын — веро­ят­но, князь Андрей Васи­лье­вич, кото­рый сле­ду­ет за ним в спис­ке сви­де­те­лей Свид­ри­гай­ло­ва пожалования.

АНДРЕЙ ВАСИ­ЛЬЕ­ВИЧ (1438)

сви­де­тель пожа­ло­ва­ний Свид­ри­гай­ла Гри­го­рию Стре­че­но­ви­чу от 2 сен­тяб­ря 1438 г. 

ЕВЛАШ­КО ТЕЛЯ­ТИ­НА («Евлаш­ко Теля­ти­на, Телятино») 

Загад­ка­вы прад­стаўнік мяс­цо­вай минсь­кої тыту­ла­ва­най знац і. Апра­ча двар­ца у с. Качы­на з дву­ма пры­дад­зе­ны­ч­мі чала­ве­ка­мі і маент­ка Пры­лук на р. Пціч, Яўлаш­ку Цяля­ціне нале­жалі дара­ва­ныя вялікім кня­зем два чала­векі ў с. Ска­ры­нічы (3 км ад Пры­лук). Ю Вольф аднес гэта­га кня­зя да групы кня­зеу́ невя­до­ма­го паход­ж­эн­ня. У адной кры­ні­цы зна­ход­зім інфар­ма­цыю, што «на Взде», г. зн. у с. Узда ці, хут­че ўсё, ма р. Уздян­ка, пра­жы­валі дан­нікі «кн(я)зя Теля­ти­ны отчи­ны. 1

НОТАТКИ
  1. AGAD, DP Sygn. 7423 [1501][]