Полубенские

Полубенские
Ран­ний герб кня­зей Полубенских

Общие сведения о роде

ПОЛУ­БЕН­СКИЕ (позд­нее Полу­бин­ские) – кня­же­ский род, Рюри­ко­ви­чи, наи­бо­лее веро­ят­ное про­ис­хож­де­ние – от козель­ско-кара­чев­ских кня­зей. Имя про­ис­хо­дит от назва­ния села Полу­би­чи или Полу­би­ца (Polubicze, Polubica) в Брест­ском вое­вод­стве. Полу­би­чи, кото­рые в 1503 году, были пожа­ло­ва­но кня­зю Васи­лию Андре­еви­чу Полу­бен­ско­му, вполне мог­ло преж­де нахо­дить­ся в соб­ствен­но­сти его предков. 

Про­ис­хож­де­ние Полу­бин­ских, весь­ма сход­но с про­ис­хож­де­ни­ем кня­зей Кро­шин­ских и Луком­ских. Эти три рода совер­шен­но не упо­ми­на­ют­ся рус­ски­ми гене­а­ло­га­ми, а поль­ско-литов­ские гераль­ди­ки выво­дят их от вели­ко­го кня­зя литов­ско­го Геди­ми­на, утвер­ждая, что как Луком­ские, так и Полу­бин­ские, исполь­зу­ют герб “Яст­ре­бок”, кото­рый гераль­дик Околь­ский, назы­ва­ет – «Полу­бин­чик». Соглас­но родо­слов­ной это­го рода, его пред­ком был князь Андрей-Вигунд Оль­гер­до­вич, у кото­ро­го был сын по име­ни Федор и внук, так­же по име­ни Федор, а пра­внук- по име­ни Андрей, князь на Лубне; этот Андрей был отцом мар­шал­ка кня­зя Васи­лия Андре­еви­ча Полу­бин­ско­го. Суще­ству­ет сви­де­тель­ство, что Андрей Оль­гер­до­вич и Вигунт Оль­гер­до­вич — это два совер­шен­но раз­ных чело­ве­ка, из кото­рых, у пер­во­го были сыно­вья по име­ни Миха­ил, Семен и Иван, а вто­рой – умер без­дет­ным. Исто­ри­кам неиз­вест­ны ни хро­ни­ки, ни доку­мен­ты, упо­ми­на­ю­щие о Федо­ре, таким обра­зом эта вер­сия не подтверждается. 

Во всех ста­рин­ных доку­мен­тах, Полу­бин­ские, писа­лись “Полу­бен­ски­ми” и лишь позд­нее, ста­ли писать своё имя на поль­ский манер. В кон­це XVII века Полу­бин­ские пере­ста­ли име­но­вать­ся кня­зья­ми. Род этот, раз­де­лив­ший­ся на несколь­ко вет­вей, вне­сен в VI и I ч. род. кни­ги Витеб­ской Грод­нен­ской, Киев­ской, Ковен­ской и Моги­лев­ской губ. 

Поход­жен­ня князів Полу­бенсь­ких є одним з най­за­плу­тані­ших питань князівсь­кої гене­а­ло­гії Литовсь­ко-Русь­кої дер­жа­ви. В сере­дині XVII ст. гер­бов­ни­ки Окольського1 та Кояловича2 пода­ва­ли інфор­ма­цію, що спи­ра­ла­ся на того­ча­с­ну гене­а­ло­гіч­ну тра­ди­цію князів Полубенських,3 про поход­жен­ня цьо­го кня­жо­го роду від вели­ко­го кня­зя Поло­ць­ко­го (1342+1376, 1386+1399) Вінгольта+Андрія Оль­гер­до­ви­ча, сина вели­ко­го кня­зя литовсь­ко­го і русь­ко­го Оль­гер­да Геди­мі­но­ви­ча. Ю.Вольф запе­ре­чу­вав подіб­ну вер­сію, вка­зу­ю­чи на недо­стат­ню кіль­кість автен­тич­них дже­рел для оста­точ­них вис­нов­ків, хоч і не запе­ре­чив мож­ливість поход­жен­ня Полу­бенсь­ких від Гедиміна.4 Князі Полу­бенсь­кі мали зем­ле­во­лодін­ня у Віленсь­кій та Бере­стейсь­кій зем­лях, від назв одно­го з яких похо­дить їхнє пріз­ви­ще (село Полу­би­ця в Бере­стейсь­кій землі).

Біль­шість з наяв­них у роз­по­ряд­жен­ні князів Полу­бенсь­ких маєт­ків були гос­по­дарсь­ки­ми надан­ня­ми, а не родо­ви­ми володін­ня­ми, що доз­во­ляє зро­би­ти вис­но­вок про неміс­це­ве поход­жен­ня цьо­го роду.Очевидно, в захід­ну части­ну Литовсь­ко-Русь­кої дер­жа­ви Полу­бенсь­кі мали потра­пи­ти зі схід­но­го при­кор­дон­ня в кін­ці XV ст., піс­ля оку­па­ції сіверсь­ко-смо­ленсь­ких земель Вели­ким князів­ством Мос­ковсь­ким, як це ста­ло­ся з цілим рядом сіверсь­ких та верхівсь­ких князів, що не поба­жа­ли потра­пи­ти під владу
Моск­ви, а тому зали­ши­ли родо­ві уді­ли, одер­жав­ши як ком­пен­са­цію надан­ня в
захід­ній частині держави.5 Харак­тер­но, що власне з кін­ця XV ст. похо­дять най­дав­ні­ші досте­мен­ні відо­мо­сті про князів Полубенських,6 які невдо­взі набу­ва­ють ваго­мо­го зна­чен­ня в дер­жаві. Зокре­ма, князі Полу­бенсь­кі мали пра­во висту­па­ти в гос­по­дарсь­ко­му війсь­ку­під влас­ною хоругвою,7 у 1528 р. вони вистав­ля­ли 43 верш­ни­ки під влас­ною хоруг­вою, вісім – у скла­ді Поло­ць­кої та ще два – у скла­ді Бере­стейсь­кої хоругви,8 а почи­на­ю­чи від 1-ої пол. XVІ ст. пред­став­ни­ки роду обій­ма­ють важ­ливі поса­ди в міс­цевій та загаль­но­дер­жав­ній адміністра­ції. Подіб­ний швид­кий злет кня­жо­го роду робить немож­ли­вим пояс­нен­ня при­чин пов­ної від­сут­но­сті відо­мо­стей про його пред­став­ни­ків аж до само­го кін­ця XV cт., якщо не бра­ти до ува­ги при­пу­щен­ня про поход­жен­ня роду не із захід­ної, а зі схід­ної части­ни Литовсь­ко-Русь­кої дер­жа­ви, адже дже­рель­на база з історії Литовсь­кої зем­лі та зв’язаних з нею політич­но та адміністра­тив­но русь­ких земель (Під­ля­ш­шя та Поліс­ся) є незрів­нян­но повні­шою за ана­ло­гіч­ні відо­мо­сті з історії Сіве­ра та Смо­ленсь­ка XV ст. Подібне при­пу­щен­ня зна­хо­дить своє під­твер­джен­ня у сфра­гі­стич­но-гераль­дич­но­му матеріалі. 

1. Okolski S. Orbis Polonus.+ Tomus II.+ Cracoviae, 1643.+ С.43, 492.
2. Kojalowicz W. Herbarz rycerstwa Wielkiego Ksiestwa Litewskiego zwany Сompendium.+ Krakьw, 1897.+ С.193.
3. Вой­то­вич Л. Князівсь­кі дина­стії Схід­ної Євро­пи (кіне­ць ІХ – поча­ток XVІ ст.): Склад, сус­піль­на і політич­на роль. Історико+генеалогічне дослід­жен­ня.+ Львів, 2000.+ С.313.
4. Wolff J. Kniaziowie litewsko+ruscy do konca czternastego wieku.+ Warszawa, 1895.+ C.368+ 369.
5. Вой­то­вич Л. Князівсь­кі дина­стії Схід­ної Євро­пи.+ С.200.
6. Wolff J. Kniaziowie litewsko+ruscy.+ C.369.
7. Любав­ский М. Литовско+русский сейм. Опыт по исто­рии учре­жде­ния в свя­зи с внут­рен­ним стро­ем и внеш­нею жиз­нью госу­дар­ства.+ М., 1901.+ С.472.
8. Lietuvos Metrika. Knyga Nr.523 (1528). Vieр­шjш reikalш knyga 1.+ Vilnius, 2006.+ С.26, 83, 139.

Осн. лите­ра­ту­ра:

О. Одно­ро­жен­ко. Герб князів Полу­бенсь­ких // Сiве­рянсь­кий лiто­пис. — 2009. — № 2-3. — С. 22-27. 

Геральдика и сфрагистика

Полубенские
Печат­ка кня­зя Васи­ля Андрій­о­ви­ча Полу­бенсь­ко­го від 1498 р.
На най­дав­ні­шій серед відо­мих на сьо­год­ні печа­ток князів Полу­бенсь­ких, що нале­жа­ла кня­зю Васи­лю Андрій­о­ви­чу і похо­ди­ла з кін­ця XV ст. (най­дав­ні­ший від­би­ток бачи­мо при акті від 1 листо­па­да 1498 р. 1), в готич­но­му щиті було зоб­ра­же­но родо­вий знак у вигляді літе­ри П із загну­ти­ми вбік доліш­ні­ми кін­ця­ми, горіш­ню пере­кла­ди­ну пере­ти­нає стовп з подвій­ним роз­га­лу­жен­ням зго­ри у вигляді лама­но­го поя­са і подвій­ним роз­га­лу­жен­ням здо­лу у вигляді літе­ри П.10 Якщо порів­ня­ти дану печат­ку, що мала круг­лу фор­му, роз­мір 27 мм та дов­ко­ло­вий напис: + ПЕЧАТЬ КНЗѦ БАСИЛЬѣ ОНДРЕ­ЕВИЧ, з інши­ми русь­ки­ми гераль­дич­но-сфра­гі­стич­ни­ми пам’ятками тієї доби, то не може не впа­да­ти у вічі разю­ча подіб­ність у кон­струк­ції родо­во­го гер­ба Васи­ля Андрій­о­ви­ча Полу­бенсь­ко­го та зна­ка з печат­ки Іва­на Іва­но­ви­ча Пузи­ни Глу­шон­ка, кня­зя Козельсь­ко­го, від 1499 р.11 Остан­ній був зас­нов­ни­ком роду князів Пузин, що вели свій родо­від від князів Кара­чівсь­ких –однієї з галу­зей чер­ні­гівсь­ких Оль­го­ви­чів. 12
Полубенские
Печат­ка Іва­на Іва­но­ви­ча Пузи­ни Глу­шон­ка, кня­зя Козельсь­ко­го, від 1499 р.
Ми виклю­чає­мо мож­ливість випад­ко­во­го збі­гу в кон­струк­ції обох зна­ків, з огля­ду на їх доволі склад­ну іко­но­гра­фію та подіб­но­сті у най­мен­ших дета­лях: єди­ною роз­біж­ністю є від­сут­ність пере­хре­стя у подвій­но­го роз­га­лу­жен­ня на гер­бі кня­зя Васи­ля Андрій­о­ви­ча, що пояс­нюєть­ся ево­лю­цією кня­жо­го зна­ка в рам­ках одно­го роду (зако­но­мір­ність над­зви­чай­но поши­ре­на в русь­кій родо­вій гераль­ди­ці). З огля­ду на це, єди­ний вис­но­вок, який може­мо зро­би­ти з наяв­ної гераль­дич­ної інфор­ма­ції, – князі Полу­бенсь­кі, ймо­вір­но, вели свій родо­від саме від чер­ні­гівсь­ких Оль­го­ви­чів і скоріш за все мали близь­ке спорід­нен­ня з кня­зя­ми Козельсь­ки­ми, Пузи­на­ми та Огінсь­ки­ми, оскіль­ки, ска­жі­мо, князі Мосальсь­кі, що також були одним з від­га­лу­жень князів Кара­чівсь­ких, вико­ри­сто­ву­ва­ли як герб дещо іншу кон­струк­цію родо­во­го зна­ка, щоправ­да, на осно­ві все того ж хре­ста з двозубом
Оль­го­ви­чів. Вар­то від­зна­чи­ти також ту обста­ви­ну, що іме­на, які бачи­мо у пред­став­ни­ків пер­ших трьох відо­мих нам з
автен­тич­них дже­рел поколінь князів Полу­бенсь­ких (Андрій, Федір, Лев, Іван, Василь, Олек­сандр, Михай­ло, Петро),13
прак­тич­но всі зустрі­ча­ють­ся у князів
Козельсь­ких, що жили в кін­ці XV – на
почат­ку XVI ст.14

На зв’язок із зем­ля­ми колиш­ньо­го Вели­ко­го князів­ства Чер­ні­гівсь­ко­го вка­зує зоб­ра­жен­ня і на наступ­ній печат­ці кня­зя Васи­ля Андрій­о­ви­ча Полу­бенсь­ко­го, яку той вико­ри­сто­ву­вав упро­до­вж 1546+1550 р. р.
У її полі оваль­ної фор­ми роз­міром 19х16 мм було розта­шо­ва­но фігу­ру орла, на гру­дях яко­го роз­мі­ще­но німе­ць­кий щит, на яко­му під­ко­ва кін­ця­ми дого­ри, в колі якої хрест.15 Як бачи­мо, в гер­бі від­сут­нє зоб­ра­жен­ня родо­во­го зна­ка, вико­ри­стан­ня кот­рих було най­ха­рак­тер­ні­шою рисою русь­кої гераль­дич­ної тра­ди­ції, нато­мість вико­ри­ста­но фігу­ри, харак­тер­ні для захід­но-євро­пейсь­кої та польсь­кої гераль­ди­ки. При цьо­му без­сум­нів­но, що фігу­ра під­ко­ви та хре­ста є пере­ос­ми­слен­ням ста­ро­го родо­во­го зна­ка, який “роз­шиф­ро­ва­но” за посе­ред­ниц­твом гер­бо­вих фігур. Від­мо­вив­шись від вико­ри­стан­ня родо­во­го зна­ка, князь Василь, оче­вид­но, вод­но­час пра­г­нув замані­фе­сту­ва­ти зв’язок зі ста­ри­ми родо­ви­ми зем­ля­ми в Сіверсь­кій зем­лі, вико­ри­став­ши як голов­ну гер­бо­ву фігу­ру нової видоз­мі­ни родо­во­го гер­ба зоб­ра­жен­ня орла, яке піз­ні­ша гераль­дич­на тра­ди­ція нази­ває гер­бом Вели­ко­го князів­ства Чернігівського.16

У подіб­ний спо­сіб цей своєрід­ний “герб пам’яті” (зоб­ра­жен­ня орла), що апе­лю­вав до втра­че­них уділь­них володінь та
під­креслю­вав дина­стич­ний зв’язок з вели­ки­ми кня­зя­ми чер­ні­гівсь­ки­ми, вико­ри­сто­ву­ва­ли також князі Мосальсь­кі. На печат­ці кня­зя Андрія Пет­ро­ви­ча Мосальсь­ко­го замість родо­во­го зна­ка Мосальсь­ких, також похід­но­го від родо­во­го зна­ка чер­ні­гівсь­ких Оль­го­ви­чів, бачи­мо поло­ви­ну дво­го­ло­во­го орла.17 Остан­ній нарів­ні з одно­го­ло­вим орлом18 фігу­рує в піз­ні­ших гераль­дич­них тво­рах як герб Вели­ко­го князів­ства Чернігівського.19
Як бачи­мо, для обох галу­зей князів Кара­чівсь­ких (князів Полу­бенсь­ких та Мосальсь­ких) у XVI ст. було характерним
вико­ри­стан­ня відра­зу двох гер­бо­вих зоб­ра­жень – родо­во­го зна­ка та чер­ні­гівсь­ко­го вели­кок­нязівсь­ко­го орла. Вар­то від­зна­чи­ти, що князі Пузи­ни та Огінсь­кі також кори­сту­ва­ли­ся дво­ма гер­бо­ви­ми зоб­ра­жен­ня­ми, але дру­гим гер­бом, поруч з родо­вим зна­ком, фігу­ру­ва­ло зоб­ра­жен­ня Погоні русь­кої (рицар на коні, що влу­чає спи­сом у змія), яке вва­жа­ло­ся дина­стич­ним гер­бом Рюри­ко­ви­чів 2.

Відо­мо­сті про кольо­ри­сти­ку родо­во­го гер­ба князів Полу­бенсь­ких пода­ють піз­ні­ші річ­поспо­литсь­кі гер­бов­ни­ки. Коялович,32 а слі­дом за ним і Нєсєцький33 зазна­ча­ли, що поле щита в гер­бі Полу­бенсь­ких чер­воне, орел – чор­ний, щиток – бла­кит­ний, під­ко­ва та хрест – золо­ті. Ці відо­мо­сті узгод­жу­ють­ся із забарв­лен­ням гер­ба князів Полу­бенсь­ких на май­олі­ко­вій плит­ці, що похо­дить від 1670 р. з Глусь­ко­го замку,34 з тією лише від­мі­ною, що під­ко­ву на плит­ці зоб­ра­же­но сріб­ною, а саме зоб­ра­жен­ня гер­ба ото­че­но галуз­ка­ми під короною.

9.
10. Archiwum Glь­wne Akt Dawnych w Warszawie, Archiwum Radziwillow, Dz.XІ, Sygn.18, st.1 (1515 р.).
11. MNK, Rkps 892, Tom 2, st.2.
12. Вой­то­вич Л. Князівсь­кі дина­стії Схід­ної Євро­пи.+ С.184.
13. Wolff J. Kniaziowie litewsko+ruscy.+ C.375.
14. Вой­то­вич Л. Князівсь­кі дина­стії Схід­ної Євро­пи.+ С.199+200.
15. AGAD, Archiwum Radziwillow, Dz.X, Sygn.1; st.2; Sygn.55; st.12; Archiwum Panstwowe w Krakowie, Archiwum Ksiazat Sanguszkow w Slawucie, Teka VI, Plik 16; Plik 41, st.196, 201; Plik 42, st.205, 210; Teka VII, Plik 18; Plik 31; Plik 34; ZR, Rkps 68, st.123.
16. Порт­ре­ты, гер­бы и печа­ти Боль­шой госу­дар­ствен­ной кни­ги 1672 года.+ СПб., 1903.+ С.39.
17. Цен­траль­ний дер­жав­ний істо­рич­ний архів Украї­ни у місті Києві, ф.44, оп.1, спр.1, арк.146.
18. Собо­ле­ва Н. Рос­сий­ская город­ская и област­ная гераль­ди­ка XVІII – XIХ веков.+ М., 1981.+ С.200+201, 234.
19. Niesiecki K. Herbarz Polski.+ Том І.+ Lipsk, 1839.+ C.229+230; Шафон­ский А. Чер­ни­гов­ско­го намест­ни­че­ства топо­гра­фи­че­ское опи­са­ние с крат­ким гео­гра­фи­че­ским и исто­ри­че­ским опи­са­ни­ем Малой Рос­сии, из частей коей оное намест­ни­че­ство состав­ле­но.+ Киев, 1851.+ С.246); Мар­ке­вич Н. Чер­ни­гов. Исто­ри­че­ское и ста­ти­сти­че­ское опи­са­ние Чер­ни­го­ва // Чер­ни­гов­ские губерн­ские ведо­мо­сти.+ Чер­ни­гов, 1852.+ №11.+ С.99.

32. Kojalowicz W. Herbarz rycerstwa Wielkiego Ksiestwa Litewskiego zwany Сompendium.+ Krakьw, 1897.+ С.193.
33. Niesiecki K. Herbarz Polski.+ Том VIІ.+ Lipsk, 1841.+ C.366.
34. Вялі­кае княст­ва Літоўс­кае. Энцы­кла­пе­дыя ў двух тамах.+ Том ІІ.+ Мінск, 2007.+ C.393.

Осн. лите­ра­ту­ра:

О. Одно­ро­жен­ко. Герб князів Полу­бенсь­ких // Сiве­рянсь­кий лiто­пис. — 2009. — № 2-3. — С. 22-27. 

Генеалогия

Полубенские
Drzewo genealogiczne rodu Połubińskich.
1675 р. Aut. wzoru Wojniłłowicz, Michał (?-1690).

Рюрик, князь Новгородский
Игорь Рюри­ко­вич, вели­кий князь Киев­ский +945
Свя­то­слав I Иго­ре­вич, вели­кий Киев­ский 942-972
Вла­ди­мир I, вели­кий князь Киев­ский +1015
Яро­слав I Муд­рый, вели­кий князь Киев­ский 978-1054
Свя­то­слав II, вели­кий князь Киев­ский 1027-1076
Олег Гори­сла­вич, князь Чер­ни­гов­ский +1115
Все­во­лод II, вели­кий князь Киев­ский +1146
Свя­то­слав III, вели­кий князь Киев­ский +1194
Мсти­слав Святославич
[……] Мсти­сла­вич (ум. 31 мая 1223)
Дмит­рий [……], в.кн. черниговский
Миха­ил Дмит­ри­е­вич, в.кн. черниговский
Мсти­слав Михай­ло­вич Козель­ский
Тит Мсти­сла­вич Козельский
Иван Тито­вич Козель­ский (1371)
Роман Ива­но­вич Козельский

XVIIIгенерация от Рюрика

КН. АНДРЕЙ РОМА­НО­ВИЧ КОЗЕЛЬСКИЙ

XIX генерация от Рюрика

КН. ВАСИ­ЛИЙ АНДРЕ­ЕВИЧ ГЛА­ЗЫ­НЯ (1451)

КН. ФЕДОР АНДРЕ­ЕВИЧ (* нача­ло XV в. – † тре­тья чет­верть XV в.)

изве­стен толь­ко по отче­ству сына, упо­ми­на­ет­ся в родо­слов­ной Полу­бен­ских, при­ве­дён­ной в кни­ге Коя­ло­ви­ча, а так­же в запи­си в поми­наль­ни­ке (сино­ди­ке) Кие­во-Печер­ско­го мона­сты­ря 3.

КН. ВЛА­ДИ­МИР АНДРЕЕВИЧ

XX генерация от Рюрика

2/1. КН. АНДРЕЙ ФЕДО­РО­ВИЧ ПОЛУ­БЕН­СКИЙ (1482,1506)

– сын кня­зя Федо­ра …., дей­ство­вал в кон­це ХV — нача­ле ХVI в., назван бояри­ном смо­лен­ским (РИБ.Т. 27. Стб. 184, 204, 205, 212, 240, 278). Уже в нача­ле ХVI в. он и его сын пере­се­ли­лись из Смо­лен­ской зем­ли, Извест­но, что Андрей жил в Бере­стье (РИБ. Т. 27. Стб. 277). Васи­лий же начал с Бере­стья, затем обза­вел­ся зем­лей в Троц­ком, Вла­ди­мир­ском и др. пове­тах (LМ. Кл. 6. № 492. Р. 289; Ки. 8. № 191, 302, 356, 379. Р, 188, 250-251, 277, 287; Кп. 9. № 165, 216. Р. 150, 178; Ки. 11. № 52. Р. 74; Ки. 12. № 124, 305. Р. 188—190, 285-286; №: 1895. 8. 368-372).

Пер­вым, извест­ным исто­рии, кня­зем с этим име­нем, был князь Андрей Полу­бен­ский, кото­рый нахо­дясь на служ­бе у коро­ля Кази­ми­ра, был жало­ван в 1482-1488 годах, а имен­но, в 1482 году, он полу­чил 20 коп гро­шей литов­ских с Дере­чин­ских земель, в 1488-м году – он был пожа­ло­ван дву­мя воза­ми соли с тамож­ни и одним возом соли с “клю­ча” Брест­ско­го (“Клю­чом”, в ста­ри­ну в Поль­ше назы­ва­ли несколь­ко фоль­вар­ков, нахо­дя­щих­ся под общим управ­ле­ни­ем -Д. К.) а сверх того полу­чил ещё лисью шубу; в 1488-м году он полу­чил по 20 коп гро­шей литов­ских с луц­кой тамож­ни и с «кар­ча» Брест­ских земель; так­же он полу­чил две «поста­вы» сук­на Ново­гон­ско­го, три воза с брест­ской тамож­ни и «кладь» меда с Брест­ских земель. В том же году, князь Полу­бен­ский (имя не упо­ми­на­ет­ся) полу­чил по 10 коп гро­шей литов­ский с «кар­чей» Вла­ди­мир­ских, Брест­ских, Бель­ских и Каме­нец­ких, а сын его Васи­лий – 4 копы от «кар­чей» Брестских. 

Похо­ро­нен князь Андрей Федо­ро­вич (?) Полу­бен­ский, был, по всей види­мо­сти, в Кие­во-Печер­ской Лав­ре, под­ле вели­ко­го кня­зя Вла­ди­ми­ра Ольгердовича. 

Некий князь Полу­бен­ский, во вто­рой поло­вине 15-го века, был женат на сест­ре Богу­ша, Пет­ра и Льва Бого­ви­ти­но­вых, у кото­рых была ещё одна сест­ра, быв­шая заму­жем за под­скар­би­ем Андре­ем Алек­сан­дро­ви­чем; воз­мож­но тут речь идет имен­но об Андрее Полу­бен­ском, у кото­ром, было во вся­ком слу­чае, по край­ней мере два сына: Васи­лий и Иван. Из них ветвь, Васи­лия, угас­ла в 16-м веке, а ветвь Ива­на ста­ла глав­ной вет­вью рода.

Ж.: […….] БОГОВИТИНОВНА.

3/1. ФЕДОР ФЕДО­РО­ВИЧ ПОЛУБЕНСКИЙ

Одно­вре­мен­но с кня­зем Андре­ем, жил и некий князь Федор Полу­бен­ский, о кото­ром нам извест­но, толь­ко то, что он оста­вил после себя двух сыно­вей, умер­ших без­дет­ны­ми и одну дочь, сына кото­рой, зва­ли Щаст­ный Герцык.
Запи­са­ний у Києво-Печерсь­ко­му пом’янику (поз.293).

Ж.: [……], вдо­ва Павши

ЕЛЕВ­ФЕ­РИЙ ФЕДОРОВИЧ [?] 

Ім’я хре­стильне або чер­не­че. Відо­мий з запи­су у Супральсь­ко­му пом’янику (поз.23). Дру­жи­ну зва­ли Анною (поз.24).

Ж.: АННА

XXI генерация от Рюрика

КН. ВАСИ­ЛИЙ АНДРЕ­ЕВИЧ ПОЛУ­БЕН­СКИЙ (1488,† 1550)

– сын кня­зя Андрея Федо­ро­ви­ча Полу­бен­ско­го; ста­ро­ста мсти­славсь­кий (1535-1550 рр.), наміс­ник воло­ди­мирсь­кий (1505-1507 рр.), мар­ша­лок гос­по­дарсь­кий (з 1522 р.). З дру­жи­ною запи­са­ний у Супральсь­ко­му пом’янику (поз.25-26).

Уже в нача­ле ХVI в. Андрей и его сын Васи­лий пере­се­ли­лись из Смо­лен­ской зем­ли, Извест­но, что Андрей жил в Бере­стье (РИБ. Т. 27. Стб. 277). Васи­лий же начал с Бере­стья, затем обза­вел­ся зем­лей в Троц­ком, Вла­ди­мир­ском и др. пове­тах (1.М. Кл. 6. № 492. Р. 289; Ки. 8. № 191, 302, 356, 379. Р, 188, 250-251, 277, 287; Кп. 9. № 165, 216. Р. 150, 178; Ки. 11. № 52. Р. 74; Ки. 12. № 124, 305. Р. 188—190, 285-286; №: 1895. 8. 368-372).

Полубенские
Печат­ка кня­зя Васи­ля Андрій­о­ви­ча Полу­бенсь­ко­го від 1498 р.
Оче­вид­но это тот самый князь Васи­лий, упо­ми­нав­ший­ся в 1488 году вме­сте со сво­им отцом – кня­зем Полу­бен­ским. Князь Васи­лий Андре­евич Полу­бен­ский упо­мя­нут в 1503 году в каче­стве сви­де­те­ля во вре­мя тяж­бы. В 1503 году, он, в каче­стве коро­лев­ско­го дво­ря­ни­на, полу­чил при­ви­лей на село Полу­би­чи в Брест­ском пове­те. В 1505 году он полу­чил от коро­ля Алек­сандра долж­ность Вла­ди­мир­ско­го намест­ни­ка, когда это место осво­бо­ди­лось, после пере­во­да Федо­ра Яну­ше­ви­ча на долж­ность ста­ро­сты в горо­де Луц­ке. В янва­ре 1507-го года, король Сигиз­мунд I, после вступ­ле­ния на трон, под­твер­дил пожа­ло­ван­ную ему Алек­сан­дром долж­ность Вла­ди­мир­ско­го намест­ни­ка. Одна­ко, когда после воз­вра­ще­ния из пле­на кня­зя Кон­стан­ти­на Острож­ско­го, Федь­ко Януш­ке­вич усту­пил ему долж­ность Луц­ко­го ста­ро­сты, то и князь Полу­бен­ский в свою оче­редь вынуж­ден был усту­пить Януш­ке­ви­чу долж­ность Вла­ди­мир­ско­го ста­ро­сты (осень 1507 года). Пер­во­го нояб­ря 1507 года он упо­ми­на­ет­ся без титу­ла, когда в горо­де Друц­ке, он купил село Мики­ти­но и людей в Лиха­ни­чах (воз­ле горо­да Тете­ри­на).

В 1508 году, он полу­ча­ет при­ви­лей на дом в Вильне и на Можей­ков. У 1508 г. Жыгі­монт паве­дам­ляў, што раней “Лву Тишъ­ко­ви­чу… дали… дворъ­цы Жолудског(о) пове­та… ино князь Васи­леи… Полу­бен­скии… напо­ми­нал намъ… што… ему перъ­во сег(о) тыи дворъ­цы дали, Може­и­ко­во а Бакуш­ки”. Князь Палу­бен­скі прасіў вяр­ну­ць яму назва­ныя выш­эй ула­дан­ні. Троц­кі ж ваяво­да пан М.М. Рад­зівіл прасіў вяр­хоў­на­га ўла­да­ра нада­ць што-небудзь і Льву Ціш­ко­ві­чу. Вялікі князь двор Бікуш­кі надаў Льву Ціш­ко­ві­чу, а двор Маж­эй­ка­ва – кня­зю Васі­лю Палу­бенска­му, “а к тому дворъ­цу пры­да­ли… ему пять слу­жебъ… двор­ца Бикуш­ско­го” [Литов­ская мет­ри­ка = Lietuvos metrica / Ин-т исто­рии Лит­вы. – Виль­нюс : Mok.slo ir enciklopedijų leidykla, 1995. – 8 Кни­га запи­сей (1499–1514) / [Под­гот. А. Балюлис и др.]. – 708 с., № 379, с. 287]. 

В фев­ра­ле 1509 года, при­быв­ший в Виль­но король, при­ка­зы­ва­ет аре­сто­вать Оль­брах­та Гаштоль­да, коню­ше­го Мар­ты­на Хреб­то­ви­ча, под­скар­бия Федь­ка Хреб­то­ви­ча, Алек­сандра Ход­ке­ви­ча и кня­зя Полу­бен­ско­го, обви­нен­ных в сно­ше­ни­ях с кня­зем Глин­ским; они про­бы­ли в заклю­че­нии пол­то­ра года и толь­ко 18 мая 1511 года обре­ли сво­бо­ду. Не вызы­ва­ет сомне­ния, что упо­ми­нав­ший­ся князь Полу­бен­ский, это и есть – Васи­лий. Князь Васи­лий Андре­евич Полу­бен­ский в 1514 году полу­чил под­твер­жде­ние сво­их прав на двор (усадь­бу-Д. К.) Можей­ков в пове­те Жолу­дском (воз­ле горо­да Жолу­док -Д. К.). Вско­ре, он полу­чил в управ­ле­ние дер­жа­вы Любо­шан­скую и Тете­рин­скую, но не остал­ся в этой долж­но­сти, так как в 1516 году, беря в управ­ле­ние дер­жа­ву Жолу­дскую (за это пра­во он упла­тил 600 коп гро­шей литов­ских), он уже высту­па­ет в долж­но­сти намест­ни­ка Любо­шан­ско­го и Тете­рин­ско­го, а в декаб­ре 1518 года, нахо­дясь в долж­но­сти намест­ни­ка Жолу­дско­го, вновь полу­ча­ет при­ви­лей на управ­ле­ние этой дер­жа­вой. В 1520 году, нахо­дясь в долж­но­сти дер­жав­ца Жолу­дско­го, он про­вел раз­гра­ни­че­ния меж­ду сво­ей дер­жа­вой и вла­де­ни­я­ми Ход­ке­ви­ча. В том же году, два бра­та «кня­зья Иван Андре­евич Полу­бен­ский и Васи­лий Андре­евич Полу­бен­ский, дер­жав­ца Жолу­дский» участ­во­ва­ли в судеб­ном про­цес­се по жало­бе на них кня­ги­ни Наста­сьи Гор­ской (супру­ги кня­зя Ива­на Гор­ско­го) и её сына кня­зя Федо­ра Ива­но­ви­ча Гор­ско­го, “на неспра­вед­ли­во­сти учи­нен­ные в их вла­де­ни­ях Дуда­ко­ви­чи”. В нояб­ре 1520 года, высту­пая сви­де­те­лем на про­цес­се, он назван толь­ко «дер­жав­цем Жолу­дским». Воз­мож­но, что «мар­шал­ком гос­по­дар­ским» он стал в 1521 году. В фев­ра­ле 1522-го года, «мар­ша­лок Его Коро­лев­ской Мило­сти, намест­ник Жолу­дский князь Васи­лий Андре­евич Полу­бен­ский» участ­ву­ет в судеб­ной тяж­бе об усадь­бе Вавер­ка, про­тив Под­ляс­ско­го вое­во­ды Косте­ви­ча. Из раз­бо­ра это­го дела, ока­за­лось, что пре­тен­зии у кня­зя по этой усадь­бе были «по Андрею Сиру­то­ви­чу и его кня­гине. В 1524 году, князь Васи­лий полу­ча­ет при­ви­лей на три села в Тете­рин­ской воло­сти, кото­рые ему усту­пил князь Миха­ил Ива­но­вич Мсти­слав­ский, а в 1525-м году он участ­ву­ет в тяж­бе по обви­не­нию кня­зя Федо­ра Ива­но­ви­ча Дуда­ков­ско­го и бояр горо­да Тро­ки в нане­се­нии обид в Кург­лян­ской усадь­бе. В 1527 году он полу­чил дер­жа­вы Коняв­скую и Дубиц­кую; в 1527 году он высту­па­ет сви­де­те­лем и при этом он назван “мар­шал­ком гос­по­дар­ским, дер­жав­цем Жолу­дским, Коняв­ским и Дубиц­ким”. Вско­ре он утра­тил пра­ва на дер­жа­вы Коняв­скию и Дубиц­кую и в 1529-м году сно­ва упо­ми­на­ет­ся толь­ко в каче­стве «мар­шал­ка гос­по­дар­ско­го и дер­жав­ца Жолу­дско­го». В 1528 году, князь Василь Полу­бен­ский, выстав­лял от себя на воин­ский смотр 43 кава­ле­ри­ста. В 1533-м году , «князь Васи­лий Андре­евич Полу­бен­ский мар­ша­лок гос­по­дар­ский, дер­жа­вец Жолу­дский», заклю­ча­ет дого­вор с Мари­ей, женой Копо­та Васи­лье­ви­ча, о женить­бе сво­е­го сына Ива­на на её доче­ри Федии Коптевне; по это­му дого­во­ру, он обя­зал­ся после сво­ей смер­ти всё своё иму­ще­ство оста­вить в наслед­ство сво­им детям Ива­ну у Льву. В 1534 году он ведет тяж­бу с кня­зем Андре­ем Сан­гуш­ко-Кошир­ским и его сыном, о похи­ще­нии сво­ей доче­ри. В сен­тяб­ре того же года, он был послан коро­лем, навстре­чу мос­ков­ским бег­ле­цам – Семе­ну Бель­ско­му и Ива­ну Ляц­ко­му. В 1535-м году он стал ста­ро­стой Мсти­слав­ским. В 1540-м году князь Васи­лий Андре­евич Полу­бен­ский мар­ша­лок гос­по­дар­ский, ста­ро­ста Мсти­слав­ский и его сын князь Лев Васи­лье­вич Полу­бен­ский, полу­чи­ли утвер­жде­ние раз­гра­ни­че­ния их Кург­лян­ских вла­де­ний от Тете­рин­ских вла­де­ний жены кня­зя Миха­и­ла Мсти­слав­ско­го. Тот же князь Васи­лий Андре­евич, в сле­ду­ю­щим году полу­чил доку­мент, под­твер­жда­ю­щий осво­бож­де­ние его от выпла­ты деся­ти­ны с дохо­дов его усадь­бы Яблонь на Пар­цов­скую цер­ковь; в том же году он участ­во­вал в тяж­бе о зем­лях Тете­рин­ских с кня­ги­ней Мсти­слав­ской, в 1542-м году он полу­ча­ет при­ви­лей на села во вла­де­ни­ях Полу­би­чи. В 1545 году, вме­сте со сво­и­ми пле­мян­ни­ка­ми кня­зья­ми Миха­и­лом Ива­но­ви­чем Полу­бен­ским и Алек­сан­дром Ива­но­ви­чем Полу­бен­ским, он вызы­ва­ет в суд кня­зя Васи­лия Толо­чин­ско­го по делу о Друц­ком замке. 

Полубенские
Печат­ка кня­зя Васи­ля Андрій­о­ви­ча Полу­бенсь­ко­го від 1546 р.
Женив­шись вто­рич­но, «князь Васи­лий Андре­евич Полу­бен­ский мар­ша­лок гос­по­дар­ский и ста­ро­ста Мсти­славль­ский» в 1546 году отпи­сы­ва­ет «сво­ей жене Софии Пав­ловне, вдо­ве по Шим­ку Мац­ке­ви­чу, тивуне Вилен­ском» одну треть сво­их вла­де­ний, 2000 коп гро­шей литов­ских от сво­ей усадь­бы Можей­ков и одно­вре­мен­но отпи­сы­ва­ет «сво­е­му сыну кня­зю Ива­ну» одну треть всех сво­их име­ний, за исклю­че­ни­ем Можей­ко­ва, кото­рый он отпи­сал «сво­ей жене Софии Пав­ловне», нака­зы­вая ему не пре­тен­до­вать на остав­шу­ю­ся треть вла­де­ний, кото­рые он заве­щал сво­ей внуч­ке, остав­шей­ся сиро­той после смер­ти его сына Льва, — в при­дан­ное. Со сво­ей сто­ро­ны, «князь Иван Васи­лье­вич Полу­бен­ский, выда­ет сво­е­му отцу кня­зю Васи­лию Андре­еви­чу Полу­бен­ско­му мар­шал­ку гос­по­дар­ско­му ста­ро­сте Мсти­славль­ско­му и его жене, а сво­ей маче­хе Софии Пав­ловне» пись­мо в кото­ром согла­ша­ет­ся на то, что­бы отец отпи­сал сво­ей нынеш­ней, упо­мя­ну­той выше, жене одну треть сво­их вла­де­ний и Можей­ков, кро­ме того, мно­го лет назад при женить­бе на Раине, доче­ри писа­ря Копо­та Васи­лье­ви­ча, он уже полу­чил от отца заве­ща­ние на поло­ви­ну вла­де­ний, тогда как дру­гая поло­ви­на долж­на отой­ти по наслед­ству Марине, доче­ри его покой­но­го бра­та кня­зя Льва Полу­бен­ско­го. В 1547 году, Ян Юрье­вич Гле­бо­вич вое­во­да Вилен­ский и канц­лер, вме­сте со сво­ей женой Ган­ной Федо­ров­ной Заслав­ской, обви­ня­ют кня­зя Васи­лия в том, что он забрал 500 коп гро­шей литов­ских, из име­ния Глу­бо­кое; из доку­мен­тов этой тяж­бы сле­ду­ет, что эту усадь­бу «Андрей Сиру­то­вич запи­сал сво­ей жене Окси­нии, кото­рая, выхо­дя вто­рым бра­ком замуж за кня­зя Васи­лия Андре­еви­ча Полу­бен­ско­го при­нес­ла ему это вла­де­ние». Оба супру­га Полу­бен­ские, выда­вая замуж свою дочь Ган­ну за кня­зя Алек­сандра Сан­гуш­ко-Кошир­ско­го, дали ей эту усадь­бу в при­дан­ное, оце­нен­ное в сум­му 1000 коп. Впо­след­ствии, князь Васи­лий раз­вел свою дочь с кня­зем Кошир­ским, при этом он понес рас­хо­ды, в воз­ме­ще­ние, кото­рых, дочь обе­ща­ла ему и его сыно­вьям 500 коп, с дохо­дов усадь­бы Глу­бо­кое. Позд­нее, Ган­на вышла замуж за Нико­лая Зави­шу, а после смер­ти послед­не­го – за Раз­му­са Дов­гир­до­ви­ча и по соб­ствен­ной воле запи­са­ла свои 500 коп с усадь­бы Глу­бо­кое – Гле­бо­ви­чам; уже после её смер­ти, князь Васи­лий упла­тил Гле­бо­ви­чам – 500 коп. В том же году, четы­ре княж­ны Мсти­слав­ские, вели тяж­бу с «кня­зем Васи­ли­ем Андре­еви­чем Полу­бен­ским мар­шал­ком гос­по­дар­ским, ста­ро­стой Мсти­славль­ским» о зем­лях Тете­рин­ских; во вре­мя этой тяж­бы, “кня­ги­ня Полу­бен­ская София Пав­лов­на, при посред­ни­че­стве сво­е­го сына – писа­ря Яна Шим­ко­ви­ча”, при­зна­ла, что эти зем­ли явля­ют­ся погра­нич­ны­ми с Можей­ко­вым, кото­рым она вла­де­ет на осно­ва­нии заве­ща­ния сво­е­го мужа. В декаб­ре того же года “князь Васи­лий Андре­евич Полу­бен­ский мар­ша­лок гос­по­дар­ский, ста­ро­ста Мсти­славль­ский” отпи­сы­ва­ет Марине – доче­ри сво­е­го покой­но­го сына кня­зя Льва дер­жав­ца Кри­чев­ско­го -1000 коп гро­шей литов­ских и 1000 золо­тых чер­вон­цев на усадь­бе Яблонь, кото­рые име­ет пра­во отку­пить дру­гой сын – князь Иван Полу­бен­ский. Осо­бым допол­не­ни­ем (от 6-го мая 1549 года) к заве­ща­нию, князь Васи­лий, отпи­сы­ва­ет той же сво­ей внуч­ке Марине Львовне, 500 коп гро­шей Литов­ских от усадь­бы Глу­бо­кое, кото­рые его покой­ная дочь Ган­на, жена Раз­му­са Дов­гир­до­ви­ча, отпи­са­ла Гле­бо­ви­чу, а он Гле­бо­ви­чам эту сум­му упла­тил, давая этим фак­том сво­е­му сыну Ива­ну пра­ва на эти вла­де­ния. Ещё в фев­ра­ле 1550-го года, “князь Васи­лий Полу­бен­ский мар­ша­лок гос­по­дар­ский, ста­ро­ста Мсти­славль­ский”, под­твер­дил, что “сын его Иван” вопре­ки воле отца, про­ти­вил­ся тому, что­бы еврей Ицик взял в арен­ду Мсти­славль­скую корч­му. Князь Васи­лий умер 4-го мар­та 1550 года в усадь­бе Горо­ди­ще, позд­нее его вдо­ва пере­вез­ла его тело в Киев. На тре­тий день после его смер­ти, в Горо­ди­ще нае­хал князь Дмит­рий Федо­ро­вич Сан­гуш­ко, ста­ро­ста Жито­мир­ский и забрал к себе “внуч­ку кня­зя Васи­лия от сына Льва”, в чем ему вдо­ва и не помо­га­ла, и не пре­пят­ство­ва­ла; при­чем ни вдо­ва София, ни князь Сан­гуш­ко, ника­ко­го уро­на усадь­бе покой­но­го не при­чи­ни­ли, о чем, спу­стя год, по их жела­нию, были запи­са­ны пока­за­ния сви­де­те­лей. Князь Васи­лий Андре­евич, был похо­ро­нен в Кие­во-Печер­ской Лав­ре, в церк­ви Пре­чи­стой Бого­ро­ди­цы Печер­ской, под­ле сво­е­го сына Льва. У него было две жены. Пер­вая -Окси­ния, вдо­ва Андрея Олех­но­ви­ча Сиру­то­ви­ча, была доче­рью кня­зя Ива­на Юрье­ви­ча Заслав­ско­го, а сест­рой кня­зей Миха­и­ла Мсти­слав­ско­го, Бог­да­на и Федо­ра Заслав­ских. Она умер­ла до 1537 года. С ней у него было 2 сына: Иван и Лев, а так­же дочь – Анна. В 1546-м году, будучи уже в очень пожи­лом воз­расте, он женил­ся повтор­но на Софии Пав­ловне, вдо­ве Шим­ка Мац­ко­ви­ча, тиву­на Вилен­ско­го, дер­жав­ца Ушполь­ско­го и Пенян­ско­го. В 1546-м году “кня­ги­ня София, супру­га кня­зя Полу­бен­ско­го, мар­шал­ка гос­по­дар­ско­го, ста­ро­сты Мсти­славль­ско­го” ведет тяж­бу по пово­ду дол­га с кня­зем Соло­ме­рец­ким. В том же году муж отпи­сал ей усадь­бу Можей­ков. Уже будучи вдо­вой, “кня­ги­ня София Пав­лов­на Полу­бен­ская, в пер­вом бра­ке- жена Шим­ка Мац­ко­ви­ча, тиву­на и город­ни­че­го Вилен­ско­го, дер­жав­ца Ушполь­ско­го, Пеняв­ско­го и Радун­ско­го, вла­дель­ца Остри­ны и Забо­ло­тья”, под­твер­жда­ет в 1555-м году, что пода­ри­ла сво­е­му сыну Яну Шим­ко­ви­чу мар­шал­ку и писа­рю гос­по­дар­ско­му, ста­ро­сте Тыко­цин­ско­му, сум­мы от уса­деб Можей­ков и Город­ня, а так­же отда­ла ему пра­ва опе­ки над дру­ги­ми усадь­ба­ми, до той поры, пока её дру­гие сыно­вья, а его бра­тья, не достиг­нут совер­шен­но­ле­тия. На осно­ва­нии это­го, Шим­ко­вич, обес­пе­чил усадь­бой Можей­ков, при­дан­ное сво­ей жены княж­ны Алек­сан­дры Ива­нов­ны Виш­не­вец­кой. В 1558-м году Ян Шим­ко­вич, высту­па­ет от име­ни сво­ей мате­ри У кня­ги­ни Софии, супру­ги Васи­лия Андре­еви­ча Полу­бен­ско­го, в тяж­бе с дочерь­ми Яна Рад­зи­вил­ла, по пово­ду усадь­бы Сопо­нец. В 1561-м году кня­ги­ня София Пав­лов­на Полу­бен­ская при­об­ре­ла у Ясен­ско­го дом в Вильне. Умер­ла она в 1563 году.

~ 1). кн. АКСИНІЯ ІВАНІВ­НА ІЖЕ­СЛАВСЬ­КА (умер­ла до 1536 года), вдо­ва после Андрея Олех­но­ви­ча Сиру­то­ви­ча (Сиру­ты)
Дети: Иван, Лев, Анна

~ 2). СОФІЯ ПАВ­ЛІВ­НА, (умер­ла в 1563 году), вдо­ва Шим­ка Мацковича

ИВАН АНДРЕ­ЕВИЧ ПОЛУ­БЕН­СКИЙ (1504, †1556)

Полубенские
Печат­ка кня­зя Іва­на Андрій­о­ви­ча Полу­бенсь­ко­го від 1534 р.
Князь полу­бен­ский (после 1488- 1556 рр.), мар­ша­лок гос­по­дар­ский (с1550 р.).
в 1504-м году упо­ми­на­ет­ся в каче­стве сви­де­те­ля. Женат он был на княжне Неви­данне Михай­ловне Сан­гуш­ко-Кошир­ской; уже в 1510-м году Семен Один­це­вич и Иван Дуда (sic!) Полу­бен­ский ведут тяж­бу со “шва­ге­ром сво­им кня­зем Андре­ем Михай­ло­ви­чем Сан­гуш­ко-Кошир­ским, на сест­рах, кото­ро­го они жена­ты” о сво­ей доле в усадь­бе мате­ри сво­их жен и полу­ча­ют судеб­ное реше­ние, кото­рым король при­су­дил им эту долю. Мате­рин­ской усадь­бой этих жен был Дере­чин, кото­рым упо­мя­ну­тые кня­зья в буду­щем вла­де­ли сов­мест­но. Трое кня­зей, Андрей Михай­ло­вич Сан­гуш­ко, Семен Бог­да­но­вич Один­це­вич и Иван Андре­евич Полу­бен­ский, в 1518-м году обви­ня­ют жите­лей Сло­ни­ма, в нане­се­нии им ущер­ба в Дере­чине. В 1524 и 1528 годах они ведут тяж­бу с кня­зем Тимо­фе­ем Пузы­ной о нане­се­нии им ущер­ба, а в 1524-м году судят­ся о Дере­чине – меж­ду собой. “Князь Иван Андре­евич Полу­бен­ский вме­сте со сво­им бра­том Васи­ли­ем” судит­ся с женой кня­зя Ива­на Гор­ско­го о нане­се­нии им ущер­ба. Оба бра­та, Васи­лий Андре­евич “мар­ша­лок коро­лев­ский, дер­жа­вец Жолу­дский и Иван Андре­евич, кня­зья Полу­бен­ские” назна­ча­ют­ся судья­ми для раз­бо­ра дела по раз­гра­ни­че­нию Мал­ков­ских охот­ни­чьих уго­дий Ильи­ни­ча. Какой-то князь Полу­бен­ский житель Брест­ско­го края на вой­ско­вом смот­ре 1528-го года выстав­лял двух кава­ле­ри­стов. В 1536-1538 годах, князь Иван Андре­евич Полу­бен­ский -коро­лев­ский комис­сар, был назна­чен коро­лем, раз­би­рать судеб­ные тяж­бы Волын­ских жите­лей. В 1538-м году, “князь Иван Андре­евич Полу­бен­ский и его сыно­вья, Миха­ил, Петр и Андрей” были обви­не­ны кня­зем Алек­сан­дром Сан­гуш­ко-Кошир­ским в нане­се­нии раз­но­го рода ущер­ба и гра­бе­же, совер­шен­ных в Дере­чине и Кот­чине. Эта тяж­ба не пре­кра­ти­лась ещё и в 1540-м году. В 1540-м и в 1542-м годах, он высту­па­ет, в каче­стве коро­лев­ско­го комис­са­ра для раз­бо­ра раз­ных дел. Хотя он и не имел руко­во­дя­щих долж­но­стей, но состо­ял в сове­те при­бли­жен­ных коро­ля и в этом каче­стве, его имя появ­ля­ет­ся на доку­мен­тах в 1544-м году, хотя из без како­го-либо титу­ла.
Полубенские
Печат­ка кня­зя Іва­на Андрій­о­ви­ча Полу­бенсь­ко­го від 1534+1538 рр.
Веро­ят­но, в 1545 году, он полу­чил титул “мар­шал­ка гос­по­дар­ско­го”, так как в 1546-м году он высту­па­ет сви­де­те­лем, как “мар­ша­лок князь Иван Андре­евич Полу­бен­ский” , а в 1547-м году полу­ча­ет при­ви­лей на усадь­бу Бук­штов, в пове­те Мсти­бов­ском, воз­ле Дере­чи­на. В 1549- 1551-м годах он упо­ми­на­ет­ся, в каче­стве “мар­шал­ка и справ­ца вое­вод­ства Ново­груд­ско­го”. Ещё в фев­ра­ле 1556-го года “мар­ша­лок, князь Иван Андре­евич Полу­бен­ский и его жена княж­на Неви­дан­на Сан­гуш­ко-Кошир­ская, были обви­не­ны Воло­ви­чем в том, что их люди Дере­чин­ские чинят ущерб его Хмель­ниц­ким людям. Види­мо он умер в 1556-м году. В мар­те 1557-го года, от име­ни “сво­ей мате­ри, княж­ны Неви­дан­ны Сан­гуш­ко, супру­ги кня­зя Ива­на Полу­бен­ско­го мар­шал­ка гос­по­дар­ско­го”, князь Иван Ива­но­вич Полу­бен­ский, обви­ня­ет княж­ну Наста­сью Михай­лов­ну Сан­гуш­ко, супру­гу кня­зя Семе­на Один­це­ви­ча в нане­се­нии ему ущер­ба в Дере­чин­ской усадь­бе. “Неви­дан­на Михай­лов­на Сан­гуш­ко, супру­га кня­зя Ива­на Полу­бен­ско­го” в 1558-м году обви­ня­ет “сво­е­го сына, кня­зя Федо­ра Ива­но­ви­ча Полу­бен­ско­го” в напа­де­нии на усадь­бы Бели­ча­ны и Чер­не­ви­чи, при­чем от име­ни мате­ри высту­пал её “сын, князь Алек­сандр Ива­но­вич Полу­бен­ский”. “ кня­зя Ива­на Андре­еви­ча, с упо­мя­ну­той княж­ной Сан­гуш­ко были сыно­вья и доче­ри.
Полубенские
Печат­ка кня­зя Іва­на Андрій­о­ви­ча Полу­бенсь­ко­го від 1541 р.
Из сыно­вей кня­зя Ива­на Андре­еви­ча, трое: Миха­ил, Петр и Андрей, в 1538-м году упо­ми­на­ют­ся вме­сте с отцом. Князь Иван Васи­лье­вич Полу­бен­ский, ста­ро­ста Мсти­славль­ский, в 1558-м году пишет заве­ща­ние, кото­рым отпи­сы­ва­ет сум­му от усадь­бы Глу­бо­кое “сыно­вьям покой­но­го кня­зя Ива­на Андре­еви­ча Полу­бен­ско­го, а сво­им пле­мян­ни­кам, кня­зьям Алек­сан­дру, Миха­и­лу, Андрею, Федо­ру и Ива­ну Ива­но­ви­чам Полу­бен­ским”. Оче­вид­но, что князь Петр Ива­но­вич Полу­бен­ский умер моло­дым до 1558-го года. Оста­лось в живых пять сыно­вей, кото­рые яви­лись пра­ро­ди­те­ля­ми отдель­ных вет­вей рода, это: кня­зья Алек­сандр, Миха­ил, Андрей, Федор и Иван.

Ж.: КН. НЕВИ­ДА­НА МИХАЙ­ЛІВ­НА САНГУШКО

13/9. ИВАН ФЕДО­РО­ВИЧ († ок.1528)

1506 г. июня 18. Виль­ня. — Жало­ван­ный лист кор. польск. и вел, ки. лит. Алек­сандра ки. Ива­ну Фёдо­ро­ви­чу Полу­бен­ско­му на пут­ных и телых людей в Ловож­ском стане Полоц­ко­го пов., а так­же зем­ли, куп­лен­ные им там же у пол. мещан. Насто­я­щей гра­мо­той Алек­сандр пере­дал зем­ли пут­ных людей в Ложов­ском стане, в том чис­ле и те, что послед­ние «поза­стов­ля­ли» меща­нам, при этом кня­зьям Полу­бен­ским раз­ре­ша­лось выку­пить их, а так­же под­твер­дил покуп­ку зем­ли Бра­тов­щи­ны у меша­нок, двух доче­рей Ива­на Шипо­ви­ча. Их род­ствен­ни­ца или свой­ствен­ни­ца, жена Андрея Шипо­ви­ча сохра­ни­ла часть земель до 1528 г, По реест­ру это­го года, она долж­на была сна­ря­жать двух всад­ни­ков (РИБ. Т. 33. Стб. 196; МВКЛ. Ки. 523. С. 155; [М. Ки. 523. Р. 140). Гра­мо­та откры­ва­ет­ся инво­ка­ци­ей, кото­рой раные не встре­ча­лось («Во имя все­силь­но­го Бога, аминь»). Впер­вые встре­ча­ет­ся и пре­ам­бу­ла, изла­га­ю­щая при­чи­ны состав­ле­ния гра­мо­ты (под­твер­жде­ние бла­го­род­ства про­ис­хож­ле­ния для буду­щих поко­ле­ний), напи­сан­ная тем­но и вити­е­ва­то. В нар­ра­ции подроб­но изла­га­ют­ся моти­вы пожа­ло­ва­ния: награ­да за успеш­ную служ­бу в про­шлом и надеж­да на ее
про­дол­же­ние в буду­щем. Эта часть так­же изло­же­на очень слож­но и запу­тан­но, с изоби­ли­ем при­ла­га­тель­ных. Осо­бый пункт дис­по­зи­тив­ной части жало­ван­но­го листа преду­смат­ри­ва­ет осво­бож­де­ние пере­да­ва­е­мых ки. И. Ф. Полу­бен­ско­му людей от предо­став­ле­ния ста­ций и под­вод, за исклю­че­ни­ем под­вод для само­го гос­по­да­ря, Полу­бен­ский полу­чил широ­кие пра­ва поль­зо­ва­ния зем­лей, он мог ее «отдать, про­дать, заме­нить, расширить».

Соглас­но зем­ским спис­кам, князь Иван Полу­бен­ский, дол­жен был выстав­лять 10 коней. Коро­лев­ский дво­ря­нин князь Иван Федо­ро­вич Полу­бен­ский, полу­чил в 1510-м году новый «при­ви­лей» (доку­мент закреп­ля­ю­щий пра­ва) на людей в пове­те Полоц­ком, Черсвят­ской воло­сти; а в 1528-м году для коро­лев­ско­го дво­ря­ни­на кня­зя Ива­на Федо­ро­ви­ча Полу­бен­ско­го вышло новое под­твер­жде­ние его прав на людей Ловож­ско­го ста­на в пове­те Полоц­ком. Види­мо, к это­му вре­ме­ни его уже не было в живых; перед смер­тью, он заве­щал усадь­бы Паш­ко­ви­чи и Сло­вен­цы, пожа­ло­ван­ные ему вели­ким кня­зем Алек­сан­дром, сво­ей жене Авдо­тии, на кото­рой он женил­ся после того, как она овдо­ве­ла по Полоц­ком боярине Федо­ре Гри­го­ро­ви­че. А она, в свою оче­редь, отпи­са­ла эти усадь­бы сво­им сыно­вьям от пер­во­го бра­ка, кото­рые, в 1531 году, после смер­ти сво­ей мате­ри, предъ­яв­ля­ли пра­ва на эти владения.

Иван и Лев Фёдо­ро­ви­чи име­ли зем­ли в Киев­ском вое­вод­стве (Воniecki. 1887. C. 253). 

Щаст­ный Гер­цык, пле­мян­ник Полу­бин­ских, в 1533 году пре­тен­до­вал на вла­де­ния сво­их дядьев Ива­на и Льва Федо­ро­ви­чей Полу­бен­ских, а имен­но, на села Бори­со­во, Гар­ки, Варе­ви­чи, Коко­то­во, Пло­ди­ны, Выхов и дру­гие. Ранее, некие, Михай­ло Пав­шич и Иваш­ка Семе­но­вич, суди­лись с кня­зья­ми Ива­ном и Львом Полу­бен­ски­ми за пра­во вла­де­ния усадь­ба­ми сво­ей мате­ри: Варе­ви­чи, Бер­нов и Коко­тов и по коро­лев­ско­му рескрип­ту от 1499 года, их пра­ва на эти вла­де­ния были под­твер­жде­ны; одна­ко, как вид­но из ска­зан­но­го ранее, упо­мя­ну­тые кня­зья, этих вла­де­ний не утратили.
Запи­са­ний у Києво-Печерсь­ко­му пом’янику (поз.294).

~ АВДО­ТЬЯ

14/9. ЛЕВ ФЕДО­РО­ВИЧ (1499)

Иван и Лев Фёдо­ро­ви­чи име­ли зем­ли в Киев­ском вое­вод­стве (Воniecki. 1887. C. 253). Запи­са­ний у Києво-Печерсь­ко­му пом’янику (поз.295).

Щаст­ный Гер­цык, пле­мян­ник Полу­бин­ских, в 1533 году пре­тен­до­вал на вла­де­ния сво­их дядьев Ива­на и Льва Федо­ро­ви­чей Полу­бен­ских, а имен­но, на села Бори­со­во, Гар­ки, Варе­ви­чи, Коко­то­во, Пло­ди­ны, Выхов и дру­гие. Ранее, некие, Михай­ло Пав­шич и Иваш­ка Семе­но­вич, суди­лись с кня­зья­ми Ива­ном и Львом Полу­бен­ски­ми за пра­во вла­де­ния усадь­ба­ми сво­ей мате­ри: Варе­ви­чи, Бер­нов и Коко­тов и по коро­лев­ско­му рескрип­ту от 1499 года, их пра­ва на эти вла­де­ния были под­твер­жде­ны; одна­ко, как вид­но из ска­зан­но­го ранее, упо­мя­ну­тые кня­зья, этих вла­де­ний не утратили.
О кня­зе Льве Федо­ро­ви­че, более ниче­го неизвестно.

15/9. […] ФЕДО­РОВ­НА ПОЛУБИНСКАЯ

Ее про­ис­хож­де­ние Упо­ми­на­ет­ся в под­твер­ди­тель­ном листе кор. польск. и вел. кн. лит. Сигиз­мун­да Ста­ро­го жито­мир­ско­му дер­жав­це Щаст­но­му Гер­цы­ку на име­ния Ловож и Опа­на­ско­ви­чи от 1532 г. янва­ря 29: «и кото­рыи имен(ь)ѧ дѧд(ь)ко его кн(ѧ)зь Иванъ выслү­жилъ был на бра­те н(а)шом Алек­сан­дре коро­ли его мило­сти на имя Ловожъ а Ѡпа­на­съко­ви­чи под Черь­све­томъ, а күпил дворъ и съ ц(е)рков(ь)ю над ѡзе­ромъ Черь­све­томъ в Полоц­комъ пове­те, на кото­рыи ж имен(ь)ѧ ѡн и при­ви­леи бра­та нашо­го Алек­сандра королѧ мелъ, …в кото­ромъ жо выписүеть, ижъ тыи именьѧ емү само­мү и его жоне и ихъ детемъ и близ­кимъ под­твер­дилъ его милост(ь) навечъ­но…» (РГА­ДА. Ф. 389. Ед. хр. 17. Л. 217 — 217 об.; опубл.: ПГ. Вып. 2. № 250. С. 187; LM. Kn. 17. № 167. P. 191–192)

Муж: …… ГЕРЦИК

VIII коле­но

16/11. ИВАН ВАСИ­ЛЬЕ­ВИЧ ПОЛУ­БЕН­СКИЙ († 1558)

Полубенские
Печат­ка кня­зя Іва­на Васи­льо­ви­ча Полу­бенсь­ко­го від 1536 р.
Ста­ро­ста мсти­славсь­кий (1550-1558 рр.). Стар­ший сын кня­зя Васи­лия Андре­еви­ча, женил­ся в 1533-году на Раине Коптевне, доче­ри Копо­та Васи­лье­ви­ча, мар­шал­ка и писа­ря гос­по­дар­ско­го и Марии Кон­стан­ти­нов­ны княж­ны Кро­шин­ской; в каче­стве при­дан­но­го жена при­нес­ла ему усадь­бы Опо­ле и Руси­лы, из-за кото­рых он в 1541-м году участ­ву­ет в тяж­бе “со сво­им шва­ге­ром Федо­ром Копо­том”. В 1547-м году он отпи­сы­вал иму­ще­ство сво­им отцу и маче­хе. В 1549-м году “князь Иван Васи­лье­вич Полу­бен­ский” участ­ву­ет в тяж­бе с Гри­го­ри­ем Гри­го­рье­ви­чем Ости­ком вла­дель­цем части Тете­рин­ской усадь­бы. Они судят­ся о трех дерев­нях захва­чен­ных и при­со­еди­нен­ных к его усадь­бе. Князь Иван Васи­лье­вич Полу­бен­ский при этом утвер­жда­ет, что его отец, князь Васи­лий Андре­евич Полу­бен­ский полу­чил их в наслед­ство от покой­ной мате­ри через кня­зя Миха­и­ла Мсти­слав­ско­го и вла­дел ими более 60-ти лет.
Полубенские
Печат­ка кня­зя Іва­на Васи­льо­ви­ча Полу­бенсь­ко­го від 1546 р.
Сра­зу же после смер­ти сво­е­го отца в 1550-м году он стал ста­ро­стой Мсти­славль­ским. В 1551-м году его вызы­ва­ет на суд Гри­го­рий Мар­ко­вич Воло­вич, обви­няя в захва­те усадь­бы Ясен­ка (и при­со­еди­не­нии её к вла­де­ни­ям Горо­ди­ще), кото­рую его отец, покой­ный князь Васи­лий Полу­бен­ский отпи­сал Воло­ви­чу в веч­ное вла­де­ние в опла­ту дол­га в сум­ме 200 коп гро­шей литов­ских. В том же году он ведет тяж­бу с Дмит­ри­ем Сан­гуш­ко о наез­де в усадь­бе Яблоч­ня, а в 1552-м году заклю­чил с тем же кня­зем Дмит­ри­ем согла­ше­ние об иму­ще­стве, кото­рое отец его князь Васи­лий Полу­бен­ский отпи­сал сво­ей внуч­ке княжне Марии Львовне Полу­бен­ской. В мае 1558-го года “князь Иван Васи­лье­вич Полу­бен­ский ста­ро­ста мсти­славль­ский” пишет заве­ща­ние, по кото­ро­му, из при­чи­та­ю­щей­ся ему части вла­де­ний, кото­рые он ещё не поде­лил со сво­ей пле­мян­ни­цей Мари­ной Львов­ной Полу­бен­ской, женой Ива­на Копо­та, нахо­дя­щих­ся в усадь­бах Горо­ди­ще, Рос­сош, Яблонь, Ясе­нье, Виту­лин и т. д., он отда­ет тре­тью часть и 2000 коп гро­шей литов­ских от двух дру­гих частей, во вла­де­ние сво­ей жене Раине Копот, для раз­де­ла с упо­мя­ну­той пле­мян­ни­цей и пле­мян­ни­ка­ми -сыно­вья­ми покой­но­го кня­зя Ива­на Андре­еви­ча Полу­бен­ско­го. Сум­мы от усадь­бы Глу­бо­кое, кото­рые его мать полу­чи­ла в наслед­ство от сво­е­го пер­во­го мужа Сиру­ту, он отпи­сы­ва­ет сво­им пле­мян­ни­кам Андрею Ива­но­ви­чу Полу­бен­ско­му, Алек­сан­дру Ива­но­ви­чу Полу­бен­ско­му, Миха­и­лу Ива­но­ви­чу Полу­бен­ско­му, Федо­ру Ива­но­ви­чу Полу­бен­ско­му и Ива­ну Ива­но­ви­чу Полу­бен­ско­му.
Полубенские
Печат­ка кня­зя Іва­на Васи­льо­ви­ча Полу­бенсь­ко­го від 1553 р.
Умер он вско­ре после напи­са­ния это­го заве­ща­ния – во вто­рой поло­вине мая 1558-го года; уже в июне 1558-го года ста­ро­стой Мсти­славль­ским чис­лит­ся князь Соло­ме­рец­кий.

Ж.: ФЕДЬ­КА КОПОТ, дочь Миха­и­ла Копо­та Васи­лье­ви­ча, мар­шал­ка и писа­ря гос­по­дар­ско­го и Марии Кон­стан­ти­нов­ны княж­ны Кро­шин­ской; доку­мент из Архи­ва Сан­гуш­ков (Т. 3, стр. 428-430) от 9 авгу­ста 1533 года, где Васи­лий Андре­евич Полу­бен­ский в част­но­сти заяв­ля­ет: …мает вжо сын мой, князь Иван тую доч­ку пани Копте­вое, пан­ну Федю за себе поня­ти, а пани Копте­вая мает по той доч­це сво­ей сыну мое­му кня­зю Ива­ну дати 1000 золо­тых и 330 золо­тых в золо­те, а имене на Под­ля­ши на имя Опо­ле з Руси­лы и с при­сел­ка­ми… так ся як в собе мает… кото­рое небож­чик пан Копот за 500 коп гро­шей купил… При кото­рой змо­ве нашой были …

17/11.ЛЕВ ВАСИ­ЛЬЕ­ВИЧ ПОЛУ­БЕН­СКИЙ († до 1544)

вто­рой сын кня­зя Васи­лия Андре­еви­ча, упо­ми­на­ет­ся вме­сте с отцом и бра­том Ива­ном в 1533-1540-х годах, впо­след­ствии он стал дер­жав­цем Кри­чев­ским. Он умер до 1544-го года, так как в этом году дер­жав­цем Кри­чев­ским уже был Андрей Солу­ха. А в 1546-м году уже упо­ми­на­ют о нем имен­но как о “покой­ном”. У чер­нец­тві Логвин. Похо­ро­нен он был в Кие­ве в Печер­ской церк­ви. Женат он был на доче­ри Ива­на Гор­но­стая, вое­во­ды Ново­груд­ско­го. После него оста­лась толь­ко одна дочь Марина.
Жена: N Гор­но­стай, дочь Ива­на Горностая.
Дети: Марина.

18/11. АННА ВАСИ­ЛЬЕВ­НА ПОЛУ­БЕН­СКАЯ († 1540/1547)

была выда­на роди­те­ля­ми замуж за кня­зя Алек­сандра Андре­еви­ча Сан­гуш­ко-Кошир­ско­го, ста­ро­сту Луц­ко­го. Впо­след­ствии она с ним раз­ве­лась и вышла замуж за Нико­лая Зави­шу. Нико­лай Зави­ша и его жена «Ган­на, дочь кня­зя Васи­лия Андре­еви­ча Полу­бен­ско­го” были вызва­ны кня­зем Андре­ем Кошир­ским на суд в 1533-м году с тре­бо­ва­ни­ем вер­нуть вещи забран­ные Анной, когда она была женой его сына кня­зя Алек­сандра. По это­му же само­му пово­ду, в сле­ду­ю­щем году, князь Сан­гуш­ко-Кошир­ский, ведет тяж­бу с отцом Анны кня­зем Васи­ли­ем Андре­еви­чем Полу­бен­ским. В 1537-м году “Анна, дочь кня­зя Васи­лия Андре­еви­ча Полу­бен­ско­го” жена Нико­лая Зави­ши, будучи без­дет­ной, отпи­сы­ва­ет свои сум­мы от усадь­бы Глу­бо­кое в пове­те Ост­рин­ском, кото­рую Андрей Олех­но­вич Сиру­то­вич отпи­сал в при­дан­ное её мате­ри (на сум­му 1000 коп гро­шей литов­ских), а её мать Окси­ния в свою оче­редь отпи­са­ла ей в той же сум­ме. Она из этой сум­мы, усту­пи­ла 500 коп сво­е­му отцу, Яну Гле­бо­ви­чу вое­во­де Полоц­ко­му и его жене Анне (а сво­ей сест­ре), доче­ри кня­зя Федо­ра Заслав­ско­го. Нико­лай Юрье­вич Зави­ша, в заве­ща­нии напи­сан­ном 20 июля и под­твер­жден­ным 5-го нояб­ря 1540-го года, отпи­сал сво­ей жене княжне Анне Васи­льевне Полу­бен­ской одну треть усадь­бы Дов­гирд­зиш­ки, Осне­жи­цы и др.. После его смер­ти Анна вышла замуж в тре­тий раз за Раз­му­са Дов­гир­до­ви­ча и умер­ла без­дет­ной не позд­нее 1547-го года. Овдо­вев, её тре­тий муж Раз­мус Бог­да­но­вич Дов­гирд женил­ся повтор­но на Алек­сан­дре Нико­ла­евне Пац.
~ 1) кн. Олек­сандр Андрій­о­вич Сангушко;
~ 2) Мико­ла Завіша
~ 3) Раз­мус Бог­да­но­вич Довгирд.

19/12. КН. АЛЕК­САНДР ИВА­НО­ВИЧ ПОЛУ­БИН­СКИЙ (1546, † 1608)

сын кня­зя Ива­на Андре­еви­ча и княж­ны Сан­гуш­ко, вме­сте с дядей кня­зем Васи­ли­ем и бра­том кня­зем Миха­и­лом в 1546-м году, участ­ву­ет в тяж­бе с кня­зем Толо­чин­ским о сво­ей доле в усадь­бе Друцк. В 1549-м году он заме­нил сво­е­го отца на долж­но­сти справ­ца вое­вод­ства Ново­груд­ско­го. В 1555-м году “князь Алек­сандр Ива­но­вич Полу­бен­ский” судил­ся со сво­им бра­том “кня­зем Миха­и­лом Ива­но­ви­чем Полу­бен­ским”, кото­рый его обви­нял в наез­де на Дере­чин и аре­сте его само­го и его жены. В 1557-м году он уже был женат на княжне Софье Юрьевне Голь­шан­ской-Дуб­ро­виц­кой. В 1558-м году он упо­ми­на­ет­ся в заве­ща­нии сво­е­го дво­ю­род­но­го бра­та “кня­зя Ива­на Васи­лье­ви­ча Полу­бен­ско­го” и в том же году упо­ми­на­ет­ся вме­сте со сво­ей мате­рью. “Князь Алек­сандр Ива­но­вич Полу­бен­ский”, в 1561-м году при­об­ре­та­ет у Андрея Триз­ны и его жены Софии Копец за 300 коп гро­шей литов­ских фоль­варк Судер­ви. Во вре­мя вой­ны в Ливо­нии с Моск­вой, князь Алек­сандр был назна­чен “реги­мен­та­рем” войск гет­ма­на Рад­зи­вил­ла. При этом он про­явил чуде­са храб­ро­сти, одер­жав побе­ды в 1560-м году под Вен­да­ми и Мари­ен­бор­ком. Ещё в 1564-м году он вое­вал в Ливо­нии. В награ­ду за воен­ные успе­хи он стал ста­ро­стой Воль­мар­ским и дер­жав­цем Зыг­воль­ским; и уже будучи в этом каче­стве, полу­чил 8 авгу­ста 1566-го года дер­жа­ву Виль­кий­скую. В сле­ду­ю­щем году, король уве­дом­ля­ет “ста­ро­сту Воль­мар­ско­го, кня­зя Алек­сандра Ива­но­ви­ча Полу­бен­ско­го” о назна­че­нии Яна Ход­ке­ви­ча, мар­шал­ка зем­ско­го, и т.д. адми­ни­стра­то­ром Ливо­нии. Вско­ре после это­го, по при­ви­лею коро­ля Сигиз­мун­да-Авгу­ста, он стал так­же и дер­жав­цем Поюрским. 

В каче­стве ста­ро­сты Воль­мар­ско­го, дер­жав­ца Виль­кий­ско­го и Поюр­ско­го он вызы­ва­ет на суд в 1572-м году Воло­ви­ча каш­те­ля­на Ново­груд­ско­го по делу о неза­кон­ном удер­жа­нии в усадь­бе Бер­же­во княж­ны Мари­ны Ива­нов­ны Полу­бен­ской, супру­ги Бене­дик­та Про­та­ше­ви­ча, ключ­ни­ка Трок­ско­го, вой­ско­го Грод­нен­ско­го, а так­же о при­суж­де­нии Миха­и­лу Воло­ви­чу постро­ек и сено­ко­са в его усадь­бе Дере­чин. Он был так­же ста­ро­стой Три­кац­ким. Во вре­мя оче­ред­ной воен­ной экс­пе­ди­ции в Ливо­нию царя Ива­на Гроз­но­го, он был направ­лен по коро­лев­ско­му ука­зу от 25 декаб­ря 1576-го года вме­сте с гет­ма­ном Рад­зи­вил­лом на обо­ро­ну Ливо­нии. При взя­тии Воль­ма­ра мос­ков­ски­ми вой­ска­ми в 1577-м году, он попал в плен, вслед­ствие это­го, 21-го авгу­ста 1577-го года, король изда­ет пове­ле­ние, кото­рым уве­дом­ля­ет под­дан­ных месте­чек, воло­стей и дер­жав “ста­ро­сты Воль­мар­ско­го и Три­кац­ко­го, тиву­на Поюр­ско­го, кня­зя Алек­сандра Ива­но­ви­ча Полу­бен­ско­го”, что в отсут­ствие кня­зя, взя­то­го в плен при паде­нии Воль­ма­ра, его под­дан­ные долж­ны про­дол­жать выпол­нять свои повин­но­сти и под­чи­нять­ся “его супру­ге кня­гине Полу­бен­ской”. Когда кня­зя Алек­сандра при­ве­ли к царю Ива­ну Гроз­но­му, он рас­ска­зал царю об измен­ни­че­ской дея­тель­но­сти став­лен­ни­ка царя – Дат­ско­го коро­ле­ви­ча Маг­ну­са и за это он был отпу­щен на волю. Вер­нув­шись домой, он утра­тил ста­ро­ства Воль­мар­ское и Три­кац­кое, зато в нача­ле 1579-го года полу­чил под­твер­жде­ние на пра­во управ­ле­ния дер­жа­вой Виль­кий­ской. В том же году он ведет тяж­бу с Меле­ти­ем Хреб­то­ви­чем, архи­манд­ри­том Кие­во-Печер­ской Лав­ры о захва­те у него мона­стыр­ских земель. В сле­ду­ю­щем году, “его жена, София княж­на Голь­шан­ская” отпи­сы­ва­ет ему пра­ва на город Глуск. В том же году, “князь Алек­сандр Ива­но­вич Полу­бин­ский, дер­жа­вец Виль­кий­ский и Поюр­ский” был обви­нен сво­и­ми пле­мян­ни­ка­ми – сыно­вья­ми его бра­та Федо­ра Полу­бен­ско­го в нане­се­нии им ущер­ба в усадь­бе Дере­чин. В декаб­ре 1585-го года “князь Алек­сандр Полу­бин­ский, дер­жа­вец Виль­кий­ский и Поюр­ский” вме­сте со “сво­ей женой княж­ной Голь­шан­ской”, участ­ву­ет в заклю­че­нии согла­ше­ния меж­ду все­ми наслед­ни­ка­ми кня­зей Голь­шан­ских с кня­зем Острож­ским об усадь­бе Степань. 

Полубенские
Печат­ка кня­зя Олек­сандра Іва­но­ви­ча Полу­бенсь­ко­го від 1586 р.
В сле­ду­ю­щем году (1586) он был про­воз­гла­шен каш­те­ля­ном Ново­грод­ским. В 1588-м году, король вызы­ва­ет в суд под­канц­ле­ра Льва Сапе­гу, обви­няя его в неспра­вед­ли­вом отно­ше­нии к “кня­гине Софии Юрьевне Полу­бин­ской, жене каш­те­ля­на Ново­груд­ско­го” во вре­мя её тяж­бы с Езер­ским. Оба супру­га: “князь Алек­сандр Ива­но­вич Полу­бин­ский и жена его княж­на София Юрьев­на Голь­шан­ская” в 1593-м году, отпи­сы­ва­ют свой фоль­варк Судер­ви – Вилен­ско­му Пра­во­слав­но­му брат­ству Свя­той Тро­и­цы, а на сле­ду­ю­щий год (1594) добав­ля­ют к этой дар­ствен­ной запи­си ещё одну – добав­ляя пожерт­во­ва­ние на содер­жа­ние шко­лы. В 1599-м году, каш­те­лян при­об­ре­та­ет у кня­зя Виш­не­вец­ко­го, его часть усадь­бы Дере­чин. В декаб­ре 1601-го года “князь Алек­сандр Полу­бин­ский, пан Ново­груд­ский”, вме­сте со сво­им сыном, “кня­зем Алек­сан­дром Полу­бин­ским, ста­ро­стой Виль­кий­ским” отпи­сы­ва­ет Дере­чин­ской церк­ви уча­сток зем­ли и деся­тую часть дохо­дов. Скон­чал­ся он ранее 1608-го года, что вид­но из того фак­та, что 6-го мар­та 1608-го года “каш­те­ля­ном Ново­груд­ским после смер­ти кня­зя Полу­бин­ско­го” был назна­чен Саму­ил Волович.
Со сво­ей супру­гой, упо­ми­нав­шей­ся в доку­мен­тах 1557-1594-го годов, княж­ной Софи­ей Юрьев­ной Голь­шан­ской, они име­ли сына Алек­сандра и дочь Богдану.
~ кн. Софія Юріїв­на Голь­шансь­ка-Дуб­ро­ви­ць­ка.

20/12. КН. МИХА­ИЛ ИВА­НО­ВИЧ ПОЛУ­БИН­СКИЙ († бл.1560)

Полубенские
Печат­ка кня­зя Михай­ла Іва­но­ви­ча Полу­бенсь­ко­го від 1584 р.
Один из стар­ших сыно­вей кня­зя Ива­на Андре­еви­ча и княж­ны Сан­гуш­ко, в 1538-1558 годах упо­ми­нал­ся вме­сте с отцом и бра­тья­ми. Умер, несо­мнен­но, око­ло 1560-го года. Его женой была Оле­на – дочь Гри­го­рия Бог­да­но­ви­ча Шолу­хи, кото­рый сво­им заве­ща­ни­ем от 17 янва­ря 1559-го года, отпи­сы­ва­ет “сво­ей доче­ри Олене, супру­ге кня­зя Миха­и­ла Ива­но­ви­ча Полу­бин­ско­го” усадь­бу Горо­ди­ще, а так­же дво­ры Грин­ков­ский и Гле­бов­ский, кото­рые до кон­ца жиз­ни долж­ны были оста­вать­ся во вла­де­нии его жены. В 1565-м году “кня­ги­ня Ган­на, жена Миха­и­ла Полу­бин­ско­го” долж­на была выстав­лять на смотр вой­ска Литов­ско­го 12 кава­ле­ри­стов с дере­вян­ны­ми щита­ми. Ещё в 1585-м году, “кня­ги­ня Оле­на Полу­бин­ская, в деви­че­стве Шолу­ха, жена кня­зя Миха­и­ла” вызы­ва­ла в суд дер­жав­ца Каме­нец­ко­го Гав­ри­лу Гор­но­стая, обви­няя его в убий­стве её сына. Соглас­но родо­слов­ной, у Миха­и­ла было три сына: Андрей, умер­ший под Кокен­ха­у­зом, Дмит­рий, жена кото­ро­го была урож­ден­ная Пакош и Юзеф (Иосиф), жена кото­ро­го была урож­ден­ная Любо­мир­ская. У пер­во­го и тре­тье­го -не было детей. Об Андрее (веро­ят­но уби­том в 1685-м году) и о Юзе­фе, более ниче­го неиз­вест­но.

Ж.: ОЛЕ­НА ГРИ­ГОРІВ­НА ШОЛУХА

Дети: Андрей, Дмит­рий, Юзеф

21/12. КН. ПЕТР ИВА­НО­ВИЧ († до 1558)

22/12. КН. АНДРЕЙ ИВА­НО­ВИЧ ПОЛУ­БИН­СКИЙ (1538,1561)

Полубенские
Печат­ка кня­зя Андрія Іва­но­ви­ча Полу­бенсь­ко­го від 1558 р.
В 1538-м году упо­ми­нал­ся вме­сте с отцом. Вме­сте “со сво­ей женой княж­ной Аза­ри­ной Андре­ев­ной Соко­лин­ской” он ведет тяж­бу в 1558-м году с мате­рью и бра­тья­ми сво­ей жены кня­зья­ми Соко­лин­ски­ми, о том что те, усту­пив ему усадь­бы Мил­ко­ви­чи и Бешен­ко­ви­чи, про­дол­жа­ют соби­рать дань с жите­лей этих уса­деб. Дмит­рий Сапе­га в 1561-м году вызы­ва­ет на суд «кня­зя Андрея Ива­но­ви­ча Полу­бен­ско­го» обви­няя его в напа­де­нии на Крив­скую усадь­бу. У него было три сына: Андрей, Дани­ил и Оста­фий (Остап), а так­же одна дочь -Мария. Княж­на Мария Андре­ев­на, была супру­гой Кирил­ла Зуб­цов­ско­го город­ни­че­го Луц­ко­го, кото­рый “вме­сте со сво­ей супру­гой Мари­ей княж­ной Полу­бен­ской”, обви­нял в 1590-м году Андрея Фир­лея в изгна­нии его из усадь­бы Бели­на. В 1594-м году “Мария Андре­ев­на княж­на Полу­бен­ская, супру­га Луц­ко­го город­ни­че­го Кирил­ла Зуб­цов­ско­го” обна­ро­до­ва­ла заве­ща­ние сво­е­го покой­но­го мужа.

Ж.: КН. АЗА­РИ­НА АНДРІЇВ­НА СОКОЛИНСЬКА

23/12. ФЕДОР ИВА­НО­ВИЧ ПОЛУ­БИН­СКИЙ (1558,1580)

сын Ива­на Андре­еви­ча и княж­ны Сан­гуш­ко, упо­ми­нал­ся в 1558-м году вме­сте с мате­рью и бра­тья­ми. Неви­дан­на Михай­лов­на Сан­гуш­ко, супру­га кня­зя Ива­на Полу­бен­ско­го” в 1558-м году обви­ня­ет “сво­е­го сына, кня­зя Федо­ра Ива­но­ви­ча Полу­бен­ско­го” в напа­де­нии на усадь­бы Бели­ча­ны и Чер­не­ви­чи, при­чем от име­ни мате­ри высту­пал её “сын, князь Алек­сандр Ива­но­вич Полубенский”.В 1562-м году “князь Федор Ива­но­вич Полу­бин­ский” ведет судеб­ный про­цесс про­тив кня­зей Бог­да­на, Пет­ра и Оста­фия Тимо­фе­е­ви­чей Пузу­нов о непра­во­мер­ном захва­те его усадь­бы Кот­чин. Кажет­ся, что он ещё был жив в 1580-м году, когда “кня­зья Гри­го­рий Федо­ро­вич и Петр Федо­ро­вич Полу­бин­ские” обви­ни­ли “кня­зя Алек­сандра Ива­но­ви­ча Полу­бин­ско­го дер­жав­ца Виль­кий­ско­го и Поюр­ско­го” в том что он пой­мал и отпра­вил в своё име­ние -Глу­бо­кое – “слуг их отца кня­зя Федо­ра Ива­но­ви­ча Полу­бин­ско­го” из обще­го их вла­де­ния Дере­чи­на, при этом упо­ми­нал­ся и “их тре­тий брат, князь Мат­вей Полу­бин­ский. Соглас­но родо­слов­ной, князь Федор от жены сво­ей урож­ден­ной Козе­ко, оста­вил четы­рех сыно­вей Пет­ра, Гри­го­рия, Мат­вея и Юзе­фа (Иоси­фа). О Пет­ре и Гри­го­рии, кро­ме выше­при­ве­ден­но­го упо­ми­на­ния в 1580-м году, боль­ше ника­ких све­де­ний нет. 

~ кнж. NN Козе­ка

24/12. ИВАН ИВА­НО­ВИЧ ПОЛУ­БИН­СКИЙ († 1600)

Сын кня­зя Ива­на Андре­еви­ча и Наста­сьи Сан­гуш­ко, в 1557-м году упо­ми­на­ет­ся вме­сте с мате­рью, а в 1558-м году -вме­сте с бра­тья­ми. В 1574-м году “князь Иван Полу­бин­ский” полу­чил при­ви­лей на усадь­бы Шуля­ки и Ярне­во в пове­те Сло­ним­ском, а в 1576-м году он полу­ча­ет при­ви­лей на Сло­ним­ское лес­ни­че­ство, а в 1582-м году он полу­ча­ет под­твер­жде­ние на это лес­ни­че­ство. В 1584-м году он вре­мен­но был ещё и под­ста­ро­стой Сло­ним­ским. Скон­чал­ся он в нача­ле 1600-го года, а “лес­ни­чим Сло­ним­ским после смер­ти кня­зя Ива­на Полу­бин­ско­го” стал канц­лер Лев Сапе­га. Соглас­но родо­слов­ной, у него был един­ствен­ный сын Миха­ил -от бра­ка с неко­ей Зено­вич. В гер­бов­ни­ке Несец­ко­го, ему при­пи­сы­ва­ет­ся ещё один сын -Ян (Иван) и две доче­ри: одна – заму­жем за Тыш­ке­ви­чем, а дру­гая за – Зухановским.

~ NN Зенович

25/12. княж­на Мари­на Ива­нов­на (1552,1570)

супру­га Бене­дик­та Про­та­се­ви­ча, вой­ско­го Грод­нен­ско­го и ключ­ни­ка Трок­ско­го, в 1552-м году воз­вра­ща­ет мужу отпи­сан­ное им для неё при­дан­ное, выде­ляя долю мате­ри, бра­тьям и сёст­рам. В 1570-м году, супру­га Бене­дик­та Про­та­се­ви­ча, вой­ско­го Грод­нен­ско­го и ключ­ни­ка Трок­ско­го “Мари­на Ива­нов­на княж­на Полу­бен­ская” была вовле­че­на в дела усадь­бы Бережск, при­над­ле­жа­щей, кня­зю Алек­сан­дру Полу­бен­ско­му, ста­ро­сте Воль­мар­ско­му, дер­жав­цу Виль­кий­ско­му и Пой­юр­ско­му, в свя­зи с чем, выше­на­зван­ный князь ведет тяж­бу в 1572-м году с Гри­го­ро­ри­ем Воло­ви­чем, каш­те­ля­ном Ново­грод­ским и ста­ро­стой Сло­ним­ским. При этом так­же раз­би­ра­ет­ся дело о при­суж­де­нии Миха­и­лу Воло­ви­чу земель от Дере­чин­ской усадьбы.
~ Бене­дикт Протасович
26/12. княж­на Бог­да­на Ива­нов­на Полубенская
~ Иван Ляц­кий, лес­ни­чий Подляский.

IX коле­но

27/16. Мари­на Львов­на Полу­бен­ская († піс­ля 1566)
упо­ми­нав­ша­я­ся в 1546-1547 годах в доку­мен­тах сво­е­го деда Васи­лия и сво­е­го дяди Ива­на. В том же году, дед князь Васи­лий отпи­сы­ва­ет ей 1000 коп гро­шей литов­ских и 1000 золо­тых чер­вон­цев от усадь­бы Яблонь, а в 1549-м году добав­ля­ет ещё 500 коп гро­шей литов­ских от усадь­бы Глу­бо­кое. Её дед и опе­кун, князь Васи­лий Полу­бен­ский обру­чил свою внуч­ку – “дочь дер­жав­ца Кри­чев­ско­го кня­зя Льва Васи­лье­ви­ча Полу­бен­ско­го – Мари­ну” с кня­зем Дмит­ри­ем Федо­ро­ви­чем Сан­гуш­ко ста­ро­стой Жито­мир­ским, и с этой целью свя­зал кня­зя дого­во­ром. На тре­тий день после смер­ти деда (1550) “князь Дмит­рий Федо­ро­вич Сан­гуш­ко, ста­ро­ста Жито­мир­ский” захва­тил Мари­ну и отдал её на попе­че­ние сво­ей тет­ки Федии Андре­ев­ны, урож­ден­ной Сан­гуш­ко, жены под­скар­бия Богу­ша Бого­ви­ти­но­ва. Одна­ко, когда ста­ло извест­но, что князь Дмит­рий женил­ся на княжне Гальш­ке Острож­ской, в октяб­ре 1553 года кня­зя Дмит­рия, к тому вре­ме­ни уже Ста­ро­сту Чер­кас­ско­го и Канев­ско­го, вызвал на суд, Ново­груд­ский вое­во­да Иван Гор­но­стай, обви­няя его в том, что тот «не хочет отдать его внуч­ку, княж­ну Мари­ну Львов­ну Полу­бен­скую”. Иван Гор­но­стай тре­бо­вал, что­бы княж­ну Мари­ну ото­бра­ли у Федии Бого­ви­ти­но­вой и отда­ли бы ему. Впо­след­ствии Мари­на была выда­на замуж за Ива­на Копо­та, это сле­ду­ет из того, что в 1558-м году она упо­ми­на­лась имен­но как его жена, в заве­ща­нии сво­е­го дяди кня­зя Ива­на Полу­бен­ско­го. Это заве­ща­ние яви­лось пово­дом для раз­до­ров меж­ду Раи­ной Копот, вдо­вой Ива­на Васи­лье­ви­ча Полу­бен­ско­го и её бра­том Ива­ном Копо­том, жена­том на “Марине Львовне, княжне Полу­бен­ской”, кото­рые завер­ши­лись под­пи­са­ни­ем согла­ше­ния в 1562-м году. Иван Копот умер 1-го янва­ря 1563-го года. Перед смер­тью он оста­вил заве­ща­ние, кото­рым отпи­сал свои усадь­бы сво­ей “жене Марине Львовне Полу­бен­ской” и доче­ри Марине. Это заве­ща­ние сра­зу же после смер­ти Ива­на обна­ро­до­ва­ла его мать -Мария Кон­стан­ти­нов­на Кро­шин­ская, жена Васи­лия Копо­та мар­шал­ка и писа­ря гос­по­дар­ско­го. Сра­зу же после смер­ти Ива­на, Мари­на вышла замуж повтор­но, за Ста­ни­сла­ва Пав­ло­ви­ча Нару­ше­ви­ча, справ­ца ста­ро­ства Грод­нен­ско­го. А уже в мае, того же 1563-го года, “Ста­ни­слав Пав­ло­вич Нару­ше­вич справ­ца ста­ро­ства Грод­нен­ско­го и его жена Мари­на Львов­на Полу­бен­ская”, вно­сят в кни­ги заяв­ле­ние, что заве­ща­ние Ива­на Копо­та обна­ро­до­ван­ное его мате­рью явля­ет­ся фаль­ши­вым, кро­ме это­го Мари­на заяв­ля­ет, что сра­зу после смер­ти Ива­на она была уве­зе­на “до усадь­бы Вей­сей”, где роди­ла сына Ива­на Копте­ви­ча и что во вре­мя болез­ни, све­кровь Мария Кон­стан­ти­нов­на и “шва­гер Васи­лий Копот” доби­лись от неё под­пи­са­ния раз­ных бумаг. Эти акты были нача­лом тяж­бы, кото­рую Нару­ше­ви­чи в том же году вели с Копо­та­ми. В том же году оба супру­га Нару­ше­ви­чи пере­да­ют свои пра­ва на усадь­бу Можей­ков Шим­ко­ви­чу, а в тяж­бе с Копо­та­ми “тивун Вилен­ский Ста­ни­слав Пав­ло­вич Нару­ше­вич и его жена Мария Львов­на Полу­бен­ская” полу­ча­ют в 1566-м году реше­ние суда, тре­бу­ю­щее от Копо­тов, предо­став­ле­ния доку­мен­тов отно­ся­щих­ся к делу. Мари­на, в 1568 году отда­ет свои иму­ще­ствен­ные пра­ва мужу. Ещё в 1577-м году Ста­ни­слав Нару­ше­вич, полу­ча­ет под­твер­жде­ние сво­их прав на Яблонь, Виту­лин и т.д., пере­дан­ных ему женой. В 1563-м году, Мари­на, жена Ста­ни­сла­ва Пав­ло­ви­ча Нару­ше­ви­ча справ­цы ста­ро­ства Грод­нен­ско­го, «дочь покой­но­го кня­зя Льва Васи­лье­ви­ча Полу­бен­ско­го, высту­пая сов­мест­но с мужем, утвер­жда­ет, что Можей­ков был пожа­ло­ван коро­лем Алек­сан­дром “её деду кня­зю Васи­лию Андре­еви­чу Полу­бен­ско­му, ста­ро­сте Мсти­славль­ско­му”, а он женив­шись, после смер­ти сво­ей пер­вой жены княж­ны Окси­нии Заслав­ской, на дру­гой жене, кото­рая была вдо­вой Шим­ка Мац­ке­ви­ча тиву­на и город­ни­че­го Вилен­ско­го, ста­ро­сты Ушполь­ско­го, Пенян­ско­го и Радун­ско­го, ныне так­же уже покой­ной Софии Пав­ловне” отпи­сал ей это име­ние в веч­ное поль­зо­ва­ние. Она же, отпи­са­ла это име­ние сво­е­му сыну Яну Шим­ко­ви­чу мар­шал­ку и писа­рю гос­по­дар­ско­му, дер­жав­цу Тыко­цин­ско­му. Ныне же, посколь­ку, Мари­на, явля­ясь един­ствен­ной наслед­ни­цей её деда, отца и дяди Ива­на, все свои пра­ва на это име­ние пере­да­ет Шим­ко­ви­чу, кото­рый уже име­ет на это име­ние коро­лев­ское подтверждение.
~ 1). Іван Копець;
~ 2). Стані­слав Нарушевич.

Пер­вая ветвь

28/19. Алек­сандр Алек­сан­дро­вич Полу­бен­ский (+1616)
види­мо, в наслед­ство от отца в сен­тяб­ре 1586-го года, полу­ча­ет при­ви­лей на дер­жа­ву Виль­кий­скую, вско­ре после это­го, 6-го фев­ра­ля 1588-го года, он полу­ча­ет под­твер­жде­ние на эту дер­жа­ву. В 1601-м году он упо­ми­на­ет­ся вме­сте с отцом. В 1603-м году его назна­ча­ют под­ко­мо­ри­ем Лид­ским. В 1609-м году “князь Алек­сандр Полу­бин­ский, под­ко­мо­рий Лид­ский и дер­жа­вец Виль­кий­ский” ведет тяж­бу с неким Шеме­том по пово­ду коло­ко­ла из сво­е­го вла­де­ния Иван­ков­ско­го. В том же году, он при­об­ре­та­ет у Саму­и­ла Воло­ви­ча каш­те­ля­на Ново­груд­ско­го и его жены Гальш­ки Сапе­ги, при­над­ле­жа­щую им часть усадь­бы Дере­чин, при этом при­во­дит­ся и инвен­тарь этой усадь­бы. Ещё в 1612-м году дела­ет дар­ствен­ную запись на Дере­чин­скую цер­ковь. Скон­чал­ся в 1616-м году. В том же году, 30 октяб­ря, дер­жа­ва Виль­кий­ская, “после смер­ти кня­зя Алек­сандра Полу­бин­ско­го, под­ко­мо­рия Лид­ско­го”, была отда­на кня­зю Алек­сан­дру Голов­чин­ско­му. Соглас­но родо­слов­ной, он был женат на Анне, из рода при­над­ле­жа­ще­го к гер­бу Але­ма­ния. С ней у него было 2 сына: Алек­сандр и Кон­стан­тин, а так­же доче­ри: Авре­лия -заму­жем за Шклин­ским, ста­ро­стой Зигвуль­ским; Анна -заму­жем за Кун­це­ви­чем и ещё одна дочь -Клара.
~ Анна Алеманівна
29/19. Бог­да­на Александровна
кото­рая пер­вым бра­ком была заму­жем за Иеро­ни­мом Юрье­ви­чем Ход­ке­ви­чем (позд­нее он стал каш­те­ля­ном Вилен­ским). Похо­ро­не­на она в Супрасле.
~ Ієронім Ходкевич
Вто­рая ветвь

30/20. Андрей Михай­ло­вич Полу­бин­ский († 1585)

31/20. Дмит­рий Михай­ло­вич Полу­бин­ский (1596,† 13.12.1603)
Князь Дмит­рий Михай­ло­вич, оче­вид­но, это тот самый “князь Дмит­рий Полу­бин­ский”, кото­рый полу­чил в 1596-м году при­ви­лей на усадь­бу Зимо­виш­ки в пове­те Мозырь­ском, а в 1600-м году ведет судеб­ную тяж­бу с семьей Ловей­ко. Несо­мнен­но, это тот самый “князь Дмит­рий Полу­бин­ский”, кото­рый погиб 13 декаб­ря 1603-го года под Дерп­том (Юрьев, Тар­ту в Эсто­нии). Соглас­но родо­слов­ной, у него со сво­ей женой из рода Пакош были сыно­вья Алек­сандр и Януш (Иван).
Жена: NN Пакош
Дети: Алек­сандр, Януш
32/20. Юзеф Михай­ло­вич Полубинский
Жена: NN Любомирская
Тре­тья ветвь
33/22. Андрей Андре­евич Полубинский
У дру­гій поло­вині XVI ст. виї­хав на Запо­розь­ку Січ.
34/22. Дани­ло Андре­евич Полубинский
35/22. Оста­фий Андре­евич Полу­бин­ский († піс­ля 1620)
был, веро­ят­но упо­мя­нут в 1609-м году в каче­стве “сви­де­те­ля кня­зя Оста­фия Полу­бен­ско­го” в заве­ща­нии Дмит­рия-Ску­ми­на Тыш­ке­ви­ча, и вме­сте с женой он был упо­мя­нут в 1620-м году в заве­ща­нии его вдо­вы -Ган­ны Михай­лов­ны Масальской.
~ кн. Анна Михай­лів­на Мосальська.
Дети: Ян, Миха­ил и Дани­ил, а так­же две дочери
Чет­вёр­тая ветвь

36/23. Петр Федо­ро­вич Полу­бин­ский († піс­ля 1580)

В 1580-м году, “кня­зья Гри­го­рий Федо­ро­вич и Петр Федо­ро­вич Полу­бин­ские” обви­ни­ли “кня­зя Алек­сандра Ива­но­ви­ча Полу­бин­ско­го дер­жав­ца Виль­кий­ско­го и Поюр­ско­го” в том что он пой­мал и отпра­вил в своё име­ние -Глу­бо­кое – “слуг их отца кня­зя Федо­ра Ива­но­ви­ча Полу­бин­ско­го” из обще­го их вла­де­ния Дере­чи­на, при этом упо­ми­нал­ся и “их тре­тий брат, князь Мат­вей Полубинский.

37/23. Гри­го­рий Федо­ро­вич Полу­бин­ский († піс­ля 1580)

В 1580-м году, “кня­зья Гри­го­рий Федо­ро­вич и Петр Федо­ро­вич Полу­бин­ские” обви­ни­ли “кня­зя Алек­сандра Ива­но­ви­ча Полу­бин­ско­го дер­жав­ца Виль­кий­ско­го и Поюр­ско­го” в том что он пой­мал и отпра­вил в своё име­ние -Глу­бо­кое – “слуг их отца кня­зя Федо­ра Ива­но­ви­ча Полу­бин­ско­го” из обще­го их вла­де­ния Дере­чи­на, при этом упо­ми­нал­ся и “их тре­тий брат, князь Мат­вей Полубинский.

38/23. КН. МАТ­ВЕЙ ФЕДО­РО­ВИЧ ПОЛУ­БИН­СКИЙ († піс­ля 1617)

Полубенские
Печат­ка кня­зя Матвія Федо­ро­ви­ча Полу­бенсь­ко­го від 1601 р.
Князь Мат­вей Федо­ро­вич Полу­бин­ский, упо­ми­нав­ший­ся в 1580-м году вме­сте с отцом и бра­тья­ми. “Князь Мат­вей Полу­бин­ский” полу­чил в 1589-м году от кня­зей Слуц­ких за 800 коп гро­шей Литов­ских село Бород­чи­цы в дер­жа­ве Моги­лев­ской, а в 1605-м году он полу­чил при­ви­лей на зем­ли и в том же году был назна­чен коро­лев­ским комис­са­ром для осмот­ра моста в деревне Гро­зов­цы в Ново­груд­ском вое­вод­стве, при­над­ле­жа­щей Волод­ко­ви­чу. В 1617-м году он был назна­чен асес­со­ром в делах горо­жан горо­да Глу­с­ка. Со сво­ей женой, в деви­че­стве -Бара­нов­ской, он оста­вил сына Ста­ни­сла­ва и дочь, вышед­шую замуж за Ско­руль­ско­го.

~ NN Барановська

39/23. Юзеф Федо­ро­вич Полу­бин­ский († піс­ля 1640)

сын Федо­ра и его жены – в деви­че­стве Козе­ко. “Князь Юзеф Полу­бин­ский” в пери­од до 1617-го года зало­жил свою дерев­ню -Берез­ки -неко­е­му Коже­ниов­ско­му. В мае 1625-го года он был назна­чен столь­ни­ком Сло­ним­ским, а 22 мая 1628-го года с долж­но­сти столь­ни­ка он был пере­ве­ден ан долж­ность под­суд­ка Сло­ним­ско­го. В 1632-м году он нахо­дил­ся на выбо­рах ново­го коро­ля. В 1640-м году он упо­ми­на­ет­ся все еще в каче­стве под­суд­ка Слонимского. 

Жена: АННА СЦИ­ПИ­О­НОВ­НА, дочь Сци­пи­о­на Де Кам­по и Анны Рудоминувны-Дусятской.
Дети: Кази­мир, Мар­тин, Кшиштоф, Дани­ель и Яцек. Дочь Мария -заму­жем за Яном Мостовским.
Пятая ветвь

40/24. МИХАЙ­ЛО ИВА­НО­ВИЧ ПОЛУ­БИН­СКИЙ († 1651)

в 1590-м году полу­ча­ет (оче­вид­но – от отца) при­ви­лей на Шуля­ки. 20-го мая 1616-го года, с долж­но­сти писа­ря зем­ско­го Сло­ним­ско­го его назна­ча­ют на долж­ность судьи зем­ско­го Сло­ним­ско­го. В 1626-м году “Миха­ил Полу­бин­ский, судья зем­ский Сло­ним­ский”, слу­жит комис­са­ром коро­лев­ским по раз­гра­ни­че­нию Глу­с­ка Дуб­ро­виц­ко­го в Ново­груд­ском вое­вод­стве со ста­ро­ством Боб­руй­ским. Он пере­жил сво­е­го сына, как вид­но из того фак­та, что в 1640-м году ему был посвя­щен пане­ги­рик на смерть сына. Сам он скон­чал­ся в 1651-м году, когда судьей зем­ским Сло­ним­ским “после смер­ти Миха­и­ла Полу­бин­ско­го” был назна­чен Сте­фан Кендзержавский.

~ 1). Ельж­бе­та Кор­сак; дочь под­ко­мо­рия Полоцкого, 

~ 2). NN Афанасовичівна.
Дети: Лев, Нико­лай, Дмит­рий, Гальш­ка, Юсти­на, Цецилия.

X коле­но

Пер­вая ветвь

АЛЕК­САНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ

КОН­СТАН­ТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ

Софии Андре­евне Сапе­га, кото­рая в 1616-м году отпи­сы­ва­ет ему, полу­чен­ное ею по наслед­ству от отца име­ние Поча­е­ви­чи в Оршан­ском вое­вод­стве и усадь­бу Забо­ло­тье в Лид­ском вое­вод­стве. 20-го мая того же года он был назна­чен писа­рем зем­ским Сло­ним­ским. В 1617-м году “князь Кон­стан­тин Полу­бин­ский, писарь зем­ский Сло­ним­ский” сов­мест­но с кня­зем Нико­ла­ем Чарто­рыс­ким на Кле­ва­ни, вла­де­ли зам­ком Глу­с­ким Дуб­ро­виц­ким. 18 мая 1621-го года он был назна­чен мар­шал­ком Сло­ним­ским, а 27-го мая 1625-го года он был назна­чен каш­те­ля­ном Мсти­славль­ским. В этом каче­стве он был послом на сей­мы 1627 и 1629-го годов. Дело с архи­манд­ри­том Печер­ским Нико­ла­ем, он закон­чил заклю­че­ни­ем согла­ше­ния, в резуль­та­те кото­ро­го архи­манд­рит вер­нул ему забран­ные преж­де вла­де­ния: Поре­чи, Косо­ри­чи и Дако­та в вое­вод­стве Ново­груд­ском и поме­нял­ся с ним усадь­ба­ми Хоромье и Заре­ку­ша на усадь­бы Бело­сор­ка и Довла­ды. Это согла­ше­ние было под­твер­жде­но коро­лем в 1630-м году. В 1632-м году он нахо­дил­ся на “элек­ци­он­ном сей­ме” и под­пи­сал хар­тию об избра­нии ново­го коро­ля. Сра­зу же после вступ­ле­ния на трон Вла­ди­сла­ва IV-го, он был назна­чен 2-го фев­ра­ля 1633-го года вое­во­дой Пар­нав­ским. В том же году, уже в каче­стве вое­во­ды Пар­нав­ско­го, он был назна­чен на сей­ме к уча­стию в кор­рек­ти­ве зако­нов. В сле­ду­ю­щем году “Кон­стан­тин Полу­бин­ский, вое­во­да Пар­нав­ский” полу­ча­ет при­ви­лей на дерев­ню Бочан вме­сте с под­дан­ны­ми в Речиц­ком вое­вод­стве. И тот же вое­во­да Пар­нав­ский сов­мест­но со сво­ей женой, Софи­ей Сапе­га, полу­ча­ет под­твер­жде­ние на осно­ван­ный им в Дере­чине Доми­ни­кан­ский мона­стырь. Доку­мент дати­ро­ван 9-м сен­тяб­ря 1618-го года. В 1635-м году некие Стец­кие полу­ча­ют согла­сие на пере­да­чу дер­жа­вы Рудо­бел­ка в Мозырь­ском вое­вод­стве -”Кон­стан­ти­ну Полу­бин­ско­му, вое­во­де Пар­нав­ско­му и его жене Софии Сапе­га”. В том же году, вое­во­да усту­па­ет село Богань в ста­ро­стве Рога­чев­ском, неко­е­му Быков­ско­му. Скон­чал­ся он в 1640-м году. Его вдова-”София Сапе­га, вдо­ва Кон­стан­ти­на Полу­бин­ско­го вое­во­ды Пар­нав­ско­го”, ведет тяж­бу с неким Триз­ной о захва­те дерев­ни и при­со­еди­не­нии её к Глу­с­ку. В сле­ду­ю­щем году, та же “супру­га вое­во­ды Пар­нав­ско­го и дер­жав­ца Рудо­бель­ско­го” полу­ча­ет комис­сар­ский декрет по судеб­но­му делу с Еле­ной Сан­гуш­ко-Ковель­ской, супру­гой Кшишто­фа Жижем­ско­го, под­суд­ка Мин­ско­го о наси­лии и гра­бе­же. Её род­ствен­ник, под­канц­лер Кази­мир-Лев Сапе­га отпи­сы­ва­ет 30 июля 1655-го года “Софии Сапе­га-Полу­бин­ской, жене вое­во­ды Пар­нав­ско­го, а его дво­ю­род­ной сест­ре” и её потом­кам, усадь­бу Озер­ни­ца в пове­те Сло­ним­ском. Во вре­мя вой­ны 1660-го года с Моск­вой “гос­по­жа Полу­бин­ская супру­га вое­во­ды Пар­нав­ско­го, со сво­ем сыном писа­рем поль­ным и внуч­кой гос­по­жой Халец­кой” попа­ли в плен и их содер­жа­ли в заклю­че­нии в зам­ке Ново­груд­ском с 15-го “фев­ра­ля до 11 мая. Соглас­но родо­слов­ной, у Кон­стан­ти­на и Софии Сапе­га было 6 сыно­вей: Габ­ри­ель, Кази­мир, Алек­сандр-Гил­ла­рий, Вла­ди­слав, Саму­ил и Иеро­ним, кото­рый умер в чужих кра­ях, а так­же 6 доче­рей: Кон­стан­ция – мона­хи­ня Бер­нар­дин­ско­го мона­сты­ря, Eка­те­ри­на -заму­жем за Алек­сан­дром Огин­ским каш­те­ля­ном Трок­ским, Кри­сти­на -заму­жем за Яном Камен­ским под­ко­мо­ри­ем Виль­ко­мир­ским, Eфро­си­нья -пер­вым бра­ком -за Халец­ким, а вто­рым бра­ком -за Гед­рой­цем, Гальш­ка-Тео­до­ра – неза­муж­няя и Пет­ро­нел­ла -мона­хи­ня Бер­нар­дин­ско­го монастыря.

ЖЕНА: СОФИЯ АНДРЕ­ЕВ­НА САПЕГА

АВРЕ­ЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА

МУЖ: ТОМАШ ШКЛИН­СКИЙ, ста­ро­сты Зигвуль­ско­го, кото­рый умер не оста­вив потомства.

АННА АЛЕК­САН­ДРОВ­НА

была заму­жем за Саму­и­лом Кун­це­ви­чем, судьёй зем­ским Лидским.

КЛА­РА АЛЕКСАНДРОВНА

ста­ла мона­хи­ней в мона­сты­ре Свя­то­го Фран­цис­ка. В 1633-м году она ста­ла стар­шей мона­хи­ней мона­сты­ря Пре­свя­той Девы Марии при собо­ре Всех Свя­тых в Минске.
Вто­рая ветвь

КНЯЗЬ АЛЕК­САНДР ДМИТ­РИ­Е­ВИЧ ПОЛУ­БИН­СКИЙ (1603, † 1616)

Оба “бра­тья Иван и Алек­сандр, сыно­вья кня­зя Дмит­рия Полу­бин­ско­го” ведут тяж­бу в 1603-м году. Из них, Алек­сандр погиб в 1616-м году в Молдавии. 

КНЯЗЬ ЯНУШ (ИВАН) ДМИТ­РИ­Е­ВИЧ ПОЛУ­БИН­СКИЙ (1603)

Жена: на Гальш­ке Под­бе­ре­ской, доче­ри писа­ря зем­ско­го Оршанского,
Дети: Кшиштоф, Александр-Рейнольд.
Тре­тья ветвь

ДАНИ­ИЛ ОСТАФЬЕВИЧ

О кня­зе Дани­и­ле Оста­фье­ви­че, более ниче­го неизвестно. 

КНЯЗЬ ЯН ОСТАФЬЕВИЧ

был убит на войне в Ливо­нии и похо­ро­нен в церк­ви Кие­во-Печер­ской Лавры.

КНЯЗЬ МИХА­ИЛ ОСТАФЬЕВИЧ

был, оче­вид­но, тем “кня­зем Миха­и­лом Полу­бен­ским”, кото­рый был убит при ата­ке коро­ля Вла­ди­сла­ва IV под Бялой во вре­мя вой­ны с Моск­вой и похо­ро­нен в церк­ви Кие­во-Печер­ской Лавры.

15/35.(. ЗЫГ­МУНТ ПОЛУБИНСКИЙ

N ОСТА­ФЬЕВ­НА

Муж: МАСАЛЬ­СКИЙ

N ОСТА­ФЬЕВ­НА

МУЖ: ТЫШ­КЕ­ВИЧ.

Чет­вёр­тая ветвь

СТА­НИ­СЛАВ МАТ­ВЕ­Е­ВИЧ ПОЛУБИНСКИЙ

В 1640-м году был хорун­жим Сло­ним­ским. С тем же титу­лом от име­ни Ново­груд­ско­го пове­та он под­пи­сал в 1648-м году хар­тию об избра­нии коро­ля и был послом на сей­мы 1655-го и 1658-го годов. В нача­ле 1659-го года он был пере­ве­ден с долж­но­сти хорун­же­го на долж­ность под­ко­мо­рия Сло­ним­ско­го. Он умер через год после это­го, а под­ко­мо­ри­ем Сло­ним­ским 24 мая 1660-го года был поса­жен “после смер­ти Ста­ни­сла­ва Полу­бин­ско­го” Сте­фан Кен­дзе­жав­ский судья зем­ский Слонимский. 

ЖЕНА: БОЖИ­МОВ­СКАЯ.

Дети: Кароль, Габ­ри­ель, Юсти­на, София.
N Матвеевна

Муж: Ско­руль­ский.

КАЗИ­МИР ЮЗЕ­ФО­ВИЧ (1630,1650)

сын Юзе­фа от бра­ка с Анной Сци­пио, 30 мая 1630-го года полу­чил при­ви­лей на усадь­бы: Кар­ков­чиз­на, Тете­рик Малый, Шене­ш­ков и Калин­ки вдоль трак­та Ста­ро­ду­ба Север­ско­го. Он под­пи­сал хар­тии об избра­нии коро­ля в 1632-м и в 1648-м годах. В янва­ре 1650-го года, он был назна­чен писа­рем зем­ским Слонимским. 

ЖЕНА 1): ТЕО­ФИ­ЛИЯ ЗЕЛЬЦУВНА
Дети: Людвик и Фелициан

ЖЕНА 2) КАТА­ЖИ­НА ОЛЬШЕВСКАЯ
Дети: Доми­ник, Кон­стан­тин и Вла­ди­слав. Так­же у него было две доче­ри (неиз­вест­но от кото­рой из жен): Тек­ля, Теофилия
О Фели­ци­ане, Доми­ни­ке, Кон­стан­тине и Вла­ди­сла­ве, сыно­вьях Кази­ми­ра -ниче­го неиз­вест­но. Из них, Кон­стан­тин был ещё жив 1679-м году.

МАР­ТИН ЮЗЕФОВИЧ

Жена: Иоан­на Тышкевич
Дети: Юзеф, Людвика.

КШИШТОФ ЮЗЕ­ФО­ВИЧ

сын Юзе­фа и Анны Сци­пио, под­пи­сал в 1648-м году хар­тию об избра­нии ново­го коро­ля. Он был назна­чен под­ча­шим Сло­ним­ским в 1659-м году вме­сто Дмит­рия Полу­бин­ско­го, кото­рый стал хорун­жим. С долж­но­сти под­ча­ше­го он был пере­ве­ден на долж­ность судьи зем­ско­го Сло­ним­ско­го (13 авгу­ста 1661-го года). “Кшиштоф Полу­бин­ский судья зем­ский Сло­ним­ский” на сей­ме 1673-го года хода­тай­ству­ет об осво­бож­де­нии его дво­ра в горо­де Сло­ни­ме от повин­но­стей. В сле­ду­ю­щем году он под­пи­сал от име­ни Сло­ним­ско­го пове­та хар­тию об избра­нии ново­го коро­ля. Он скон­чал­ся око­ло 1677-го года.

towarzysz chorągwi husarskiej Jana Kazimierza w kompucie litewskim, podczaszy (1659), a następnie sędzia ziemski słonimski (1661). Brał udział w sejmikach przedsejmowych w Słonimiu w 1664, 1671 i 1675 r. Podpisał elekcję Władysława IV (1632) i Jana Kazimierza (1648) z województwem nowogródzkim oraz elekcję Jana III Sobieskiego (1674) z powiatem słonimskim. W 1644 i 1668 r. był deputatem ze Słonimia do Trybunału Głównego Litewskiego. Zmarł ok. 1677 r. 4.

Жена: ЭЛЕ­О­НО­РА БОК­ШАН­КА, вла­де­ли­ца усадь­бы Гривда.
Дети: Иеро­ним, Ян, Фран­ци­шек, Кази­мир и Ста­ни­слав, Юсти­на, Иза­бел­ла, Кри­сти­на, Анна, Катар­жи­на, Теодора.

ДАНИ­ЕЛЬ ЮЗЕФОВИЧ

под­пи­сал хар­тию об избра­нии коро­ля в 1632-м году и погиб в бою под Белой в 1633-м году.

ЯЦЕК ЮЗЕ­ФО­ВИЧ

Све­де­ний нет.

МАРИЯ ЮЗЕ­ФОВ­НА

~ заму­жем за Яном Мостовским.

Пятая ветвь

ЛЕВ МИХАЙ­ЛО­ВИЧ

Трое бра­тьев, Лев, Нико­лай и Дмит­рий под­пи­са­ли в 1632-м году акт об избра­нии коро­ля Вла­ди­сла­ва IV.
от бра­ка с Эльж­бе­той Кор­сак, погиб в 1633-м году при штур­ме Белой, во вре­мя Смо­лен­ской воен­ной кам­па­нии коро­ля Вла­ди­сла­ва IV. Он похо­ро­нен в Кие­ве. В пане­ги­ри­ке, напи­сан­ном в 1640-м году на смерть Нико­лая Полу­бин­ско­го, он упо­ми­нал­ся как покойный.

НИКО­ЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ

назна­чен под­ча­шим Сло­ним­ским 29 нояб­ря 1635-го года. Име­но­вал­ся чаш­ни­ком Сло­ним­ским. Умер в 1640-м году.

ДМИТ­РИЙ-САМУ­ИЛ МИХАЙ­ЛО­ВИЧ (†8.8.1687)

chorąży chorągwi husarskiej Jana Kazimierza w kompucie litewskim (1661-1666), regimentarz dywizji prawego skrzydła (1664-1665), podczaszy (1640), chorąży (1659), podkomorzy (ok. 1660) i marszałek słonimski (ok. 1661),
następnie wojewoda nowogródzki (1671).

W 1632 r. był obecny na elekcji Władysława IV. Posłował na sejm 1667 r., z którego wyznaczono go na deputata do zapłaty wojsku litewskiemu. W 1669 r. uczestniczył w elekcji Michała Korybuta Wiśniowieckiego i podpisał się pod złożoną przez nowego króla przysięgą. W 1646 i 1655 r. został wybrany deputatem ze Słonimia do Trybunału Głównego Litewskiego. Z ramienia A. H. Połubińskiego pełnił krótko funkcję wiceekonoma brzeskiego oraz zarządzał kluczami poleskim i krzywowierzbskim w
ekonomii brzeskiej (1666). Protekcji wpływowego krewniaka zawdzięczał również awans na województwo nowogródzkie. Odznaczał się małą aktywnością w życiu publicznym. 13 grudnia 1672 r. pełnił funkcję dyrektora sejmiku nowogródzkiego, podczas którego wybrano 7 posłów (deputatów) na mający się odbyć 4 stycznia 1673 r. w Warszawie zjazd generalny,
będący kontynuacją konfederacji gałąbskiej. Z kolei 29 grudnia 1673 r. dyrektorował sejmikowi przedkonwokacyjnemu w Nowogródku. Trudno jest stwierdzić, czy w okresie pełnienia urzędu senatorskiego nadal łączyły go z A. H. Połubińskim więzi klientalne. Zmarł 8 sierpnia 1687 r. 5.

в мар­те 1640-го года был назна­чен под­ча­шим Сло­ним­ским, а 25-го мар­та 1659-го года с этой долж­но­сти был пере­ве­ден на долж­ность хорун­же­го Сло­ним­ско­го, после того как Ста­ни­слав Полу­бин­ский был пере­ве­ден с долж­но­сти хорун­же­го на долж­ность под­ко­мо­рия Сло­ним­ско­го. Види­мо, в 1660-м году он стал мар­шал­ком Сло­ним­ским. “Дмит­рий Полу­бин­ский мар­ша­лок Сло­ним­ский” на сей­ме 1667-го года был назна­чен комис­са­ром по делам пла­те­жей вой­скам. На том же сей­ме он полу­ча­ет под­твер­жде­ние сво­их прав на усадь­бу Шуля­ки в Сло­ним­ском вое­вод­стве. Нахо­дясь в этой же долж­но­сти, он под­пи­сал в 1669-м году акт об избра­нии коро­ля Миха­и­ла. Око­ло 1670-го года, он был назна­чен вое­во­дой Ново­груд­ским. С тем же титу­лом он упо­ми­на­ет­ся и в июне 1671-го года: “Дмит­рий-Саму­ил Полу­бин­ский вое­во­да Ново­груд­ский”. На сей­ме 1673-го года “Дмит­рий-Саму­ил Полу­бин­ский вое­во­да Ново­груд­ский” доби­ва­ет­ся осво­бож­де­ния сво­е­го дво­ра в Сло­ни­ме от повин­но­стей. Тот же “Дмит­рий-Саму­ил Полу­бин­ский вое­во­да Ново­груд­ский” был упо­мя­нут в 1675-м и в 1679-м годах, а так­же в июле 1687-го года. Оче­вид­но, скон­чал­ся он в 1688-м году, так как в 1689-м году долж­ность вое­во­ды Ново­груд­ско­го была не занята.

Жена 1) КОН­СТАН­ЦИЯ СТАДНИЦКАЯ
Дети: Реми­ан, Леон, Миха­ил, София
От бра­ка со Стад­ниц­кой сыно­вья: а от бра­ка с Тыш­ке­вич, сыно­вья: умер­ший моло­дым. Дочь.

Жена 2): ПЕТ­РО­НЕЛ­ЛА ТЫШ­КЕ­ВИЧ, дочь каш­те­ля­на Смо­лен­ско­го, кото­рая была ещё жива в 1679-м году.
Дети: Петр, Анто­ний, и ещё один сын Гил­ла­рий (неиз­вест­но от кото­рой из жен он был)

ГАЛЬШ­КА МИХАЙЛОВНА

МУЖ: ЕЖИ МАСАЛЬ­СКИЙ, столь­ник Брацлавский.

ЮСТИ­НА МИХАЙЛОВНА

неза­муж­няя

ЦЕЦИ­ЛИЯ МИХАЙЛОВНА

неза­муж­няя

XI коле­но

Пер­вая ветвь

ГАБ­РИ­ЕЛЬ КОНСТАНТИНОВИЧ

Кази­мир и Габ­ри­ель Полу­бин­ские, под­пи­са­ли в 1648-м году хар­тию об избра­нии ново­го коро­ля. В 1647-м году Габ­ри­ель Полу­бин­ский посвя­тил пане­ги­рик сво­е­му дяде, под­канц­ле­ру Кази­ми­ру-Лео­ну Сапеге.

КАЗИ­МИР КОНСТАНТИНОВИЧ

Кази­мир и Габ­ри­ель Полу­бин­ские, под­пи­са­ли в 1648-м году хар­тию об избра­нии ново­го короля.

АЛЕК­САНДР-ГИЛ­ЛА­РИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ

родил­ся 6-го сен­тяб­ря 1626-го года. В послед­ствие он стал “дво­ря­ни­ном поко­е­вым коро­ля Вла­ди­сла­ва 4-го” и затем -”Под­ко­ми­ри­ем Сло­ним­ским”. На эту долж­ность он был, оче­вид­но, назна­чен в 1649-м году вме­сто Габ­ри­е­ля Шеме­та. В 1651-м году под­канц­лер Сапе­га полу­ча­ет под­твер­жде­ние на пере­да­чу “под­ко­мо­рию Сло­ним­ско­му Алек­сан­дру-Гил­ла­рию Полу­бин­ско­му” ого­ро­да и сада в Сло­ни­ме. 11-го мая 1654-го года он был назна­чен под­сто­ли­ем Вели­ко­го Кня­же­ства Литов­ско­го, а в авгу­сте 1654-го года – писа­рем поль­ным Литов­ским. Сей­мо­вой кон­сти­ту­ци­ей 1655-го года, местеч­ко Глуск, нахо­дя­ще­е­ся во вла­де­нии “Алек­сандра-Гил­ла­рия Полу­бин­ско­го поль­но­го писа­ря Вели­ко­го Кня­же­ства Литов­ско­го” было осво­бож­де­но от нало­гов на 10 лет, вви­ду того, что это местеч­ко ока­за­лось раз­ру­шен­ным в резуль­та­те казац­ких войн. В том же году, под­канц­лер Сапе­га, в сво­ем заве­ща­нии отпи­сы­ва­ет мужу сво­ей сест­ры Алек­сан­дру-Гил­ла­рию Полу­бин­ско­му поль­но­му писа­рю Вели­ко­го Кня­же­ства Литов­ско­го, за его заслу­ги перед Речью Поспо­ли­той, усадь­бы Здзе­циол, Явор, Вен­зо­вец в пове­те Сло­ним­ском, а так­же Горы Вели­кие, Гор­ки (Горы-и-Гор­ки) и Шишов в пове­те Оршан­ском, при усло­вии упла­ты сво­им сест­рам и потом­ству гос­по­жи Огин­ской- его род­ной сест­ры- по 25000 зло­тых, а так­же вме­сте с дру­ги­ми сво­и­ми наслед­ни­ка­ми -местеч­ко Чер­но­быль в Киев­ском вое­вод­стве, Белы­ни­чи и Тете­рин в Оршан­ском вое­вод­стве, Бешен­ко­ви­чи в Полоц­ком вое­вод­стве и Зель­ва -в Вол­ко­выс­ском вое­вод­стве. В 1657-м году, Ян Сапе­га, писарь поль­ный корон­ный полу­ча­ет под­твер­жде­ние на пере­да­чу ста­ро­ства Сло­ним­ско­го “Алек­сан­дру-Гил­ла­рию Полу­бин­ско­му писа­рю поль­но­му Литов­ско­му”. В 1659-м году он нахо­дил­ся на сей­ме в Вар­ша­ве и в том же году полу­ча­ет при­ви­лей на вла­де­ния неко­е­го Май­д­ля лов­че­го корон­но­го. В то же вре­мя он при­ни­мал уча­стие в теку­щих вой­нах, отли­чив­шись в боях под Вар­ша­вой, под Прост­ка­ми и под Тико­ци­ном во вре­мя вой­ны 1656-1657-го годов со шве­да­ми . Воюя вме­сте с Чар­нец­ким, участ­во­вал в изга­нии из Поль­ши Рако­ци. В 1659-м году осво­бо­дил от Шве­дов Кур­лян­дию. Одна­ко, в войне с Мос­ков­ски­ми вой­ска­ми сча­стье изме­ни­ло ему и в 1660-м году он попал в плен. Но уже в 1661-м году он упо­ми­на­ет­ся сре­ди при­сут­ству­ю­щих на сей­ме в Вар­ша­ве. Во вре­мя это­го сей­ма кон­сти­ту­ция при­зна­ла спра­вед­ли­вым воз­ме­ще­ние ему 40000 зло­тых, истра­чен­ных им на содер­жа­ние пол­ка в Кур­лян­дии. В награ­ду его заслуг, ему было пожа­ло­ва­но ста­ро­ство Рудо­бел­ка в пове­те Мозырь­ском, а так­же, его дом в Сло­ни­ме – был осво­бож­ден от нало­гов. Во вре­мя это­го сей­ма, “Алек­сандр-Гил­ла­рий Полу­бин­ский, писарь поль­ный, ста­ро­ста Сло­ним­ский, Озе­рин­ский и Рудо­бель­ский, пол­ков­ник Его Коро­лев­ской Мило­сти” про­дал свои пра­ва на Белы­ни­чи и Тете­рин Яну Сапе­ге писа­рю поль­но­му корон­но­му и Кшишто­фу Сапе­ге столь­ни­ку Литов­ско­му. В 1664-м году он при­ни­мал уча­стие в войне с Мос­ков­ски­ми вой­ска­ми. В 1667-м году он высту­па­ет в каче­стве опе­ку­на Анны Сапе­га доче­ри поль­но­го писа­ря, когда от дру­го­го опе­ку­на – канц­ле­ра Паца, он при­ни­ма­ет под рас­пис­ку раз­ные вещи, отно­ся­щи­е­ся к её наслед­ству. Нахо­дясь в том же году на сей­ме, кон­сти­ту­ция утвер­ди­ла осно­ва­ние им Бер­нар­дин­ско­го мона­сты­ря на его зем­лях в Глу­с­ке Дуб­ро­виц­ком. В том же году “Алек­сандр-Гил­ла­рий Полу­бин­ский, писарь поль­ный, ста­ро­ста Сло­ним­ский, пере­да­ет долж­ность вой­та Миже­вец­ко­го в пове­те Сло­ним­ском Дани­е­лю Вой­но-Ясе­нец­ко­му и его супру­ге Тере­зе Халец­кой , а полу­чив в управ­ле­ние дер­жа­ву Париц­кую, отдал за неё супру­ге неко­е­го Зено­ви­ча, пла­ту в 4000 зло­тых, кото­рая дала рас­пис­ку в полу­че­нии этой сум­мы. В июле 1668-го года он полу­чил долж­ность ста­ро­сты Жмуд­ско­го, одна­ко, он коле­бал­ся с при­ня­ти­ем этой долж­но­сти и осе­нью того же года высту­па­ет на сей­ме толь­ко в каче­стве писа­ря поль­но­го. В каче­стве тако­во­го он под­пи­сал 16-го авгу­ста акт об отстра­не­нии коро­ля Яна-Кази­ми­ра. Одно­вре­мен­но, писа­рем поль­ным стал Ян Огин­ский мар­ша­лок Вол­ко­выс­ский, таким обра­зом, Полу­бин­ский в пери­од меж­цар­ствия, не зани­мал ника­кой долж­но­сти. Это под­твер­жда­ет­ся тем фак­том, что, при­быв в Вар­ша­ву 1-го мая 1669-го года на выбо­ры ново­го коро­ля, он упо­ми­на­ет­ся толь­ко как “быв­ший писарь поль­ный”. Одна­ко, 7-го июля 1669-го года, он под­пи­сы­ва­ет акт об избра­нии коро­ля Миха­и­ла, уже как “ста­ро­ста Жмуд­ский”. В том же году, Алек­сандр-Гил­ла­рий Полу­бин­ский (без упо­ми­на­ния титу­ла), про­да­ет усадь­бы- Яки­мо­ви­чи, Шоста­ки и Вязе­ви­чи, полу­чен­ные от наслед­ни­ков Анны Сапе­га, — Кипря­ну-Пав­лу Бжо­стов­ско­му -рефе­рен­да­рию и писа­рю Литов­ско­му. После избра­ния коро­ля Миха­и­ла, он окон­ча­тель­но отка­зы­ва­ет­ся от долж­но­сти ста­ро­сты Жмуд­ско­го, но зато вме­сто долж­но­сти писа­ря поль­но­го (sic!), 11-го нояб­ря 1669-го года его назна­ча­ют мар­шал­ком вели­ким Литов­ским. Нахо­дясь на сей­ме в сле­ду­ю­щем году, ему был выде­лен про­цент в 8000 зло­тых от капи­та­ла в 130000 зло­тых, так назы­ва­е­мых “сумм Тру­бец­ко­го”, выпла­та кото­ро­го была отло­же­на до сле­ду­ю­ще­го сей­ма. Пра­ва на эти день­ги он полу­чил через пра­ва жены. Как при­об­рет­ший пра­ва наслед­ни­ка Анны Сапе­га доче­ри поль­но­го писа­ря; в янва­ре 1671-го года он полу­ча­ет при­го­вор суда в свою поль­зу, про­тив семьи Гле­бо­ви­ча вое­во­ды Вилен­ско­го, за наезд на усадь­бу Ива. В том же году, “Алек­сандр-Гил­ла­рий Полу­бин­ский мар­ша­лок вели­кий Литов­ский, ста­ро­ста Вол­ко­выс­ский, Боб­руй­ский, Озе­рин­ский и Веля­тиц­кий, адми­ни­стра­тор брест­ской эко­но­мии” про­да­ет усадь­бу Пет­ро­ви­чи в Пин­ском вое­вод­стве, полу­чен­ную от сво­ей род­ной сест­ры Кри­сти­ны Полу­бин­ской, супру­ги Яна Камен­ско­го, – Пин­ско­му меч­ни­ку Гек­то­ру Вой­но-Ясе­нец­ко­му и его супру­ге Вар­ва­ре Камен­ской. Вопро­сом “сумм Тру­бец­ко­го”, под­ле­жа­щих выпла­те Алек­сан­дру-Гил­ла­рию Полу­бин­ско­му мар­шал­ку вели­ко­го кня­же­ства Литов­ско­го, зани­мал­ся сейм 1673-го года. На том же сей­ме, он полу­чил под­твер­жде­ние на осво­бож­де­ние от нало­гов сво­е­го дома в Сло­ни­ме и на опре­де­лен­ные при­ви­ле­гии для Глу­с­ка. В том же году, он частич­но про­да­ет, а частич­но закла­ды­ва­ет, усадь­бу Косин в Вилен­ском вое­вод­стве – Тео­до­ру Луком­ско­му и его супру­ге Елене Друц­кой-Гор­ской. В сле­ду­ю­щем году, он нахо­дил­ся на выбо­рах коро­ля Яна III-го, а в 1676-м году он при­сут­ство­вал на коро­на­ци­он­ном сей­ме. Сейм 1677-го года, на кото­ром он так­же при­сут­ство­вал, под­твер­дил ему дав­ние при­ви­ле­гии для Глу­с­ка. В том же году, он при­об­рел у Литов­ско­го вой­ска усадь­бы око­ло Лое­ва и Любе­ча. Сейм 1678-го года, под­твер­жда­ет осно­ва­ние жен­ско­го Доми­ни­кан­ско­го мона­сты­ря в Виль­но, дар­ствен­ную запись на усадь­бу Сур­ви­лиш­ки иезу­ит­ско­му мона­сты­рю Вилен­ской епар­хии, а так­же его пра­ва на сум­мы от ста­ро­ства Вол­ко­выс­ско­го. Он скон­чал­ся 3-го нояб­ря 1679-го года в Вогине и был похо­ро­нен 7-го декаб­ря в Дере­чине. На момент смер­ти, он зани­мал долж­но­сти “мар­шал­ка вели­ко­го Литов­ско­го, ста­ро­сты Вол­ко­выс­ско­го, Боб­руй­ско­го, Жичиц­ко­го, Кол­чиц­ко­го, Озе­рин­ско­го, Веля­тиц­ко­го, Гло­сов­ниц­ко­го и Зиди­каль­ско­го, адми­ни­стра­то­ра Брест­ской эко­но­мии и пол­ков­ни­ка Его Коро­лев­ской Мило­сти. Оче­вид­но, у него было две жены. Пер­вая жена – дочь неко­е­го Хреп­то­ви­ча вое­во­ды Ново­груд­ско­го, умер­ла без­дет­ной. Вто­рая жена (брак заклю­чен в 1652-м году): София-Кон­стан­ция Волод­ке­вич, дочь Кшишто­фа, став­ше­го впо­след­ствии писа­рем зем­ским Мин­ским, а ещё позд­нее -вое­во­дой Ново­грод­ским и княж­ны Масаль­ской. Она пере­жи­ла сво­е­го мужа, что сле­ду­ет из того фак­та, что ей был посвя­щен пане­ги­рик на его смерть. Она роди­ла ему дво­их сыно­вей и четы­рех дочерей. 

ЕВСТА­ХИЙ-КОН­СТАН­ТИН КОН­СТАН­ТИ­НО­ВИЧ ПОЛУБИНСКИЙ,

сын вое­во­ды Пар­нав­ско­го, рот­мистр Его Коро­лев­ской Мило­сти, в 1648-м году под­пи­сал от вое­вод­ства Ново­груд­ско­го хар­тию об избра­нии коро­ля Яна-Казимира.

ВЛА­ДИ­СЛАВ КОНСТАНТИНОВИЧ

Све­де­ний о нем нет.

САМУ­ИЛ КОНСТАНТИНОВИЧ

Све­де­ний о нем нет.

ИЕРО­НИМ КОНСТАНТИНОВИЧ

кото­рый умер в чужих кра­ях, Иеро­ним-Костан­тин Полу­бин­ский -сын вое­во­ды Пар­нав­ско­го, за фило­соф­ский дис­пут в янва­ре 1635-го года в Кра­ков­ской ака­де­мии, полу­чил похва­лу от Котын­ско­го. В том же году опуб­ли­ко­вал пане­ги­рик в свя­зи с кон­чи­ной коро­ле­ви­ча Алек­сандра. Позд­нее был отправ­лен за гра­ни­цу, где и умер.

КОН­СТАН­ЦИЯ КОНСТАНТИНОВНА

мона­хи­ня Бер­нар­дин­ско­го монастыря.

EКА­ТЕ­РИ­НА КОНСТАНТИНОВНА

Алек­сандр Огин­ский в 1633-м году, в каче­стве Литов­ско­го надвор­но­го хорун­же­го, полу­ча­ет под­твер­жде­ние на пере­да­чу сво­ей жене Ката­жине Полу­бин­ской” пра­ва на вла­де­ние несколь­ки­ми дерев­ня­ми в ста­ро­стве Рога­чев­ском. В заве­ща­нии под­канц­ле­ра Кази­ми­ра-Лео­на Сапе­ги от 30-го июля 1655-го года, она упо­ми­на­ет­ся уже, как – покойная.

МУЖ: АЛЕК­САНДР ОГИН­СКИЙ, каш­те­лян Трокский

КРИ­СТИ­НА КОНСТАНТИНОВНА

дочь вое­во­ды Пар­нав­ско­го, супру­га Яна Камен­ско­го” про­да­ла сво­е­му род­но­му бра­ту Алек­сан­дру-Гил­ла­рию Полу­бин­ско­му усадь­бу Пет­ро­ви­чи в Пин­ском вое­вод­стве, кото­рый в свою оче­редь, в 1671-м году пере­про­да­ет эту усадь­бу меч­ни­ку Пин­ско­му Гри­го­рию Вой­но-Ясе­нец­ко­му и его супру­ге Вар­ва­ре Камен­ской. Види­мо, она умер­ла ранее сво­е­го бра­та (1679) и без­дет­ной, так как в спис­ке его род­ствен­ни­ков, остав­ших­ся в живых после его смер­ти, ни она, ни её дети не упоминаются.

МУЖ: ЯН КАМЕН­СКИЙ, под­ко­мо­рий Вилькомирский.

EФРО­СИ­НЬЯ КОНСТАНТИНОВНА

В 1679-м году, она упо­ми­на­лась уже, как покой­ная, когда в доку­мен­тах упо­ми­на­лись её дети: Кон­стан­ция Халец­кая, кото­рая была заму­жем за неким Пши­сец­ким под­сто­ли­ем Полоц­ким и Тере­за Халец­кая, кото­рая была заму­жем за неким Вой­но (Вой­но-Ясе­нец­ким -прим. пере­вод­чи­ка), под­ко­мо­ри­ем Витеб­ским, а так­же упо­ми­нал­ся её сын Гил­ла­рий Гед­ройц. Какая-то из её доче­рей “пан­на Халец­кая” вме­сте со “сво­ей бабуш­кой, женой вое­во­ды Пар­нав­ско­го” была взя­та в плен мос­ков­ски­ми вой­ска­ми в 1660-м году.

Муж 1): Халецкий

Муж 2): Гедройц

ГАЛЬШ­КА-ТЕО­ДО­РА КОНСТАНТИНОВНА

дочь вое­во­ды Пар­нав­ско­го (преж­де упо­ми­на­лась под име­нем Гальш­ка-Тео­до­ра) скон­ча­лась неза­муж­ней в Вогине, 3 нояб­ря (год неизвестен).
незамужняя

ПЕТ­РО­НЕЛ­ЛА КОНСТАНТИНОВНА

мона­хи­ня Бер­нар­дин­ско­го монастыря.
Вто­рая ветвь

КШИШТОФ (ХРИ­СТО­ФОР, ХРИ­САНФ) С. ЯНУ­ША ПОЛУ­БИН­СКИЙ (1655)

Веро­ят­но, это тот самый Кшиштоф-Кароль (Хри­сто­фор-Карл) Полу­бин­ский, о кото­ром упо­ми­на­ет король, в сво­ем рескрип­те к Брест­ско­му вое­вод­ству от 1665-го года, что он “завер­бо­вав­шись под пове­то­вые зна­ме­на и полу­чив пол­ное денеж­ное доволь­ствие, не дослу­жил и чет­вер­ти поло­жен­но­го сро­ка, и не будучи уже на служ­бе, про­из­вел захват раз­ных шля­хет­ских имений”.

Жена: КРИ­СТИ­НА ВОЙ­НО-ЯСЕ­НЕЦ­КАЯ, дочь судьи зем­ско­го Мстиславльского.
Дети: Сигиз­мунд и Ян (Иван).

АЛЕК­САНДР-РЕЙН­ГОЛЬД С. ЯНУ­ША ПОЛУ­БИН­СКИЙ (1658,1679)

полу­чил 14 мар­та 1658-го года при­ви­лей на усадь­бу Дре­чи­лу­ки в Витеб­ском вое­вод­стве, кото­рой преж­де управ­лял Иеро­ним Друц­кой-Гор­ский. Позд­нее, он стал под­суд­ком Смо­лен­ским. “Алек­сандр Полу­бин­ский под­су­док Смо­лен­ский” был послом от Сло­ним­ско­го пове­та на сейм 1668-го года и под­пи­сал акт отстра­не­ния от вла­сти коро­ля Яна-Кази­ми­ра. Король Миха­ил назна­чил его хорун­жим Смо­лен­ским. “Алек­сандр-Рей­нольд Полу­бин­ский хорун­жий Смо­лен­ский”- депу­тат 1674-го года от “пак­та кон­вен­та” под­пи­сал хар­тию и акт об избра­нии ново­го коро­ля. “Алек­сандр Полу­бин­ский хорун­жий Смо­лен­ский” упо­ми­нал­ся в 1679-м году в свя­зи с похо­ро­на­ми – Полу­бин­ско­го, мар­шал­ка вели­ко­го Литовского. 

towarzysz chorągwi husarskiej Jana Kazimierza w kompucie litewskim w latach 1655-1663, po aresztowaniu Konstantego Kotowskiego (1663) porucznik chorągwi kozackiej A. H. Połubińskiego, a następnie porucznik jego roty husarskiej (już 1671). W latach 1657-1658 przebywał w niewoli moskiewskiej. W 1664 r. w obozie pod Mohylewem pełnił funkcję sybstytuta pisarza polnego. Po kampanii chocimskiej
1673 r. przez pewien czas był regimentarzem armii litewskiej z ramienia hetmana wielkiego M. K. Paca. W 1668 r. posłował z powiatu słonimskiego na sejm abdykacyjny Jana Kazimierza. Po raz drugi sprawował funkcję poselską na sejmie elekcyjnym 1674 r., podczas którego wybrano go na deputata do redagowania pactów conventów. W 1667 i 1684 r. był
wybierany deputatem ze Smoleńska do Trybunału Głównego Litewskiego. Jesienią 1674 r. dołączył wraz z chorągwią husarską marszałka wielkiego do oddziałów litewskich, które opuściły Jana III pod Bracławiem i odeszły na Litwę, co doprowadziło do pozbawienia go funkcji porucznika i rozwiązania chorągwi w 1675 r. Sprawował urząd podstolego słonimskiego (1667), a następnie podsędka (1668) i chorążego smoleńskiego (1671). Zmarł na przełomie roku 1686 i 1687 6

Соглас­но родо­слов­ной он имел два жены.
Пер­вая – Кри­сти­на Бер­ко, умер­шая без­дет­ной, и вто­рая – Фели­ци­а­на Кухар­ская, с кото­рой у него был сын Доми­ник и доче­ри Ката­жи­на и Барбара.

Чет­вёр­тая ветвь

КАРОЛЬ С. СТА­НИ­СЛА­ВА ПОЛУБИНСКИЙ

Кароль Полу­бин­ский – в 1700-м году был в бою бод Оль­ке­ни­ка­ми в соста­ве хоруг­ви Мсти­славль­ской. Соглас­но гер­бов­ни­ку Несец­ко­го он был вой­ским Мсти­славль­ским. “Кароль князь Полу­бин­ский” в 

Жена: 1687, БОГ­ДА­НА-ФЕЛИ­ЦИ­А­ТА БЕГАН­СКАЯ, дочь Фели­ци­а­на-Вла­ди­сла­ва Беган­ско­го под­ко­мо­рия Полоцкого.

ГАБ­РИ­ЕЛЬ С. СТА­НИ­СЛА­ВА ПОЛУ­БИН­СКИЙ (†V.1657)

kapitan chorągwi dragońskiej (1652), a następnie skwadronu dragońskiego A. H. Połubińskiego (1654). Zginął podczas oblężenia Brześcia przez Szwedów, Brandenburczyków, Kozaków i Siedmiogrodzian w maju 1657 r. 7.

ЮСТИ­НА Д. СТА­НИ­СЛА­ВА ПОЛУБИНСКАЯ

Муж: ТРО­ЯН ВОЙНИЛОВИЧ

СОФИЯ Д. СТА­НИ­СЛА­ВА ПОЛУБИНСКАЯ

мона­хи­ня Бер­нар­дин­ско­го монастыря.

ЛЮДВИК С. КАЗИ­МИ­РА ПОЛУБИНСКИЙ

сын Кази­ми­ра и Зель­цув­ны, под­пи­сал хар­тию об избра­нии коро­ля в 1674-м году, он упо­ми­нал­ся в 1679-м году, позд­нее стал под­ча­шим Сло­ним­ским. В 1699-м году “Людвик с Луб­на Полу­бин­ский под­ча­ший Сло­ним­ский со сво­ей женой Тере­зой Доми­ни­ков­ной Раец­кой” полу­ча­ют под­твер­жде­ние на пере­да­чу прав неко­е­му Боро­дов­ско­му на уса­деб Кей­цы, Моро­зы и Вой­те­шун в Вилен­ском вое­вод­стве. Людвик умер не оста­вив потом­ства. На его вла­де­ния в Брест­ском вое­вод­стве: Маце­е­ви­чи, Суд­зе­ло­ви­чи, Ляс­ко­ви­чи и Укроп­но предъ­яв­ля­ли пра­ва потом­ки его дяди – Кшиштофа.

towarzysz chorągwi husarskiej Jana Kazimierza w kompucie litewskim (do 1664), podczaszy słonimski (już 1690). 17 października 1664 r. uczestniczył w sejmiku przedsejmowym w Słonimiu. W 1674 r. podpisał z powiatem słonimskim elekcję Jana III Sobieskiego. W latach 1665, 1672, 1683, 1689 i 1696 był wybierany deputatem ze Słonimia do Trybunału Głównego Litewskiego. Zmarł po roku
1700 8.

Жена: ТЕРЕ­ЗА РАЕЦ­КАЯ, дочь чес­ни­ка Брацлавского. 

ФЕЛИ­ЦИ­АН ПОЛУ­БИН­СКИЙ С. КАЗИМИРА 

ДОМИ­НИК ПОЛУ­БИН­СКИЙ С. КАЗИМИРА

КОН­СТАН­ТИН С. КАЗИ­МИ­РА ПОЛУ­БИН­СКИЙ (1679)

ВЛА­ДИ­СЛАВ С. КАЗИ­МИ­РА ПОЛУБИНСКИЙ

ТЕК­ЛЯ Д. КАЗИ­МИ­РА ПОЛУБИНСКАЯ

~ замуж за Бене­дик­та Оль­шев­ско­го город­ско­го писа­ря Прунского (?)

Тео­фи­лия д. Кази­ми­ра Полубинская

~ за Проташевичем.

Юзеф с. Мар­ти­на Полу­бин­ский (+1675)

нико­гда не был женат

ЛЮДВИ­КА Д. МАР­ТИ­НА ПОЛУБИНСКАЯ

МУЖ: АЛЕК­САНДР СИНЯВСКИЙ

ГЕРО­НИМ ПОЛУ­БИН­СКИЙ, СЫН КШИШТО­ФА (1671)

Uczestniczył w sejmiku przedsejmowym w
Słonimiu 15 grudnia 1671 r. 9.

Жена: СУХО­ДОЛЬ­СКАЯ

ЯН СЫН КШИШТОФА

Жена 1-я: САСИНУВНЕ, 

а вто­рым бра­ком на Роман­ке­вич. От пер­во­го бра­ка он имел сына – Юзе­фа, а от вто­ро­го бра­ка – Ежи. 

ФРАН­ЦИ­ШЕК СЫН КШИШТОФА

Жена: Бара­но­вич.

Без­де­тен.

КАЗИ­МИР ПОЛУ­БИН­СКИЙ, СЫН КШИШТО­ФА (1697)

Niekiedy mylnie występuje w źródłach z
tytułem sędziego ziemskiego słonimskiego. Podobno był podczaszym słonimskim. W 1697 r. podpisał elekcję Augusta II Mocnego z województwem nowogródzkim 10.

СТА­НИ­СЛАВ (ГАБ­РИ­ЕЛЬ) СЫН КШИШТОФА

Доми­ни­кан­ский свя­щен­ник под име­нем Габриель.

ЮСТИ­НА ДОЧЬ КШИШТОФА

Муж: за Зенковичем-Перетруским.
Дети: Миха­ла-Яна Зен­ко­ви­ча, эпис­ко­па Вилен­ско­го (+ 1761). 

ИЗА­БЕЛ­ЛА ДОЧЬ КШИШТОФА

Муж: Миха­ла-Доми­ни­ка Дория-Дер­на­ло­ви­ча столь­ни­ка Смо­лен­ско­го (+ 1730).

КРИ­СТИ­НА ДОЧЬ КШИШТОФА

В 1708 году она при­ни­ма­ла уча­стие в наез­де на вла­де­ния Кобрин­ско­го монастыря. 

Муж 1-й: Ян Глин­ский;

Муж 2-й: Сте­фан Гоздовский.

АННА ДОЧЬ КШИШТОФА

Муж 1-й: Лимонт;
Муж 2-й: Ежи Глем­биц­кий-Юзе­фо­вич, вой­ский Полоц­кий, под­сто­лий Витебский. 

КАТАР­ЖИ­НА ДОЧЬ КШИШТОФА

Муж: Быков­ский.

ТЕО­ДО­РА ДОЧЬ КШИШТОФА

ста­ла монахиней.

Из чис­ла сыно­вей: Иро­ним, Кази­мир и Ста­ни­слав- Доми­ни­кан­ский свя­щен­ник под име­нем -Габ­ри­ель, были упо­мя­ну­ты в 1679-м году в пане­ги­ри­ке на смерть мар­шал­ка Полу­бин­ско­го. О Яне более ниче­го неиз­вест­но, оче­вид­но он умер моло­дым. Кази­мир Полу­бин­ский и его жена урож­ден­ная Козе­лец­кая име­ли сыно­вей Людви­ка и Яна. Несо­мнен­но, это тот самый “Кази­мир Полу­бин­ский, под­ча­ший Сло­ним­ский” под­пи­сал хар­тию об избра­нии коро­ля в 1697-м году. Из его сыновей:
Людвик, был женат пер­вым бра­ком на Быков­ской, а вто­рым бра­ком на Тыш­ке­вич. От пер­во­го бра­ка у него был сын Леон и дочь Анто­ни­на, умер­шая в деви­че­стве. Леон был женат пер­вым бра­ком на Дов­гов­ской а вто­рым бра­ком на Мир­ской. Несо­мнен­но, это имен­но он – “Леон Полу­бин­ский скарб­ник Грод­нен­ский” – упо­ми­на­ет­ся в 1765-м году в спис­ках Грод­нен­ской шляхты.
Ян Полу­бин­ский – был женат пер­вым бра­ком на
Иеро­ним Полу­бин­ский, сын Кшишто­фа судьи зем­ско­го Сло­ним­ско­го, от сво­ей жены, в деви­че­стве -Сухо­доль­ской, имел сыно­вей Мар­ти­на и Вла­ди­сла­ва. Из них: 

Пятая ветвь

МИХА­ИЛ АЛЕК­САНДР ПОЛУ­БИН­СКИЙ СЫН ДМИТ­РИЯ САМУИЛА

самый стар­ший сын Дмит­рия вое­во­ды Ново­грyд­ско­го, рож­ден­ный в бра­ке со Стад­ниц­кой, в каче­стве под­сто­лия Сло­ним­ско­го под­пи­сал хар­тию об избра­нии ново­го коро­ля в 1674-м году. Уже в 1679-м году он был под­суд­ком Сло­ним­ским, а в 1701-м году – судьей зем­ским Сло­ним­ским. Скон­чал­ся он, види­мо, око­ло 1720-го года, одна­ко ново­го судью зем­ско­го Сло­ним­ско­го “на место умер­ше­го Миха­и­ла Полу­бин­ско­го” назна­ча­ют толь­ко 22-го июня 1748-го года. Им стал Кшиштоф Полу­бин­ский ста­ро­ста Курклянский. 

podstoli (już 1674), podsędek (już 1678) i sędzia ziemski słonimski (już 1698). 15 grudnia 1671 r. uczestniczył w sejmiku przedsejmowym w Słonimiu. W 1674 r. podpisał z powiatem słonimskim elekcję
Jana III Sobieskiego. W 1698 r. był deputatem ze Słonimia do Trybunału Głównego Litewskiego. Zarządzał z ramienia A. H. Połubińskiego kluczem krzywowierzbskim w ekonomii brzeskiej. Zmarł po roku 1714 11.

Женат он был на Кла­ре Тыш­ке­вич доче­ри каш­те­ля­на Смоленского. 

Дети: Леон, Дмит­рий, Мар­тин и Людвик.

ГИЛ­ЛА­РИЙ С. ДМИТ­РИЯ ПОЛУБИНСКИЙ

ЛЕОН-КАЗИ­МИР С. ДМИТ­РИЯ САМУ­И­ЛА ПОЛУБИНСКИЙ

родив­ший­ся от бра­ка со Стад­ниц­кой. “Леон Полу­бин­ский сын мар­шал­ка Сло­ним­ско­го” был выбран от Брест­ско­го вое­вод­ства послом на выбо­ры коро­ля в 1669-м году; “Леон-Кази­мир Полу­бин­ский, сын вое­во­ды Ново­груд­ско­го” так­же был послом от Ново­груд­ско­го вое­вод­ства на выбо­ры коро­ля в 1674-м году. Тот же “Леон Полу­бин­ский сын вое­во­ды Ново­груд­ско­го” был назна­чен в три­бу­нал по делам каз­ны от сей­мов 1676 и 1678-го годов. На этом послед­нем сей­ме, “Леон-Кази­мир Полу­бин­ский сын вое­во­ды Ново­груд­ско­го”, полу­чил осво­бож­де­ние от повин­но­стей для сво­е­го двор­ца в Рос­се­нах. Он был упо­мя­нут в пане­ги­ри­ке на смерть мар­шал­ка вели­ко­го Литов­ско­го Полу­бин­ско­го в 1679-м году. В 1689-м году “Леон-Кази­мир Полу­бин­ский, сын вое­во­ды Ново­груд­ско­го, дво­ря­нин поко­е­вый коро­лев­ский и его супру­га Кла­ра Сипо­вич” полу­чи­ли от Стан­ке­ви­ча при­ви­лей на тивун­ство и дер­жа­ву Твер­скую на Жму­ди. Леон Полу­бин­ский был послом на сей­ме 1690-го года. Тот же “Лев-Кази­мир Полу­бин­ский, сын вое­во­ды Ново­груд­ско­го, поко­е­вый коро­лев­ский, тивун Твер­ской” был послом от Сло­ним­ско­го пове­та на выбо­рах коро­ля в 1696-м году. И тот же “Леон Полу­бин­ский тивун Твер­ской” был послом от Сло­ним­ско­го пове­та на сейм 1703-го года. В 1704-м году, “Леон-Кази­мир Полу­бин­ский тивун Твер­ской, сын вое­во­ды Ново­груд­ско­го” полу­ча­ет при­ви­лей на пода­рен­ный косте­лу в Тве­ри дво­рец и на пере­да­чу сво­е­му сыну Федо­ру Полу­бин­ско­му долж­но­сти тиву­на Твер­ско­го а так­же прав на дерев­ню Видей­ки и на ста­ро­ство Лико­вян­ское. В 1720-м году “Леон-Кази­мир Полу­бин­ский тивун Твер­ской” полу­ча­ет повтор­ное согла­сие на пере­да­чу прав на дерев­ню Видей­ки сво­е­му сыну Федо­ру, а прав на тивун­ство Твер­ское – “сво­е­му сыну Юзе­фу ста­ро­сте Курк­лян­ско­му”. Ещё в 1726-м году он закон­но оформ­ля­ет пра­ва Твер­ско­го тивун­ства для сво­ей жены и в том же году отка­зы­ва­ет­ся от Твер­ско­го тивун­ства в поль­зу сво­е­го сына Юзе­фа. Вско­ре после это­го он скон­чал­ся в том же 1726-м году, а тивун­ство Твер­ское “после смер­ти Полу­бин­ско­го отца пере­шло Полу­бин­ско­му сыну”. 

Leon Kazimierz Połubiński, syn Dymitra Samuela, dworzanin pokojowy Jana III
Sobieskiego, poseł sejmowy. Najprawdopodobniej w latach siedemdziesiątych służył jako towarzysz w chorągwiach Aleksandra Hilarego. Później mógł posiadać w kompucie litewskim własną rotę, gdyż w latach osiemdziesiątych występuje z tytułem „pułkownika JKMści”. Karierę polityczną rozpoczął w 1669 r., kiedy to na sejmiku relacyjnym brzeskim
został obrany posłem na sejm elekcyjny. Za życia marszałka wielkiego posłował jeszcze na sejm konwokacyjny i elekcyjny 1674 r. oraz koronacyjny 1676 r. i grodzieński 1678/79 r. W 1673 r. Aleksander Hilary oddał mu w dzierżawę dobra Hanuta w pow. oszmiańskim, a później powierzył mu administrację klucza łomaskiego w ekonomii brzeskiej. W 1678 r. czynił starania o podskarbstwo nadworne litewskie, lecz mimo poparcia ze strony możnego krewniaka nie zdołał objąć tego urzędu. W okresie hegemonii Sapiehów na Litwie przystał do
obozu antysapieżyńskiego. W 1689 r. otrzymał od króla przywilej na ciwuństwo twerskie na Żmudzi. Zmarł w 1726 r. Był ulubieńcem Aleksandra Hilarego, o czym świadczą słowa wypowiedziane podczas pogrzebu marszałka wielkiego w 1679 r. przez księdza Michała Woyniłowicza: „Mości Panie Leonie Połubiński, woiewodzicu nowogródzki. Ciebie osobliwie wspomnieć muszę, którego nayosobliwiey między innemi w Bogu zeszły Jaśnie Wielmożny Marszałek Kochał, iednak ile cię razy wspomniał, tyle y z żałością westchnął, że cię należycie godności y cnocie twoiey w preeminencyey iakiey albo urzędzie Oyczystym przez interwencyą swoią y promocyą nie postawił y nie lokował (…), nie raz tomem z własnych iego ust słyszał (…)” 12.

РЕМИ­ГИ­АН СТА­НИ­СЛАВ ПОЛУ­БИН­СКИЙ С. ДМИТ­РИЯ САМУИЛА

рож­ден­ный в бра­ке со Стад­ниц­кой, упо­ми­на­ет­ся в 1674-м году, когда под­пи­сал от Сло­ним­ско­го пове­та хар­тию об избра­нии коро­ля. “Ере­ми­яш Полу­бин­ский сын вое­во­ды Ново­груд­ско­го” был в 1679-м году хорун­жим в вой­ске. “Реми­ган Полу­бин­ский” в декаб­ре 1701-го года с долж­но­сти хорун­же­го Сло­ним­ско­го назна­чен на долж­ность под­ко­мо­рия Сло­ним­ско­го. Умер он ранее 1748-го года, так как в этом году 23 июня под­ко­мо­ри­ем Сло­ним­ским “после смер­ти Реми­га­на Полу­бин­ско­го” был постав­лен Сте­фан Слизень. 

chorąży chorągwi husarskiej marszałka wielkiego. W listopadzie 1674 r. odszedł wraz z tą jednostką z Ukrainy na Litwę, co zaowocowało jej rozwiązaniem i pozbawieniem go funkcji chorążego w 1675 r. W 1699 r. został chorążym (doraźnym) słonimskim, a w 1701 r. otrzymał podkomorstwo słonimskie. Zmarł przed 2 maja 1705 r. 13.

СОФИЯ І ПОЛУ­БИН­СКАЯ ДОЧЬ ДМИТ­РИЯ САМУИЛА

от Стад­ниц­кой, умер­ла незамужней.

АННА

~ заму­жем за Ста­ни­сла­вом Папроцким,
Эльжбета

мона­хи­ня мона­сты­ря Свя­той Бригитты

КОН­СТАН­ЦИЯ

~ Кази­мир Воло­вич, став­ше­го в ито­ге, судьей зем­ским Слонимским. 

ФЛО­РИ­АН­НА

~ Анджей-Ян Нем­цо­вич, столь­ни­ка Витебский

КАТА­ЖИ­НА

мона­хи­ни Бер­нар­дин­ско­го монастыря.

КЛА­РА

мона­хи­ня

ИОАН­НА

мона­хи­ня мона­сты­ря Св. Бригитты.

СОФИЯ ІІ

умер­ла неза­муж­ней и
Анна
не была замужем.
Из них: Эльж­бе­та, в 1691-м году ушла в мона­стырь Свя­той Бри­гит­ты. Иоан­на, в 1691-м году была насто­я­тель­ни­цей мона­сты­ря Св. Бри­гит­ты. Кон­стан­ция – супру­га Кази­ми­ра Воло­ви­ча, Фло­ри­ан­на -супруга . ,
Петр с. Дмит­рия Полу­бин­ский (1675, +1727)
родив­ший­ся от бра­ка с Тыш­ке­вич (смот­ри выше) стал ксен­дзом (като­ли­че­ским свя­щен­ни­ком). Он при­нял сан 1-го янва­ря 1675-го года. С долж­но­сти кано­ни­ка Вилен­ско­го, на кото­рой он был уже в 1679-м году, он был назна­чен 28 мар­та 1704-го года- насто­я­те­лем Вилен­ской кафед­ры. Король Ста­ни­слав Лещин­ский, назна­чил его епи­ско­пом Жмуд­ским в 1708-м году. “Kсен­дз Полу­бин­ский, епи­скоп Жмуд­ский” -упо­ми­на­ет­ся в 1709-м году. Не будучи под­дер­жан­ным Авгу­стом 2-м он не полу­чил утвер­жде­ния в долж­но­сти от Папы Рим­ско­го и в 1725-м году, празд­нуя юби­лей 50-ти летия сво­ей духов­ной карье­ры, он был назван “пре­лат и про­бощ Вилен­ской кафед­ры”. Он умер в 1727-м году, а 26-го мая того же года, король назна­чил на Вилен­скую кафед­ру Юзе­фа Сапе­гу вме­сто “скон­чав­ше­го­ся кано­ни­ка Полубинского”.
Анто­ний с. Дмит­рия Полубинский
рож­ден­ный в бра­ке с Тыш­ке­вич, упо­ми­нал­ся в 1679-м году, а в 1712-м году он при­ни­мал уча­стие в Грод­нен­ском сеймике.
~ жена Иоанн Олесь­ниц­кая, гер­ба Рад­ван, дочь Мар­ти­на и Блиновской.
Дети: Мар­тин и Антоний.
Eфрозына
его дочь от бра­ка с Тыш­ке­вич, была так­же и крест­ной доче­рью Полу­бин­ско­го мар­шал­ка вели­ко­го Литов­ско­го; в 1679-м году, она была неве­стой вой­ско­го Мсти­славль­ско­го Алек­сандра Кор­са­ка, за кото­ро­го она впо­след­ствии и вышла замуж и кото­рый скон­чал­ся в долж­но­сти под­ко­мо­рия Ново­груд­ско­го. Ефро­зы­на позд­нее сно­ва вышла замуж за Тео­фи­ла Оленд­ско­го мар­шал­ка Волковысского. 

7 коле­но

Тео­до­ра Александровна
умер­ла в детстве
Ката­жи­на (Ека­те­ри­на) Александровна
умер­ла в дет­стве и упо­ми­на­лась, как “дочь писа­ря поль­но­го Литовского”
Анна-Мари­ан­на Александровна
была выда­на замуж 11 октяб­ря 1672-го года за кня­зя Доми­ни­ка Рад­зи­вил­ла. Умер­ла 2 нояб­ря 1690-го года.
Иза­бел­ла-Хеле­на Александровна
была выда­на замуж 10-го фев­ра­ля 1686-го года за Ежи-Ста­ни­сла­ва Сапе­гу, став­ше­го позд­нее столь­ни­ком Литов­ским. Умер­ла в янва­ре 1721-го года.
[…] Александрович
Доми­ник-Ян-Михал Александрович
в 1674-м году под­пи­сал в каче­стве ста­ро­сты Бобав­ско­го – хар­тию об избра­нии коро­ля. В 1679-м году был ста­ро­стой Вол­ко­выс­ским. Умер в 1683-м году в Вен­грии во вре­мя Вен­ской кам­па­нии. Кшиштоф-Кон­стан­тин – под­пи­сал хар­тию об избра­нии ново­го коро­ля в 1674-м году, как “сын мар­шал­ка Вели­ко­го Кня­же­ства Литов­ско­го”. В 1679-м году был ста­ро­стой Боб­руй­ским, а после бра­та полу­чил в янва­ре 1684-го года – ста­ро­ство Вол­ко­вы­ское. Актом от 15-го апре­ля 1684-го года “Кшиштоф Полу­бин­ский ста­ро­ста Вол­ко­выс­ский” отпи­сал “сво­ей сест­ре, супру­ге кня­зя Рад­зи­вил­ла и её мужу” поло­ви­ну усадь­бы Горы-и-Гор­ки и Шишов. А дру­гим актом от 17-го сен­тяб­ря 1685-го года, тот же “ста­ро­ста Вол­ко­выс­ский” отпи­сал сест­рам полу­чен­ные по наслед­ству от отца усадь­бы Яво­ров, Здзе­циол, Вязо­вец в Сло­ним­ском вое­вод­стве, Горы-и-Гор­ки и Шишов в Оршан­ском вое­вод­стве, Зель­ва -в Вол­ко­выс­ском вое­вод­стве и Любеч и Лоев в Мозырь­ском вое­вод­стве. После это­го он почти сра­зу скон­чал­ся. В том же году, “после смер­ти Полу­бин­ско­го”, ста­ро­ство Вол­ко­вы­ское было пере­да­но 19 авгу­ста -чес­ни­ку Литов­ско­му Гри­го­рию Огин­ско­му, а Веля­ти­чи в Ошмян­ском вое­вод­стве были пере­да­ны 29-го нояб­ря – писа­рю Литов­ско­му Соко­лин­ско­му. 22-го авгу­ста 1685-го года, меж­ду дву­мя сест­ра­ми и их мужья­ми было заклю­че­но согла­ше­ние о раз­де­ле уна­сле­до­ван­ных име­ний. “Доми­ник Рад­зи­вилл, под­канц­лер и его жена Анна-Мария княж­на Полу­бин­ская” полу­чи­ли в свое вла­де­ние усадь­бы Глуск Дуб­ро­виц­кий, Рудо­бел­ку, Кол­чи­цы (извест­ная так­же как Поре­чи­цы), Тим­ко­ви­чи, Быст­ри­ца в Ново­груд­ском вое­вод­стве; Здзе­циол, Явор, Вязо­вец, Гро­док – в Мин­ском вое­вод­стве, дво­рец в Вар­ша­ве на ули­це Медо­вой, дво­ры в Грод­но и в Ново­груд­ке. А князь “Ежи Сапе­га со сво­ей женой Иза­бел­лой, урож­ден­ной Полу­бин­ской”, кро­ме полу­чен­ных преж­де и ныне при­знан­ных Рад­зи­вил­ла­ми – Гор-и-Горок, полу­чи­ли вла­де­ния Дере­чин­ские: Щара, Чешей­ко­ви­чи, Озер­ни­ца и Берез­ки – в Сло­ним­ск­лом вое­вод­стве, Зель­ву – в Вол­ко­выс­ском вое­вод­стве, Бор­ку­ло­бо­во, Дан­ков­ка, Буй­ни­чи -в Оршан­ском вое­вод­стве, Лоев и Любич -в Речиц­ком вое­вод­стве, дво­рец в Виль­но и двор в Сло­ни­ме. Одно­вре­мен­но, они обя­за­лись выпла­тить дол­ги мар­шал­ка в сум­ме 330000 зло­тых и выку­пить Сидо­ри­чи и Соло­ме­ри­чи для сов­мест­но­го раз­де­ла. Это согла­ше­ние было пред­ме­том недо­ро­зу­ме­ний меж­ду их семья­ми и завер­ше­но толь­ко лишь в 1690-м году.
Вто­рая ветвь
Сигиз­мунд с. Кшишто­фа Полубинский
Ян с. Кшишто­фа Полубинский
Доми­ник с. Алек­сандра-Рейн­гол­да Полубинский,
хорун­жий Смо­лен­ский, 23 мая 1693-го года отдал под­суд­ку Мин­ско­му Рафа­лу Кост­ро­виц­ко­му в залог за 5000 зло­тых усадь­бу Бели­ча­ны в Мин­ском вое­вод­стве. На вла­де­ние этой усадь­бой пре­тен­до­ва­ли город­ской Мин­ский судья Быков­ский и его супру­га. В свя­зи с эти­ми пре­тен­зи­я­ми, они нача­ли судеб­ный процесс.
Ката­жи­на д. Александра-Рейнголда
Бар­ба­ра д. Александра-Рейнголда
Чет­вёр­тая ветвь
Мар­тин сын Иеронима
со сво­ей женой, урож­ден­ной Булгак,
имел сына Станислава,
Вла­ди­слав сын Иеро­ни­ма Полубинский
вто­рой сын Иеро­ни­ма и Суходольской,
кото­рый был женат на доче­ри Мозырь­ско­го столь­ни­ка Мари анне Бене­тувне, рож­ден­ной от Геле­ны Кимбарувны.
С ней он имел четы­ре сына и пять дочерей.
Юзеф сын Яна
шам­бе­лян Его Коро­лев­ской Мило­сти (1786). В июле 1787-го года был назна­чен край­чим Сло­ним­ским. В 1794-м году он ещё сохра­нял эту долж­ность. Он был женат на Анне Пан­це­жин­ской. “Юзеф и Анна, урож­ден­ная Пан­це­жин­ская, Полу­бин­ские край­чие Сло­ним­ские” сов­мест­но с “Иеро­ни­мом Полу­бин­ским экс-пре­зе­сом зем­ским Сло­ним­ским” вели про­цесс в 1799-м году про­тив Миха­и­ла Огин­ско­го, быв­ше­го гет­ма­на Вели­ко­го Кня­же­ства Литов­ско­го, а так­же про­тив суда, кото­рый по их мне­нию, недо­ста­точ­но вни­ма­тель­но рас­смот­рел обсто­я­тель­ства воз­ме­ще­ния дол­га сле­ду­ю­ще­го им.
Ежи сын Яна
-свя­щен­ник, архи­дья­кон Вилен­ский, был назна­чен 10 сен­тяб­ря 1782-го года сек­ре­та­рем духов­ным Литов­ским и в 1793-м году он отка­зал­ся от этой должности.
Пятая ветвь
Леон с. Миха­ла Полубинский
сын судьи зем­ско­го Сло­ним­ско­го, ста­ро­ста Пре­росль­ский, вме­сте со сво­ей супру­гой Тере­зой, урож­ден­ной Ост­ров­ской, вдо­вой под­сто­лия Смо­лен­ско­го Эйдзя­то­ви­ча”, в 1723-м году, при­зна­ют, что Анто­ний Сапе­га упла­тил им сум­му в 54000 зло­тых, заня­тую его роди­те­ля­ми: столь­ни­ком вели­ко­го кня­же­ства Литов­ско­го Ежи Сапе­гой и его супру­гой Геле­ной Сапе­га, урож­ден­ной Полу­бин­ской в 1711-м году под залог усадь­бы Дере­чин, у роди­те­лей Тере­зы Полу­бин­ской: Вла­ди­сла­ва Оcтров­ско­го чесь­ни­ка Цеха­нов­ско­го и его жены Мари­ан­ны, урож­ден­ной Мороз. Вско­ре после это­го “Леон Полу­бин­ский пору­чик Пети­гор­ский» скон­чал­ся, а вско­ре после это­го умер­ла и его вдо­ва, а 16-го фев­ра­ля 1726-го года, при­ви­лей на ста­ро­ство Пре­росль­ское и дер­жа­ву Ган­чу полу­ча­ет некий Михал-Ало­и­зий Савиц­кий. Наслед­ни­цы Тере­зы, урож­ден­ной Ост­ров­ской, в пер­вом раз быв­шей заму­жем за Юзе­фом Эйдзя­то­ви­чем, во вто­ром бра­ке быв­шей заму­жем за Лео­ном Полу­бин­ским ста­ро­стой Пре­росль­ским: её дочь Вар­ва­ра, урож­ден­ная Эйдзя­то­вич, быв­шая в пер­вом бра­ке за Дмит­ри­ем Полу­бин­ским судьёй зем­ским Сло­ним­ским, а во вто­ром бра­ке быв­шая заму­жем за Фели­ци­а­ном Ожеш­ко страж­ни­ком Пин­ским от име­ни сво­е­го и от име­ни сво­ей млад­шей сест­ры Зуз­ан­ны Эйдзя­то­вич, состо­я­щей заму­жем за Юзе­фом Ожеш­ко вой­ским Мель­ни­ким, в 1731-м году заве­ри­ла в закон­ном поряд­ке дого­во­ром, пра­ва на ука­зан­ную выше сум­му закла­да на усадь­бе Дере­чин меж­ду раз­ны­ми осо­ба­ми, сре­ди кото­рых упо­мя­ну­ты “Мар­тин и Людвик, сыно­вья судьи зем­ско­го Сло­ним­ско­го, а так­же Кшиштоф, сын тиву­на Твер­ско­го -Полубинских”.
Дмит­рий с. Миха­ла Полубинский
сын судьи зем­ско­го Сло­ним­ско­го, жена­тый на при­ем­ной доче­ри сво­е­го бра­та Лео­на Полу­бин­ско­го -Вар­ва­ре Эйдзя­то­вич” умер без­дет­ным, а его вдо­ва уже в 1731-м году была женой Фели­ци­а­на Ожеш­ко, страж­ни­ка Пинского.
~
Б/д
Мар­тин с. Миха­ла Полубинский
сын судьи зем­ско­го Сло­ним­ско­го, упо­ми­нал­ся в 1731-м году.
Людвик с. Миха­ла Полубинский
сын судьи зем­ско­го Сло­ним­ско­го, упо­ми­нал­ся в 1731-м году. В том же 1731-м году, 3 мар­та “Людвик с Луб­на Полу­бин­ский, сын судьи зем­ско­го Сло­ним­ско­го” был назна­чен под­ча­шим Слонимским.
Тео­дор с.Леона-Казимира Полу­бин­ский (1704,1720)
В 1704-м году, “Леон-Кази­мир Полу­бин­ский тивун Твер­ской, сын вое­во­ды Ново­груд­ско­го” полу­ча­ет при­ви­лей на пода­рен­ный косте­лу в Тве­ри дво­рец и на пере­да­чу сво­е­му сыну Федо­ру Полу­бин­ско­му долж­но­сти тиву­на Твер­ско­го а так­же прав на дерев­ню Видей­ки и на ста­ро­ство Лико­вян­ское. В 1720-м году “Леон-Кази­мир Полу­бин­ский тивун Твер­ской” полу­ча­ет повтор­ное согла­сие на пере­да­чу прав на дерев­ню Видей­ки сво­е­му сыну Федо­ру, а прав на тивун­ство Твер­ское – “сво­е­му сыну Юзе­фу ста­ро­сте Курк­лян­ско­му”. Ещё в 1726-м году он закон­но оформ­ля­ет пра­ва Твер­ско­го тивун­ства для сво­ей жены и в том же году отка­зы­ва­ет­ся от Твер­ско­го тивун­ства в поль­зу сво­е­го сына Юзефа.
Юзеф с.Леона-Казимира Полубинский
В 1720-м году “Леон-Кази­мир Полу­бин­ский тивун Твер­ской” полу­ча­ет повтор­ное согла­сие на пере­да­чу прав на дерев­ню Видей­ки сво­е­му сыну Федо­ру, а прав на тивун­ство Твер­ское – “сво­е­му сыну Юзе­фу ста­ро­сте Курк­лян­ско­му”. Ещё в 1726-м году он закон­но оформ­ля­ет пра­ва Твер­ско­го тивун­ства для сво­ей жены и в том же году отка­зы­ва­ет­ся от Твер­ско­го тивун­ства в поль­зу сво­е­го сына Юзе­фа. Боль­ше све­де­ний о нем не найдено.
Кшиштоф [с. Лео­на-Кази­ми­ра или Юзе­фа] Полубинский
Сыном Лео­на или же Юзе­фа был “Кшиштоф Полу­бин­ский сын тиву­на Твер­ско­го”, упо­ми­нав­ший­ся в 1731-м году. 22-го июня 1748-го года его пере­ве­ли с долж­но­сти ста­ро­сты Курк­лян­ско­го на долж­ность судьи Сло­ним­ско­го, кото­рую он занял вме­сто умер­ше­го Миха­и­ла Полу­бин­ско­го. Сам он скон­чал­ся в 1766-м году.
Дети: Виктор (?)
Мар­тин с. Анто­ния Полубинский
Анто­ний с. Анто­ния Полубинский

8 коле­но

Чет­вёр­тая ветвь
Ста­ни­слав-Сте­фан сын Мартина
Коро­лев­ским рескрип­том от 31-го янва­ря коро­лев­ский дво­ря­нин Ста­ни­слав Полу­бин­ский был назна­чен для ула­жи­ва­ния фор­маль­но­стей, со сто­ро­ны пове­та Сло­ним­ско­го, пред­ше­ству­ю­щий сей­мам и сей­ми­кам. В 1767-м году “Сте­фан Полу­бин­ский” чис­лил­ся в спис­ках шлях­ты Грод­нен­ской. В 1772-м году упо­мя­нут- “Ста­ни­слав Полу­бин­ский лов­чий Сло­ним­ско­го пове­та”. 27-го июля 1787-го года с долж­но­сти лов­че­го его пере­во­дят на долж­ность скарб­ни­ка Сло­ним­ско­го. На этой долж­но­сти он оста­вал­ся ещё в 1794-м году. Этот или какой-то дру­гой Ста­ни­слав Полу­бин­ский , был назна­чен 11 мая 1794-го года акто­вым писа­рем зем­ли Сло­ним­ской. Женат он был на Маг­да­лене Ходаковской.
Геле­на дочь Владислава
заму­жем за Рыпинским,
Доми­ни­ка дочь Владислава
заму­жем за Мануцци.
Фран­циш­ка дочь Владислава
заму­жем за Шумковским.
Бри­ги­да дочь Владислава
заму­жем за Войниловочем.
Игна­тий сын Владислава
Бер­нар­дин­ский священник.
Юзеф сын Владислава
хорун­жий Его Коро­лев­ской Мило­сти. О нем извест­но, что он был женат. Бене­дикт -был женат на фран­цу­жен­ке. Без­де­тен. А также
Фран­ци­шек сын Владислава
Оче­вид­но, это имен­но это­му “Фран­цис­ку Полу­бин­ско­му” -сво­е­му кол­ле­ге, епи­скоп Зен­ко­вич, сво­им заве­ща­ни­ем от 1761-го года, отпи­сы­ва­ет 4000 злотых.
Иеро­ним сын Вла­ди­сла­ва Полубинский
был назна­чен 23 фев­ра­ля 1765-го года обоз­ным Сло­ним­ским, а 7-го мар­та 1767-го года – под­сто­ли­ем Сло­ним­ским. В 1771-м году он был уже судьёй зем­ским Сло­ним­ским. на этой долж­но­сти он оста­вал­ся ещё в 1794-м году. После раз­де­ла Поль­ши, был пре­зе­сом судов зем­ских Сло­ним­ско­го пове­ту. В 1799-м году, уже в каче­стве быв­ше­го пре­зе­са, он участ­во­вал в тяж­бе про­тив Огинского.
Пятая ветвь
Вик­тор [с.Кшиштофа] Полу­бин­ский (1771,1794)
Веро­ят­но сыном Кшишто­фа был Вик­тор Полу­бин­ский, упо­ми­нав­ший­ся в 1771-1787-м годах, как столь­ник Сло­ним­ский, а в июле 1787-го года был назна­чен вой­ским Сло­ним­ским и оста­вал­ся на этой долж­но­сти ещё в 1794-м году.

Документи

h5 style=”text-align: center; background-color: #eceff1;”>№ 1 

1506 г. июня 18. Виль­ня. — Жало­ван­ный лист кор. польск. и вел. кн. лит. Алек­сандра кн. Ива­ну Фёдо­ро­ви­чу Полу­бен­ско­му на пут­ных и тяг­лых людей в Ловож­ском стане Полоц­ко­го пов., с под­твер­жде­ни­ем на куп­лю у полоц­ких меща­нок Мат­ру­ны и Овдо­тьи Ива­но­вых доче­рей Шипо­ви­ча зем­ли Бра­тов­щи­ны око­ло имения
Лово­жа «веч­но», с осво­бож­де­ни­ем его вла­де­ний от ста­но­вой и под­вод­ной повинностей.

РГА­ДА. Ф. 389. Оп. 1. Ед. хр. 5. Л. 325 об. — 326 об. Спи­сок — В, конец XVI — нача­ло XVII в. Бумага.
Спис­ки: Г) AGAD. ML. Transkrypcje. Ks. 192. S. 547–548, 70-е гг. XVIII в., бума­га (по В). 

При­ме­ча­ния.
1) Упо­ми­на­ет­ся в под­твер­ди­тель­ном листе кор. польск. и вел. кн. лит. Сигиз­мун­да Ста­ро­го жито­мир­ско­му дер­жав­це Щаст­но­му Гер­цы­ку на име­ния Ловож и Опа­на­ско­ви­чи от 1532 г. янва­ря 29: «и кото­рыи имен(ь)ѧ дѧд(ь)ко его кн(ѧ)зь Иванъ выслү­жилъ был на бра­те н(а)шом Алек­сан­дре коро­ли его мило­сти на имя Ловожъ а Ѡпа­на­съко­ви­чи под Черь­све­томъ, а күпил дворъ и съ ц(е)рков(ь)ю над ѡзе­ромъ Черь­све­томъ в Полоц­комъ пове­те, на кото­рыи ж имен(ь)ѧ ѡн и при­ви­леи бра­та нашо­го Алек­сандра королѧ мелъ, …в кото­ромъ жо выписүеть, ижъ тыи именьѧ емү само­мү и его жоне и ихъ детемъ и близ­кимъ под­твер­дилъ его милост(ь) навечъ­но…» (РГА­ДА. Ф. 389. Ед. хр. 17. Л. 217 — 217 об.; опубл.: ПГ. Вып. 2. № 250. С. 187; LM. Kn. 17. № 167. P. 191–192).
2) См. № 387. 

Публ.: а) АЛМ. Т. 1. Вып. 2. № 726. С. 190 (по Г); б) ПГ. Вып. 2. № 266. С. 212–214 (по В); в) LM. Kn. 5 (1993). № 164. P. 279–281; г) LM. Kn. 5. № 568. P. 384–385 (по В). 

При­ви­леи кн(ѧ)зю Иванү Федо­ро­ви­чү Полу­бен­ско­мү | на люди в Полоц­ком пове­те Ловожъског(о) ста­ну пут­ные | и тѧглые | 

Во1 имѧ всесил(ь)ного Бога, амин(ь).
Ку веку­и­стои тое речы памѧти.
Кгды жъ | речы, ѡт кн(ѧ)жатъ под часом даные, звы­ча­и­но­стью листов длѧ некоторое
до|стоиное ||сто­и­ное при­чи­ны быва­ють потвер­жо­ны, жебы пан­скаѧ доб­ро­вол­ность | была досвѧт­ча­на и на вѣч­ность дока­за­на памѧт(ь)ю листовъ и явно­стью | выпи­су на зна­и­мость и леп­шее үве­ре­нье потом будүчым.
А про то мы, Але|ксандръ2, з лас­ки Божее корол(ь) пол(ь)скии и вели­кии кнѧз(ь) литов­скии, рус­кии, кн(ѧ)жа прүское, | жомо­ит­скии и иных панъ и дедич, чиним зна­ме­ни­то сим нашым листом, хто на | него посмот­рить або чтучы его вслы­шить, нинеш­ним и напо­том будүчым, | кому будеть потреб того веда­ти, иж, вба­чив­шы вѣр­ную а спра­вед­ли­вую, | нико­ли не вмеш­ка­ную к нам служ­бу дво­ра­ни­на нашо­го кн(ѧ)зѧ Ива­на Федоро|вича Полу­бен­ско­го и хотечы его к намъ мѣти ѡхот­не­ишо­го и пил­не­ишо­го | напо­том ку служ­бе нашои, яко то ку па-
ну его дед­инъ­но­му, длѧ того пер­во | сего з особ­ли­вое лас­ки нашое пожа­ло­ва­ли есмо его, дали ему люди на|шы в Полоцком
3-повѣ­те Ловож­ско­го ста­ну пут­ные и тѧг­лые на имѧ Анто|на-3, а Миш­ка, а Ива­на, а Ѡвсе­въѧ, а Грид­ка Верев­чи­на, а Вас­ка, а Грид­ка Бла|гулиничовъ, а Хла­мо­та, а Яко­ва, а Дани­ла, а Сидо­ра Иса­е­ви­чов, а Ѡлфе|ра, а Мак­си­ма, а Ива­на Ходо­со­ви­човъ, а Ѡрло­ви­ча, с кото­рых же людеи нам было | шесть слу­жебъ пут­ных. А тѧг­лых людеи, кото­рые к дво­ру нашо­му к Бел(ь)чи|цы слу­жи­ли, на имѧ Ѡтро­хи­ма, а Пан­кра­та, а Ѡнти­пу үстав­ни­ков, а Ѡсташ­ка, | а Тимо­на, а Ива­на, а Мат­фея и сеножат(ь) на реце на Үле, кото­рую тые ж люди | коши­ва­ли и тое сѣно на замокъ нашъ Полоц­кии воживали.
А к тому при|дали есмо тыми разы ч(о)л(о)в(е)ка пут­но­го на имѧ Вас­ка Доб­рын­ца и его брат(ь)ю | Михеѧ а Никона.
А 3-кото­рые зем­ли ловож­ские-3 тые жъ люди меща­ном по|лоцким поза­став­лѧ­ли в тотъ часъ,
коли ещо ѡн тых людеи не дер­жал, тые | вси зем­ли доз­во­ли­ли есмо ему в мещан ѡкупати.
Такежъ пове­дил перед | нами, што жъ купил в меща­нокъ полоц­ких в Мат­ру­ны и въ ее се-
стры Ѡвдот(ь)и, | Ива­но­вых дочокъ Шипо­ви­ча, зем­лю их дедин­ную и ѡтч­инъ­ную под­ле 3-то-
го ж име|ньѧ сво­е­го Лово­жа-3 паш­ную и борт­ную и сено­жа­ти на имѧ Бра­тов­щи­ну. | И на то листъ куп­чии тых меща­нокъ перед нами вказывал.
И бил нам чолом, абых|мо то все потвер­ди­ли ему на вечность.
Ино мы, з лас­ки нашое и теж за его к нам | вер­ную служ­бу, потвер­жа­ем то сим нашым ли-
стом вѣч­но ему, и его кн(ѧ)г(и)ни, и их дѣ|тем, и напо­том будүчым их счад­ком и его ближ­ним. Мают(ь) ѡни тые вышеи писа­ные | люди, нашу дани­ну, и тую куп­лю свою Братолщину4 дер­жа­ти со вси|ми зем­лѧ­ми паш­ны­ми и борт­ны­ми, и з боры, и з лесы, и з дуброва|ми, и з ловы, и з лови­щы, и з сено­жат­ми, и с озе­ры, и з река­ми, и з реч­ка­ми, | и з ста­вы || и з ста­вы, и
ста­ви­щи, и рыб­ни­ки, и млы­ны и их вымел­ки, и з бобро|выми гоны, и з данью гро­шо­вою, и
медо­вою, и боб­ро­вою, и кунич­ною, | и со всѧки­ми ины­ми поплат­ка­ми и подат(ь)ми, кото­рым кол(ь)векъ име|нем могут(ь) назва­ны або мене­ны быти, и со всим пра­вом и пожы|тком, ниче­го не ѡстав­лѧ­ю­чы на насъ и на нашы наслѣдки.
А што5 | пер­во сего тые люди его вое­вод полоц­ких, и послов, и гон­цовъ нашых на | том ста­ну Ловож­ском ста­ци­ѧ­ми и под­во­да­ми под­ни­мы­ва­ли, того вжо | тым людем его ничо­го не надо­бе зна­ти. Ниж­ли коли мы сами, г(о)с(по)д(а)ръ, | тою доро­гою поедем, тогды ѡни насъ мають под­ни­ма­ти под­ле давно|го ѡбы­чаѧ, какъ перед тым быва­ло. А бол(ь)шеи того не мають нико­мү | ста­цеи и под­вод дава­ти, бо есмо тые люди со всим с тым ему дали | и тым то листомъ нашым на вѣч­ность потвердили.
И волен ѡнъ | то ѡтда­ти, про­да­ти, заме­ни­ти, роз­ши­ри­ти, ко сво­е­му вжи­точ­но­мү | и леп­шо­му ѡбер­ну­ти, какъ сѧ ему и его спра­вед­ли­вым наслѣд­комъ | үвидить.
А на твер­дость того и печать н(а)шу каза­ли есмо приве|сити к сему нашо­му листу.
Писан ү Вил(ь)ни, в лѣт(о) 7014, м(е)с(е)ца6 | июнѧ 18 ден(ь), индик(т) 9.
8-При7 т(ом) были: воев(ода) вил(енскии), кан(цлер) пан Мик(олаи) Ради(вилович), м(а)р(шалок) дв(о)р(ныи), дер(жавца) бел(ьскии) и үт(енскии) кн(ѧ)з(ь) | Мих(аил) Лво­вич Глин­скии, подчаш(ии), нам(естник) нов(городскии) пан Ѡл(ьбрахт) Марти(нович), м(а)р(шалок), ѡх(мистр) | коро­ле­вое, нам(ecтник) ков(енскии) панъ Вои­тех Янович-8.

1 1,6×1,2
2 д и р сост. лигатуру
3-3 подч. пр. крндш.
4 так в ркп.
5 напро­тив этой стрк. на левом поле пр. крндш. две парал­лель­ные косые лн.
6 напро­тив этой стрк. на левом поле пр. крндш. косая лн.
7левее нача­ла этой стрк. пр. крндш. гори­зон­таль­ная лн.
8-8 нап. в пра­вой поло­вине листа

№ 2
[1524].[Х.08, индикт 13. Кра­ков. Король Поль­ши, в. к. л. Сигиз­мунд I уве­дом­ля­ет полоц­ко­го вое­во­ду Ста­ни­сла­ва Пет­ро­ви­ча, что он дал гос­по­дар­ско­му дво­ря­ни­ну кня­зю Ива­ну Федо­ро­ви­чу Полу­бин­ско­му пут­но­го чело­ве­ка Опа­на­са в Черсвят­скои воло­сти Полоц­ко­го пове­та, и при­ка­зы­ва­ет увя­зать его во вла­де­ние.

БГАМ­ЛИ (Бело­рус­ский госу­дар­ствен­ный архив-музей лите­ра­ту­ры и искус­ства, г. Минск), ф. 6, оп. 1 (Фонд И. Гри­го­ро­ви­ча, кол­лек­ция Г. В. Юди­на), Д. 3, л. 86об. На спис­ке поме­та: «Вер­но. Смот­ри­тель учи­лит Полоц­ко­го пове­та Анто­нии Доротикевич». 

НОТАТКИ
 1. Muzeum Narodowe w Krakowie, Perg.46.[]
 2. Дво­рян­ские роды Рос­сий­ской импе­рии.+ Том І: Кня­зья.+ СПб., 1993.+ C.130; Вялі­кае княст­ва Літоўс­кае. Энцы­кла­пе­дыя ў двух тамах.+ Том І.+ Мінск, 2005.+ C.202.[]
 3. Kojalowіcz-Wіuk A. Herbarz rycerstwa W. X. Lіtewskіego — S. 74.[]
 4. Instrukcja słonimska dla posłów na sejm 1664/65 r.: B. P. Sapiehy i A. H. Połubińskiego, Słonim 17 X 1664,
  AGAD, AR II, ks. 20, s. 737; Instrukcja słonimska dla posłów na sejm zwyczajny 1672 r., b. m. i d. [Słonim 15 XII 1671], LMAVB, fond 17, nr 57, k. 34v; Instrukcja słonimska dla posłów na sejm 1676 r.: L. K. Połubińskiego i M. K. Haraburdy, Słonim 2 I 1676, ibidem, k. 6; РГА­ДА, fond 389, op. 1, nr 134, k. 188); K. Niesiecki, op. cit., t. VII, s. 369; Deputaci Trybunału Głównego Wielkiego Księstwa Litewskiego (1582-1696), s. 246, 306; J. Wolff, op. cit., s. 388; S. Uruski, op. cit., t. XIV, s. 209-210; M. Nagielski, Chorągwie husarskie…, s. 122.[]
 5. Listy D. S. Połubińskiego do A. H. Połubińskiego w: AGAD, AR V, nr 12083; List z sejmiku nowogródzkiego do M. K. Radziwiłła, Nowogródek 13 XII 1672, AGAD, AR II, nr 1602, s. 1-3; K. Niesiecki,
  op. cit., t. VII, s. 369; J. A. Chrapowicki, op. cit., cz. 2, s. 592; Deputaci Trybunału Głównego Wielkiego
  Księstwa Litewskiego (1582-1696), s. 252, 282; J. Wolff, op. cit., s. 384; S. Uruski, op. cit., t. XIV, s. 211; M.
  Nagielski, Chorągwie husarskie…, s. 94, 123; A. Rachuba, Połubiński Dymitr Samuel, s. 365-366; S. OchmannStaniszewska, Z. Staniszewski, op. cit., s. 393.[]
 6. Protestacja J. Druffa, w imieniu Aleksandra Reinholda Połubińskiego, na Jana Kozubowskiego, Zatowskiego i Selima Abramowicza, b. m. i d. (dokument oblatowany w księgach grodzkich relacyjnych brzeskich 7 I 1674), НГАБ, fond 1741, op. 1, nr 18, s. 673-675; ibidem, fond 1730, op. 1, nr 4, k. 182-183v; Exolutio sumy złotych półtora miliona, to jest pieniędzmi zł. 750 000, a fantami zł. 750 000 na ratę wtórą d. 15 Maii in Anno 1665 przypadającą z mennice szelężnej miedzianej WKsL przez JMP Titusa Liniusa Borattyniego, starostę osieckiego. sekretarza JKMści, według kontraktu z IchMMPP komisarzami Rzptej i z skarbem WKsL uczynionego, tak na wojsko WKsL, jako na inne potrzeby Rzeczypospolitej, Wilno 9 II 1667, BOssol., rkps 13298/II, s. 87; Pozew przed sąd komisarski dla chorągwi husarskiej A. H. Połubińskiego poruczeństwa A. R. Połubińskiego z oskarżenia J. K. Kopcia o szkody poczynione w jego dobrach, [Wilno] 27 V 1671, AGAD, AR X, nr 216, s. 56; A. H. Połubiński do M. K. Radziwiłła, Zdzięcioł 2 VIII 1668, AGAD, AR V, nr 12080/II, s. 13-14; K. Niesiecki, op. cit., t. VII, s. 369; Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Spisy, t. IV, nr 108, s. 60; nr 890, s. 143; Deputaci Trybunału Głównego Wielkiego Księstwa Litewskiego (1582-1696), s. 302, 357; J. Wolff, op. cit., s. 383; S. Uruski, op. cit., t. XIV, s. 209-210; M. Nagielski, Połubiński Aleksander Rajnold, PSB, t. XXVII, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk – Łódź 1982, s. 363-365; idem, Chorągwie husarskie…, s. 96, 107, 110, 122; S. Ochmann-Staniszewska, Z. Staniszewski, Sejm Rzeczypospolitej za panowania Jana Kazimierza Wazy. Prawo – doktryna – praktyka, t. II, Wrocław 2000, s. 392.[]
 7. Rolla kompanii dragońskiej p. kapitana Gabriela Połubińskiego, b. m. i d., BCzart., rkps 2749, nr 111, s. 402-403; Akt kapitulacji zawarty z A. Wergalem przez A. H. Połubińskiego, Dereczyn 7 VI 1657, ibidem, nr 100, s. 367; J. Wolff, op. cit., s. 387; S. Uruski, op. cit., t. XIV, s. 209.[]
 8. Instrukcja słonimska dla posłów na sejm 1664/65 r.: B. P. Sapiehy i A. H. Połubińskiego, Słonim 17 X 1664, AGAD, AR II, ks. 20, s. 738; M. Woyniłowicz, op. cit., k. E; Deputaci Trybunału Głównego Wielkiego Księstwa Litewskiego (1582-1696), s. 296, 317, 354, 374, 399; J. Wolff, op. cit., s. 387-388; M. Nagielski, Chorągwie husarskie…, s. 106, 123.[]
 9. Instrukcja słonimska dla posłów na sejm zwyczajny 1672 r., b. m. i d. [Słonim 15 XII 1671], LMAVB, fond 17, nr 57, k. 34v; M. Woyniłowicz, Nayniższy z Naywyższego. Jaśnie Wielmożny Iego M. Pan Alexander Hilary Połubiński, Marszałek Naywyższy W.X.L. (…), [Wilno 1680], k. E; J. Wolff, op. cit., s. 388; S. Uruski, op. cit., t.
  XIV, s. 210.[]
 10. M. Woyniłowicz, op. cit., k. E; Metryka Litewska. Rejestry podymnego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Województwo nowogródzkie 1690 r., przyp. 119 na s. 135; J. Wolff, op. cit., s. 388; S. Uruski, op. cit., t. XIV, s. 210.[]
 11. Instrukcja słonimska dla posłów na sejm zwyczajny 1672 r., b. m. i d. [Słonim 15 XII 1671], LMAVB, fond
  17, nr 57, k. 34v; НГАБ, fond 1741, op. 1, nr 18, s. 877-878; M. Woyniłowicz, op. cit., k. E; Metryka Litewska. Rejestry podymnego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Województwo nowogródzkie 1690 r., przyp. 119 na s. 135; Deputaci Trybunału Głównego Wielkiego Księstwa Litewskiego (1697-1794). Spis, oprac. A. Rachuba i P. P.
  Romaniuk przy współpracy A. Macuka i J. Aniszczenki, red. A. Rachuba, Warszawa 2004, s. 30; J. Wolff, op. cit., s. 385; S. Uruski, op. cit., t. XIV, s. 211-212; M. Nagielski, Chorągwie husarskie…, s. 106-107.[]
 12. Instrukcja słonimska dla posłów na sejm 1676 r.: L. K. Połubińskiego i M. K. Haraburdy, Słonim 2 I 1676, LMAVB, fond 17, nr 57, k. 1-6; Inwentarz dóbr Hanuta w pow. oszmiańskim sporządzony przy podawaniu ich w dzierżenie L. K. Połubińskiemu z polecenia A. H. Połubińskiego, b. m. 16 IX 1673, AGAD, AR X, nr 251, s. 1-4; A. M. Galiński do A. H. Połubińskiego, Jaworów 9 IX 1678, AGAD, AR V, nr 16717, s. 132-136; AGAD, AR II, nr 1611; РНБ, АД, fond 971, op. 2, nr 126, k. 37-38; M. Woyniłowicz, op. cit., k. E (stąd cytat); K. Niesiecki, op. cit., t. VII, s. 369; J. Wolff, op. cit., s. 384-385; S. Uruski, op. cit., t. XIV, s. 211; M. Nagielski, Połubiński Leon Kazimierz, PSB, t. XXVII, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk – Łódź 1982, s. 369-370.[]
 13. E. Kotłubaj, op. cit., s. 169-170; Rolla popisowa chorągwi husarskiej A. H. Połubińskiego, obóz pod
  Włodawą IX 1674, AN Kraków, ASang., nr 190, s. 9-10; M. Woyniłowicz, op. cit., k. E; Metryka Litewska. Rejestry podymnego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Województwo nowogródzkie 1690 r., przyp. 153 na s. 140; J. Wolff, op. cit., s. 385; S. Uruski, op. cit., t. XIV, s. 211.[]