Зимин А.А. Служилые князья в русском государстве в конце XV — первой трети XVI в.

//Дворянство и кре­пост­ной строй Рос­сии XVI-XVIII вв. Сбор­ник ста­тей, посвя­щен­ных памя­ти Алек­сея Андре­еви­ча Ново­сель­ско­го. Изда­тель­ство «Нау­ка», Москва, 1975.

Кузьмин А.В. Титулованная знать Великого Княжества Литовского в «великой войне» 1409—1411 гг. против Тевтонского Ордена

// Вялі­кае княст­ва Литоу́скае і яго сусед­зі у ХIV-ХV стст.: сапер­ніцтва, супра­цо­уніцтва, уро­кі: Да 600-годдзя Грун­вальд­скай біт­вы : мат­э­ры­я­лы Між­нар. навук. канф. (Грод­на, 8-9 лип. 2010 г.) / Нац. акад. навук Бела­русі, Ін-т істо­рыи ; Гро­дзен­скі дзярж. ун-т імя Янкі Купа­лы ; уклад. : А. І. Гру­ша, С. В. Маро­за­ва ; рэд­кал. : А. А. … Читать далее

Сліж Н.І. Гісторыя роду Трубецкіх у Вялікім Княстве Літоўскім.

// Архі­ва­ры­ус: зб. навук. паве­дамл. і арт. Вып. 5 / рэд­кал.: Ю. М. Бохан [і інш.] — Мінск: НГАБ, 2007. — 262 с. С.137-159.

Дедук А. В. , Шеков А. В. Борьба князей Волконских за родовые земли в первой половине XVII в.

Дедук А. В. , Шеков А. В. Борьба князей Волконских за родовые земли в первой половине XVII в.

// Древ­няя Русь. Вопро­сы меди­е­ви­сти­ки. –2021. – № 2(84). – с. 79-90 В ста­тье рас­смат­ри­ва­ют­ся све­де­ния архив­ных источ­ни­ков, отно­ся­щи­е­ся ко вре­ме­ни прав­ле­ния царя Миха­и­ла Федо­ро­ви­ча (1613–1645), о родо­вом зем­ле­вла­де­нии кня­зей Вол­кон­ских на тер­ри­то­рии быв­ше­го Вол­кон­ско­го кня­же­ства. Мате­ри­а­лы спор­но­го дела 1640–1645 гг. о раз­де­ле вот­чин и поме­стий кня­зя И. Г. Вол­кон­ско­го, умер­ше­го без­дет­ным, про­яс­ня­ют кон­крет­ные обсто­я­тель­ства борь­бы … Читать далее

Бірюк П.М. Формування території Верхньоокського регіону у X – XIІІ століттях

// Сіве­рянсь­кий літо­пис. — 2017. — № 1-2. — С. 20-26. Дослід­же­но фор­ми та основ­ні шля­хи фор­му­ван­ня істо­рич­ної області у Верхів’ї Оки. Про­слід­ко­ва­но пра­во­на­ступ­ниц­тво земель від регіо­ну поши­рен­ня пле­мен в’ятичів і тери­торії «Лес­ной зем­ли». Про­аналі­зо­ва­но літо­пис­ні назви тери­торій та ото­тож­не­но їх з нині відо­мою назвою «вер­ховсь­кі зем­лі». Оха­рак­те­ри­зо­ва­но основ­ні міста регіо­ну та визна­че­но їхню роль у … Читать далее

Зайцев В. О клеймах смоленских князей на серебряных платежных слитках XIV в.

// Бан­каўскі вес­нік, кра­савік 2018. На сего­дняш­ний день, таким обра­зом, извест­ны клей­ма толь­ко двух смо­лен­ских кня­зей – Юрия Свя­то­сла­ви­ча и Гле­ба Свя­то­сла­ви­ча. Пер­вое из этих клейм (с име­нем кня­зя Юрия) мог­ло исполь­зо­вать­ся во вто­рой поло­вине 80-х – нача­ле 90-х гг. XIV в. (с 1386 г. по 1392 г.). Вто­рое (в виде бук­вы «Г») при­шло на сме­ну пер­во­му … Читать далее