Деревинские

Общие сведения о роде

Поколенная роспись рода

Пер­шим до Києво-Печерсь­ко­го пом’яника вне­се­ний рід кня­зя Михай­ла Іва­но­ви­ча Дере­винсь­ко­го, що є, зви­чай­но, випад­ко­вим. Князь Михай­ло жив у кін­ці XV — на почат­ку XVI ст. Рід кня­зя Михай­ла Іва­но­ви­ча Дере­венсь­ко­го (с. 6)

Перелік має на почат­ку іме­на кня­зя Дмит­ра, кня­зя Іоана, далі йдуть нети­ту­ло­вані чоло­вічі та жіночі іме­на. Віт­те та Вой­то­вич при­пус­ка­ли, що тут має­мо іме­на діда та бать­ка кня­зя Михай­ла [Є. В., 73; Л.В., 1 – 2]. Цей князівсь­кий рід геть неві­до­мий з нія­ких інших дже­рел. Я думаю, що пред­ки кня­зя Михай­ла мог­ли зва­тись якось інак­ше, а Дере­венсь­ким звав­ся тіль­ки він, і, не досяг­нув­ши яко­гось знач­но­го ста­но­ви­ща, лиши­вся поза ува­гою пись­мо­вих дже­рел 1

І генерація

1. КНЯЗЬ ДМИТ­РИЙ ДЕРЕ­ВИН­СКИЙ (поча­ток XV ст.)

Запи­са­ний у Києво-Печерсь­ко­му пом’янику під поз. 1. У Болохівсь­кій зем­лі було м. Дере­вич (впер­ше зга­дане під 1241 р.). Від ньо­го мог­ло похо­ди­ти пріз­ви­ще цих князів, які теж мог­ли бути нащад­ка­ми болохівсь­ких князів. Зро­зу­мі­ло, що це тіль­ки гіпо­те­за і поход­жен­ня даних князів зали­шаєть­ся не встановленим. 

ІІ генерація

2/1. КНЯЗЬ ИВАН ДМИТ­РИ­Е­ВИЧ ДЕРЕ­ВИН­СКИЙ (сере­ди­на XV ст.)

Жив у сере­дині XV ст. Запи­са­ний у Києво-Печерсь­ко­му пом’янику (поз .2) в числі роди­ни кня­зя Михай­ла Іва­но­ви­ча Дере­винсь­ко­го піс­ля Дмит­ра. Оче­вид­но, що Іван був сином Дмит­ра і бать­ком Михай­ла. Піс­ля ньо­го запи­сані нети­ту­ло­вані осо­би. Напев­но у ньо­го була доч­ка, яка вий­ш­ла за нети­ту­ло­ва­но­го шлях­ти­ча, чия роди­на також була вне­се­на у блок князів Деревинських.

ІІІ генерація

3/2. КНЯЗЬ МИХАЙ­ЛО ИВА­НО­ВИЧ ДЕРЕВИНСКИЙ

Пер­шим до Києво-Печерсь­ко­го пом’яника вне­се­ний рід кня­зя Михай­ла Іва­но­ви­ча Дере­винсь­ко­го, що є, зви­чай­но, випад­ко­вим. Князь Михай­ло жив у кін­ці XV — на почат­ку XVI ст.

НОТАТКИ
  1. Мико­ла Жар­ких. https://​www​.​m​-zharkikh​.name/​u​k​/​H​i​s​t​o​r​y​/​M​o​n​o​g​r​a​p​h​s​/​P​e​c​h​e​r​S​y​n​o​d​i​k​o​n​/​T​e​x​t​/​S​e​c​t​1​-​8​.​h​tml[]