Путятичи Четвертенские

Общие сведения о роде

I генерація

КН. …… ПУТЯ­ТА ИВА­НО­ВИЧ ЧЕТ­ВЕР­ТЕНСЬ­КИЙ (1458, 1475)

фігу­рує в істо­рич­них дже­ре­лах як Путя­та 1, Путя­та Іва­но­вич 2. Князь Пуця­та, які быў сьвед­кам у 1458 г. у Аст­ро­зе, а князь Пуця­та Іва­навіч — сьвед­ка пры запі­се ў 1467 г. кня­зя Юрыя Фед­каві­ча Нясь­віска­га з боку жон­кі. 1474 г. князь Пуця­та — Луц­кі гараднічы. 

Гніз­дом Путят був розта­шо­ва­ний на Горині маєток Тучин. За ста­ро­сту­ван­ня в Луць­ку Семе­на Голь­шансь­ко­го князь Путя­та вислу­жив ще село Мосор 3. Рід Путя­ти­чів-Чет­вер­тенсь­ких згас десь у 1580-х роках на пра­внуч­ці Ган­ні, вдо­ві кня­зя Анд­рія Пет­ро­ви­ча Масальсь­ко­го 4.

IІ генерація

3/1. КН. ИВАН ПУТЯ­ТИЧ (1487, 1516) 

фігу­рує в істо­рич­них дже­ре­лах як Іван Путя­тич 5, Помер піс­ля 1516 р. Зай­мав уря­ди луць­ко­го город­ни­чо­го (1474-1489), луць­ко­го під­ста­ро­сти (1493 р.), луць­ко­го ключ­ни­ка (1496 р.) та пере­мильсь­ко­го наміс­ни­ка (1506-1507). Город­ни­чий луц­кий 1474-1489, луц­кий под­ста­ро­ста 1493, луц­кий ключ­ник 1496, намест­ник пере­мыль­ский 1506-1507. Від ньо­го піш­ла роди­на князів Путя­ти­чів. Ця роди­на обір­ва­ла­ся із смер­тю пра­внуч­ки Іва­на Путя­ти — кня­гині Анни Бог­данів­ни Путя­тич-Мосальсь­кої у 1576 р. 

Путятичи Четвертенские
Печат­ка кн. Іва­на Путя­ти­ча, 1506 р.

У 1487-1488 гг. князь Іван Пуця­ціч, Луц­кі гарад­нічы, коль­кі разоў атрым­лі­вае ад кара­ля долю з Луц­ка­га i Улад­зі­мір­ска­га мытаў. Яшчэ ў 1489 г. князь Іван Пуця­ціч фігу­руе ў дакум­эн­тах як Луц­кі гарад­нічы, а ў 1493 г.- ужо як Луц­кі пад­ста­рас­та, а пась­ля гэта­га — як Луц­кі ключ­нік. У листо­па­ді 1490 р. лист-про­даж будин­ку у місті Луць­ку паном Ониш­ком Віто­низь­ким кня­гині Марії Семе­но­вій Ровенсь­кій засвід­чу­ва­ли князь Іван Путя­тич, волинсь­кі пани, за ними слі­ду­ва­ли луць­кі міща­ни з паном вій­том Тру­шем 6. У 1496 г. Луц­кі ключ­нік князь Іван Пуця­ціч атрым­лі­вае пры­вілей на два­рыш­ча Масор у Мель­ніц­кім паве­це. Напа­чат­ку XVI ст. стаў Пяр­эміль­скім намес­ні­кам. Князь Іван Пуця­ціч, Пяр­эміль­скі намесь­нік, фігу­руе ў дакум­эн­тах у 1506-1507 гг. У 1507 г. Пяр­эміль пера­ход­зі­ць да кня­зя Фёда­ра Чацьвяр­тын­ска­га, пась­ля чаго князь Іван Пуця­ціч, нап­эў­на, з наго­ды свай­го ста­ро­га веку не зай­мае паса­даў, але як сьвед­ка ставі­ць свае под­пі­сы на дакум­эн­тах ажио да 7 апре­ля 1516 г., коли в Острозі, Иван Федо­ро­вич Бол­ба­со­вич, отри­мав­ши от кня­зя Кон­стан­ти­на Ива­но­ви­ча Острож­ско­го добра Росто­ки и Поре­чье, обя­зы­ва­ет­ся с них нести служ­бу….. А при том были князь Иван Путя­тич, а пан Бог­дан Гост­ский, пан Мики­та Чап­лич, пан Иван Чап­лич, пан Юхно Ело­вич, пан Мат­фей Скуй­бе­да, пан Мих­но Хребтович.

IІІ генерація

6/3. КН. БОГ­ДАН ИВАНОВИЧ 

IV генерація

КН. ВАСИ­ЛИЙ БОГДАНОВИЧ

КНЖ. МАРИ­НА ПУТЯТАНКА

М., кн. Федір Михай­ло­вич Вишневецький.

КЖ. ГАН­НА БОГ­ДАНІВ­НА ПУТЯТАНКА

Бог­дан Михай­ло­вич Семаш­ко перед 1545 р. одру­жи­вся з бага­тою дідич­кою сусід­ньо­го Тучинсь­ко­го клю­ча Анною Путя­тян­кою. Спад­коєм­цем маєт­но­стей був їх син Алек­сандр, який біля 1590 р. перей­шов на католицизм.

Володін­ня Андрія Пет­ро­ви­ча сут­тєво збіль­ши­ли­ся піс­ля його одру­жен­ня зкн. Ган­ною Бог­данів­ною Путя­тян­кою, яка при­нес­ла в дім чоло­віка запи­сані їй як віно­ва част­ка волинсь­кі володін­ня. 30 черв­ня 1570 р. датуєть­ся запис у гос­по­дарсь­кі кни­ги дар­чої уго­ди кн. Андрієвої Масальсь­кої Ган­ни Путя­ти­ча чоло­ві­ко­ві кн. Андрію Пет­ро­ви­чу Масальсь­ко­му на свої маєт­но­сті на Волині: замок Тучин, містеч­ко Тучинсь­ке із селом Тучи­ном, «філь­ва­рок на Чер­ни­чині з при­сіл­ка­ми Коро­стя­ти­ном, Мощо­ним, і з усі­ма Воль­ка­ми на Воро­но­ві і Пусто­ми­тах, а під Сте­па­нем село Кос­ма­чів». 7 Оче­вид­но, що сам акт дару­ван­ня вка­за­них маєт­но­стей від­був­ся знач­но рані­ше, ніж було зроб­ле­но запис у гос­по­дарсь­кі кни­ги. Про це свід­чить той факт, що волинсь­кі володін­ня були під­твер­джені Сиґіз­мун­дом ІІ Авґу­стом кн. Андрію Масальсь­ко­му ще в 1567 р. 8 Без­за­пе­реч­ним фак­том ста­теч­но­го гос­по­да­рю­ван­ня кня­зя у волинсь­ких маєт­но­стях, пода­ро­ва­них дру­жи­ною, уже в 1567 р. є лист Сиґіз­мун­да ІІ Авґу­ста від 10 верес­ня 1567 р. до Кре­ме­не­ць­ко­го ста­ро­сти кн. Мико­ли Андрій­о­ви­ча Зба­разь­ко­го з нака­зом при­зна­чи­ти «рок» у справі про наїзд гос­по­дарсь­ко­го дво­ря­ни­на кн. Андрія Пет­ро­ви­ча Масальсь­ко­го на володін­ня гос­по­дарсь­ких зем’ян Кре­ме­не­ць­ко­го повіту Михай­ла та Кшишто­фа Богу­фа­ло­ви­чів Лабунсь­ких. 9

Кня­ги­ня Ган­на Путя­тян­ка скар­жи­ла­ся на зятя Костян­ти­на і його братів Оста­фія і Оксен­тія Єло Малинсь­ких 1576 р., які, напав­ши на її замок у м. Тучині, погра­бу­ва­ли її май­но, зокре­ма: «кошу­лек моих флям­ских восемь, шацую собе каж­дую по гро­шей два­дцать чоты­ри; кошу­лек колен­ских десять, шацую собе каж­дую по гро­шей два­дцать чоты­ри» [ЦДІАК Украї­ни, ф. 26, оп. 1, спр. 3.].

Андрій­о­ва Масальсь­ка 13 люто­го 1587 р. запо­ві­ла похо­ва­ти її тут і від­пи­са­ла чер­нечій спіль­но­ті 3 копи литовсь­ких гро­шів [ЦДІАК Украї­ни. – Ф. 25 (Луць­кий ґродсь­кий суд). – Оп. 1, спр.37, арк.200–200зв.];

М. 1, Бог­дан Михай­ло­вич Семаш­ко, дідич Хлуп­ко­ва. Дети от бра­ка Олек­сандр Семаш­ко и Анна Семашко.

М. 2, кн. Андрей Пет­ро­вич Мосаль­ский (?-1571). Дети от бра­ка Анна за Кон­стан­ти­ном Малин­ским и Мари­на за кн. Путятичем (?).

СИг. авгу­ста 3. Застав­ная записъ кня­зя Андрея Пет­ро­ви­ча Масаль­ска­го и жены его Анны Бог­да­нов­ны Путя­ти­ной кня­зю Вла­ди­сла­ву Андре­еви­чу Зба­раж­ско­му на дворъ Ботин­ский, села: Суско, Бода­чевъ, Носа­че­ви­чи, Пет­ра­ше­чи, Олеш­ко­ви­чи, Смер­д­инъ и на дворъ въ замк Луц­ комъ .

Усло­віе о невы­куп чужи­ми день­га­ми; инвен­тарь имній .

Я Андрей княз Масал­ский, посно­лу з мал­жон­кою моею кне­ги­нею Ган­ною Бог­да­нов­ною Путя­ти­ною, вызна­вамъ тымъ нашимъ листомъ, кому будет потре­ба того вда­ти, або чту­чи то слы­ша­ти, иж есмо тюзы­чи­ли и взя­ли ку свое вели­кой а пил­ной потре­бе у его мило­сти кня­зя Вла­ди­сла­ва Андре­еви­ча Зба­раз­ско­го, дер­жав­цы ботоц­ко­го, двох тисяч копъ гро­шей моне­ты и лич­бы литов­ское, лича­чи по деся­ти пене­зей у (г)рошъ; а в той сум поме­не­ной, тоест двох тисе­чах копъ гро­шей, за­ ста­ви­ли есмо его мило­сти двор нашъ Ботин­ский з будо­ва­немъ, и с паш­нею двор­ною, з сады, з ого­ро­ды, з воло­стю, и з фол­вар­ка­ми, и з гумъ­ны, и з слу­га­ми пут­ны­ми, и з люд­ми тяг­лы­ми, и з дан­ми, и зъ их зем­ля­ми паш­ны­ми и борт­ны­ми, з гай­ми, и з лесы, з боры, и з дуб­ро­ва­ми, з сно­жат­ми, з боло­ты, з озры, з реча­ми, и з реч­ка­ми, зъ ста­вы, и з ста­ви­ща­ми, з млы­ны, и зъ их вымел­ка­ми, з руда­ми и зъ их пожит­ка­ми, з боб­ро­вы­ми гоны, с пущи, з ловы зве­рин­ны­ми и гіта­ши­ми, и даню медо­вою, и зо вси­ми пла­ты пеняж­ны­ми, дохо­ды и пожит­ки, яко ся само в собе тое имене мое мает, якомъ я самъ тое име­нье држалъ и вжи­валъ, в шир и в должъ гра­ни­ца­ми огра­ни­чо­ны, кгрунт мой власт­ный того име­ня вышей опи­са­но­го; и мает его милость князь Вла­ди­слав Зба­раз­ский, поспо­лу з кне­ги­ню мал­жон­кою сво­ею кне­ги­нею Ган­ною, ста­ро­стян­кою пин­скою, и с потом­ки сво­и­ми, дер­жа­ти и вжи­ва­ти до шести лет, тост свя­та при­ шло­го Успе­ния свя­тое Пре­чи­стое в року Вожомъ тисе­ча 500 смъ­де­ся­томъ, аж до року, в кото­рымъ будут писа­ти тисе­ча пят­сот семъд­сят шосто­го, такъ­жо на при­ш­лое свя­то на Успня свя­тое Пре­чи­стое; а мает его милость князь Вла­ дислав Зба­раз­ский ку тому дво­ру нашо­му Ботин­ско­му тые сла дер­жа­ти и вжи­ва­ти: напрод село Ботин з ста­вомъ, и з млы­ном, кото­рый ест под дво­ром Вотин­ским, з люд­ми ослы­ми, кото­рых ест члов­ка слу­жеб чотыр­на­дцат, а три пустов­щи­ны; такъ­же теж село Суско з млы­ном, з ста­вомъ на Пля­шов­цы, з люд­ми осе­лы­ми, кото­рых ест пятд­сят служ­об, и корч­ма в томъ же сел, и с паш­нею ку двор­цо­ви тамош­ нему; такъ теж село Бода­чов и з дворцм, и с паш­нею, з ста­вомъ, и з млы­номъ; а в томъ сли челов­ка два­надцать осе­лых, а одно дво­ри­ще пусто­та; теж сло Носа­че­ви­чи в томъ сел ставъ и млын, и руда, што зеле­зо робят, до того села осмъ челов­ка осе­лых; а такъ­же село ІІтра­ше­ви­ци, а в томъ сел ста­вок, и млын, и руд­ный млын на зелезо;

в томъ сел три челов­ка осе­лых; такъ­же село Олиш­ко­ви­чи, в томъ селе челов­ка шест осе­лых; такъ теж сло Омер­дин над рекою Сты­ром, в томъ сел озер­ко, а челов­ка ослых два­надцат. И тые села мои вышей опи­са­ные и з дво­ромъ моимъ Ботин­скимъ его мило­сти кня­зю Вла­ди­сла­ву Зба­раз­ско­му заста­ви­ломъ и пода­ломъ в моц и в дер­жане и вжи­ва­яе его мило­сти в двох тис­чах копах гро­шей литов­ских; мает его милость тот двор мой Ботин­ский с тыми слы вси­ми, вышей опи­са­ны­ми, дер­жа­ти самъ, и пани мал­жон­ка его мило­сти кне­ги­ня Ган­на Янов­на, ста­ро­стян­ка пин­ская, так теж и пото­мъ­ко­ве его мило­сти, и вжи­ва­ти зо вси­ми по­ жит­ка­ми и ку пожит­ку сво­е­му при­ба­вят, такъ с полъ, яко и з лесов, и з боров, з руд, з ста­вовъ, з млы­новъ, с пущи, яко нале­пй будут розум­ти. Ку тому теж посту­пи­ломъ в той же сум его мило­сти кня­зю Вла­ди­сла­ву Зба­раз­ско­му — двор мой в замъ­ку Луц­комъ, кото­рый маю по нбож­чи­цы панеи Ива­но­вой, под­скар­би­ной, панее Бог­дане княжне Чтвртн­ской, Выс­ков­ский. А тое имнь мое Ботин­ское с тыми селы, вышей опи­са­ны­ми, мает его милость в покою дер­жа­ти от мене и от мал­жон­ки моей кне­ги­ни Ган­ны Тутя­тин­ны (sic), такъ тж и о т пото­мъ­ковъ м о и х, о т крв­ных, и близ­ких моих при­я­тел, ни в чомъ не нару­ша­ю­чи а ни пt река­зу­ю­чи ни в чомъ в жад­ных пожит­ках ужи­ва­ню тых, имнй вышей опи­са­ных, а до выдер­жа­ня т;ых шести лет вышей опи­са­ных; а ест­ли­бы тежъ его мило­сти кня­зю Вла­ди­сла­ву Зба­раз­ско­му была пил­ная потре­ба тых пене­зей двох тисе­чей копъ литов­ских, кото­рые его милость мн на тые Ріме­ня вышей опи­са­ные на заста­ву далъ, тогды ми его милость мает ознай­ми­ти перед рокомъ вышей огіи­са­нымъ за два­надцат недлъ; а я ся мамъ его мл. о тые два тися­ча копъ гро­шей ста­рат, яко бых его мило­сти на тот рокъ опи­са­ный отдалъ; а ест­ли­бым его мило­сти не отдалъ той сумы ведл того опи­су листу мое­го, тогды его милость князь Вла­ди­славъ Зба­раз­ский волен будет тые име­ня мои заста­ви­ти и запро­да­ти, кому бы ся одно тра­фит мог­ло, в тых двох тися­чи копъ литов­ских; а я того самъ, а ни мал­жонъ­ка моя, а ни ното­мъ­ки мои не маемъ боро­ни­ти его мило­ сти. А ест­ли­бы теж его милость князь Вла­ди­славъ Зба­раз­кий, або кне­ги­ня мал­жон­ка и пото­мъ­ко­ве его мило­сти мли якую труд­ност мти око­ло гра­ниц тых имней моих вышей опи­ саных от кото­ро­го кол­векъ сусда мое­го, тогды я князь Андрей Масал­ский мам в томъ во всемъ боро­ни­ти и засту­по­ва­ти перед вря­домъ пове­ту Луц­ко­го от поз­вовъ и от вше­ля­ко труд­но­сти накла­дом сво­имъ его мило­сти кня­зя Вла­ дисла­ва Зба­раз­ско­го; а его милость пред ся тые име­нья мает дер­жа­ти в покою в той сум вышей опи­са­ной ажъ до шести лет, водл того мое­го листу опи­са­но­го. А ест­ли­быхъ я князь Андрей Масалъ­ский не выку­лилъ тых имнй вышей опи­ саных в той сум вышей опи­са­ной, або пани мал­жон­ка моя и пото­мокъ мой, на рокъ опи­са­ный, тогды его милость князь Вла­ди­славъ Зба­раз­ский буде волен тые име­нья дер­жа­ти в покою рокъ от року, поколь тые име­нья я князь Андрей Масаль­ский, або мал­жонъ­ка моя, або пото­мокъ мой выку­пи­ти сво­и­ми власт­ны­ми пензми такою моне­тою, кото­рая на он час в княз­стве Лито­въскимъ межи люд­ми поспо­ли­ты­ми, а ндо­пус­ка­ю­чи нико­му иншо­му чужи­ми пенез­ми выкуповати .

А ест­ли­бы послу­га гос­по­дар­ская зем­ская воен­ная на тот час зашла, тогды я самъ маю тую послу­гу гос­по­дар­скую змъ­скую с тых име­ней моих застав­ныхъ вышей опи­са­ных за­ ел уго­ва­ти. -А где бы Панъ Богъ на мене допу­сти­ти рачилъ и на малъ­жонъ­ку мою и на потом­ка мое­го час смр­тел­ный, а мы бы тых име­ней вышей опи­са­ных за живо­та сво­е­го не выку­пи­ли у его мило­сти кня­зя Вла­ди­сла­ва Зба­раз­ско­го, або у кне­ги­ни малъ­жон­ки и у пото­мъ­ков его мило­сти, тогды тот мает тые име­ня выку­пи­ти в той суме двох тися­чи коиъ гро­шей литов­ских, кому я, або малъ­жон­ка моя кне­ги­ня Ган­на Путятн­на и пото­мокъ мой на теста­мен­ти за живо­та сво­е­го и за доб­рое наме­ти отпи­шемъ. А ест­ли­бых я самъ князь Анъ­д­рей Масалъ­ский, або мал­жон­ка моя кне­ги­ня Ган­на Путя­тин на и пото­мокъ мой, не отдав­ши тое сумы двох тисе­чи копъ гро­шей литов­ских, хот­ли в тые име­ня всту­по­ва­ти­ся в чомъ кольвкъ и з рук его мило­сти само­го, або в кне­ги­ни малъ­жон­ки и пото­мъ­ков его мило­сти, кромъ року опи­са­но­го в семъ листе нашомъ, тогды тако­вый каж­дый з нас винен будет зару­ки гос­по­да­ру коро­лю его мило­сти запла­ти­ти две тися­чи коп гро­шей, вси шко­ды и накла­ды, што его милость, пра­ву­ю­чи­ся з нами, нало­жит, через жад­ ного пра­ва и дово­ду, одно на рчнье сло­ва его мило­сти запла­ти­ти повин­ни будемъ, а отдав­ши и запла­тив­ши тую зару­ку, вси шко­ды и накла­ды, пред ся тот нашъ лист в каж­ дого пра­ва при моцы захо­ван быти мает. И на то есмо его мило­сти кня­зю Вла­ди­сла­ву Зба­раз­ско­му, дер­жав­цы ботоц­ко­му, дали сес нашъ лист под моею печа­тю и мал­жон­ки моее и с под­пи­сомъ руки власт­ное моее. А при томъ были и тое доб­ре свдо­ми: его милость пан Вален­ты Вкрин­ский, и пан Криштофъ Дудин­ский, панъ Петръ Дудин­ский, пан Ста­ни­слав Билин­ский; ихъ милость на про­збу нашу вчи­ни­ти рачи­ли и печа­ти свои къ сему нашо­му листу при­ло­жи­ли. Писан в Луц­ку, лет Божо­го Нарож­нья тисе­ча пят­сот семъ­де­ся­то­го, меся­ца авгу­ста, тре­те­го дня. Андрей Масаль­ский рукою власт­ною подписалъ .

Кни­га Кіевск. Центр. Арх. № 2094, л. 384, № ст. 104 .

1571 г., іюня 4. Застав­ная запись кня­ги­ни Ган­ны Бог­да­нов­ны Ма­сальской (урожд. Путя­ти­ной) кня­зю Вла­ди­сла­ву Зба­раз­ско­му на дворъ и село Бот­инъ, с. Бодячвъ, с. Носа­ч­ви­чи, с. Птра­шви­чи, с. Олиш­ко­ви­чи и с. Смор­д­инъ, въ дол­го­вой сумм 2000 копъ гр., на 6 летъ .

Кня­ги­ня Масаль­ская, запи­сав­ши вс имнія свои вто­ро­му мужу — кн. Масаль­ско­му, вмест съ нимъ отда­етъ тже имнія въ заста­ву и выда­етъ запись кн. Зба­раж­ско­му уже по смер­ти мужа.—По пол­нот и подроб­но­стямъ насто­я­щая запись можетъ слу­жить образ­цемъ актовъ это­го рода. 

Я Ган­на Бог­да­нов­на Путя­тян­ка, кне­ги­ня Андре­вая Масал­ская, вызна­ваю тым моимъ листом, кому будет потре­ба того вда­ти, або чту­чи то слы­ша­ти, нинш­нимъ и напо­том будучым, иж я за вели­кою про­збою ку пил­ной по­ тре­бе моей позы­чи­лам и взя­лам, поспо­лу з небож­чи­ком кня­ зем Андре­емъ Масал­ским, мал­жон­ком сво­им, у его мило­сти кня­зя Води­сла­ва Зба­раз­ско­го, дер­жав­цы ботоц­ко­го, так тжъ и в мал­жон­ки его мило­сти кне­ги­ни Ган­ны Янов­ны, ста­ро­стян­ки пин­ское, позы­чи­лам и взя­лам двох тися­чей коп гро­ шей моне­ты и лич­бы литов­ское, грош­ми и полу­грош­ка­ми мо­ неты доб­рое, личечы в кож­дый грошъ по деся­ти пене­зей, позы­чи­лам и взя­лам ку моей нил­ной потре­бе, пла­течы дол­ги небож­чи­ка пер­шо­го мал­жон­ка мое­го пана Бог­да­на Оемаш­ка, так теж нла­течы слу­гам небож­чи­ков­скимъ, так тежъ выпра­ву­ю­чи замуж доч­ку мою, кото­руюмъ мла з небож­чи­комъ иавом Бог­да­номъ Сема­шъ­ком, даю­чы посаг, выда­ю­чи за­ муж, так тж штомъ нало­жи­ла, накла­да­ю­чи и выпра­ву­ю­чи на вой­ны речи поспо­ли­тое зем­ское его гос­по­дар­ское мило­сти, такъ теж пла­те­чи за дол­ги небож­чи­ка кня­зя Анд­ря Масал­ско­го, тые имвья мои застав­ные, яко­жемъ я з яебож­чи­ком кня­зем Андремъ Масал­скимъ тые имнья мои застав­ ные выку­пи­ламъ тоею сумою, взяв­шы от кня­зя Вла­ди­сла­ва Зба­раж­ско­го и от мал­жон­ки его мило­сти позы­чив­ши и взяв­ши тые две тисе­чи копъ гро­шей литов­ских вер­ху опи­са­ные, вы­ купи­ламъ тые име­ня мои, кото­рые были в заста­ве, якож я Ган­на Бог­да­нов­на Путя­тян­ка, поспо­лу з небож­чи­комъ мал­жон­комъ моимъ кня­земъ Андре­емъ, Масал­скимъ, став­ши на зам­ку перед вря­домъ гос­но­дар­скимъ Луц­ким, вызна­ли есмо, иж есмо взя­ли тую суму пред­ре­че­ную вер­ху опи­са­ную две тисе­чи копъ гро­шей, такъ теж я вызна­ваю, иж тая сума вер­ху опи­са­ная, тоест две тисе­чи копъ гро­шей, до рук моихъ от кня­зя Вла­ди­сла­ва Зба­раж­ско­го и от мал­жон­ки его ми­ лости супол­на дошла; гдеж я пода­ла и посту­пи­ла в той суме вер­ху опи­са­ной, тость у двох тисе­чах коп гро­шей, кня­зю Вла­ди­сла­ву Зба­раж­ско­му и мал­жон­це его мило­сти имнья мои отчиз­ное и мате­ри­стое, нико­му ненен­ное, то есть: двор мой Ботен­ский, зо всы­ми селы ку тому дво­ру при­ел уха­ю­чи­ми, з люд­ми тяг­лы­ми и дан­ны­ми, з бояры пут­ны­ми, зо всим- будо­ванмъ и с паш­нею двор­ною, и з воло­стя­ми, и слу­га­ми, и фол­вар­ка­ми, с пол­ми, з лесы, зъ гай­ми, и з сада­ми, з бора­ми, з борт­ным дере­вомъ, зъ ста­ва­ми, з озер­ми, з озри­ща­ми, з рекамщ з речи­ща­ми, з млы­на­ми, з руда­ми, и з руд­ны­ми кузнями,-и з их пожит­ка­ми, з ловы зве­рин­ны­ми, — пта­ши­ми и з боб­ро­вы­ми гоны, со вси­ми пожит­ка­ми, яко ся сами в соб мають, и з даию медо­вою и гро­шо­вою, з дяк­лом жыт­нымъ и овся­нымъ, ничо­го на себе не оста­ву­ю­чи, так якомъ сама тое имнье дер­жа­ла и его вжи­ва­ла, грани­ цами огра­ни­чо­но, кгрунт мой власт­ный, тоест мно­ви­те: двор мой Ботин­ский со всимъ будо­ва­немъ, так тежъ мено­ви­те: село Ботин, в кото­ром селе дво­рищъ чоты­ры, а пятое пустое дво­ри­ще; на тых дво­ри­щах з бояры, с ого­род­ны­ки дымовъ осель­іхъ десят; село Суско, в том селе дво­рищъ двят, ды­ мовъ осе­лых и з бояры трид­цат и тры; село Бодя­човъ, в том селе дво­рищъ три, одно дво­ри­ще пустое, дымов осе­лых девят; такъ теж дво­ри­ще на Чол­ни­цы на имя Сушъчъ— один дымъ, и з сено­жат­ми, и з дере­вомъ борт­нымъ, и со вси­ми ухо­ды, яко се тое дво­ри­ще з дав­ных часов в собе мает; так тежъ село Носа­че­ви­чи, в том селе дво­рищъ две, дымов шест, став и млын руд­ный; село Пет­ра­ше­ви­чи, в томъ селе дво­ри­ще одно, дымов два, став и млын руд­ный; село Олиш­ко­ви­чи, в томъ селе дво­ри­ще одно, дымовъ чоты­ри; село Смор­д­инъ над Сты­ром, в том селе дво­рищъ чоты­ри, а дымов осьмъ, к тому селу сено­жат над Сты­ромъ; у Соко­ля мостъ кото­рый князъ Сокол­ский через сено­жа­ти мое Смор­ден­ски, так тежъ и млы­ны на рце Сты­ру ку бере­гу мое­му збудовал,—тое мает князъ Сокол­ский маетъ и млы­ны от бере­гу мое­го отне­сти, албо­ся с кня­зем Вла­ди­сла­вомъ Зба­раж­ским, за поз­во­ле­немъ моимъ и без ш е с о д ь і моее, зго­дит­се мает. А к томуж име­ню мое­му Вотин­ско­му двор мой в зам­ку Луц­комъ, при томъ же име­ню моем зоста­вую; и тое имене мое Ботин­ско со вси­ми селы заста­ви­ламъ и поступиламъ,и пода­ламъ кня­зю Вла­ди­сла­ву Зба­раж­ско­му и мал­жонц, потом­комъ и близ­кимъ его мило­сти в моц, в дер­жане и ужи­ван со вси­ми дохо­ды, якомъ я на себе то имене дер­жа­ла; волен будет его мил. князь ‘Влади­ слав Зба­раз­ский з мал­жон­кою, и с потом­ка­ми, и близ­ки­ми сво­и­ми тое имене мое Ботян­ское, вер­ху опи­са­ное. дер­жа­ти и ужи­ва­ти до тол, аж я, або потом­ки мои, албо ближ­ние мои тую суму вер­ху огіи­е­а­ную, тоест две тисечы коп гро­шей мо­ неты и лич­бы лито­въско, так яко на тот час в князьств Литов­скомъ и на Волы­ню и в корун пол­ской бра­ти будутъ .

А тое имене мое Вотин­ско, с тыми селы вер­ху опи­са­ны­ми, мает его милост княз Вла­ди­славъ Зба­раз­ский з мал­жон­кою сво­ею дер­жа­ти и въжи­ва­ти в той заста­ве тые имня мои вер­ху опи­саы­ые до шести лет, тоест од Успе­нья Пре­чи­стое Свя­тое, от року Наро­же­ня Божо­го тися­ча пят­сот семд­ся­то­го, аж до року и дня тися­ча пят­сот сем­де­сят шосто­го Успе­нья Пре­чи­стое Свтое, кото­рое в тот рок будетъ, писа­но до одда­ня тых двох тис­чеи кои гро­шей, кото­руюмъ позы­чи­ла и взя­ламъ, яко в томъ ест листе моемъ вер­ху опи­са­но. А ест­ли­бых я Ган­на Бог­да­нов­на Путя­тян­ка, кне­ги­ня Андре­е­вая Масал­ская, албо пото­мъ­ков мои, хоте­ли выку­пи­ти тые име­ня мои вер­ху опи­са­ные у кня­зя Влади­ сла­ва Зба­раз­ско­го, албо у малъ­жон­ки его мило­сти, тогды я, або пото­мъ­ки мои, мают дат и зна­ти кня­зю Вла­ди­сла­ву Зба­раж­ско­му, або мал­жон­це его мило­сти для выво­же­ня з ымня мое­го за два­надцат ндел; а ест­ли бым я, або пото­мъ­ки мои и близ­кии мои, дав­ши зна­ти и обезп­чив­ши кня­зя Влади­ сла­ва Зба­раж­ско­го и малъ­жон­ку его, а в (sic) той сумы двох тисечй коп гро­шей на рок опи­са­ный не отда­ла его мило­сти кня­зю Вла­ди­съла­ву Зба­раз­ско­му, и малъ­жон­це, и пото­мъ­комъ его мил., тое маю их мило­сти запла­ти­ти без позы­ва­ня и

речи слу­шъ­ной. Так теж я, а ни потом­ки мои не мают чу­ жими гро­шъ­ми име­ня мое­го вер­ху опи­са­но­го выку­по­ва­ти, едно сво­и­ми власт­ны­ми грош­ми, а моне­тою доб­рою, грош­ми и полу­грош­ка­ми литов­ски­ми и ляц­ки­ми. Так теж стли­бы его мил. князь Вла­ди­слав Зба­раз­ский, або мал­жон­ка его мил., потре­бо­вал бы от мене тых двох тися­чей копъ гро­шей, ко­торуюмъ его мил. вино­ва­та, хотя­бы тот рок опи­са­ный не при­шол, а дал бы ми его мил. князь Вла­ди­славъ Зба­раз­ский, або мал­жон­ка его, зна­ти за два­надцатъ неделъ, тогды я и пото­мъ­ко­ве мои вин­ни будутъ кня­зю Вла­ди­сла­ву Зба­раз­ско­му, и мал­жонц, и пото­мъ­комъ его мил. тые две ысчи копъ гро­шей отда­ти и запла­ти­ти, не ждучи того року опи­са­но­го. А етли бых я, албо пЬто­мъ­ков и близ­кие мои тое сумы двох тисе­чей копъ гро­шей кня­зю Вла­ди­сла­ву Зба­раз­ско­му и мал­жонц его не отда­ли, а пил­но бы потре­ба его мило­сти тых двох тисе­чей копъ гро­шей была, тогды волъ­но будет его мило­сти кня­зю Вла­ди­сла­ву Зба­раз­ско­му и малъ­жон­це его тые име­ня мои двор Вот­инъ­ский, и с тыми селы вер­ху опи­са­ны­ми, кому их мил. всхо­тят заста­ви­ти и запро­да­ти, то будет их мило­сти волъ­но; а тотъ кото­ро­му бы князь Вла­ди­славъ Зба­раз­ский, албо мал­жонъ­ка, потом­ки и близ­кие его мило­сти тые име­ня мои двор Ботин­ский заста­ вил, тот за тако­во­юж моцю и за тымиж мои­ми запи­сы тое имене мое вер­ху о писа­ные (sic) мают, под тоюж моцю, дер­ жати и вжи­ва­ти, аж до отда­ня двох тис­чей коп гро­шей. А ест­ли­бых я, албо пото­мъ­ки и близ­кие мои, тое сумы двох тисе­чей копъ гро­шей не отда­ли на тот рок оии­са­ный, тоест на рок Божий тися­ча пят­сотъ сем­де­сят шосто­го, тогды его мил. княз Вла­ди­славъ Зба­раз­ский, и малъ­жон­ка, и потомъки,чі близ­кие его от тых шести лет аж до дру­гих шести лет, и яко надалй, если­бых его мил. не отда­ла, тое сумы, мает его мил. князь Вла­ди­славъ Зба­раз­ский, и мал­жон­ка, и потом­ков и близ­кие его мил. тые име­ня аж до отда­ня зупол­ное тое сумы вер­ху опи­са­ное двох тисе­чей копъ гро­шей дер­жа­ти и вжи­ва­ти, ничим не нару­ша­ю­чи^ а ни прка­жа­ю­чи в жад­ ных пожит­кохъ и ужи­ва­ню тых имней моих. А ест­ли­бы княз Вла­ди­слав Зба­раз­ский, албо мал­жонъ­ка, и пото­мъ­ко­ве и близ­кие его мели якую труд­ност мети око­ло вше­ля­ких долг­ло­стях, так теж гра­ниц тых име­ней моих, вышей опи­са­ных, от кото­ра­го колъвк сусе­да тамош­не­го ботин­ско­го, тогды я Ган­на Богъ­да­но­въна Путя­тян­ка, кне­ги­ни Андре­вая Масал­ская, такъ теж пото­мъ­ко­ве и близ­кие мои маемъ в томъ его мило­сти боро­ни­ти и засту­по­ва­ти перед уря­домъ гос­по­дар­скимъ повту Луц­ко­го и перед коро­лемъ его мил. от поз­вовъ и от вше­ля­ко труд­но­сти власт­нымъ накла­домъ и гро­шем сво­имъ засту­по­ва­ти его ыил. кня­зя Вла­ди­сла­ва — Зба­раз­ско­го, малъ­жон­ку, потом­ковъ и близ­кихъ его мил. винъ­на буду в томъ; а ест­ли­бы што и дошло через пра­во тых име­ней моихъ вер­ху опи­са­ных, тогды я и близ­кие мои вин­на буду яаго­ро­жа­ти из сво­е­го влост­но­го отчиз­но­го и мат­ри­сто­го име­ня. А што ся доты­чет служ­бы гос­по­дар­ское змъ­ско во­ енное, ест­ли­бы на тот часъ зашла, тогды я сама маю тую послу­гу гос­по­дар­скую зем­скую с тых име­ней моих застав­ ных, выс­шей опи­са­ных, заслу­го­ва­ти, выпра­ву­ю­чи на тую вой­ну сво­имъ власт­нымъ накла­домъ. И тое теж поз­во­ляю кня­зю Вла­ди­сла­ву Зба­раж­ско­му, малъ­жон­це, иотом­комъ и близ­кимъ его мил., если­бы што іхри­бу­до­ва­ли власт­ ным сво­им грошмъ и накла­домъ, так дво­ри, млы­ны, ста­вы и греб­ли напра­ву­ю­чи, тое я маю, албо пото­мъ­ки и близ­кие мои, тот весъ наклад отда­ти и запла­ти­ти при отда­ва­ню тое сумы вер­ху опи­са­ное. А што­ся доты­чет, если­бы, з Божимъ ска­ра­немъ, непри­я­тел, албо через повет­рие моро­вое, албо голод, албо через огон, и яко кол­век зни­щен под­да­нымъ моим въ тых имняхъ моих, вер­ху опи­са­ных, застав­ныхъ, ста­ло­ся, тогды я, а ни потом­ки и близ­кии, того на кня­зю Вла­ди­сла­ву Зба­раз­ско­му, а ни малъ­жон­це его мил., пото­мъ­ковъ и’ близ­ких позыс­ки­ва­ти, а ни позы­ва­ти о то не маю. А ест­ли­бы на мене Панъ Бог рачил пре­пу­сти­ти смерт .

а тая сума, вер­ху опи­са­ная, тоест две тис­чи копъ гро­шей, штомъ позы­ча­ла и взя­ла ку моей пил­ной потре­бе у его ми­ лости кня­зя Вла­ди­сла­ва Зба­раз­ско­го и в малъ­жон­ки его мил., не отда­на бы была, тогды потом­ко­ве и близ­кие мои, кото« рые будут по мни име­ня мои отчиз­ные и мате­ри­стые дер­ жати и вжи­ва­ти, тогъ­ды они тую суму, вер­ху огіи­са­ную, тое две тис­чи копъ гро­шей, вин­ни будут кня­зю Вла­ди­сла­ву Зба­раз­ско­му, мал­жон­це, и пото­мъ­комъ, и близ­кимъ его мил.
запла­ти­ти, тую суму зупол­на отда­ти. А стли­бых я, албо по­ томъ­ки и близ­кие мои, не отдав­ши тое сумы и не запла­тив­ши, вер­ху опи­са­ное, тоест двох тися­чей коп гро­шей кня­зю Вла­ дисла­ву Зба­раз­ско­му и мал­жон­це, потом­комъ и близ­ким его мил. не запла­ти­ла, а в томъ труд­ност зада­ю­чи, и пере­ка­зу чиня­чи и позы­ва­ю­чи о то имене мое застав­ное, кото­ром я кня­зю Вла­ди­сла­ву Зба­раз­ско­му заста­ви­ла, тогды я Ган­на Путя­тян­ка, кне­ги­ня Андре­е­вая Масал­ская, ест­ли­бых я в том дво­ре, або пото­мъ­ки мои и близ­кие мои в дво­ре Ботин­ском и в селахъ, вер­ху они­са­вых, такъ теж потом­ки мои и близ­кии мои, не яай­ду­ю­чи при­чи­ны и пока­зу­ю­чи листы яки покут­ные, •яко бым ся я мела перед уря­дом гос­по­дар­ским, ко­ му опи­сав­ши, вызна­ва­ти, алъ­бо ся опи­со­ва­ти, и абымъ ся я мела по смер­ти небож­чи­ка мал­жон­ка мое­го пана Бог­да­на Сема­шъ­ка выр­ка­ти с ойчиз­ных и мате­ри­стых име­ней моих, ни в чомъ собе вол­но­сти не оста­ву­ю­чи ку про­да­ню и заставл­нъю, так теж кому бых хот­ла отда­ти, про­да­ти, даро­ва­ти и ку иалп­шо­му поасит­ку мое­му обер­ну­ти име­ней моих отчиз­ных и мате­ри­стых, якож я, то чую­чи о томъ покут­номъ запи­се, перед гос­по­да­ремъ коро­лем его мило­стю, такъ теж перед вря­домъ гос­по­дар­ским опо­в­да­ламъ и созна­ва­лам, иж тако­вые сут покут­ны загіи­сы и в пра­ва жад­но­го мест­ца не мають, то теж я вызна­ваю, иж я жад­ ного запи­су мал­жон­ку мое­му перв­шо­му пану Бог­да­ну Се­ маш­ку, такъ теж и нотом­комъ, кото­ры­ем мела с паном Бог­да­номъ Семаш­комъ, жад­ны х ъ — заи­и­сов перед вря дом госпо­ дар­ским не вызна­ва­ламъ; а ест­ли­бы тако­вые заи­и­сы по смер­ти моей в кого пока­за­ти­ся мели, тако­вые запи­сы и листы за фал­ши­вые быти мают и в кож­до­го уря­ду и пра­ва мест­ца мети и прий­мо­ва­ны быти не мают, окром тые листы и за­ писы по смер­ти моей в кож­домъ пра­ве мест­цо и моц мети будет, кото­ры­ми листа­ми я доб­ро­волне слав­ное наме­ти не­ бож­чи­ку мал­жон­ку мое­му, кня­зю Андрею Масал­ско­му, вси име­ня мои отчиз­ные, мате­ри­стые спад­ко­вые запи­са­ла, ко­ торые листы и тые вси твер­до­сти и вря­до­вы созна­ня, штом сто­ячы на вря­де гос­по­даръ­ском Луц­ком, вызна­ва­ла и гос­по­да­ру коро­лю то обяви­ла, яко ест все ширей а доста­точ­ней на опи­сех и вызна­нях моихъ опи­са­но и доло­жо­но; доч­ка моя власт­ная, кото­руюм з мал­жон­ком нбож­чи­ком кня­зем Апд­ре­емъ Масал­ским маю, княж­на Маря, маю­чи в руках Библиотека»Руниверс» сво­их, вол­на она сама, або мал­жо­нок, кото­ро­го ей Панъ Богъ дати будет рачыл, у его мил. кня­зя Вла­ди­сла­ва Зба­раз­ско­го, и в малъ­жон­ки.) потом­ков и близ­ких его мил. тые име­ня оку­пит и, тую суму пене­зей помн­ную две тисечы копъ гро­шей от­ дав­ши и запла­тив­ши, к рукам сво­им взя­ти. А ест­ли бых я, Андре­вая Масал­ская Ган­на Бог­да­нов­на ІІу­тя­тянъ­ка, его мил .

кня­зю Вла­ди­сла­ву Зба­раз­ско­му, мал­жон­це, потом­ком и близ­ ким его мил. сама, потом­ки, близ­кие мои в том при­чи­ны якие кол­векъ неп^авны, а хотя и нрав­ные, лро­пом­нев­шы сего мое­го загіи­су, в тых имнях, от мене и от мал­жон­ка мое­го кня­зя Андрея Масал­ско­го его мило­сти застав­ле­ных, мела якую пере­ка­зу и труд­ност чини­ти* и в томъ ку яко­му пра­ву пово­ло­ка­ти, тогды я Андре­е­вая Масал­ская Ган­на Путя­тян­ка, такъ теж потом­ки мои и близ­кие, зару­ки гос­по­да­ру коро­лю его мило­сти маю две тис­чи копъ гро­шей литов­ское лич­бы запла­тит, а кня­зю Вла­ди­сла­ву Збаі­эаз­ско­му, мал­жон­це, потом­ком, близ­ким его мил., або тому, в кого сес мой лист от его мил. данъ будеть, також дру­гую две тисячы копъ гро­ шей литов­ских маю запла­ти­ти. А кгды бы его милость князь Вла­ди­слав Зба­раз­ский, мал­жон­ка, иотом­ки и близ­кие его,ми~ лости от мене самое, близ­ких и потом­ков моихъ в тых име­няхъ его мило­сти, от мене застав­ле­ных, *што шко­до­ва­ли, албо ест­ли­бы с тыхъ име­ней застав­ныхъ моих, вер­ху опи­са­ныхъ, кня­зю Вла­ди­сла­ву Зба­раз­ско­му, мал­жон­це, потом­комъ и близ­кимъ его мило­сти через пра­во тыхъ име­ней моих, вер­ху опи­са­ных, што оты­ги­ло, тогды при живо­те моем, и по смер­ти моей потом­ки мои и близ­кие мои, ест­ли бы хто кол­векъ име­ня мои отчи­стые и мате­ри­сты дер­жалъ, албо застав­ные име­ня мои оку­по­валъ с тых име­ней моих, яко кол­векъ заве­де­ные, у потом­ков и близ­кихъ моих, тогды я Ган­на Путя­тя­тян­ка и потом­ко­ве, и близ­кие мои отчиз­ныхъ и мат­ри­стых вин­ни будмъ тую суму наго­ро­жа­ти и зару­ку запла­ти­ти кня­зю Вла­ди­сла­ву Зба­раз­ско­му, мал­жон­ч­це его мило­сти, што бы на то выло­жи­ли, пра­ву­ю­чи­ся о тые име­ня мои, вер­ху опи­са­ные, с потом­ка­ми­мо­и­ми, вер­ху опи­са­ны­ми, албо и близ­ки­ми мои­ми, естли­ бы на томъ князь Вла­ди­славъ Зба­раз­ский, албо мал­жон­ка, по том­ко­ве его мило­сти шко­до­ва­ли, такъ яко ся вер­ху опи­са­ла о тую суму две тисчы копъ гро­шей, такъ тежъ и о зару­ку, и наклад о въ его мило­сти зупол­на не отда­ли, тогды его ми­ лость князь Вла­ди­слав Зба­раз­ский, албо мал­жон­ка, потом-кове и близ­кие его мило­сти. в ты име­ня мои отчиз­ные и мате­ри­стые вол­ны будут се уве­за­ти и их дер­жа­ти во въсем томъ, яко в суме в двох тисе­чей копъ гро­шей, такъ теж и в зару­ках и в накла­дехъ, и их дер­жа­ти и ужи­ва­ти* дотол, аж до отда­ня тое сумы всее; а пред­се тая сума, вер­ху опи­са­ная, на Вотип и на селахъ моих, вер­ху опи­са­ныхъ, мает в це­ лости отда­на и зашта­чо­на быти кня­зю Вла­ди­сла­ву Зба­раз­ско­му, и мал­жоыц, и потом­комъ, и близ­кимъ его мило­сти, так теж вси шко­ды и накла­ды; а пред сеж тот мой лист у кож­до­го пра­ва при супол­ной моды захо­ванъ быти мает. И на томъ я Ган­на Бог­да­нов­на. Путя­тян­ка, кне­ги­ня — Андре­е­вая Масал­ская, его мило­сти кня­зю Вла­ди­сла­ву Зба­раз­ско­му и мал­жон­це его мило­сти дала сес мой лист з власт­ною моею печатю .

А для леп­шо­го све­до­мя того мое­го листу про­си­ламъ его мило­сти пана Дах­на Хреб­то­ви­ча — Богу­рин­ско­го, земе­ни­на гос­по­дар­ско­го пове­ту Луц­ко­го, о при­ло­жене печа­ти; его милость то для про­збы мое оче­ви­стое вчи­нит, печат свою рачил при­ ложит к сему мое­му листу. Писан в Луц­ку, лета Божо­го На­ роже­ня тисе­ча пят­сот семд­сят пер­во­го, меся­ца июня, четвер­ того дня .

Дже­ре­ло: Архив, ч. V III. т. 6.

НОТАТКИ
  1. AS. -T . 1. — S. 50, 61 (1458, 1466).[]
  2. Ibid. — S. 69-70, 82 (1475, 1483).[]
  3. ЛМ. — Кн. 561. — С. 186 (згад­ка про надан­ня села).[]
  4. Запо­віт кня­гині Ган­ни Масальсь­кої дато­ва­ний 20. 06. 1576 р. (Stecki Т. J. Z boru і stepu… — S. 162), але 8. 02. 1584 р. вона кло­по­та­ла­ся ще в Луць­ко­му ґродсь­ко­му уряді за свою родич­ку (Архив ЮЗР. — Ч. 8, т. З — С. 415-416).[]
  5. AS. -T . 1. — S. 85, 86, 92, 132 (1487, 1487, 1490, 1506); t. 3. — S. 68-69, 91-92, 99-100, 138(1509, 1511, 1512, 1516).[]
  6. АS. Т. І. №ХСVІІ. – Р. 92. w listopadzie 1490 roku.[]
  7. РДА­ДА. – Ф.389. – Оп.1. – Од. зб.268. – Арк. 204–209 зв.[]
  8. LM 51. – Р.156–159.[]
  9. РДА­ДА. – Ф.389. – Оп.1. – Од. зб.268. – Арк.160–161 зв.[]