Бахты

В 1488 г. князь Иван Бах­та упо­ми­нал­ся сре­ди “слуг” кня­зя Воро­тын­ско­го. князь Иван Бах­та упо­мя­нут вме­сте с дру­гим слу­жи­лым “чело­ве­ком” Воро­тын­ских – кня­зем Федо­ром Волконским.

В 1509 и 1512 гг. некий князь Васи­лий Бах­та полу­чал от коро­ля Сигиз­мун­да при­ви­леи на име­ния в Ново­грод­ском пове­те. Поз­же “выехал” в Моск­ву, и све­де­ний о нем, по мне­нию Вольф­фа, боль­ше нет.

У XV ст. жыў на Літве Іван Бах­та, які слу­жыў у 1488 г. кня­зям Варатынскім.

Князь Васіль Бах­та атры­маў у 1509 г. кара­леўскі пад­а­так 8 коп. У 1514 г, кароль дае жон­цы Васі­ля Іва­наві­ча Бах­ты, кня­гіні Юльяне, пры­вілей на зям­лю ў Нава­град­скім паве­це. Князь Бах­та збег у Мас­к­ву, але не разам з Глін­скім, а некаль­кі­мі гада­мі паз­ней, У 1522 г. Аляк­сей Аўсянік, кара­леўскі два­ранін, атрым­лі­вае кара­леўс­кае пацвер­джанне на зем­лі ў Нава­град­скім паве­це, нада­ныя яму па здрад­зе кня­зя Васі­ля Бахты.