Туча

1482.05.30, без міс­ця. Княж­ни Марія і Ган­на Сол­танів­ни Зба­разь­кі під­твер­джу­ють дво­юрід­но­му бра­то­ві кня­зю Михай­ло­ві Васи­льо­ви­чу Зба­разь­ко­му села їхньо­го бать­ка Манів, Вер­бо­ве­ць, Перед­мір і Бор­суків­ці, отри­мані ним від сво­го дядь­ка кня­зя Семе­на Колоденського,
AGAD. – Zbiór dokumentów pergaminowych. – Nr 7380.
Пер­га­мент. 6 печа­тей на корич­невій масі, підві­ше­них на чер­во­них шнур­ках. На зво­ро­ті два реґе­сто­ві напи­си піз­ні­шо­го часу польсь­кою мовою

Пуб­ли­ка­ция: Соб­чук В.Д. Мало­ві­до­мі акто­ві дже­ре­ла XV ст. з історії еліти піз­ньо­се­ред­ньо­віч­ної Волині // Студії і матеріа­ли з історії Волині. 2018

В нем упо­ми­на­ют­ся князь Иван Туча, сви­де­тель листа: «...А при том были мар­ша­лок королєв пан Юрыи Кучу­ко­вич, а кн҃зь Васи­лєи а кн҃зь Андрѣи Звӕ­гол­скиє, а кн҃зь Иван Туча, а смол­нӕ­нин Лукӕн Плюс­кин, а кн҃зь Костӕн­тин Глинсь­ки. А про лєп­шую справєд­ли­вость и тьвєр­дость ӕ, кни­ги­ни Марьӕ, а ӕ и пєчать єсми мужа своє­го и к сєму нашо­му листу при­ло­жи­ла, а ӕ, кнӕж­на Анна, нє маю єсми мужа своє­го, и к сєму нашо­му листу при­ло­жи­ла кн҃зӕ Ива­но­ву Лукомсь­ко­го. А про­сил єсмо пана Юрьӕ, што­бы пєчат свою к нашо­му листу при­ло­жил, ино пан­ Юрь­єи пєчать свою при­л­жил, а кн҃зи Звӕ­гол­скиє свою пєчат при­ло­жи­ли, а кн҃зь Иван свою при­ло­жил, а Лукъ­ӕн свою пєчать приложил. ...»

ПЕЧАТКИ

Печаток не знайдено

ПУБЛІКАЦІЇ ДОКУМЕНТІВ

АЛЬБОМИ З МЕДІА

Медіа не знайдено

РЕЛЯЦІЙНІ СТАТТІ

Статтєй не знайдено

Оставьте комментарий