Литвиновы-Масальские

Кня­зья Литвиновы-Мосальские.
© Сер­гей Безносюк
Поко­лен­ная рос­пись рода кня­зей Литвиновых-Мосальских.
Мате­ри­а­лы по гене­а­ло­гии и пропосографии.
https://​sites​.google​.com/​s​i​t​e​/​r​u​r​i​k​o​v​i​c​i​1​1​/​h​o​m​e​/​c​e​r​n​i​g​o​v​s​k​i​e​/​k​a​r​a​c​e​v​s​k​i​e​-​i​-​k​o​z​e​l​s​k​i​e​/​m​a​s​a​l​s​k​i​e​/​l​i​t​v​i​n​o​v​y​-​m​o​s​a​l​s​kie

XVIII коле­но от Рюрика

князь Васи­лий Михай­ло­вич Лит­вин Мосаль­ский (1500,1521)
родо­на­чаль­ник кня­зей Лит­ви­но­вых-Мосаль­ских. Дру­гий син кн. Васи­ля Юрій­о­ви­ча – Михай­ло Васи­льо­вич – зі своєю дру­жи­ною Тетя­ною (пріз­ви­ще не вста­нов­лене) мав б синів, троє з яких емі­гру­ва­ли до Моск­ви: Семен, Василь та Гри­горій. Усі маєт­но­сті, яки­ми володі­ли князі, піс­ля цьо­го відій­шли до вели­кок­нязівсь­ко­го фон­ду й були надані іншим підданим.и не най­пов­ні­ше пред­став­ле­ний у доку­мен­тах Литовсь­кої мет­ри­ки стар­ший син кн. Михай­ла Васи­льо­ви­ча – Василь, якій мав володін­ня як у Смо­ленсь­ко­му, так і у Васи­лішсь­ко­му та Рошсь­ко­му повітах. Фор­му­ван­ня та роз­ши­рен­ня володінь кня­зя про­хо­ди­ло в основ­но­му за раху­нок вели­кок­нязівсь­ких надань почат­ку XVI ст. 1500.04.24. Пожа­ло­ва­ние кня­зю Васи­лию Михай­ло­ви­чу Масальсь­ко­му име­ния в Пацинсь­кой воло­сти смо­лен­ско­го пове­та, кото­рое дер­жал Иван Про­та­сьев, умер­ший без наслед­ни­ков и оста­вив­ший лишь жену, живу­щую в этом име­нии; со всем при­над­ле­жа­щим, веч­но, ему, жене и потом­кам, с пра­вом пол­но­го рас­по­ря­же­ния, но лишь по смер­ти вдо­вы Про­та­сье­ва, кото­рую дол­жен в этом име­нии дер­жать князь Масальсь­кий в чести и не оби­жать и не тро­гать из име­ния при ее жиз­ни. – Стб. 787 – 788;Кн. Васи­лий Михай­ло­вич Мосаль­ский в апре­ле 1500 г. (как раз в то вре­мя, когда родо­вое гнез­до Мосаль­ских, г. Мосальск, окон­ча­тель­но было захва­че­но Моск­вой) полу­чил име­ния Жел­то­но­со­вич, Колы­ха­но­во, Жуко­во и Наста­чан­цев в Пацын­ской воло­сти в Смо­лен­ском пове­те. Так, у 1508 р. кн. В. Масальсь­кий отри­мав під­твер­джу­валь­ний лист Сигіз­мун­да І Ста­ро­го на 6 служб на Дуб­ро­венсь­ко­му шля­ху в Смо­ленсь­ко­му повіті віч­ним правом61. Наступ­но­го року вели­кий князь під­твер­див своє попе­ред­нє пожа­лу­ван­ня на 2 служ­би людей і 2 пустих зем­лі на Дуб­ро­венсь­ко­му шля­ху віч­ним правом62. Все это ему было дано в воз­на­граж­де­ние за , при­чем сви­де­тель­ству­ет я его . Кн. Б. Масальсь­ко­му, як смо­ленсь­ко­му зем­ле­влас­ни­ко­ві, у 1510 р. було вида­но 12 кіп гро­шів зі скар­бу в Пйотркові63. У Васи­лішсь­ко­му повіті князь, воче­видь, отри­мав надан­ня Сигіз­мун­да І Ста­ро­го піз­ні­ше, ніж у Смо­ленсь­ко­му повіті. Свід­чен­ням цьо­го є під­твер­джу­валь­ний лист вели­ко­го кня­зя від 16 лип­ня 1521 р. на 30 служб людей і 2 зем­лі “пустов­ских” у Васи­лішсь­ко­му повіті64. Про володін­ня ж кн. В. Масальсь­ко­го у Рошсь­ко­му повіті відо­мо з під­твер­джу­валь­но­го листа (1558 р.) Сигіз­мун­да II Авгу­ста Бог­да­но­ві Стец­ко­ви­чу на маєт­ки в Рошсь­ко­му повіті Любо­ви­ць­кої воло­сті: 4 служ­би людей, пустов­щи­ну Міль­ков­щиз­ну і в селі Зор­чинсь­ко­му, а також 5 служб людей у Роса­сенсь­кій воло­сті “вечностью”65. У цьо­му доку­мен­ті вка­за­но, що кн. В. Масальсь­кий “дер­жал” 5 служб людей у повіті Рошсь­ко­му Роса­сенсь­кої воло­сті, а піс­ля того, як його було ого­ло­ше­но зрад­ни­ком, ці зем­лі Сигіз­мунд II Август надав Бог­да­но­ві Стецковичу66. Емі­гру­вав­ши до Мос­ковсь­ко­го князів­ства, князь був поз­бав­ле­ний усіх маєт­но­стей на тери­торії ВКЛ – вели­кий князь пожа­лу­вав їх на “хле­бо­корм­ле­ние” мос­ковсь­ким боярам, які перей­шли до ньо­го на служ­бу. Роз­да­ча володінь кн. В. Масальсь­ко­го від­бу­ла­ся у трав­ні – лип­ні 1534 р. Зокре­ма, 18 трав­ня Сигіз­мунд І Ста­рий звер­нув­ся з листом до васи­лішсь­ко­го й мар­ківсь­ко­го дер­жав­ці пана Яна Мико­лай­о­ви­ча Ради­ви­ло­ви­ча про надан­ня на “хле­бо­корм­ле­ние” боярсь­ко­му сину Федо­ру Селе­ву двох чоло­віків і три зем­лі “пустов­ских” у Васи­ліш­ках. У пожа­лу­ван­ні було запи­са­но, що вка­за­ні люди й зем­лі відій­шли до вели­кок­нязівсь­ко­го фон­ду піс­ля зра­ди й утечі до Моск­ви кня­зя Масальського67. Із подіб­ним листом від 20 трав­ня вели­кий князь звер­нув­ся до пана Я. Ради­ви­ло­ви­ча про надан­ня боярсь­ко­му сино­ві Іва­но­ві Кози­но­ви­чу одно­го чоло­віка і двох пустих земель у Василішках68. Ще одно­му мос­ковсь­ко­му бояри­но­ві на “хле­бо­корм­ле­ние”, Арте­му Васи­ле­ви­чу, вели­кий князь також надав одно­го чоло­віка й дві “пустих” зем­лі у Василішках69. У лип­ні 1534 р. Сигіз­мунд І Ста­рий оста­точ­но роз­дав усі васи­лішсь­кі володін­ня кн. В. Масальсь­ко­го “боярам мос­ковсь­ко­го кня­зя”. У кни­ги мет­ри­ки спе­ціаль­но було вне­се­но перелік мос­ковсь­ких бояр, яким вели­кий князь пожа­лу­вав володін­ня у Васи­ліш­ках і Жолу­дку, що їх перед цим “від­бив” і три­мав Василь Михайлович70.

XIX коле­но

князь Васи­лий Васи­лье­вич Литвинов-Мосальский
Тысяч­ник 3-й ста­тьи из Мосаль­ских кня­зей. В Дво­ро­вой тет­ра­ди из Мосаль­ских кня­зей с поме­той «князь Васи­лей в поло­ну умре» (Тысяч­ная кни­га 1550 г. и Дво­ро­вая тет­радь 50-х годов XVI в. М.; Л., 1950. С. 64, 124). В 1568–1584 гг. вхо­дил в Зем­ский двор. В 1568 г. вто­рой вое­во­да в Туле. Участ­во­вал в обо­роне Моск­вы от крым­ских татар в 1572 году. Каз­на­чей в декаб­ре 1570 г., в янва­ре-вес­ной 1572 г. В 1572 г. князь В. В. Лит­ви­нов Мосаль­ский был назна­чен каз­на­че­ем на Казен­ный двор и на него бил челом печат­ник и дум­ный дво­ря­нин Р. В. Алфе­рьев. По суду князь Мосаль­ский был обви­нен. Мест­ни­че­ский спор печат­ни­ка Р. В. Алфе­рье­ва с каз­на­че­ем кня­зем В. В. Лит­ви­но­вым-Мосаль­ским состо­ял­ся в Нов­го­ро­де в янва­ре 1572 г. Послан­ный на Казен­ный двор в помощ­ни­ки к глав­но­му зем­ско­му каз­на­чею кн. В. В. Лит­ви­но­ву-Мосаль­ско­му, оприч­ный печат­ник Р. В. Алфе­рьев бил на него челом, и ему была выда­на пра­вая гра­мо­та (см.: РК 1475–1605 гг. М., 1982. Т. 2. Ч. 2. С. 295–300; Скрын­ни­ков Р. Г. Оприч­ный тер­рор. Л., 1969. С. 156, 157). Жалу­ясь на уни­же­ние, Алфе­рьевъ глав­ным дока­за­тель­ством слу­жеб­но­го пре­вос­ход­ства сво­е­го рода пред кня­зья­ми Мосаль­ски­ми при­во­дил то, что «мы (Алфе­рье­вы), холо­пи твои, иско­ни веч­ные вашы госу­дар­скіе, ни у кого не слу­жи­ва­ли окро­мя васъ, сво­их госу­да­рей, а Мосаль­ские княз слу­жи­ли Воро­тын­ским кня­зем, — ки. Ив. Мосаль­ский-Коло­да слу­жил кн. Ив. Воро­тын­ско­му, были ему при­ка­за­ны соба­ки (т. е. он был у него лов­чим, пут­ным бояри­ном лов­ча­го пути), а и иные Мосаль­ские слу­жи­ли у них же». И кн. Мосаль­ский при­знал силу это­го дока­за­тель­ства, заявив, что он сче­ту с Рома­ном не дер­жит нико­то­ра­го, так как род­ства не пом­нит, пото­му что родил­ся в Лит­ве. Мало того, Алфе­рьев выра­жал даже сомне­ние в кня­же­ском досто­ин­стве этих потом­ков св. Миха­и­ла, заяв­ляя, что «не веда­ет, поче­му Мосаль­ские кня­зья и кто они». В 1589 г., 10 мая состо­ял­ся пере­смотр дела, и кн. В. В. Мосаль­ский был «оправ­лен», так как «Олфе­рье­вы люди неро­до­слов­ные, а пра­вая гра­мо­та дана за опа­лу» (РК 1550–1636 гг. М., 1976. Т. 2. Ч. 1. С. 57, 58). Нахо­дил­ся у коро­лев­ских саней на сва­дьбе коро­ля Маг­ну­са и кня­ги­ни Марии Вла­ди­ми­ров­ны Ста­риц­кой в апре­ле 1573 г. В сен­тяб­ре 1574 г. вое­во­да в Руго­ди­ве. В 1575 г. вое­во­да в остро­ге в Руго­ди­ве. На посоль­ском при­е­ме в Москве в кон­це 1583 г. В мае 1584 г. началь­ник Раз­бой­ной избы (Раз­ряд­ная кни­га 1475–1605 гг. Т. 2. Ч. 2. М., 1982. С. 233, 236, 295-296, 306, 331, 346, 371, 373; Зимин А.А. О соста­ве двор­цо­вых учре­жде­ний Рус­ско­го госу­дар­ства кон­ца XV и XVI в. // Исто­ри­че­ские запис­ки. Т. 63. М., 1958. С. 199; Сто­ро­жев В.Н. Мате­ри­а­лы для исто­рии рус­ско­го дво­рян­ства. Вып. 2. М., 1908. С. 56; Юшков А. Акты XIII–XVIII вв., предо­став­лен­ные в Раз­ряд­ный при­каз пред­ста­ви­те­ля­ми слу­жи­лых фами­лий после отме­ны мест­ни­че­ства. Ч. 1 (1257–1613 гг.). М., 1898. С. 216, 221). Стряп­чий с пла­тьем, Мосаль­ский князь в 1588/89 гг. (Ста­ни­слав­ский А.Л. Тру­ды по исто­рии госу­да­ре­ва дво­ра в Рос­сии XVI–XVII веков. М., 2004. С. 206, 215).
В 1584-1586 гг. в Бохо­ве стане Мос­ков­ско­го уез­да за кня­зем Васи­ли­ем Васи­лье­ви­чем Мосаль­ским была ста­рая его вот­чи­на дерев­ня Бров­ки­но и пустошь Бре­ку­нов­ская в 94 чет­вер­ти. В 1577-1578 гг. за ним же в Песо­чен­ском стане Коло­мен­ско­го уез­да вот­чи­на две тре­ти сель­ца Михе­е­во (155 чет­вер­тей) (Пис­цо­вые кни­ги Мос­ков­ско­го госу­дар­ства XVI в. Ч. 1. Отд. 1. СПб., 1872. С. 209, 479; Явоч­ный спи­сок вот­чин­ных вла­де­ний Мос­ков­ско­го уез­да пис­цов 1584–1586 гг. Т. А. Хло­по­ва «с това­ры­щи» // Источ­ни­ко­ве­де­ние оте­че­ствен­ной исто­рии. 1984. М., 1986. С. 248).
Дал вклад в 1586/1587 г. (Вклад­ная кни­га Брян­ско­го Свен­ско­го мона­сты­ря // Изве­стия Рус­ско­го гене­а­ло­ги­че­ско­го обще­ства. Вып. 4. СПб., 1911. С. 415).
князь Иван Васи­лье­вич Лит­ви­нов-Мосаль­ский Гну­са (1550,1572)
2С:Вас.Мих. ЛИТВИН.
Тысяч­ник 3-й ста­тьи из Мосаль­ских кня­зей. В Дво­ро­вой тет­ра­ди из Мосаль­ских кня­зей с поме­той «князь Иван в поло­ну умре» (Тысяч­ная кни­га 1550 г. и Дво­ро­вая тет­радь 50-х годов XVI в. М.; Л., 1950. С. 64, 124). Запи­сан в Бояр­скую кни­гу 1556/57 г. без ука­за­ния на корм­ле­ние. Запи­сан в 18 ста­тью. Оклад 17 руб. Вот­чи­на за ним в Мосаль­ске 660 четей, поме­стья на 400 четей. Участ­во­вал в Сер­пу­хов­ском смот­ре в июне 1556 г. (Рус­ский дипло­ма­та­рий. Вып. 10. М., 2004. С. 111). 20 мар­та 1562 г. с дру­ги­ми детьми бояр­ски­ми пору­чил­ся по кня­зе И. Д. Бель­ском в 10 тыс. руб. (Анто­нов А.В. Поруч­ные запи­си 1527–1571 годов // Рус­ский дипло­ма­та­рий. Вып. 10. М., 2004. С. 18). В 1562/1563 г. вое­во­да на Соло­ве и Пло­ве (Раз­ряд­ная кни­га 1475–1598 гг. М., 1966. С. 202). В 1571–1577 гг. вхо­дил в Зем­ский двор. В 1571/1572 г. писец Венев­ско­го и Епи­фан­ско­го уез­дов. Нахо­дил­ся в поез­де на сва­дьбе коро­ля Маг­ну­са и кня­ги­ни Марии Вла­ди­ми­ров­ны Ста­риц­кой в апре­ле 1573 г. В октяб­ре 1577 г. голо­ва, стро­ил по р. Оке кре­по­сти (Раз­ряд­ная кни­га 1475–1605 гг. Т. 2. Ч. 2. М., 1982. С. 334; Т. 2. Ч. 3. С. 558; Весе­лов­ский С.Б. Сош­ное пись­мо. Иссле­до­ва­ние по исто­рии кадаст­ра и посош­но­го обло­же­ния Мос­ков­ско­го госу­дар­ства. Т. 2. М., 1916. С. 579, 593; Ката­лог пис­цо­вых опи­са­ний Рус­ско­го госу­дар­ства сере­ди­ны XV–начала XVII века / Сост. К. В. Бара­нов. М., 2015. С. 77; Пис­цо­вые кни­ги Мос­ков­ско­го госу­дар­ства XVI в. Ч. 1. Отд. 2. СПб., 1877. С. 1537, 1582).
князь Миха­ил Васи­лье­вич Лит­ви­нов-Мосаль­ский (1550,1582)
3С:Вас.Мих. ЛИТВИН.
Тысяч­ник 3-й ста­тьи из Мосаль­ских кня­зей. В Дво­ро­вой тет­ра­ди из Мосаль­ских кня­зей с поме­той «князь Миха­ил в поло­ну умре» (Тысяч­ная кни­га 1550 г. и Дво­ро­вая тет­радь 50-х годов XVI в. М.; Л., 1950. С. 64, 124). В 1557/58 г. вое­во­да в Кара­че­ве (Раз­ряд­ная кни­га 1475–1598 гг. М., 1966. С. 168). В Полоц­ком похо­де 1562/63 г. спал в стане госу­да­ря (Кни­га Полоц­ко­го похо­да 1563 г. (Иссле­до­ва­ние и текст) / Подг. текст К. В. Пет­ров. СПб., 2004. С. 48). В 1567–1569 гг. опи­сы­вал Руз­ский уезд (Весе­лов­ский С.Б. Сош­ное пись­мо. Иссле­до­ва­ние по исто­рии кадаст­ра и посош­но­го обло­же­ния Мос­ков­ско­го госу­дар­ства. Т. 2. М., 1916. С. 624; Шума­ков С.А. Сот­ни­цы (1564–1572 гг.). Гра­мо­ты и запи­си (1628–1701 гг.). Вып. 3. М., 1904. С. 25; Акты слу­жи­лых зем­ле­вла­дель­цев XV–начала XVII в. Т. 1. М., 1997. № 173; Ката­лог пис­цо­вых опи­са­ний Рус­ско­го госу­дар­ства сере­ди­ны XV–начала XVII века / Сост. К. В. Бара­нов. М., 2015. С. 72). Был вое­во­дой в Кара­че­ве (1566) и Смо­лен­ске (1581).
бездетн.

XX коле­но

князь Федор Ива­но­вич Гну­син Лит­ви­нов-Мосаль­ский (1581,1592)
дворов.сын-боярск. помещ.-кн.Мосальск-у. С:Ив.Вас.Мих-ча ГНУСА. 

XXI коле­но

князь Васи­лий Фёдо­ро­вич Лит­ви­нов-Мосаль­ский (ум. 22 октяб­ря 1612)
Мос­ков­ский вое­во­да, столь­ник и околь­ни­чий из рода Литвиновых-Мосальских.Во вре­мя выступ­ле­ния Лже­д­мит­рия II являл­ся сто­рон­ни­ком Васи­лия Шуй­ско­го. Неболь­шой отряд цар­ских войск во гла­ве с Лит­ви­но­вым-Мосаль­ским потер­пел пора­же­ние от само­зван­ца под Козель­ском. После того, как Лже­д­мит­рий II оса­дил Брянск, Лит­ви­нов-Мосаль­ский во гла­ве ново­го отря­да был послан для дебло­ка­ды. Реши­тель­ные дей­ствия его пол­ков помог­ли горо­ду удер­жать­ся. Поз­же был назна­чен тре­тьим вое­во­дой Боль­шо­го пол­ка в вой­ске Миха­и­ла Ско­пи­на-Шуй­ско­го, пре­граж­дав­шем Лже­д­мит­рию II путь на Моск­ву. Из-за мест­ни­че­ских спо­ров с Г. П. Ромо­да­нов­ским был ото­зван из войска.
В 1611—1612 годах участ­во­вал в соста­ве Вто­ро­го опол­че­ния в осво­бож­де­нии земель к севе­ру от Моск­вы от поль­ско-литов­ских интер­вен­тов и раз­бой­ни­чьих каза­чьих шаек. Собрал и воору­жил муром­скую рать, кото­рая при­со­еди­ни­лась к вой­ску Дмит­рия Пожар­ско­го. Васи­лий Фёдо­ро­вич Лит­ви­нов-Мосаль­ский погиб в 1612 году при штур­ме укреп­ле­ний Китай-горо­да. Потом­ства, рав­но как и его млад­ший брат Андрей Фёдо­ро­вич, не оставил.
[Сла­вян­ская энцик­ло­пе­дия. Киев­ская Русь — Мос­ко­вия: в 2 т. / Автор-соста­ви­тель В. В. Богу­слав­ский. — Т. 1. — С. 595.] князь Андрей Фёдо­ро­вич Коко­ре­ка Лит­ви­нов-Мосаль­ский (1606,–1664)
окольничий(1629-,1664) стольник(1606) моск.двн.(1629) В 1635 помещ.оклад-300руб. воев.Путивль(1631) воев.Тула(1645) судья Пушкарск.пр-за(1638) вотч.-Дмитров-у.,Кашин-у.,Медынь-у.,Мосальск-у.,Углич-у. 2С:Фед.Ив.
Мос­ков­ский воен­ный и госу­дар­ствен­ный дея­тель из кня­же­ско­го рода Лит­ви­но­вых-Мосаль­ских, столь­ник, околь­ни­чий (1635). Млад­ший брат Васи­лия Фёдо­ро­ви­ча Лит­ви­но­ва-Мосаль­ско­го. Участ­во­вал в Смо­лен­ской войне. Будучи вое­во­дой Путив­ля (1630—1633), руко­во­дил его обо­ро­ной во вре­мя поль­ской оса­ды и успеш­но отра­зил нападавших.
В 1635—1639 годах воз­глав­лял Пуш­кар­ский при­каз. В 1639 году вое­во­да в Туле. В 1643 году руко­во­дил Сыск­ным при­ка­зом. Один из пол­ко­вых вое­вод в Боль­шом пол­ку во вре­мя госу­да­ре­ва похо­да 1654 года в Литву.
Умер в 1664 году без­дет­ным, на нём пре­сек­ся род кня­зей Литвиновых-Мосальских.
[Сла­вян­ская энцик­ло­пе­дия. Киев­ская Русь — Мос­ко­вия: в 2 т. / Автор-соста­ви­тель В. В. Богу­слав­ский. — Т. 1. — С. 666.].
княж­на Улья­на Федо­ров­на Лит­ви­но­ва-Мосаль­ская ум. 1649
~ ♂ 1605 Иван Ники­тич Каша Романов