Однороженко О. А. Герб князів Мосальських

// Сiве­рянсь­кий лiто­пис. — 2008. — № 4. — С. 6–12. — Біб­ліогр.: 12 назв. — укр.

Піс­ля оку­па­ції Моск­вою Сіверсь­кої зем­лі та Верхівсь­ких князівств напри­кін­ці XV – на почат­ку XVІ ст. біль­ша части­на Мосальсь­ких пере­се­ли­ла­ся у внут­ріш­ні рай­о­ни Вели­ко­го князів­ства Литовсь­ко­го – на Волинь, у Грод­ненсь­кий, Вовко­вись­кий та Бра­славсь­кий повіти. Гер­ботво­рен­ня цих галу­зей власне і буде пред­ме­том нашо­го роз­гля­ду, оскіль­ки про гераль­дич­ну тра­ди­цію тих галу­зей князів Мосальсь­ких (Лит­ви­но­ви-Мосальсь­кі, Коль­цо­ви-Мосальсь­кі, Клуб­ко­ви-Мосальсь­кі), що перей­шли на мос­ковсь­ку служ­бу, наразі нічо­го неві­до­мо, при­найм­ні до кін­ця XVIII ст.