1528, березня 4. Вільно. Лист великого князя литовського, польського короля Сигізмунда I Старого про створення комісії у складі князів Юрія Івановича Дубровицького, Василя Федоровича Четвертинського, Івана Андрійовича Полубенського та ін. для розгляду суперечки між луцьким старостою Федором Михайловичем Чорторийським та паном Богушем Боговитиновичем з приводу будівництва замку в урочищі Білеве.

Ори­гі­нал: Отдел руко­пи­сей Рос­сий­ской наци­о­наль­ной биб­лио­те­ки г. Санкт-Петер­бург. – Ф. 293 (Запад­но-Рус­ские акты). – Оп. 1. – Ед. хр. 35. – Л. 1 –1об.

Папір. Водя­ний знак – “тіа­ра”. Загаль­ні роз­міри: 32,5х21 см. Кіль­кість ряд­ків: арк. 1 –29, арк. 1зв. –21. Стан збе­ре­жен­ня – задо­віль­ний. Чор­ни­ло світ­ло-корич­не­ве. Ско­ро­пис. Почерк писа­ря вираз­ний. Натиск слаб­кий. У багатьох міс­цях текст затер­тий. Збе­рег­ли­ся залиш­ки від печат­ки чер­во­но­го кольо­ру. Писар – Вась­ко­вич (Іваш­ко­вич) Копоть.

Пуб­ліка­ція: Ващук Д. Фор­му­ван­ня пра­во­вої куль­ту­ри Вели­ко­го князів­ства Литовсь­ко­го у дру­гій поло­вині XV — пер­шій тре­тині XVI ст. // Українсь­кий істо­рич­ний жур­нал. — № 1. — 2014. — С. 71–72. Князі Чор­то­рийсь­кі: доку­мен­ти і матеріа­ли XVІ–XVII ст. (із зібран­ня «Захід­но-Русь­ких актів» Російсь­кої націо­наль­ної біб­ліо­те­ки) / Під­го­тов­ка до дру­ку Андрія Бла­ну­ци, Дмит­ра Ващу­ка. — К.: Інсти­тут історії Украї­ни НАН Украї­ни, 2016. — 228 с.

Регест: Ващук Д. Архів князів Чор­то­рийсь­ких: дипло­ма­тич­ний аналіз почат­ко­во­го про­то­ко­лу та реєстр доку­мен­тів // Архіви Украї­ни. — липень–серпень 2015. — № 4. — С. 187.

Папір. Водя­ний знак — “тіа­ра”. Загаль­ні роз­міри: 32,5х21 см. Кіль­кість стрі­чок: арк. 1–29, арк. 1зв.–21. Стан збе­ре­жен­ня — задо­віль­ний. Чор­ни­ло світ­ло-корич­не­ве. Ско­ро­пис. Почерк писа­ря вираз­ний. Натиск слаб­кий. У багатьох міс­цях текст затер­тий. Збе­рег­ли­ся залиш­ки від печат­ки чер­во­но­го кольо­ру. Писар — Вась­ко­вич (Іваш­ко­вич) Копоть.

[Арк. 1]

Жик­ги­монт, Божю м(и)л(о)стью корол пол­ский, вεли­кий кн(я)зь лит(о)|вский, рyский, прyский, жомо­ит­ский, мазо­вεц­кий и иных |

Кн(я)зю Юрю Ива­но­ви­чy Дyбро­виц­ко­мy, а кн(я)зю Васи­лю Фεдо­ро­ви­чy Чεтвεр­тεн­ско­мy, кн(я)зю Ива­ну Андрѣєви­чy Полубεн­ско­му, а пану Бого­ви­тинy Пεтро­ви­чy, а писа­рю н(а)шомy пану Михай­лу Васи­лєви­чy, | а пану Андрѣю Лоз­цε, а Фεдорy Гулεвичy.
Што тых часов будy­чи к нам y Вил­ни жало­вал нам подскар|бий зεм­ский, мар­ша­лок и писар нашъ, дεр­жав­ца сло­ним­ский и камεнεц­кий, пан Б(о)гуш Б(о)говитинович | на ста­ро­стy луц­ко­го, кн(я)зѧ Фεдо­ра Михай­ло­ви­ча Чεр­то­рый­ско­го иж бы ѡн на горо­ди­щи­ча | Бεлεвε нижεй ста­ву и сεла εго Бεлε­ва замок собѣ збу­до­вал, кото­роε ж горо­ди­що Бεло­во | с тым сεлом Бεло­вом з дав­на слу­жи­ла к дворy н(а)шомy Жyков­ско­му как ѡт нас дεр­жа­но | к дворy н(а)шому Луц­ку, кото­рыи ж двор на ймѧ Жyков ємy єсмо дали зо всимъ тымъ. И кн(я)з | Фεдор пεрεд нами повѣ­дил, иж то єсть горо­ди­щε влост­ноε εго мона­стыр­скоε, а нε Бεлεво, | и ни кды за нас к дворy Жуков­ско­мy с тым сεлом нεдεр­жи­ва­но. И широ­ко ѡни ѡ том | мεжи собою пεрεд нами мови­ли и на то з обy сто­рон в нас собѣ судεй побра­ли. Пан Б(о)гуш | исвоεи рyки на то взѧл в нас сyдѩ­ми собѣ вас, а кн(я)зь ста­ро­ста на то сyдѩ­ми | собѣ взѧл мар­шал­ка н(а)шого кн(я)зѧ Андрѣѩ Михай­ло­ви­ча Сεнк­гуш­ко­ви­ча, а под­скар­бε­го | н(а)шого двор­но­го, пана Ива­на Андрѣεви­ча, а город­ни­чо­го троц­ко­го, кн(я)зѩ Пεт­ра Михай­ло­ви­ча, | а намѣст­ни­ка пεрεла­ис­ко­го Юхна Волч­ко­ви­ча, а зεмѧн волын­ских Михай­ла Сεмаш|ковича, а Тих­на Козин­ско­го и рок єсмо томy пра­ву поло­жи­ли на дεн с(вя)того Михай­ла рyско­го | свѧта при­идy­чо­го индик­та трεи­тε­го под стра­чεнεмъ пра­ва, кро­мε того єсли бых­мо мы | кого з нихъ ѡт сεбε нεѡт­пy­сти­ли длѧ потрεб н(а)ших або бы служ­ба н(а)ша зεм­скаѩ зошла, | або тεж нεмоц справεд­ли­ваѩ. И так єсмо мεжи ними поста­но­ви­ли єсли бы хто з них | там на тот рок нεвы­ε­хал и сyдεй сво­их нεвы­вεл, тогды тыε суди кото­раѩ сто­ро­на их | вывεдεт, мают там на тот рок выε­хав­ши, справεд­ли­вость наконε­ць вчи­ни­ти | вод­лε ѡбы­чаѩ пра­ва зεм­ска­го. А про то ажбы єсли с тыми з судѩ­ми их зго­ди­лисѩ поспол | там на тот рок поло­жε­ный к томy правy выε­ха­ли и ѡ том бы єстε мεжи ними досмо|трѣли и справεд­ли­вость вчи­ни­ли. А мы до них писа­ли, как вы там на тот рок вы|єдεтε ажбы ѡни пεрεд вами кy пра­ву ста­ли и пра­ва бы были послуш­ны во всεмъ. |

П(и)сан y Вил(ни) под лεт Бож(его) нарож(енья) 15[28] м(е)с(я)ца [мар­та] дεн [4]1. Индик(т) 22 |

Копоть писарь3 ||

[Арк. 1 зв.] 4 List krola Zygmonta | na komiszya miedzy Panem | Boguszem Bohowtynowiczem | a xęcem Fedorem Michailo|wiczem o postawenu zamku na Horodyszczu Bielowe ni|zey stawu y siola Bielowa kto|re Horodyszcze z siolem Bielo|wem zdawna nalezalo do Zu|kowa, Zukow do dwora | krolewskiego Luckiego nale|zywal a krol P. Bohuwityno|wiczowi nadal, a xąze staro|sta udae ze Horodyszcze do monastera nalezy. |

Ad 1528 4 Mar |
w Wilnie5|
Листы што с кн(я)зεм старо|стою луц­ким ѡ городищε |
Ad 1528 4 мар(та)6|
List upominalny od krola |
Zygmonta do xna Wasila7| Fedorowicza8 Czetwertynskiego9||

1 Точ­на дата року, міся­ця та дня не прочитується.
2 Помил­ка писа­ря. Має бути 1.
3 Під­пис пра­во­руч від тек­сту. Посе­ре­дині арку­ша залиш­ки печат­ки чер­во­но­го кольору.
4 Піз­ні­ший архео­гра­фіч­ний напис польсь­кою мовою звер­ху впо­пе­рек аркуша.
5 Допи­са­но чор­ним чор­ни­лом знач­но піз­ні­ше. 6 Напис рукою Копо­тя посе­ре­дині зворота.
7 Напи­са­но під закрес­лен­ним ім’ям Jerzego. 8 Піз­ні­ший архео­гра­фіч­ний напис під попе­ред­нім польсь­кою мовою.
9 Допи­са­но чор­ним чор­ни­лом знач­но пізніше.