1521, липня 20. Краків. — Лист підтвердний великого князя литовського Сигізмунда I Старого князю Василю Михайловичу Сангушковичу Ковельському купівлі маєтку Сомин у Володимирському повіті у зем’янина волинського Богдана Львовича Боговитиновича.

1521, лип­ня 20. Кра­ків. — Лист під­тверд­ний вели­ко­го кня­зя литовсь­ко­го Сигіз­мун­да I Ста­ро­го кня­зю Васи­лю Михай­ло­ви­чу Сан­гуш­ко­ви­чу Ковельсь­ко­му купів­лі маєт­ку Сомин у Воло­ди­мирсь­ко­му повіті у зем’янина волинсь­ко­го Бог­да­на Льво­ви­ча Боговитиновича.
Сам Жик­ги­монт, Божю м(и)л(о)стью корол пол­ский, вεли­кий кн(я)зь лит(о)вский, кн(я)жа прꙋскоє, жомо­ит­ский и иныхъ.
Чиним зна­мѣ­ни­то симъ нашим листом, хто на нεго пост­мот­рить або чтꙋ­чи єго въслы­шить нынεш­ним и потом бꙋдꙋ­чимъ, комꙋ бꙋдεть потрѣб того вѣда­ти. Бил намъ чолом кн(я)зь Васи­лεй Михай­ло­вич Соньк­гꙋш­ко­ви­ча Ковεль­ский и повѣ­дил пεрεд нами, иж купил ꙋ зεмѧ­ни­на волын­ско­го Бог­да­на Льво­ви­ча Бого­ви­ти­но­ви­ча имѣньє ѡтчиз­ноє єго на имѧ Сомин, кото­роє жь имεньє ѡтεц єго вымεнѧлъ ꙋ зεмѣ­ни­на волын­ско­го Рꙋси­на за имεньѩ ѡтчиз­ныи свои за Бεрεстεч­ко а за Лεш­ки с подворь­єм, што в зам­кꙋ Воло­ди­мεр­ском, и съ фоль­вар­ком на пεрεд­мεстьи Воло­ди­мир­ском жε со всим с тым, как сѧ съ ста­ро­дав­на в собε мѣло и тεж как ѡтεц єго Лεв Бого­ви­ти­но­вичь и зεмѧ­нин волын­ский Рꙋсин дεр­жа­ли за пол­пε­ста коп гро­шεй литов­скѡє монεты по дεсεти пѣнѧзεй въ грош, на што жь и листъ куп­чий пѣрεд нами вка­зы­вал. И бил намъ чолом, абы­х­мо ємꙋ на то дали нашь листъ и то потвεр­ди­ли єму нашимъ листом на вεчность.
Ино мы з лас­ки н(а)шоє на єго чолом­битьє то вчи­ни­ли, на то дали ємꙋ нашь листъ и потвεр­жаєм єму симъ нашимъ листом. Маєть ѡн самъ и єго жона, и дεти их, и на потом будучии щад­ки их тоє имѣньє Сомин и двор в зам­ку Воло­ди­мир­скомъ и фоль­ва­рок на пεрεд­мεстьи ꙋ Воло­ди­ми­ри дεр­жа­ти вεч­но и на вεки нεпорꙋш­но со вси­ми люд­ми того имѣньѩ, и зъ зεм­лѧ­ми паш­ны­ми и борт­ны­ми, звεри­ны­ми и пта­шьи­ми, и с поспо­ли­ты­ми лови­щи. Волεнъ ѡн тамъ при­ба­ви­ти и люд­ми ѡса­ди­ти и розъ­ши­ри­ти, и къ своє­мꙋ лεп­шо­мꙋ и вжи­точ­но­мꙋ ѡбεр­нꙋти такъ, какъ самъ налε­пεй розꙋ­мε­ю­чи водъ­лꙋгъ кꙋп­ли своєє и листꙋ кꙋпчого.
А на твεр­дость того и пεчать нашꙋ каза­ли єсмо при­вε­си­ти к сεмꙋ н(а)ш(о)му листꙋ.
При том был под­скар­бий двор­ной, дεр­жав­ца вилεн­ский пан Иван Андрѣєвичь. П(и)сан в Кра­ко­вѣ, подъ лεты Божє­го наро­жεнѩ тисѩ­ча пѧть­сот два­дцать второго1 , мεсε­ца июлѩ два­дца­тый д(е)нь, индик­та дεвѩтый.

Ори­гі­нал: AGAD, Zbiόr Dokumentόw Pergaminowych, Dz. X, Sygn. 4793, K. 1. Пер­га­мент. Роз­міри: 56х28 см. Кіль­кість стрі­чок — 15. Стан збе­ре­жен­ня — добрий. Чор­ни­ло світ­ло­ко­рич­не­ве. Ско­ро­пис. Почерк писа­ря вираз­ний. Натиск силь­ний. Збе­ре­гла­ся печат­ка чер­во­но­го кольо­ру із гер­бом “Пого­ня”, яка прив’язана дво­ко­льо­ро­вим (білий та корич­не­вий) пле­те­ним шнур­ком. Ім’я писа­ря відсутнє.
Попе­ред­ні пуб­ліка­ції: Archiwum ksiąząt Sanguszków w Sławucię wydane przez Bronisława Gorczaka, konserwatora tegoz Archiwum. — t. III. (1432–1534) — Lwów, 1890. — № CCXIX. — S. 209–210.

Повер­ну­ти­ся до руб­рик документів