1565, травень 23. Петриків. — Лист обміну дорогицького зем’янина Матиса Савицького великому князю литовському Сигізмунду II Августу маєтку Річиця Володимирського повіту на 60 волок землі в Упітській волості.

1565, тра­вень 23. Пет­ри­ків. — Лист обмі­ну доро­ги­ць­ко­го зем’янина Мати­са Сави­ць­ко­го вели­ко­му кня­зю литовсь­ко­му Сигіз­мун­ду II Авгу­сту маєт­ку Річи­ця Воло­ди­мирсь­ко­го повіту на 60 волок зем­лі в Упітсь­кій волості.

Наѩс­нεй­шо­го вεли­ко­го и нεз­ви­тε­жо­но­го г(о)с(по)д(а)рѧ Жик­ги­мон­та Авгу­ста, Божю м(и)л(о)стью королѩ пол­ско­го и вεли­ко­го кн(я)зѧ литов­ско­го, рус­ко­го, прус­ко­го, жомо­ит­ско­го, мазо­вεц­ко­го, лиф­лѧнт­ско­го и иных мно­гих пан­ствъ, г(о)с(по)д(а)ра п(а)на и дεдича.
Ѩ, зεмѧ­нин εго к(о)ролεвской м(и)л(о)сти зεм­ли Доро­гиц­коε Матыс Савиц­кий, созна­ваю на сεбε тымъ моимъ листомъ, кому бы была потрε­ба того вεда­ти або чту­чи сεс мой лист слы­шεти, нинεш­нимъ и на потомъ будучимъ, иж што кото­роє имεнε назва­ноε Рεчи­цу, лεжа­чоε в зεм­ли Волын­ской на полε и с мεжи воло­стьми зам­ков εго к(о)ролεвскоε м(и)л(о)сти Ковεл­ско­го и Ратεн­ско­го, купил εсми был ꙋ мар­шал­ка εго к(о)ролεвской м(и)л(о)сти кн(я)зѩ Алεк­сандра Андрεεви­ча Сонк­гуш­ко­ви­ча Кошεр­ско­го ѡтчиз­ну и дεдиз­ну дому их м(и)л(о)сти кн(я)зεй Сонк­гуш­ко­ви­чов за пεв­ную суму п(е)н(я)зεй, за чоты­ры тисѧ­чи копъ гр(о)шεй личь­бы и монεты Вεли­ко­го кнѧз­ства Литов­ско­го на вεч­ност вод­лε пра­ва поспо­ли­то­го и ста­ту­ту зεм­ско­го Вεли­ко­го кнѧз­ства Литов­ско­го, ѩко то досыт ѡбва­ров­но мεл, εсми ѡпи­са­но на листε кн(я)зѧ Кошεр­ско­го про­даж­номъ, кото­ро­му то имε­нью моε­му помεнε­ной Рεчи­цы, мεжи волост­ми εго к(о)ролεвской м(и)л(о)сти правε в сεрε­динε лεжа­чо­му, в заби­ра­ню зεмль в пока­жε­ньи гра­ниц, в боεх, гробε­жох, в кгвал­тεх и въ иных мно­гих рεчах ѡт под­да­ных г(о)с(по)д(а)рьских ковεл­ских и ратεн­ских крив­да ꙋста­вич­наѩ быва­ла длѩ вεли­коε при­лε­г­ло­сти гра­ни­ца­ми кгрун­тов з ними, кото­рымъ ѩ ѡбо­ро­ни­тисѧ нε могучи.
Бил εсми чоломъ г(о)с(по)д(а)ру коро­лю εго м(и)л(о)сти, абы εго εго к(о)ролεвскаѩ м(и)л(о)сть з лас­ки своεε г(о)с(по)д(а)рьскоε то вчи­ни­ти, а мεнε, под­да­но­го εго к(о)ролεвской м(и)л(о)сти, м(и)л(о)стивε в томъ ꙋспо­ко­и­ти, а взεм­ши тоε имεнε моε Рεчи­цу ку сто­лу своε­му г(о)с(по)д(а)рьскому, мнε за то ѡтмε­ну слу­шую гдε на иншомъ мεст­цы каза­ти дати рачил. Ино εго к(о)ролεвскоѩ м(и)л(о)сть, пан мой м(и)л(о)стивый, з милосεр­дьѩ и лас­ки своεε г(о)с(по)д(а)рьскоε за чоло­мъ­би­тεмъ моимъ намεн­шо­го слу­ги и под­да­но­го εго к(о)ролεвскоε м(и)л(о)сти то вдεла­ти рачилъ. А ѡ широ­ко­сти того имεнѩ моε­го Рεчи­цы и ѡ всих платεх, доходεх и пожит­кохъ ѡт дво­ра­ни­на сво­го г(о)с(по)д(а)рьского п(а)на Дмит­ра Сопε­гу, рεви­зо­ра под­лѧш­ско­го, чεрεз рεви­до­ванє εго в томъ имε­ни моεмъ Рεчи­цы спра­ву взεм­ши, мнε за тоε имεнε моε Рεчи­цу ѡтмε­ну слуш­ную на воло­сти Упит­ской, шεсть­дεсѧт волокъ зεм­ли, люд­ми ѡсε­лых, завε­сти и дати роска­за­ти рачил, дав­ши мнε лист свой г(о)с(по)д(а)рьский до кн(я)зѧ Ива­на Кро­шин­ско­го, дεр­жав­цы ꙋпит­ско­го, а до тиву­на воло­сти […]1 в зεм­ли Жомо­ит­ской, рεви­зо­ра ꙋпит­ско­го п(а)на Ива­на Алεксεεви­ча, абы ѡни тую шεсть­дεсѧтъ волокъ ꙋпит­скихъ, ѡбрав­ши мнε в дεр­жа­ньε вεч­ноε пода­ли и в них ꙋвε­за­ли, всѧкоε послу­шεн­ство ку мнε под­да­нымъ тамош­нимъ, в кото­рыε ꙋвѧ­жут, до мεнε мεти, при­ка­зав­ши ѡбε­цу­ю­чи­ми то εго к(о)ролεвскаѩ м(и)л(о)сть, мой м(и)л(о)стивый пан, кгды на писмε вεдо­мост ѡт них пры­нε­су, гдε сѩ мнε таѩ ѡтмε­на даст на вεч­ност при­ви­лεмъ сво­имъ г(о)с(по)д(а)рьскимъ потвεр­ди­ти, мεно­ви­тε ѡзнай­мив­ши такимъ жε дεдич­нымъ пра­вомъ, за ѩкимъ ѩ тую Рεчи­цу дεр­жал, кото­рую ѡтмε­ну на Упи­тε ѡт εго к(о)ролεвской м(и)л(о)сти п(а)на своε­го за слуш­ную а правε, ѩко доб­рε за моε сто­ит, приймую.
А вжо тоε своє имεнε Рεчи­цу до рук и сто­лу εго к(о)ролεвской м(и)л(о)сти ѡтмε­ною тεпεр заразомъ датою тут, в томъ листε моεмъ ѡпи­са­но­го, на кон­цы пустил εсми и симъ моимъ листомъ пущамъ εго к(о)ролεвской м(и)л(о)сти, г(о)с(по)д(а)ру моε­му м(и)л(о)стивому, и потом­ству εго к(о)ролεвской м(и)л(о)сти свѧто­б­ли­во­му королεмъ и вεли­кимъ кнѧзεмъ литов­скимъ, их г(о)с(по)д(а)рьской м(и)л(о)сти вεч­но и на вεки нεпо­руш­но зо в сими люд­ми, в томъ имε­ни Рεчи­цы ѡсε­лы­ми, с пода­ванεмъ цεр­ков­нымъ зъ их вси­ми зεм­лѧ­ми, з боры, гаи, лεсы, сεно­жат­ми, боло­та­ми, з дεрεвомъ борт­нымъ, зъ ѡзεромъ Рεчи­цою над рεкою Пры­пѧтю и з ынь­ши­ми ѡзεр­ми здав­на ку имε­ню Рεчи­цы дεр­жа­ны­ми, и з ѡзεр­ми з Пры­пѧти, з ста­ви­щи, з ловы звεрын­ны­ми, пта­ши­ми, и з боб­ро­вы­ми гоны, з даню мεдо­вою и з гро­шо­вою, и зо вси­ми пла­ты и дохо­ды такъ, ѩко ѩ, Матыс Савиц­кий, самъ то на сεбε дεр­жал и штомъ за повин­ност и пла­ты на моих под­да­ных рεчиц­ких за своε­го дεр­жанѩ, а нε такъ ѩко было за кн(я)зѩ Кошир­ско­го был ꙋста­но­вил такъ дол­го и широ­ко, ѩко то гра­ни­цы дав­ныε того имεнѩ Рεчи­цы пока­зу­ют, кото­рыε гра­ни­цы сут мεно­ви­тε ѡпи­са­ны в листε коми­сар­скомъ слав­ноε памѧти королεвои εε м(и)л(о)сти и вεли­коε кн(я)г(и)ни Боны, п(а)нεε мат­ки εго к(о)ролεвской м(и)л(о)сти, бо εε к(о)ролεвска м(и)л(о)сть дεр­жа­чи Ковεл, тамъ на тыε кгрун­ты высла­ла­ти рачи­ла коми­са­ров сво­их г(о)с(по)д(а)рьских напро­тив кн(я)зѧ Коширского.
Кото­рыε поп­со­ва­ныє гра­ни­цы пона­пра­во­ва­ли и скон­чи­ли спол­нε на ѡн час з дεр­жав­цою єє к(о)ролεвскоε м(и)л(о)сти ковεл­скимъ паномъ […]1 Лащомъ и вод­лε рεви­зыи дво­ра­ни­на г(о)с(по)д(а)рьского п(а)на Дмит­ра Сопε­ги, кото­рый рεви­зо­ромъ до тоε Рεчи­цы тεпεр нεдав­но зъεж­чалъ и вси гра­ни­цы рεчиц­киε ѩко комис­са­ры εε к(о)ролεвскоε м(и)л(о)сти были напра­ви­ли, ѡбε­хав­ши с кон­ца в конεц всѧкий кгрунт ѡрε­мый, лεсы, боло­та, сεно­жа­ти ꙋ ѡдно мεст­цε злу­чив­ши, помεрил пла­ты и вси дохо­ды на листε своεмъ рεви­зор­скомъ. ѩко старεц с под­да­ны­ми мои­ми εму повε­да­ли вод­лε моεε ꙋста­вы выпи­сав­ши, до εго к(о)ролεвской м(и)л(о)сти ѡто­слал, гдε сут вси люди лич­бою сεмъ­дεсѩт шεст дымовъ имε­ны напи­са­ны, зεм­ли гра­ни­цы и широ­кост кгрун­ту ѡрε­мо­го, пол сεно­жатεй, болот, бору, лεсу, ѡст­ро­вов тамъ жε в рεви­зыи з ѡдно­го ѡгу­ломъ вымεрив­ши, поло­жо­но в лич­бу вол­но­го кгрун­ту нεпεн­но­го всѧко­го, што ѩ тεпεр на сεбε спо­кой­нε дεр­жалъ, и кгдεмъ попε­лы палил спокойнε.
И такъ εго к(о)ролεвской м(и)л(о)сти в томъ имε­ни Рεчи­цы посту­пил и тымъ листомъ моимъ посту­пую волокъ двεстε ѡсмъ­дεсѩт и ѡсмъ волокъ, а ѡсоб­ливε пεн­но­го кгрун­ту, кото­рый ков­лѧнε и рат­нѧнε ѡтнѩ­ли и ѡтни­ма­ют кгвал­тов­нε моцъю волокъ двεстε сорокъ сεмъ­дεсѩт посполитог(о), такъ­жε кгрун­ту, поль, лεсов, болот, бору, ѡзεр и дεрε­ва борт­но­го, такъ­жε пла­ты и дохо­ды с того имεнѩ Рεчи­цы, то всε на рεви­зыи п(а)на Сопε­жи­ной εстъ и сут доста­точ­нε ѡпи­са­ны. Кото­рый жε то лист гра­нич­ный вышεй помεнε­ный королεвои εε м(и)л(о)сти и рεви­зыю п(а)на Сопε­жи­ну, такъ жε лист куп­чий мнε ѡт кн(я)зѩ Кошεр­ско­го на тоε имεнε Рεчи­цу даный под εго пεча­тю, зъ свε­до­момъ и пεчат­ми нεко­то­рых Панов Рад и врѧд­ни­ков г(о)с(по)д(а)рьских. И потвεр­жεнε εго к(о)ролεвской м(и)л(о)сти п(а)на н(а)шого м(и)л(о)стивого на тую мою куп­лю и иныε вси листы на тоε имεнε, што их εсми мεл ѡт кн(я)зѩ Кошир­ско­го, то ѩ, Матыс Савиц­кий, всε пра­во своε εго к(о)ролεвской м(и)л(о)сти в скарбъ по ѡтда­вал, ничо­го пра­ва на пото­мъ­ныє часы собε, жонε, дεтεмъ и пото­мъ­ству моε­му, такъ­жε и кров­нымъ, близ­кимъ сво­имъ на тоε имεньє Рεчи­цу нε захо­вы­ва­ю­чи и вεч­нεмъ сѩ вжε с того вырεк и тымъ листомъ моимъ с того имεнѩ Рεчи­цы вирε­каю. Вол­но будεт εго к(о)ролεвской м(и)л(о)сти дεр­жа­чи тоε имεнε Рεчи­цу з люд­ми и со всимъ, ѩко сѧ в собε маεт, ѩко миную власт­ност свою г(о)с(по)д(а)рьскую, шафо­ва­ти и ѡтда­ти, даро­ва­ти, на костεл запи­са­ти, замε­ни­ти и куды хотε­чи ѡбεр­ну­ти под­лε воли εго м(и)л(о)сти г(о)с(по)д(а)рьской.
А ѩ, Матыс Савиц­кий самъ, жона, дεти и близ­киε мои инихъ с кн(я)зεй Сонк­гуш­ко­ви­човъ, и тεж и иныи них­то в тоε имεнε Рεчи­цу вεч­но нε мают сѧ всту­по­ва­ти. А εсли бы сѩ хто ж колвεкъ ѩко­го ста­ну ѡбралъ, хотѧ­чи того имεньѩ Рεчи­цы ꙋ εго к(о)ролεвской м(и)л(о)сти нѩкимъ пра­вомъ сво­имъ при­ро­жо­нымъ або ѩкимъ колвεкъ набы­тымъ дохо­ди­ти и всту­по­ва­ти сѩ, тогды ѩ, а по мнε жона, дεти, пото­мъ­ство моε и ближ­ниε мои повин­ни будεмъ и маεмъ сво­имъ влас­нымъ накла­домъ εго к(о)ролεвской м(и)л(о)сти и пото­мъ­комъ εго к(о)ролεвскоε м(и)л(о)сти ѡт всих тако­вых тоε имεнε Рεчи­цу и кгрун­ты зεм­лε­ныε тамош­ниε ѡчи­ща­ти и пра­вомъ боро­ни­ти за при­вεдεнεмъ, и тому кн(я)зѩ Кошир­ско­го и пото­мъ­ство εго чεрεз мεнε и пото­мъ­ства моε­го ста­ранε, и кгды ж сѩ ѡн такъ­жε то ѡчи­ща­ти мнε листомъ сво­имъ ѡписал.
А пакъ­ли бых­мо ѡчи­сти­ти всε­го имεнѩ Рεчи­цы нε мог­ли, так иж бы вод­лε ста­ту­ту пра­ва писа­но­го дав­но­го, под кото­рымъ часомъ сѩ ѡноε имεнε купил, εго к(о)ролεвской м(и)л(о)сти тоε всε имεнε Рεчи­цу кому, алε аж спра­ва роска­за­ти слуш­нε посту­пи­ти, а мы бы справ­ноε ѡбо­ро­ны и очи­щεнѩ в томъ εго к(о)ролεвской м(и)л(о)сти нε вдεла­ли, тогды ѩ, Матыс Савиц­кий, жона, дεти мои и пото­мъ­ки, близ­киε н(а)ши або, хто ж бы колъ­вεкъ изъ ѡбчих людεй тую ѡтмε­ну ѡт εго к(о)ролεвской м(и)л(о)сти мнε на ꙋпи­тε шεсть­дεсѧт волокъ даную за поступлεнεмъ моимъ и пото­мъ­ков моих дεр­жал, маεмъ и повин­ни будεмъ за εго к(о)ролεвской м(и)л(о)сти г(о)с(по)д(а)ру своε­му м(и)л(о)стивому за роска­за­нεмъ εго к(о)ролεвской м(и)л(о)сти тую ѡтмε­ну на Упи­тε до сто­лу εго к(о)ролεвской м(и)л(о)сти пусти­ти и бεз жад­ноε вымо­вы посту­пи­ти и вси шко­ды и накла­ды, што бы зъ сто­ро­ны г(о)с(по)д(а)рьскоε з скар­бу коми­са­ри або на пра­ва было выло­жε­но. Маю ѩ, Матыс Савиц­кий, жона, дεти мои, пото­мъ­ки и близ­киε н(а)ши пла­ти­ти и ѡфεро­ва­ти, в чомъ заво­жу моεт­ность мою ꙋбо­гую, лεжа­чую в повεтε Доро­гиц­комъ, або гдε колвεкъ мамъ и мεти буду в пан­ствε εго к(о)ролεвской м(и)л(о)сти Вεли­комъ кнѧз­ствε Литов­скомъ, на кото­рой того скарбъ г(о)с(по)д(а)рьский смот­рεти и бεз жад­но­го пра­ва и позы­ванѩ, ѡдно за листомъ и з вижомъ, дво­ра­ни­номъ г(о)с(по)д(а)рьскимъ, маεт и вол­но будεт в томъ ꙋвѧ­за­тисѩ и тыε имεнѩ, маεт­ность мою, до запла­ты ѡных шкод и накла­довъ εго к(о)ролεвской м(и)л(о)сти зупол­ноε на г(о)с(по)д(а)рѧ королѩ εго м(и)л(о)сти дεр­жа­ти. А ѩ в томъ ѡсту­пую всих ѡбо­рон прав­ных и нεправ­ных, и ничимъ их собε на помоч бра­ти и вжи­ва­ти нε маю.
Такъ ѩ самъ, пото­мъ­ки и ближ­ниε мои, вεд жε листу про­даж­но­го, ѩко мнε кн(я)зь Кошир­ский про­дал и ѡчи­щεнε на сεбε и на пото­мъ­ство своε в нεмъ напи­сал, и листу гра­нич­но­го к(о)ролεвои εε м(и)л(о)сти и иных листов, маεт εго к(о)ролεвскаѧ м(и)л(о)сть роска­за­ти з скар­бу мнє або пото­мъ­комъ моимъ на ѡн час до пра­ва ꙋзы­чи­ти, за кото­рымъ бых мог к(я)зѩ Кошир­ско­го або пото­мъ­ковъ εго и мои пото­мъ­ки ку ѡчи­ща­ню имεнѩ того Рεчи­цы до пра­ва пры­вε­сти, а шкод, ꙋтрат и наго­ро­ды за тую Рεчи­цу дохо­ди­ти, ѡсоб­ливε εщε того докла­дамъ, иж ѡт всих кн(я)зεй, панов, боѩр, шлѩх­ты и ѡт всих вобεцъ сусε­дов, кото­рых бы колъ­вεкъ имεньѩ и ѡсε­ло­сти до того имεнѩ Рεчи­цы гра­ни­ца­ми при­лεг­ли, за ѡчи­щанε гра­ницъ покулѩ вол­ный и свε­бод­ный кгрунт того имεнѩ Рεчиц­ко­го лεжит вод­лε рεви­зыи п(а)на Сопε­жи­ны, ѡкромъ пεн­но­го и забран­но­го здав­на кгрун­ту, ѡзεр и ѡст­ро­вовъ, ѡбо­вε­зу­юсѩ и симъ листомъ на сεбε и на пото­мъ­ство своε тую повин­ност вси ладаю жε с кн(я)зεмъ Кошир­скимъ и з пото­мъ­ствомъ εго вод­лε εго ѡбо­вѧз­ку и ѡпи­су на листεх мнε про­даж­ных ѡт кож­до­го кн(я)зѩ, и п(а)на, и зεмε­ни­на, и ѡт всих ѡко­лич­ных сусε­дов ѡчи­ща­ти буду повинεн.
А εсли бы што прав­нε ѡт тоε Рεчи­цы кгрун­товъ вол­ных, штомъ спо­кой­нε дεр­жал мεло ѡтый­ти, то ѩ такъ мно­го повинεн буду εго к(о)ролεвской м(и)л(о)сти, што­бы вол­но­го, а нεпεн­но­го кгрун­ту пра­вомъ ѡто­шло сво­имъ влас­нымъ на иншомъ мεст­цы, наго­ро­ди­ти и вси накла­ды и шко­ды ѡфεро­ва­ти, што­бы з скар­бу г(о)с(по)д(а)рьского нало­жо­но бεз жад­но­го пра­ва, εщε к тому и того докла­да­ю­чи ѡбо­вѧзокъ на сεбε εго к(о)ролεвской м(и)л(о)сти г(о)с(по)д(а)ру своε­му м(и)л(о)стивому запи­сую, иж εсли бы тεпεр за зъданεмъ моимъв томъ имε­ни Рεчи­цы такъ мно­го кгрун­ту ѡрε­мо­го, лεсовъ, болот, сεно­жатεй, бору, ѡст­ро­вов, всε­го а всε­го доб­рою иль­хою вымεрε­но­го воло­ка­ми двεстε ѡсε­мъ­дεсѩт ѡсмъ волокъ зεмль свε­бод­ных, вол­ных, спо­кой­ных под­лε рεви­зьи п(а)на Сопε­жи­ноε нε пока­за­лосѩ за нεѩкою мыл­скою мεр­ни­ковъ, тогды в той мεрε пущам­сѧ на г(о)с(по)д(а)рьскоє εго к(о)ролεвской м(и)л(о)сти п(а) своε­го, а нε входѧ­чи в суд з εго к(о)ролεвскою м(и)л(о)стью г(о)с(по)д(а)рεмъ сво­имъ εсли будεт волѩ εго м(и)л(о)сти г(о)с(по)д(а)рьскаѩ, буду повинεн и маю тую ѡтмε­ну волокъ шεсть­дεсѧтъ ѡт εго к(о)ролεвской м(и)л(о)сти мнε дан­ную в цεло­сти засѧ ку сто­лу г(о)с(по)д(а)рьскому посту­пи­ти, а собε за сε тую Рεчи­цу взѩти со всимъ пра­вомъ, ѩкомъ εго к(о)ролεвской м(и)л(о)сти был здал, вεд жε тот мой ѡпо­слεд­ний ѡбо­вѧзокъ ѡко­ло лич­бы а мож­но­сти кгрун­ту, кол­ко всε­го в той Рεчи­цы вол­но­го и спо­кой­но­го чεрεс п(а)на Сопε­гу вымεрε­но. Нε маεт трва­ти ꙋзломъ тако­вымъ звѧ­за­нымъ вεч­но на мнε и на пото­мъ­ствε моεмъ бол­шεй тол­ко до трεхъ годов, ѡтда­ти нижεй ѡпи­са­ноε длѩ тог(о), абымъ тεж ѩ и пото­мъ­ки мои на той ѡтмεнε ꙋпит­ской ꙋбεз­пε­чи­тисѧ и фун­до­ва­тисѧ мог­ли, ѩко на влас­но­сти своεй вεч­ны­ми часы бεз жад­ноε вонтп­ли­во­сти затруд­нεньѩ и пεрεказы.
И на то дал εсми εго к(о)ролεвской м(и)л(о)сти г(о)с(по)д(а)ру моε­му м(и)л(о)стивому сεс мой листъ вызнан­ный з под­пи­сомъ влас­ноε моεε руки и з моεю пεчатью.
А при томъ были и того доб­рε свε­до­ми вεл­мож­ныε п(а)н(о)вε а врад­ни­ки εго к(о)ролεвской м(и)л(о)сти зεм­скиε: пан Мико­лай Кишъ­ка с Тεхо­нов­ца, под­ча­ший Вεли­ко­го кнѧз­ства Литов­ско­го, ста­ро­ста доро­гиц­кий, а пан ѩн Гай­ко, мар­ша­локъ и писар г(о)с(по)д(а)рѧ εго м(и)л(о)сти, дεр­жав­ца ѡшмεн­ский, вилъ­нεн­ский и крас­носεл­ский, пан Мико­лай Нару­шεвичъ, писар и сεкрεтар г(о)с(по)д(а)рьский, дεр­жав­ца мар­ков­ский и мѧдεл­ский, кото­рыε за моεю про­збою и пεча­ти свои при­ло­жи­ти рачи­ли ку тому моε­му вызнан­но­му листу.
Писан в Пεтр­ко­вε, лεто Божε­го наро­жεньѩ тисѧ­ча пѩт­сот шεст­дεсѩт пѧто­го, м(е)с(я)ца маѩ два­дцат трεтε­го днѩ. Матыс Савиц­кий влас­ною рꙋкою1. 

Ори­гі­нал: AGAD, Zbiόr Dokumentόw Pergaminowych, Dz. X, Sygn. 4807, K. 1. Пер­га­мент. Роз­міри: 70х59 см. Кіль­кість стрі­чок — 49. Стан збе­ре­жен­ня — добрий. Однак в декіль­ком міс­цях є неве­ли­кі дір­ки в пер­га­мен­ті. Чор­ни­ло світ­ло-корич­не­ве. Ско­ро­пис. Почерк писа­ря вираз­ний. Натиск силь­ний. Доку­мент під­пи­са­но Мати­сом Сави­ць­ким. Збе­рег­ло­ся чоти­ри пле­те­них шнур­ки мали­но­во­го кольо­ру, на яких зали­ши­лись печат­ки тем­но-зеле­но­го кольо­ру. Ім’я писа­ря відсутнє.
1 У ркп. про­пу­ще­но міс­це для напи­сан­ня воло­сті. 1 Ім’я про­пу­щене в ркп. 1 Осо­би­стий під­пис Мати­са Савицького.

Повер­ну­ти­ся до руб­рик документів