Полози

Поло­зи (пол. Połuz czyli Połoz) — дав­ній українсь­кий шля­хетсь­кий рід гер­бу Поло­зо­вич, який пану­вав на зем­лях Пін­щи­ни, Київ­щи­ни та Волині. Рід Полозів вий­шов з Пінсь­кої землі.

Біб­ліо­гра­фія:
Одно­ро­жен­ко О.. Шля­хетсь­ка гераль­ди­ка Київсь­кої зем­лі XV — пер­шої поло­ви­ни XVII ст. за архів­ни­ми дже­ре­ла­ми та матеріа­ла­ми сфра­гі­стич­ної кОлек­ції Музею Шере­меть­є­ва // Сфра­гі­стич­ний щоріч­ник. Випуск ІІ.

2. Гераль­ди­ка та сфрагистика.

Вихід­ці з Пінсь­кої зем­лі пани Поло­зи (Поло­зо­ви­чі) послу­го­ву­ва­ли­ся родо­вим зна­ком у вигляді зір­ки. Так, на печат­ці овру­ць­ко­го наміс­ни­ка Семе­на Поло­зо­ви­ча від 1513 р. бачи­мо знак у вигляді шести­про­ме­не­вої зір­ки з заокруг­ле­ни­ми кін­ця­ми в іспансь­ко­му щиті в супро­воді дов­ко­ло­во­го напи­су: + ПЕЧАТ СЕН­КА… ОВИ.1 Нато­мість, на печат­ках панів Щас­но­го (від 1514 р.)2 та Іва­на (від 1514–1517 рр.)3 Федо­ро­ви­чів Поло­зо­ви­чів зір­ко­подіб­ний знак має вісім заго­стре­них променів.

3. Гене­а­ло­гія та біограми.

І

ІВАН ПОЛОЗ

у Пінсь­ко­му повіті.

ІІ

ФІЛОН ІВА­НО­ВИЧ ПОЛОЗ

у Пінсь­ко­му повіті.

Федір Іва­но­вич Полоз

у Пінсь­ко­му повіті.

Орфі­на Іванів­на Полоз

Поло­зи були роди­ча­ми Кмітів, так як бать­ко Кришто­фа та Семе­на Кмітів мав ім’я Бог­дан, а його дру­жи­ною і матір’ю дітей була Орфі­на Полоз[6].

∞, Бог­да­на Олек­сан­дро­ви­ча Кміта

ІІІ

Пет­ро Філо­но­вич Полоз,

при королі Вла­ди­славі ІІІ був у полоні в мос­ко­ви­тів, дідич у Дуб’є.

Іван Федо­ро­вич Полоз

— пінсь­кий боярин, отри­мав від кня­гині Марії Семенів­ни Олек­сан­дро­ви­че­вої маєток Це́рабень, який нале­жав до Пінсь­ко­го зам­ку. Король Олек­сандр Ягел­лон­чик затвер­див йому це надан­ня у 1492 та 1497 році. У 1505 році отри­мав від кня­зя Федо­ра Яро­сла­во­ви­ча чоти­ри з поло­ви­ною сади­би у пінсь­ко­му повіті. 1509 року король Сигіз­мунд I Ста­рий звіль­няє його від служ­би, яку вико­ну­вав у київсь­ко­му повіті. У 1524 році був пінсь­ким войсь­ким, а в 1527 році мав отри­ма­ти на два роки Чор­но­бильсь­кий замок піс­ля Замо­рен­ка, але оче­вид­но не отри­мав, бо у 1531 році отри­мав нове при­зна­чен­ня на цей уряд, який до того часу все ще пере­бу­вав в руках Заморенка.
Сре­ди пин­ских шля­хет­ских родов, выде­ляв­ших­ся по сво­е­му вли­я­нию и богат­ству, одно из пер­вых мест зани­ма­ют в пер­вой чет­вер­ти XVI в. — Поло­зы. Кн. Марья пожа­ло­ва­ла Ива­ну Федо­ро­ви­чу Поло­зу —Тере­бен­ское име­ньи­це с дан­ни­ка­ми Белин­ски­ми и чело­ве­ком в Сушиц­ку, а сверх того дво­ри­ща на паш­ню в Кож­чи­чах. Год спу­стя она при­ба­ви­ла еще трех чело­век в Кри­ви­чах. Эти пожа­ло­ва­ния были под­твер­жде­ны по жела­нию и прось­бе Ива­на Поло­за коро­лем Алек­сан­дром. Ив. Полоз был вли­я­тель­ным бояри­ном кн. Марьи и свое зна­че­ние сохра­нил при кн. Фео­до­ре, как член его рады за вре­мя 1502 — 20 гг. От кн. Фео­до­ра Иван Полоз полу­чил четы­ре с поло­ви­ною дво­ри­ща в Дюх­но­ви­чи, Рыло­ви­чи и Сухое, место под усадь­бу в Пин­ске и трех чело­век в с. Сошне — эти пожа­ло­ва­ния были под­твер­жде­ны к. Сигиз­мун­дом. Бояр­ский род Поло­зов был киев­ска­го про­ис­хож­де­ния и, может быть, Иван Полоз пере­шел в Пин­щи­ну с кн. Марьею. Брат его Сень­ко Фео­до­ро­вич был намест­ни­ком овруч­ским и ключ­ни­ком киев­ским и полу­чил от к. Сигиз­мун­да име­ние в Киев­ским пове­те; у сама­го Ива­на Поло­за были име­ния на р. При­пе­ти Лоды­жин и Тере­мец в Чер­но­быль­ском рай­оне. С име­ний Ива­на Поло­за в попись 1528 зна­чит­ся 7 коней — с пин­ских име­ний, что ука­зы­ва­ет на их срав­ни­тель­ную обшир­ность. Одно вре­мя Иван Полоз был вой­ским пин­ским (1524—30), а позд­нее вме­сте с сыном Львом полу­чил в дер­жа­нье на 2 года Чер­но­быль (1531).

∞, Настя.

Семен Федо­ро­вич Полоз (? — пом.1529)

— в 1494–1495 роках київсь­кий ключ­ник, 1510 року овру­ць­кий наміс­ник, у 1522–1529 річи­ць­кий намісник[3]. Відо­мий органі­за­цією ним коза­ць­ких загонів та війсь­ко­вих виправ для них. У 1524 році з нака­зу Сигіз­мун­да I Криштоф Кміта разом з Семе­ном Поло­зом зібрав­ши неве­ли­кий супро­від з коза­ків ходи­ли на низ Дні­п­ра і там нада­ли вели­ку послу­гу роз­бив­ши поган[7]. Піс­ля цьо­го похо­ду запро­по­ну­ва­ли коро­лю ство­ри­ти у ниж­ньо­му Под­ні­про­в’ї постій­ний коза­ць­кий фор­пост. Хоча уря­до­вий про­ект про­ва­ли­вся через неста­чу коштів, ідея охо­ро­ни пів­ден­но­го при­кор­дон­ня сила­ми коза­ків збереглася.

За при­вілеєм Олек­сандра Ягел­лон­чи­ка від 26 жовтня 1493 р. київсь­кий ключ­ник Сень­ко Поло­зо­вич отри­мав у вічне володін­ня маєток Хаб­ну з деся­тьма потуж­ни­ка­ми у Завшсь­кій воло­сті Київсь­ко­го повіту.4

Сень­ко Поло­зо­вич з 1494 до 1509 року отри­мав у володін­ня також посе­лен­ня Хабне, Став­ки, Глад­ко­ви­чі, Госто­мель, Бугай­ов­ку, Вита­чів, Ост­ро­гля­до­ви­чі, Хой­ни­ки і Бра­гин­ки 5

Щаст­ни Федо­ро­вич Полоз 

— У 1505 році отри­мав від коро­ля Олек­сандра Яге­лон­чи­ка маєток Жахо­ви­чі. Король Сигіз­мунд I Ста­рий затвер­див йому це надан­ня у 1507 році.

IV

Андрій Іва­но­вич Полоз
— у 1517 році разом з бать­ком та матір’ю запи­са­ли ски­ту острів Кучуків.
Лев Іва­но­вич Полоз
— у 1533 році отри­мав на два роки Чор­но­бильсь­кий замок, у 1537 — дво­ря­нин коро­ле­ви Бони. Иван Полоз вме­сте с сыном Львом полу­чил в дер­жа­нье на 2 года Чер­но­быль (1531). Лев Ива­но­вич умер, оста­вив детей — сына Ива­на и доче­рей Софью и Авдо­тью. У 1550 році коро­ле­ва Бона назва­ла опікун­кою дітей та маєт­ку його вдо­ву, яка на той час вже вий­ш­ла заміж за Йоси­па Іва­но­ви­ча Немирича.
Фен­на Семенів­на Полоз
у пер­шо­му шлю­бі за кня­зем Іва­ном Сенсь­ким, у дру­го­му (з 1532 року)[3] — за кня­зем Дмит­ром Вид­ни­ць­ким-Любе­ць­ким, який прий­няв її з дітьми[4]. Її донь­ка, теж Фена, вдру­ге вий­ш­ла заміж за Щес­но­го Харленського[5].

V

Софія Левів­на Полоз,
у 1565 році дру­жи­на Іва­на Годебсь­ко­го, литовсь­ко­го стольника[2].
Лев Ива­но­вич умер, оста­вив детей — сына Ива­на и доче­рей Софью и Авдо­тью. Сна­ча­ла обя­зан­но­сти опе­ку­на при­нял на себя ста­ро­ста П.К.Мыльский, при чем поло­ви­на дохо­дов пере­да­ва­лась вдо­ве, вышед­шей сно­ва замуж за Иоси­фа Неме­ри­ча на содер­жа­ние жив­ших при ней двух доче­рей, а дру­гая поло­ви­на — назна­ча­лась сыну Ива­ну. Немно­го спу­стя вдо­ва и отчим выра­зи­ли жела­ние взять на себя опе­ку детей покой­на­го и это жела­ние было испол­не­но к. Боною. Стар­шая дочь Софья око­ло 1554 г. вышла замуж за И.В.Кгодебскаго и вме­сте с тем по назна­че­нию ста­ро­сты Ст. Фаль­чев­ска­го при­ня­ла опе­ку над мень­ши­ми сест­рою и бра­том и отцов­ски­ми име­нья­ми: по совер­шен­но­ле­тии сест­ры долж­ны были полу­чить от бра­та по ров­ной доли. Судя по дан­ным экс­про­при­а­ции и отмене пре Поло­зы сохра­ни­ли почти все име­ния пред­ков — Белин, Дюх­но­ви­чи, Кож­чи­чи, Рыло­ви­чи, Сухое; Сушиц­кое дво­ри­ще было уступ­ле­но меною при­чту Юрьев­ской церк­ви, а Тере­бен­ское име­ние и Кри­ви­чи пере­шли по Софье, урож­ден­ной Поло­зо­вой И. В. Кго­деб­ска­му. Упо­ми­на­ют­ся сверх того зем­ли в ее. Глин­ной, Кости­чах, Поречьи.
Іван Лево­вич Полоз
Лев Ива­но­вич умер, оста­вив детей — сына Ива­на и доче­рей Софью и Авдо­тью. Сна­ча­ла обя­зан­но­сти опе­ку­на при­нял на себя ста­ро­ста П.К.Мыльский, при чем поло­ви­на дохо­дов пере­да­ва­лась вдо­ве, вышед­шей сно­ва замуж за Иоси­фа Неме­ри­ча на содер­жа­ние жив­ших при ней двух доче­рей, а дру­гая поло­ви­на — назна­ча­лась сыну Ива­ну. Немно­го спу­стя вдо­ва и отчим выра­зи­ли жела­ние взять на себя опе­ку детей покой­на­го и это жела­ние было испол­не­но к. Боною. Иван Льво­вич Полоз посто­ян­но фигу­ри­ру­ет в мест­ных пин­ских актах 60‑х годов.
Авдо­тья Левів­на Полоз.

У 1552 році в Чор­но­би­лі був буди­нок пана Полоза[8].

Листом від 5 берез­ня 1509 р. Сигіз­мунд І Ста­рий на зверн­ня киїІсь­ко­го бояри­на Іваш­ка Поло­зо­ви­ча звіль­нив його само­го «отъ служъ­бы киев­ское с тыхъ име­неи, кото­рыи он в Кие­ве мает…, а самъ он голо­вою сво­ею мает служ­бу нашу и земъ­скую зъ ыме­неи с пин­скихъ засту­по­ва­ти, а с киевъскихъ име­неи каза­ли есмо ему слу­га­ми сво­и­ми служ­бу слу­жи­ти подъ­лугъ н(ы)нешнее ухва­лы земъ­ское», і дав від­носно цьо­го роз­по­ряд­жен­ня київсь­ко­му воє­воді Юрію Алек­сан­дро­ви­чу Голь­шансь­ко­му, щоб «в тои служъ­бе киевъское и его самог(о) не нагабалъ»35. 35 LM 8. — № 421. — P. 314. 

  1. ЦДІА­УК. Ф. 220, оп. 1, спр. 651, арк. 1 (круг­ла, 22 мм).[]
  2. Там само. Спр. 652, арк. 1 (круг­ла, 20 мм; напис по колу стер­то).[]
  3. Там само. Спр. 654, арк. 1; спр. 658, арк. 1 (круг­ла, 22 мм; напис по колу: + ПЕЧАТЬ ИВАШ­КА ПОЛО­ЗО­ВИ­ЧА).[]
  4. LM 3. — № 27. — P. 80.[]
  5. Źródła dziejowe / Opisane przez Aleksandra Jabłonowskiego. – Т. 22. – Warszawa, 1897. – 736 s., с. 591.[]

Оставьте комментарий