Аксаки

Акса­ки (Окса­ки, Aksakowie, Akszakowie) – шля­хетсь­кий рід влас­но­го гер­ба, у XV–XVІІI ст. – зем­ле­влас­ни­ки в Овру­ць­ко­му і Київсь­ко­му повітах Київсь­ко­го воє­вод­ства, Луць­ко­му і Кре­ме­не­ць­ко­му повітах Волинсь­ко­го воє­вод­ства. Родо­ве гніз­до – село (зго­дом містеч­ко) Норинськ Овру­ць­ко­го повіту Київсь­ко­го воє­вод­ства (нині село Овру­ць­ко­го рай­о­ну Жито­мирсь­кої області). Піс­ля втра­ти рези­ден­ції на почат­ку XVII ст. – село Мото­ви­лів­ка Київсь­ко­го повіту Київсь­ко­го воє­вод­ства (нині село Вели­ка Мото­ви­лів­ка Фастівсь­ко­го рай­о­ну Київсь­кої області).

ЗАГАЛЬ­НА ХАРАК­ТЕ­РИ­СТИ­КА ТА ПОХОД­ЖЕН­НЯ РОДУ АКСАК.

Роди­на татарсь­ко­го поход­жен­ня, нащад­ки Федо­ра Акса­ка, який жив напри­кін­ці XV – на почат­ку XVI ст. На дум­ку Наталі Яко­вен­ко, в книзі якої “Украї­на ари­сто­кра­тич­на” я це все випор­па­ла, Акса­ки “прий­ня­ли про­тек­цію вели­ко­го кня­зя литовсь­ко­го Оль­гер­да разом з опаль­ним дина­стом Золо­тої Орди Манс­ур-Кія­том Мамай­о­ви­чем піс­ля пораз­ки Мамая в Кули­ковсь­кій битві”. Мамай­о­ви­чі – то і є піз­ні­ші Глинсь­кі. А Акса­ки зго­дом поді­ли­ли­ся, якась їх части­на виманд­ру­ва­ла до Мос­ковсь­ко­го князів­ства, піз­ні­ше під­пра­ви­ла пріз­ви­ще на Акса­ко­вих – і в 19 століт­ті один з членів роду про­сла­ви­вся тим, що напи­сав на мотив “Кра­суні й чудо­вись­ка” каз­ку, яку назвав “Алень­ким цве­точ­ком”, а його син при­ду­мав кон­цеп­цію слов’янофільства.
Нато­мість “наші” Акса­ки послу­жи­ли кня­зю Оль­гер­ду і діста­ли неве­ли­ку земель­ну вислу­гу на Поліс­сі. В 1515 році в доку­мен­тах зга­дуєть­ся Федір Аксак, схо­же, що він був не тіль­ки пер­шим “доку­мен­таль­ним” Акса­ком, але й пред­став­ни­ком пер­шо­го хри­сти­янсь­ко­го поколін­ня роду: йому навіть ніко­го було впи­са­ти в дуже пре­стиж­ний Пом’яник Києво-Печерсь­ко­го мона­сти­ря через від­сут­ність предків-християн.

Літе­ра­ту­ра:
Rulikowski E. Opis powiatu Wasylkowskiego pod względem historycznym, obyczajowym i statystycznym. – Warszawa, 1853. – S. 134–136; Boniecki A. Herbarz Polski. – Warszawa, 1899. – T. 1. – S. 25–27; Uruski S. Rodzina. Herbarz szlachty polskiej. – Warszawa, 1904. – T. 1. – S. 19–20; Niesiecki K. Herbarz Polski. – Lipsk, 1839. – Т. 2. – S. 15–17; Bobiński W. Województwo kijowskie w czasach Zygmunta III Wazy. Studium osadnictwa i stosunków własności ziemskiej. – Warszawa, 2000. – S. 190–193, 371–372; Urzędnicy województw kijowskiego i czerniechowskiego XV-XVIII wieku. Spisy / Opr. E. Janas i W. Kłaczewski. – Kórnik, 2002. – S. 55; Біло­ус Н. Київ напри­кін­ці XV – у пер­шій поло­вині XVII століт­тя. Місь­ка вла­да і само­в­ря­ду­ван­ня. – Київ, 2008. – С. 281; Litwin H. Równi do równych. Kijowska reprezentacja sejmowa 1569–1648. – Warszawa, 2009. – S. 69–72; Літвін Г. З наро­ду русь­ко­го. Шлях­та Київ­щи­ни, Волині та Брац­лав­щи­ни (1569–1648). – Київ, 2016. – С. 258–259.Олег Одно­ро­жен­ко (Київ). Шля­хетсь­ка гераль­ди­ка Київсь­кої зем­лі XV — пер­шої поло­ви­ни XVII ст. за архів­ни­ми дже­ре­ла­ми та матеріа­ла­ми сфра­гі­стич­ної кОлек­ції Музею Шере­меть­є­ва // Сфра­гі­стич­ний щоріч­ник · Випуск ІІ.Джерела:
Цен­траль­ний дер­жав­ний істо­рич­ний архів Украї­ни, м. Київ. – Ф. 21, оп. 1, спр. 57, арк. 154–154 зв.; спр. 62, арк. 423–423 зв.; Мали­новсь­кий И. Сбор­ник мате­ри­а­лов, отно­ся­щих­ся к исто­рии Панов-Рады Вели­ка­го кня­же­ства Литовсь­ка­го. Добав­ле­ние. – Томск, 1912. – С. 51.

ГЕРАЛЬ­ДИ­КА ТА СФРАГИСТИКА.

Склад­ні­ше вигля­дає ситу­а­ція з родом панів Акса­ків, пріз­ви­ще яких мало б вка­зу­ва­ти на тюрксь­ке поход­жен­ня цьо­го роду. Але, з одно­го боку, серед імен пред­став­ни­ків цьо­го роду зов­сім не зустрі­чає­мо тюрксь­ких 1, а з іншо­го — їх гераль­дич­на спад­щи­на має вираз­ну подіб­ність з гер­ба­ми русь­ких родів (у пер­шу чер­гу з гер­бом панів Ощовсь­ких 2), але аж ніяк не з там­га­ми тюр­ко­мов­них народів. Так, на печат­ці київсь­ко­го підвоє­во­ди (1594–1599) та земсь­ко­го суд­ді (1599–1627) Яна Мар­ти­но­ви­ча Акса­ка від 1594–1597 рр. зоб­ра­же­но знак у вигляді двох три­кут­ни­ків з’єднаних вер­ши­на­ми в стовп, між яки­ми є стрі­ла вістрям вліво в рене­сан­со­во­му щиті, над яким розта­шо­ва­но забо­ро­ло з наме­том і три стра­у­ся­чих пера в нашо­лом­ни­ку 235.

На іншій його печат­ці від 1594–1601 рр. бачи­мо подіб­ний герб, але цьо­го разу зоб­ра­жен­ня зна­ку в пів­круг­ло­му баро­ко­во­му щиті допов­не­но лілією згори236. Печат­ка від 1595 р. мала в своє­му полі ана­ло­гіч­ний герб у рене­сан­со­во­му щиті, але зі стрі­лою роз­вер­ну­тою вістрям впра­во і без поза­щи­то­вих еле­мен­тів пов­но­го гер­ба 237. На печат­ці від 1597–1599 рр. в точ­но­сті повто­ре­но зоб­ра­жен­ня з печат­ки від 1594–1601 рр., але без лілії в горіш­ній частині родо­во­го зна­ка 238. Цей же знак у вигляді двох три­кут­ни­ків, з’єднаних вер­ши­на­ми в стовп, між яки­ми — стрі­ла ві-стрям вліво, роз­мі­ще­но в оваль­но­му баро­ко­во­му щиті на печат­ках від 1603 р. 239 та 1609–1628 рр. 240 Знак зі стрі­лою вістрям впра­во в пів­круг­ло-му щиті, над яким розта­шо­ва­но забо­ро­ло з наме­том і три стра­у­со­вя­чих пера в нашо­лом­ни­ку, зна­хо­ди­мо на печат­ці Яна Мар­ти­но­ви­ча від 1612–1616 рр. 241 Ана­ло­гіч­но пред­став­ле­но цей герб також на печат­ці від 1624 р., але цьо­го разу в оваль­но­му щиті, над яким замість забо­ро­ла зоб­ра­же­но шолом під короною242.Печатка київсь­ко­го земсь­ко­го суд­ді (1627–1651) Сте­фа­на Акса­ка від 1629–1641 рр. пред­став­ляє родо­вий герб схо­жим чином — знак у вигляді двох три­кут­ни­ків, з’єднаних вер­ши­на­ми в стовп, між яки­ми стрі­ла ві-стрям впра­во в іспансь­ко­му щиті, над яким вмі-щено шолом з наме­том під шоло­мо­вою коро­ною і п’ять стра­у­ся­чих пер у нашо­лом­ни­ку, в супро­воді дов­ко­ло­во­го напи­су: + STEPHA : AXAK : IVDEX : TER : KIIOVI : CAPI : OSTRE….243. Ана­ло­гіч­ну кон­струк­цію має родо­вий герб панів Акса­ків та-кож у гер­бов­ни­ках Руліковського244 та Коя­ло­ви­ча. Остан­ній, крім того, визна­чає забарв­лен­ня цьо­го гер­ба: на чер­во­но­му полі сріб­ний знак у вигляді двох три­кут­ни­ків, з’єднаних вер­ши­на­ми в стовп, між яки­ми стрі­ла вістрям вліво245. Необ­хід­но за-зна­чи­ти, що в гер­бов­ни­ку Рулі­ковсь­ко­го пода­но ще одну видоз­мі­ну гер­ба Акса­ків — два три­кут­ни-ки, з’єднані вер­ши­на­ми в пояс 246, що ще більш вираз­но збли­жує дану кон-струк­цію з гер­бом панів Ощовсь­ких. Наре­шті, нату­ралі­стич­но осмис-лену видоз­мі­ну родо­во­го гер­ба панів Акса­ків зустрі­чає­мо в гер­бов­ни­ку Несе­ць­ко­го — на чер­во­но­му полі сер­це (що, оче­вид­но замі­ни­ло собою три­кут­ник), яке про­ни­зує стрі­ла 15.

NOTES
1. Boniecki A. Herbarz Polski. — T. I. — S. 25–26.

2. Paprocki B. Gniazdo cnoty. — S. 1128; Paprocki B. Herby rycerstwa polskiego. —S. 863; Kojałowicz W. Сompendium. — S. 21; Niesiecki K. Herbarz Polski. — Т. VІІ. — S. 208.

235 НБУВ ІР. Ф. 2, спр. 20 941, 21 993 (оваль­на, 16×14 мм; зго­ри літе­ри: IA).

236 APK. ASang, teka ХХІ, plik 19; teka ХХІІІ, plik 54, st. 249; plik 74; teka ХХІV, plik 57, st. 435, 443, 457 (вось­ми­кут­на, 16×14 мм; зго­ри літе­ри: ІА).

237 APK. ASang, teka ХХІ, plik 59, 95 (оваль­на, 16×14 мм; зго­ри літе­ри: IA).

238 ЦДІА­УК. Ф. 221, оп. 1, спр. 37, арк. 1; ф. 256, оп. 1, спр. 53, арк. 3 зв.; Бол­су­нов­ский К. Сфра­ги­сти­че­ские и гераль­ди­че­ские памят­ни­ки Юго-Запад­но­го края. —Вып. І. — С. 5, мал. 25 (вось­ми­кут­на, 15×14 мм; зго­ри літе­ри: A¤).

239 Бол­су­нов­ский К. Сфра­ги­сти­че­ские и гераль­ди­че­ские памят­ни­ки Юго-Запад-ного края. — Вып. І. — С. 5, мал. 26 (вось­ми­кут­на, 15×14 мм; зго­ри літе­ри: IA, пра­во­руч літе­ра: K).

240 НБУВ ІР. Ф. 2, спр. 23 254, 23 255, 23 256; ЦДІА­УК. Ф. 221, оп. 1, спр. 75, арк. 23; ф. 2228, оп. 1, спр. 227, арк. 6, 40 зв., 46 (оваль­на, 28×23 мм).

241 ЛНБ ВР. Ф. 5, оп. 2, спр. 7444/IІІ, арк. 819 (“Pieczęć Jana Aksaka 1612 r.”); НБУВ ІР. Ф. 2, спр. 23 262, 23 263; MNK, rkps 892, t. IІІ, k. 2 (оваль­на, 30×26 мм; напис по колу: • IAN • AKSAK:… IA • ZIEMSSKI: KIIOWS).

242 НБУВ ІР. Ф. 2, спр. 17 436 (вось­ми­кут­на, 15×13 мм; зго­ри літе­ри: IA, здо­лу літе­ри: SZK).

243 ЛНБ ВР. Ф. 5, оп. 2, спр. 7444/I, арк. 13 (“pieczątka Stefana Aksaka”); НБУВ ІР. Ф. 2, спр. 20 965, 21 995, 23 261, 23 271; ЦДІА­УК. Ф. 221, оп. 1, спр. 12, арк. 35; спр. 75, арк. 5 зв., 10, 14 зв.; APK. ZR, rkps 65, st. 49, 57 (оваль­на, 27×23 мм).

244 ЛНБ ВР. Ф. 5, оп. 2, спр. 7444/ІI, арк. 665 (“Akszak v. Aksak h. pierwotny”); спр. 7444/IІІ, арк. 813 (“Aksak”).

245 Kojałowicz W. Сompendium. — S. 21.

246 ЛНБ ВР. Ф. 5, оп. 2, спр. 7444/IІІ, арк. 813 (“Aksak”).

247 Niesiecki K. Herbarz Polski. — Т. ІІ. — S. 15–16.

ДЖЕ­РЕ­ЛО:

РОДО­ВIД

I.

1. ФЕДIР АКСАК
Най­пер­ша згад­ка про влас­ни­ка Норинсь­ка 1 від­но­сить­ся до 1456 р. — дати надан­ня київсь­ко­го кня­зя Семе­на Олек­сан­дро­ви­ча Лаза­ру Браєви­чу цьо­го посе­лен­ня на тих самих пра­вах, на яких його дав­ні­ше три­мав Андрій Миш­ко­вич 2. Про­тя­гом кіль­кох наступ­них деся­ти­літь про Норинськ зга­док немає. Із лікві­да­цією Київсь­ко­го уділь­но­го князів­ства ця тери­торія пере­бу­ва­ла під зверх­ністю вели­ко­го литовсь­ко­го кня­зя і “тяг­ну­ла” до Овру­ць­ко­го зам­ку. 1517 р., за свід­чен­ням “Гео­гра­фіч­но­го слов­ни­ка Польсь­ко­го королів­ства”, вели­кий князь Жиги­монт пере­дав Норинськ Федо­ру Акса­ку як “вислу­гу” 3.

1.Тепер Норинськ Овру­ць­ко­го р‑ну Жито­мирсь­кої обл.

2. Кни­га Київсь­ко­го під­ко­морсь­ко­го суду (1584–1644) / Ака­де­мія наук Украї­ни; Інсти­тут мовознав­ства ім. О. О. Потеб­ні; Архео­гра­фіч­на комісія; Інсти­тут історії; Цен­траль­ний дер­жав­ний істо­рич­ний архів Украї­ни у м. Києві; підг. до вид. Г. В. Боряк, Т. Ю. Гирич, Л. 3. Гіс­цо­ва та ін. — К.: Нау­ко­ва дум­ка, 1991. — С. 75.

3. Т. 7. — S. 179.

II.

2/1. ГРИ­ГОРIЙ ФЕДО­РО­ВИЧ АКСАК
В описі Овру­ць­ко­го зам­ку 1545 р., фік­су­ють­ся уже два влас­ни­ки Норинсь­ка: Гри­горій Аксак та Олек­сандр Кисіль. Гри­горію, ону­ко­ві Федо­ра Акса­ка, нале­жа­ло тут 8 димів та 8 служб, з яких “подач­ки дают пол­се­мы копы гро­шей а кадь меду”, а Кисе­лю — 4 служ­би, з яких він пла­тив “подач­ку” 3 копи і 20 грошів8. До Норинсь­ка, оче­вид­но, “тяг­ну­ло” й село Путиловичі9, теж “вислу­га” Акса­ка на 3 служ­би, за які він спла­чу­вав 3 копи та кадь меду10.
Hrehory Fedorowicz Aksakow ma sprawę w 1549 r. z Kisielem, o najazd dóbr Noryńskich (M. L. 65 f. 500).

3/1. МАР­ТИН ФЕДО­РО­ВИЧ † П. 1569
мен­ший, Мар­тин, виру­шив роби­ти кар’єру до сто­ли­ці – Віль­ні. Там він здо­був про­тек­то­ра в особі канц­ле­ра Мико­лая Рад­зивіл­ла (бра­та роман­тич­ної коро­ле­ви Бар­ба­ри). Тим часом Гри­горій Аксак помер, Мар­тин повер­нув­ся додо­му, від­су­див спа­док від бра­то­вої Овдо­теї, а пле­мін­ни­ки. якщо вони були, невідь-де поділися.

III.

4/3. ІВАН МАР­ТИ­НО­ВИЧ АКСАК ( † 1627)
wzmiankowany w aktach żytomierskich pod 1586 r. (Op. żyt. 8), był w 1592 r. podwojewodzim i poborcą kijowskim, a w 1600 r. sędzią ziemskim. W raz z żoną; Barbarą Klińską, posiadał różne wsie ze starostwa ostrskiego, które syn jego Stefan, przy rewizyi tego starostwa w 1622 r., jako dziedziczne wykazał (Źr. Dziej. V f. 128).
P 1624, p. 1627 Dokument,relacja El. 1624, Z. Lasocki, op. cit., s. 4.
Інша части­на Норинсь­ка, с. Пути­ло­ви­чі та поло­ви­на с. Жерев­ці перей­шли від Анни Зубо­вої до Яна Аксака25, а той 1588 р. спер­шу про­дав влас­ну част­ку Васи­лю Мощансь­ко­му, а у 1602 р. всі норинсь­кі володін­ня — Олек­сан­дру Острозькому.В. Анто­но­вич (осо­бо обра­ти­те вни­ма­ние на сло­ва “его не решал­ся кас­си­ро­вать ни три­бу­нал, ни коро­лев­ский задвор­ный суд, хотя бы он явствен­но про­ти­во­ре­чил спра­вед­ли­во­сти”): Ян Аксак, киев­ский под­во­е­во­дий, впо­след­ствии судья зем­ский киев­ский, пред­став­лял тип весь­ма близ­кий к Васи­лию Ходы­ке. Про­ис­хо­дя из заху­дав­ше­го земян­ско­го рода, вла­дев­ше­го лишь неболь­шим сель­цем Пути­лов­щи­ною в Овруц­ком пове­те, он упор­но, не раз­би­рая средств, всю жизнь скоп­лял иму­ще­ство и оста­вил детям в соб­ствен­ность 4 местеч­ка с зам­ка­ми и 15 сел в вое­вод­ствах Киев­ском и Волын­ском. Карье­рой сво­ей Аксак был обя­зан глав­ным обра­зом сво­им юри­ди­че­ским позна­ни­ям и спо­соб­но­стям. О нем уста­но­ви­лось мне­ние, как о самом опыт­ном зна­то­ке судо­про­из­вод­ства по Литов­ско­му ста­ту­ту, и совре­мен­ни­ки выска­зы­ва­ют наив­но в похва­лу Яну Акса­ку то, что он умел вся­кий при­го­вор так обста­вить, что его не решал­ся кас­си­ро­вать ни три­бу­нал, ни коро­лев­ский задвор­ный суд, хотя бы он явствен­но про­ти­во­ре­чил спра­вед­ли­во­сти. Испол­няя обя­зан­но­сти киев­ско­го под­во­е­во­дия и судьи, Аксак, опи­ра­ясь на свою репу­та­цию пер­во­класс­но­го юри­ста, все­гда готов был, конеч­но, за соот­вет­ствен­ное воз­на­граж­де­ние, покри­вить душой, оправ­дать винов­но­го и обви­нить пра­во­го, при­мер чему был выше пред­став­лен в деле Ходы­ки с Крывковичем;Батько — Мар­тин, пере­бу­вав на служ­бі в канц­ле­ра ВКЛ Мико­ли Радзивілла[1] Поса­ди: суд­дя земсь­кий, підвоє­во­да­київсь­кий у 1595—1600 роках за воє­во­ди кня­зя Костян­ти­на Васи­ля Острозь­ко­го. У ньо­го домаш­нім вчи­те­лем слу­жив май­бут­ній гетьман Пет­ро Конашевич.[2]

1594 чи 1595 року остерсь­кий боярин, учас­ник повстан­ня К. Косинсь­ко­го Юрій Рож­новсь­кий, син Семе­на, який назвав себе вну­ком кня­зя Яць­ка Полов­ця, пока­зав йому доку­мен­ти на пра­во спад­щи­ни кня­зя, які викрав з кан­це­лярії Остерсь­ко­го зам­ку. 1602 чи 1603 року вони укла­ли уго­ду, за якою Аксак брав під своє покро­ви­тель­ство Ю. Рож­новсь­ко­го вза­мін за поло­ви­ну маєт­ків. Аксак 1604 року отри­мав лист коро­ля, за яким маєт­ки до вирі­шен­ня спра­ви умов­но пере­да­ва­лись ЮР, який на дру­гий день «про­дав» їх ІА. Королівсь­ка кан­це­лярія 1613 року вида­ла лист на пра­во володін­ня цими ж зем­ля­ми королівсь­ко­му сек­ре­та­рю Захарію Єло­ви­ць­ко­му. ІА не допу­стив остан­ньо­го до маєт­ків, вико­нан­ня «опе­ра­ції» дору­чив сину Сте­фа­ну. остан­ній посе­ред села Літ­ків­ці ото­чив його озброє­ни­ми челяд­ни­ка­ми на конях, обла­яв «най­го­стрі­ши­ми сло­ва­ми», ска­зав заби­ра­ти­ся геть.
При­пус­ка­ють, що на смет­ро­му ложі став като­ли­ком, запо­вів похо­ва­ти себе в одній крип­ті з тілом дру­жи­ни у доміні­кансь­ко­му костелі св. Мико­лая у Києві.
У той час голов­ною маєт­ністю роду була­по­ло­ви­на Норинсь­кої воло­сті (Норинськ) в Овру­ць­ко­му повіті. Іван (Ян)Аксак мав звяз­ки з київсь­ким воє­во­дою Костян­ти­ном Острозьким.Той при­зна­чив Іва­на підвоє­во­дою (1592–1600 рр.). Мабуть, Іван­мав знач­ні заслу­ги, бо вже у 1594 р. отри­мав у пожит­тєве володін­ня­ко­ролів­щи­ну Гуля­ни­ки (Мото­видіїв­ку) у Біло­цер­ківсь­ко­му­ста­ро­стві. При­близ­но у той самий час він напев­но був обдарований«навіки» воло­стю Світиль­нів у Остерсь­ко­му ста­ро­стві. Такий­до­ку­мент не зберіг­ся, але про його існу­ван­ня свід­чать подаль­ші події.Зрештою цей при­вілей при­звів до три­ва­лої супереч­ки за маєто­кРож­ни. Акса­ки вва­жа­ли їх – мабуть, слуш­но, – части­ною спад­ко­вих­Світиль­нівсь­ких володінь. Без­лад у королівсь­кій кан­це­лярії при­звів­до того, що одно­час­но було вида­но при­вілеї на дер­жан­ня Рожнів,визнаючи їх королів­щи­ною. У цю плу­та­ни­ну втру­ти­вся ще йса­мо­зва­ний «князь Рож­нівсь­кий», вису­нув­ши влас­ні пре­тен­зії на цімаєт­но­сті. Супереч­ка три­ва­ла деся­ти­річ­чя­ми, про­те Іва­но­ві так і невда­ло­ся долу­чи­ти рож­нівсь­кі володін­ня до своєї отчи­ни. До тогож у ньо­го було чима­ло кло­по­ту й із Норинсь­кою воло­стю. Йогоін­те­ре­сам шко­ди­ла і супереч­ка між нащад­ка­ми поло­ви­ни­ма­ет­но­стей Киселів. Зре­штою, піс­ля склад­них пра­во­вих ігор, щовід­бу­ва­ли­ся у 1602–1607 рр., усі, хто мав «пай» у норинсь­ких володін­ня­хв­ключ­но з Акса­ком, вирі­ши­ли про­да­ти їх волинсь­ко­му воє­водіО­лек­сан­дро­ві Острозь­ко­му. В Іва­на зали­ши­ли­ся Світиль­нів іГу­ля­ни­ки. Він також мав маєт­но­сті на Волині (Судил­ків). На під­ставітро­хи піз­ні­ших даних про роз­мір Іва­но­вих володінь мож­на­твер­ди­ти, що на момент смер­ті у 1627 р. у його київсь­ких мает­но­стях булобл. 590 димів, а у волинсь­ких – бл. 260. На міс­це Філо­на Стри­би­ля наміс­ни­ка прий­шов ще один пред­став­ник міс­це­вої ари­сто­кратії – Ян Аксак, який обій­мав цю поса­ду у 1594 – 1599 рр., а піс­ля того став київсь­ким земсь­ким суд­дею. Саме з пріз­ви­щем Акса­ка впер­ше зга­дуєть­ся у 1595 р. і титул київсь­ко­го підвоє­во­ди [1, с. 70]. Мож­ли­во, саме цей зна­ве­ць юри­дич­них тон­ко­щів спро­міг­ся отри­ма­ти шир­ше коло пов­но­ва­жень, ніж воє­водсь­кий наміс­ник. Аксак впер­ше запо­чат­ку­вав прак­ти­ку замі­щен­ня себе як підвоє­во­ди інши­ми осо­ба­ми. У 1599 р. в одно­му з доку­мен­тів зазна­чаєть­ся: «На вряді його королівсь­кої мило­сті гродсь­ко­му Київсь­ко­му переді мною, Кришто­фом Сулі­мовсь­ким, будучи на міс­ці вря­до­во­му від його мило­сті пана Акса­ка, підвоє­во­ди київсь­ко­го» [1, с. 114]. Піс­ля 1600 р. поса­да підвоє­во­ди часті­ше вжи­ваєть­ся в офі­цій­ній титу­ля­ції київсь­ких чиновників.Дружина — шлях­тич­ка з Гали­чи­ни Бар­ба­ра Кльонсь­ка. Діти: Мар­ко, Сте­фан — суд­дя земсь­кий київсь­кий; — остерсь­кий, боб­рів­ни­ць­кий ста­ро­ста, влас­ник Ост­ра і вели­ких земель­них маєт­ків на Остер­щині; Михай­ло; NN, донь­ка; NN, донька.

Кни­га Київсь­ко­го під­ко­морсь­ко­го суду (1584 – 1644) / відп. ред. В. Нім­чук. – К.: дум­ка, 1991. – 344 с.

IV.

5/4. МАР­КО ІВАНОВИЧ
помер рані­ше бать­ка без­діт­ним, слу­жив у корон­но­му обозі.

6/4. СТЕ­ФАН ІВА­НО­ВИЧ († П.1627)
суд­дя земсь­кий київсь­кий; — остерсь­кий, боб­рів­ни­ць­кий ста­ро­ста, влас­ник Ост­ра і вели­ких земель­них маєт­ків на Остер­щині; висту­пав про­ти коза­ків і міщан, які від­сто­ю­ва­ли свої пра­ва, воро­же ста­ви­вся до сел.-козацького повстан­ня (1637), яке очо­ли­ли Мур­ко і Нос­ко, і до виз­воль­ної вій­ни 1648—54. Боя­чись народ­но­го гніву, втік з Украї­ни. Stefan, syn Jana, w 1630 r., sędzia ziemski kijowski, wykupił 1637 r. starostwo ostrskie od Zaleskiego. Był i starostą bobrownickim. Umarł w 1664 r. Z pierwszej, nieznanej nam żony, Niesiecki pisze, że była nią Zofia Łuszczanka, marszałkówna mozyrska. miał synów Jana i Gabryela, z drugiej Katarzyny Czołhańskiej, Michała i Aleksandra.У 1613 році польсь­кий король Сигіз­мунд ІІ від­дав зем­лі Акса­ків своє­му сек­ре­та­рю Захарію Яло­ви­ць­ко­му. Про­те Акса­ки не зва­жа­ли на королівсь­кі декре­ти і не доз­во­ли­ли Яло­ви­ць­ко­му зай­ня­ти ці зем­лі. Між Акса­ка­ми і Яло­ви­ць­ки­ми почи­наєть­ся дов­ге про­ти­сто­ян­ня. Щоб ути­хо­ми­ри­ти вой­ов­ни­чих Акса­ків король при­зна­чає Сте­фа­на Акса­ка остерсь­ким ста­ро­стою, що авто- матич­но закрі­пи­ло за ним ці зем­лі. У цей час знач­но зрос­та­ють повин­но­сті селян, Не в най­кра­що­му ста­но­ви­щі опи­ни­ли­ся і бояри, в яких шлях­та, під­т­ри­му- вана вла­дою, посту­по­во від­би­рає їхні зем­лі. Піс­ля смер­ті Сте­фа­на Акса­ка бо- роть­ба за бро­варсь­кі зем­лі точить­ся вже все­ре­дині роду: його пле­мін­ник Ян захо­пив Гоголів, Світиль­ню, Бог­данів­ку, Кра­си­лів­ку, Боб­рик, Рожів­ку, Плос­ке, Русанів і Руд­ню, вдо­ва Сте­фа­на Кате­ри­на віді­бра­ла у Габріе­ля Акса­ка Димерку.Родинний пере­каз ствер­джу­вав про його пере­бу­ван­ня на Січі та обран­ня під час одно­го з походів кошо­вим. Мав пріз­вись­ко Буди­ло­вич. Трап­ля­ло­ся, що коза­ки-побра­ти­ми при­їж­д­жа­ли до ньо­го в Гуля­ни­ки по спра­вед­ли­вий розсуд.[1]
Поса­ди: київсь­кий земсь­кий суд­дя, ста­ро­ста Острозь­кий. Фун­да­тор будів­ництва готич­но­го Доміні­кансь­ко­го косте­лу свя­то­го Мико­лая (піз­ні­ше Пет­ро­пав­лівсь­ка церк­ва (Поділ)) у Києві 1610 (1640) року май­же нав­про­ти голов­но­го вхо­ду до Флорівсь­ко­го жіно­чо­го мона­сти­ря. За дани­ми Кас­пе­ра Несе­ць­ко­го, на мона­стир пожерт­ву­вав 20000 зло­тих. Був влас­ни­ком вели­ко­го «дво­ру» на Жит­ньо­му тор­гу в місті.
Сте­фан Аксак — ста­ро­ста остерсь­кий, боб­рів­ни­ць­кий ста­ро­ста, влас­ник Ост­ра і вели­ких земель­них маєт­ків на Остер­щині. Висту­пав про­ти коза­ків і міщан, які від­сто­ю­ва­ли свої пра­ва. Воро­же ста­ви­вся до сел.-козацького повстання(1637), яке очо­ли­ли Мур­ко і Нос­ко, і до виз­воль­ної вій­ни 1648—54. Боя­чись народ­но­го гніву, втік з України.
У пер­шо­му запо­віті 1647 року надав пере­ва­гу дітям від 2‑го шлю­бу, сини від пер­шо­го шлю­бу зі стрий­ком Михай­лом в дру­гій поло­вині трав­ня 1648 року зброй­но «наї­ха­ли» на маєток у Мото­ви­лів­ці, звід­ки забра­ли все май­но із зам­ку, взяв­ши з собою ста­ро­го хво­ро­го бать­ка на Волинь. Він зумів вир­ва­тись з поло­ну, у берез­ні 1650 склав новий запо­віт, в яко­му поз­ба­вив синів з 1‑го шлю­бу майна.[2].
Ці маєт­но­сті успад­ку­ва­ли сини Сте­фан та Михайло.Другому з них дістав­ся Світиль­нів, волинсь­кі володін­ня та пра­ва нарож­нівсь­кі маєт­но­сті. Сте­фан уже в 1625 р. отри­мав від бать­ка­Гу­ля­ни­ки за зго­дою коро­ля. Він пере­брав від бра­та кло­піт ізза­округ­лен­ня спад­ко­вих родо­вих мает­но­стей біля Ост­ра та око­лич­ни королів­щин. Напев­но, вели­чез­ною полег­кістю у цій справі було­от­ри­ман­ня ним у 1630 р. Остерсь­ко­го ста­ро­ства. Про­те супереч­ки­то­чи­ли­ся ще дов­го. Лише у 1636 р. Сте­фан отри­мав судо­вері­шен­ня про визнан­ня володінь Кро­халів спад­ко­ви­ми, а у 1642 р. такий­са­мий декрет сто­сов­но мает­но­стей Рож­ни, які він через два роки­ви­ку­пив у бра­та. Дохід від королів­щин давав йому змо­гу­на­гро­ма­д­жу­ва­ти нові спад­ко­ві володін­ня. У 1632 та 1635 рр. він дво­ма­ви­пла­та­ми купив у Сол­танів Кня­жи­чі та Сол­та­но­ви­чі, а у 1642 р.Гоголівську волость (Гоголів) у Мико­лая Глі­бо­ви­ча (спад­щи­на Коре­ць­ких). Наступне над­бан­ня – Мухої­до­ви­чі з око­ли­ця­ми, куп­леніу Служ­ків, – він невдо­взі про­дав мит­ро­по­ли­то­ві Пет­ру Моги­лі (непіз­ні­ше 1640 р.) У 1640 р. Сте­фан­зо­се­ре­див у своїх руках 2336 димів, з‑поміж яких 883 при­па­да­ли наспад­ко­ві маєт­но­сті. Пятьма рока­ми піз­ні­ше він володів­що­най­мен­ше 2849 дима­ми, з‑поміж них 1396 спад­ко­вих. У тому таки 1645 р.до родо­вих володінь Акса­ків на Київ­щині тре­ба дода­ти спад­щи­ну­Ми­хай­ла – бл. 330 димів. Тож Сте­фа­на мож­на зараху­ва­ти довер­стви лати­фун­ди­стів, Михай­ла – до замож­ної шлях­ти. Оби­д­ва бра­тит­ри­ма­ли у своїх руках зга­дані маєт­но­сті до кін­ця дослід­жу­ва­но­го­пе­ріо­ду. Помер­ли вони у 1650 р.Окрім Мар­ти­на всі зга­дані Акса­ки посі­да­ли висо­кі уря­ди вКиївсь­кій зем­лі. Іван і Сте­фан почер­го­во вико­ну­ва­ли функ­ції­земсь­ко­го суд­ді, пер­ший – у 1599–1627 рр., дру­гий – у 1627–1650 рр.Михайло отри­мав уряд київсь­ко­го під­столія – одним із остан­ніх­на­дань Вла­ди­сла­ва IV, у люто­му 1648 р. Жито­мирсь­кий сей­мик­не­од­но­ра­зо­во оби­рав Акса­ків посла­ми на сейм: Іва­на у 1603,1613 (нанад­зви­чай­ний сейм), 1615 та 1620 рр., Сте­фа­на у 1625, 1626, 1632(конвокаційний), 1637, 1639, 1640, 1642 рр. Іван був також одни­міз кан­ди­датів шлях­ти на уряд київсь­ко­го під­ко­морія у 1602 р. імар­шал­ком бун­тів­но­го київсь­ко­го сей­ми­ка у 1607 р.1Стефан Аксак похо­див з дав­ньо­го київсь­ко­го пансь­ко­го роду татарсь­ко­го походження58, який кори­сту­вав­ся влас­ним гер­бом, син київсь­ко­го­земсь­ко­го суд­ді Яна Мар­ти­но­ви­ча Акса­ка (пом. 1627 р.). У шлю­бі зСо­фією, доч­кою мозирсь­ко­го мар­шал­ка Юзе­фа Лоз­ки, мав синів Яна і Габріе­ля, від дру­гої дру­жи­ни Кате­ри­ни Чолгансь­кої — Михай­ла, Мар­ка іОлександра59, зав­дя­ки чому набув широ­кі зв’язки з пред­став­ни­ка­ми прав-лячої еліти у Київсь­ко­му воє­вод­стві. Брав участь у різ­них війсь­ко­вих­кам­паніях, зокре­ма, битві під Хоти­ном, за що в 1627 р. отри­мав під-твер­джен­ня від коро­ля Зиг­мун­та ІІІ на володін­ня королів­щи­ною Гуля-ники (Мото­ви­лів­ка), а в 1634 р. — королівсь­кий при­вілей на Остерськестароство60. В 1627 р. зав­дя­ки бать­ко­ві і про­тек­ції київсь­ко­го воє­во­ди­То­ма­ша Замойсь­ко­го набув уряд київсь­ко­го земсь­ко­го суд­ді, який три­мав­до смер­ті (1650)61. Сім разів репре­зен­ту­вав Київ­щи­ну на сей­мах (1625, 1626, 1632, 1637, 1639, 1640, 1642)62. Виси­лав своє при­ватне війсь­ко­про­ти коза­ків (1637) і татар (1644, 1646)63. У 1638 і 1642 рр. вхо­див доскла­ду королівсь­кої гра­нич­ної комісії з роз­ме­жу­ван­ня Чер­ні­гівсь­ко­го­воє­вод­ства від Мос­ковсь­кої держави64. У 1640‑х про­ва­див низ­ку судо­вих­про­цесів з сусі­да­ми через збе­ре­жен­ня прав на володін­ня в Остерськомустаростві65. Крім королів­щи­ни, його родині нале­жа­ло ще 1417 димів уКиївсь­ко­му воєводстві66. В 1636 р. Сте­фан Аксак при­дбав у Яна Кіри-кови­ча Сол­та­на за 9 тисяч зло­тих містеч­ко Сол­танів­ку і село Соло­віїв­ку­на р. Стугна, а також село Дани­лів­ку над р. Боб­ри­ця, містеч­ко Кня­жи­чі­над р. Ірпінь і село Старі Кня­жи­чі; в 1644 р. у Михай­ла Акса­ка — село­Ста­рий Рожів і містеч­ко Новий Рожів, у 1646 р. — містеч­ка Русанів іГоголів67. Перей­шов з православ’я на като­ли­цизм, став фун­да­то­ром кос-телу в Гуля­ни­ках та кти­то­ром київсь­ких домініканців68.

Дру­жи­на 1‑ша Софія Йоси­пів­на Лоз­чан­ка (Лущан­ка, Ложчанка[1]), донь­ка мар­шал­ка Мози­ра, небо­га фун­да­тор­ки Київсь­ких братсь­ких шко­ли та мона­сти­ря Галш­ки Гулевич[1]. Діти: Ян — столь­ник київсь­кий; Гав­ри­ло (Ґабріель).

Дру­жи­на 2‑га Кате­ри­на Чолгансь­ка. Дiти Олек­сандр, Михайло,[3] Марко[1]), 5 доньок.

Яко­вен­ко Н. Акса­ки, пра­вну­ки Тамер­ла­на… — С. 333.
3. Niesiecki K. Korona polska przy złotej wolności… — Т. 1. — Cz. 2. — S. 13.
58 Яко­вен­ко Н. Українсь­ка шлях­та з кін­ця ХІV до сере­ди­ни ХVІІ століт­тя. Волинь іЦен­траль­на Украї­на. — Вид. 2. — К., 2008. — С. 162, 168, 212.
59 Rulikowski E. Motowidłowka // Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. — Warszawa; 1885. — T. 6. — S. 744–746.
60 Rulikowski E. Motowidłowka… — S. 743–744; Urzędnicy województwa kijowskiego i czernihowskiego… — S. 55.
61 Лист Яна Акса­ка до Тома­ша Замойсь­ко­го, 17.09.1627 // AGAD, Archiwum Zamoy.skich, sygn. 718, k. 17; Яко­вен­ко Н. Українсь­ка шлях­та… — С. 211.
62 Litwin H. Równi do równych… — S.104.
63 Там само.
64 Кула­ковсь­кий П. Чер­ні­го­во-Сівер­щи­на у скла­ді Речі Поспо­ли­тої… — С. 205, 231.
65 Там само. — С. 283; Русь­ка (Волинсь­ка) мет­ри­ка. Реге­сти доку­мен­тів Корон­ної­кан­це­лярії для українсь­ких земель (Волинсь­ке, Київсь­ке, Брац­лавсь­ке, Чер­ні­гівсь­ке­воє­вод­ства) 1569–1673. — К., 2002. — С. 693. — № 153.
66 Яко­вен­ко Н. Українсь­ка шлях­та… — С. 214.
67 НБУВ. — ІР. — Ф. 1, спр. 4104, № 722, 741, 1526; ІІ, № 1140. 68 Rulikowski E. Motowidłowka… — S. 745.
МИХАЙ­ЛО ІВА­НО­ВИЧ (1630)
Михай­ло Аксак купив маєт­но­сті на Київ­щині в Яна Дзіка, а саме Три­бе­шів і Дене­ші (1645 р.). Був вби­тий тата­ра­ми під час напа­ду на Гуля­ни­ки, там похований.

NN ІВАНІВ­НА
дру­жи­на Ґра­бі (пол. Grabi), по смер­ті чоло­віка ста­ла мона­хи­нею-доміні­кан­кою у Львові[4]Niesiecki K. Korona polska przy złotej wolności… — S. 13

NN ІВАНІВ­НА
дру­жи­на Йоси­фа Халецького[1]

Niesiecki K. Korona polska przy złotej wolności… — S. 13
V.

ЯН СИН СТЕ­ФА­НА АКСАК
stolnik kijowski i rotmistrz i Gabryel bracia, synowie Stefana, sędziego kijow., starosty ostrskiego i bobrownickiego, procesują macochę swoją Katarzynę 1651 r. (Arch. J. Z. R. VI. 1. i Zap. Lub. 42 f. 1312), którą rok przedtem, wypłacając jej pewną sumę, nazywają najukochańszą matką (Kij. VI E. f. 6). посол до сей­му 1654;

ГАБ­РИ­ЕЛЬ АКСАК, СИН СТЕ­ФА­НА († 1655),
sędziego ziemskiego kjowskiego, starosty ostrogskiego i bobrownickiego, dzielnego rycerza, i Zofii z Łożków, marszałkówny mozyrskiej. W bitwie pod Konstantynowem 25 lipca 1648 r. walczył pod Wiśniоwieckim jako «młody pachołek, mając z sobą 300 koni swoich». Pierwszy uderzył na Kozaków i odznaczył się męstwem. Pod-​czas elekcji 17 listopada 1648 r. głosował z województwem kijowskim na Jana Kazimierza. Należał wraz z bratem swoim, Janem, który się również odznaczył w walkach z Kozakami, późniejszym stolnikiem kijowskim i rotmistrzem królewskim, na czele własnej chorągwi pancernej, do obrońców Zbaraża 1649 r. Następnie zastępował stryja na stanowisku porucznika i dowodził kwarcianą chorągwią pancerną. Od 1652 roku przewodził już własnej chorągwi. Zginął trzy lata później w 1655 r. podczas wyprawy przeciwko Kozakom (lub Szwedom). Mniej więcej w tym samym czasie na polu bitwy zginął też jego starszy brat. Obaj bracia Aksakowie, skrzywdzeni majątkowo z poduszczenia macochy, Katarzyny z Czołhańskich, najechali dobra ojcowskie, wskutek czego wydziedziczeni zostali przez ojca. W r. 1651 prawowali się z macochą o spadek. Gabriel Aksak jest pierwowzorem «młodego lwiego pacholęcia, pana Aksaka, tego samego, który pod Konstantynowem nieśmiertelną okrył się sła.wą», kilkakrotnie wspomnianego w «Ogniem i Mieczem» Henryka Sienkiewicza. Wg powieści zginął podczas generalnego szturmu Zbaraża 13 lipca 1649 roku, z ręki pułkownika kozackiego Burłaja, którego z kolei na tamten świat miał wyprawić Zagłoba. Losy prawdziwego Aksaka były jednak odmienne. W rzeczywistości pod Zbarażem został tylko ranny.
Zob.: Zygmunt Lasocki, „Aksak Gabriel”, [w:] PSB, t. I, Warszawa 1935, s. 38; Marceli Kosman, „Lwie pacholę Pana Henryka”, [w:] „Mówią Wieki”, 1965, nr 8 // http://www.wilanow-palac.pl/lwie_pachole_pana_henryka.html

Михал син Сте­фа­на Акса­кMichał, podstoli kijowski i Gabryel, podpisali z woj. kijowskiem elekcyę Jana Kazimierza. Michał i żona jego Katarzyna z Ziemblickich, nabyli 1645 roku od Dzika miasto i dobra Denesze (Arch. J. Z. Ros. VII. 1). Za konsensem królewskim z 1649 roku wziął Michał w dzierżawę starostwo wareckie od Kazanowskiego (M. 191 f. 224 i 354).

Алек­сандр син Сте­фа­на Аксак

syn Stefana, był podczaszym kijowskim.

Марек син Сте­фа­на Аксак

sędziego zs. kijowskiego, w imieniu Józefa i Barbary, dzieci niegdy Aleksandra, obierał plenipotentów 1683 r.(Zap. Lub. 60 f. 1055). Marek, wojski kijowski 1696 r., żonaty z Aleksandrą z Dąbrowskich. Procesuje się ona z Czarnieckimi 1682 r. (Woł. IX f. 182).

VI

Йозеф син Александра

Józef pisał się z woj. bełskiem na elekcyę Augusta II-go. W 1718 r. Marcin, syn Marka, wojskiego kijowskiego i Józef, syn Aleksandra, podczaszego kijowskiego, sukcesorowie Stefana sędziego, procesują się z Morsztynami i Denhoffem (Kij. IX f. 410).

Мар­тин син Марка

W 1718 r. Marcin, syn Marka, wojskiego kijowskiego i Józef, syn Aleksandra, podczaszego kijowskiego, sukcesorowie Stefana sędziego, procesują się z Morsztynami i Denhoffem (Kij. IX f. 410).

Jan syn Marka. Kazimierz

skarbnik kijowski 1704 r., żonaty z Konstancyą Czołhańską (Arch. J. Z. R. I. 4),

ТЕРЕ­ЗА
~ Курдвановский

VII

Marcin син Казимира

skarbnik kijowski 1715 r. (Bracł. XV f. 1333). W. 1718 r. był posesorem Warkowic w woj. wołyńskiem. (Kij. IX f. 402). ¶ Marcyan, stolnik żytomierski 1720 r., z Katarzyny Popielówny 1 v. Tarnowskiej, 3 v. Lanckorońskiej, pozostawił dwóch synów, Jana i Gabryela i córkę Kunegundę (R. 1742. Bracł. XVI f. 699).

Фелі­ціян син Казимира

VIII

ҐАБРІЕЛЬ СИН МАР­ЦИ­НА АКСАК
син жито­мирсь­ко­го столь­ни­ка, і Ката­жи­ни з Попе­лів. Королівсь­кий шам­бе­лян 1751 р., королівсь­кий під­ко­морій, гене­рал-май­ор корон­них військ. В 1751 р. з бра­том Яном, раві­ць­ким ста­ро­стою, поді­ли­ли спа­док по бать­ко­ві: Ґабріель отри­мав містеч­ко Пря­жів і сс. Іван­ків­ці, Горо­ди­ще і уро­чи­ще Кар­пи­лів­ка, а Ян сс. Вели­ка Тата­ринів­ка і Дени­ші з руд­нею в Жито­мирсь­ко­му повіті.

Одру­же­ний з Домі­це­лею з Куропатніцьких

(ЦДІАК Украї­ни, Ф. 11, on. 1, спр. 42, арк. 353; Ф. 2, on. 1, спр. 45, арк. 193–194; Boniecki, 1.1, s. 26).

Ян син Мар­ци­на Аксак Maryanny Wesslówny–/Kunegunda
Dembińscy h.Nieczuja
Arnolf Stefan Dembiński (ur.1704 – zm.1758), podczaszy krakowski
1 ż. Marianna Bobrownicka h. Doliwa [ur.+/-1705 – zm.1744]
ojc. Stefan Bobrownicki, chorąży bracławski (s. Adama B. i Marianny Kąsinowskiej)
mat. Anna Stetkiewicz
2 ż.(.śl.1745) Kunegunda Aksak h. własnego [ur.+/-1705]
ojc. Marcjan Aksak, stolnik żytomierski (s.Kazimierza A. i Konstancji Czołhańskiej)
mat. Katarzyna Popiel h. Sulima (c. Stanisława P. i Katarzyny Dembińskiej).

IX

KAJETAN СИН ЯНА
szambelana Stanisława Augusta, posła wołyńskiego, którego w 1790 r. kwituje Zdunikowska (DW. 106 f. 1490).

Gabryel, generał, żonaty był z Domicellą Kuropatnicką (Kij. XII f. 1479. R. 1756 i DW. 113 f. 1087). Stefan w 1765 r. wojski, w 1778 r. cześnik łucki, w 1779 r. podstoli, a w 1789 r. stolnik włodzimierski, otrzymał w 1790 r. order Ś. Stanisława. W 1778 r. był kandydatem do kasztelanii lwowskiej, a w 1786 r. do kasztelanii lubaczowskiej (M. P.).Stanisław w 1709 r. (Arch. J. Z. R. VI. 1).

1) Казі­мір — скарб­ник київсь­кий; 2) Мар­ко — войсь­кий київсь­кий; 3) Михай­ло — під­столій київсь­кий, був одним з керів­ни­ків шля­хетсь­ко­го опол­чен­ня Київсь­ко­го воє­вод­ства, сфор­мо­ва­но­го для при­ду­шен­ня селянсь­ко-коза­ць­ко­го повстан­ня; 4) Сте­фан — суд­дя земсь­кий київсь­кий; 5) Ян — столь­ник київсь­кий, посол до сей­му 1654; 6) Сте­пан — остерсь­кий ста­ро­ста, влас­ник Ост­ра і вели­ких зем. маєт­ків на Остер­щині. Остан­ній висту­пав про­ти коза­ків і міщан, які від­сто­ю­ва­ли свої пра­ва. Він воро­же ста­ви­вся до сел.-козацького повстан­ня (1637), яке очо­ли­ли Мур­ко і Нос­ко, і до виз­воль­ної вій­ни 1648—54. Боя­чись народ­но­го гніву, втік з України.

Извест­но толь­ко, что во вре­мя Алек­сандра, кня­зя Литов­ско­го, Гуля­ни­ки были уже во вла­де­нии Филип­па Иваш­ке­ви­ча, предо­став­лен­ные ему коро­левскою вла­стию за заслу­ги. По смер­ти Иваш­ке­ви­ча, Жиг­мунт 1‑й в 1528 году под­твер­дил вдо­ве его и детям Фео­до­ру и Анне пожа­ло­ва­ние кня­зем Алек­сан­дром зде­лан­ное, и сверх того, во вни­ма­ние его заслу­гам, при­со­во­ку­пил для них и дру­гия неко­то­рый иму­ще­ства в вое­вод­стве Киев­ском. Фео­дор Филип­по­вич умерь без­дет­ным н Гуля­ни­ки доста­лись, по пра­ву наслед­ства, его сест­ре Анне, кото­рая вышла замуж за Фран­ца Кас­пе­ро­ви­ча Рад­зи­мин­ска­го, под­ко­мо­рия Полоц­ка го и пол­ков­ни­ка коро­левск­нх войск. Но име­ние недол­го было во вла­де­нии Рад­зи­мин­ских. Во вре­мя одно­го из наше­ствий татар, Гуля­ни­ки совер­шен­но опу­сто­ше­ны, а вла­дель­цы бежа­ли в глу­би­ну Литвы…В 1560 году князь Кон­стан­тин Острож­ский, вое­во­да Киев­ский, дарить это име­ние Ива­ну Мото­ви­лов­цу, как соб­ствен­ность госу­дар­ствен­ную. От это­го Мото­ви­лов­ца Гуля­ни­ки пере­име­но­ва­ны Мото­ви­лов­кою. Неиз­вест­на участь как это­го ново­го облада­теля Мото­ви­лов­ки, так и его наслед­ни­ков. Кажет­ся вина их уда­ле­ния от вла­де­ния име­ни­ем та, что они были пра­во­слав­ные и рос­си­яне подоб­но кня­зю Острож­ско­му, наде­лив­ше­му их име­ни­ем. Поче­му, по при­ня­той поль­ским пра­ви­тель­ством систе­ме, король Жиг­мунд 111‑й в 1595 году дарить Мото­ви­лов­ку Яну Акса­ку, Киев­ско­му зем­ско­му судье, на пра­ве лен­ном, с силою каду­ка; а затем, удо­вле­тво­ряя прось­бу отца, тот же король предо­став­ля­ет име­ние сыну его Сте­фану Акса­ку, при­ви­ле­ги­ею, дан­ною в Вар­ша­ве 1623 года. Меж­ду тем Миха­ил Рад­зи­мин­ский, сын Фран­ца, чудес­но спас­ший­ся в дет­стве от татар, достиг­ши совер­шен­но­ле­тия, начал иск с Яном Акса­ком, домо­га­ясь име­ния. Дело это шло сна­ча­ла в Киев­ском город­ском суде; истец утвер­ждал, что Ян Аксак овла­дел име­ни­ем его соб­ствен­ным дедич­ным назван­ным Гуля­ни­ка­ми и в нем уже оса­дил несколь­ко сот людей, поль­зу­ет­ся дохо­да­ми с пасе­ки стре­ля­ния дичи, а так­же рыб­ных ловель, устро­ил ста­вы и млы­ны; каж­дый год полу-часть дохо­да с име­ния более неже­ли 300 коп гро­шей литов­ских. Впро­чем, не один Рад­зи­мин­ский назы­вал себя деди­чем этих добр. К ним так­же объ­явил пре­тен­зию Юрий Рож­нов­ский, назы­вав­ший себя потом­ком кня­зей зе Скви­ра-Полов­цов Рож­нов­ских, дав­них вла­де­те­лей Гуля­ник. Про­цесс этот судом город­ским Киев­ским, по апел­ля­ции, был пере­не­сен в три­бу­нал Любель­ский. Но ско­ро один по дру­гом окон­чи­ли жизнь и Ян Аксак и Миха­ил Рад­зи­мин­ский н Юрий Рож­нов­ский. Три­бу­нал при­ка­зал разо­брать и решить пре­тен­зии всех сто­рон в годич­ный строк осо­бой комис­сии воль­но­го корон­но­го сей­ма, кото­рая 1625 года и при­су­ди­ла Гуля­ни­ки Яну Рад­зи­мин­ско­му, сыну покой­но­го Миха­и­ла. Пра­во лен­ное, надан­ное Сте­фа­ну Акса­ку уни­что­же­но, а пре­тен­зии наслед­ни­ков Рож­нов­ско­го при­зна­ны за неосно­ва­тель­ные. Того же еще года Ян Рад­зи­мин­ский про­дал Гуля­ни­ки бра­тьям Сте­фа­ну и Миха­и­лу Акса­кам, за сум­му 50,000 зло­тых Поль­ских. счи­тая каж­дый зло­тый по 30 гро­шей. При­чем в про­даж­ном акте было выго­во­ре­но, что про­да­ет­ся все: «с людь­ми под­дан­ны­ми меща­на­ми в местеч­ке живу­щи­ми, так­же на хуто­рах; на селах быв­ши­ми дан­ни­ка­ми, и на каких бы то нибы­ло повин­но­стях, посе­лив­ши­ми­ся с чин­ша­ми, зе вшит­ски­ми их падат­ка­ми и повин­но­стя­ми, зе ста­ва­ми, млы­на­ми и их вымел­ка­ми, с бо­рами, леса­ми, з дуб­ро­ва­ми, поля­ми, сино­жа­тя­ми, река­ми, с гона­ми бобро­выми (теперь и слу­ху о боб­рах в этих местах нет леса и дуб­ро­вы так­же почти истреб­ле­ны), озе­ра­ми, с лова­ми пти­чьи­ми и рыбьи­ми, кулем ее вшист­ки­ми пожит­ка­ми: В послед­ствии вре­ме­ни один Сте­фан Аксак, судья зем­ский Киев­ский заде­лал­ся, деды­чем Гуля­ник, но силе задел­ки 1630 года с бра­том сво­им Миха­и­лом. Таким обра­зом име­ние это непре­рыв­но оста­ва­лось во вла­де­нии его дома до 1729 года, в кото­ром, по смер­ти Иоси­фа Акса­ка, Мото­ви­лов­ка с окрест­ны­ми села­ми доста­лась в наслед­ство род­ной сест­ре его Тере­зе Курд­ва­нов­ской, а впо­след­ствии заде­ла­лось соб­ствен­но­стью ея потом­ком: Курд­ва­нов­ских, Куро­пат­ниц­ких, Метель­ских и Рули­ков­ских. В 1749 году Иосиф Рули­ков­ский, под­ча­ший Бель­ский запла­тил почти всем совла­дель­цам Мото­ви­лов­ско­го име­ния, исклю­чая двух неболь­ших частей Метель­ско­го и Скри­нец­ко­го, кото­рые части свои про­да­ли уже сыну Иоси­фа Игна­тию Рули­ков­ско­му. Сын Игна­тия Эду­ард Рули­ков­ский вла­де­лец поло­ви­ны Мото­ви­лов­ки. по пра­вую сто­ро­ну Стуг­ны лежа­щей, изве­стен опи­са­ни­ем уез­да Василь­ков­ско­го, состав­лен­ным на поль­ском язы­ке .[Похи­де­вич. Ска­за­ния о насе­лен­ных мѣст­но­стях Киев­ской губер­нии или статистическия.

Цим наступ­ни­ком був Ян Акс.ак, підвоє­во­да київсь­кий, яко­му король Зиг­мунд III в 1595 р. надав власне у пожит­тєву влас­ність “пусте­лю Гуля­ни­ки або інак­ше Мото­ви­лів­ку”. Родо­вим гніз­дом Ак-саків був з дав­ніх-давен Ножинськ і Пути­лів­щи­на в О^уцькому.noS Дідом Яна Акса­ка був Федір Аксак, або Аксак, а бать­ком – Гри­горій Мар­тин, одру­же­ний з Апо­лонією Хри­щи­но­вою. Ян Аксак, або Аксак, був видат­ною осо­бою сво­го часу. Був він довіре­ною осо­бою кня­зя Костян­ти­на Острозь­ко­го, воє­во­ди київсь­ко­го, а дока­зом того, як довіряв йому князь, є те, що зро­бив його своїм заступ­ни­ком, тоб­то, підвоє­во­дою в Києві, де сам рід­ко бував.

Чес­ний харак­тер поєд­нав в Акса­ко­ві вели­ку завзятість, і піс­ля смер­ті «Костян­ти­на С^грозького (1604) з підво­е­во­ди перей­шов він в кріс­ло земсь­ко­го київсь­ко­го суд­ді. В моло­до­сті в ІнФлян­тах і в Москві він муж­ньо коман­ду­вав своїм заго­ном, і піз­ні­ше його гро­мадсь­кі заслу­ги в різ­них уста­но­вах (в 1609-11,13–14) гар­ну пам’ять про ньо­го залишили.

Ста­но­ви­ще Речі Поспо­ли­тої в 1608–13 pp. з‑поміж важ­ли­вих дору­чень при­зна­чи­ли Яна Акса­ка, щоби він визна­чив від­по­від­ні міс­ця на Україні під будів­ниц­тво Фор­те­ць для охо­ро­ни кор­донів. А був він осо­би­стістю здат­ною вико­на­ти це зав­дан­ня, бо не тіль­ки пал­ко взяв­ся за цю спра­ву і міс­ця ш визна­чив, але і сам в сві­жо наданій “пустелі”, Гуля­ни­ках, “з вели­кою від­ва­гою для здоров’я та май­на, посе­лив­шись, замок збу­ду­вав і містеч­ко засну­вав на зло недру­гам св. Хре­ста”. По суті, від цьо­го часу вже руши­ли­ся набі­ги ординсь­кої нава­ли. Тож одно­го разу, коли татарсь­кі гра­біж­ни­ки підій­шли аж під Гуля­ни­ки, тут дано їм належ­ну від­січ. Бій від­був­ся в полі, тата­ри були роз­би­ті, але Михай­ло Аксак, дво­юрід­ний брат Яна, в обо­роні Гуля­ник муж­ньо боров­ся і заги­нув смер­тю героя. Сьо­год­ні ще збе­ре­гла­ся ця могила.

Люст­ра­шї так опи­су­ють стан того­ча­с­них Гуля­ник і зам­ку: “Гуля­ни­ки або Мото­ви­лів­ка ново­зас­но­ва­на на порож­ньо­му міс­ці і на само­му Чор­но­му шля­ху на вели­кі кошти і ста­ран­ня­ми Яна Акса­ка з зам­ком збу­до­ва­на. В цьо­му зам­ку 4 вежі охо­рон­ні, кож­на у дві сті­ни, з вала­ми дов­ко­ла гли­бо­ки­ми і висо­ки­ми, також з будів­ля­ми дов­ко­ла, а дов­ко­ла міста також вали, і ого­ро­жа у дві сті­ни і 6 веж біль­ших і 1*5 мен­ших. Все, шо више було перелі­че­но, ство­ре­но не без вели­ких коштів і, слуш­но, шо “їх королівсь­ка Велич­ність і Річ’ Поспо­ли­та” буде ціну­ва­ти це. В тому міс­ці є біль­ше, ніж 300 засе­ле­них будин­ків, і було би біль­ше, але само­віль­но розій­шли­ся, а за ними їхні жін­ки і діти з міста висла­но для охо­ро­ни коза­ків. Не добу­ли ті міша­ни сло­бо­ди сво­го тер­мі­ну, але до семи років мог­ли жити і прав своїх дотри­му­ва­лись. А повин­ність їхня така: багат­ші кін­но зі зброєю мають охо­ро­ня­ти містеч­ко від воро­га зі своїм орен­да­то­ром, або його наміс­ни­ком, а бід­ни­шим зі зброєю біля мурів; чинш по 1 золо­то­му багат­ші повин­ні дава­ти. Реміс­ни­ки повин­ні зай­ма­ти­ся ремеслом, а бід­ні­ші дава­ти по півзо­ло­то­го. Гар­мат­ни­ки тіль­ки за послу­ги і ядра ще й кожу­хи дава­ли. Орен­ди з млиг.шів і гура­лень на ■гой час не було,; це нале­жа­ло до зам­ку; а коли була орен­да, то дава­ла 400 золо­тих. У Філь­вар­ку не було жод­ної робо­ти, тіль­ки кожен робив своїм плу­гом і своїм коштом. Став­ків спуск­них жод­них не було. Пра­виль­но би мати в квар­ті орен­ду на ново­му міс­ці, як на той час мало бути, тоб­то, 400 золо­тих вклав­ши, видав­ши на мито уряд­ни­ка і потре­би челяді, котрої На тому міс­ці коштує 240 золо­тих, .а від 160 нале­жить квар­ти з цьо­го 32 золо­тих”. (Люст­ра­ція воє­вод­ства київсь­ко­го з 1616 р. ). А в 162 5 р. , як бачи­мо, Зиг­мунд III доз­во­ляє Яно­ві Акса­ко­ві окре­мим при­вілеєм, щоби своє пра­во влас­но­сті на Гуля­ни­ки від­сту­пив своє­му сино­ві Ста­Фа­но­ві, “кот­рий (слова’привілею), як в моло­до­му віці у Москві за коро­ля Сте­фа­на, так і за щас­ли­ве пану­ван­ня наше на Україні про­ти воро­гів св. Хре­ста також під Хоти­ном поряд з коро­ле­ви­чем Вла­ди­сла­вом, сином Нашим, з певним чис­лом людей, муж­ність свою пока­зав”. Однак, в цьо­му ж при­вілеї не забу­ває засте­рег­ти, щоби той Сте­фан Аксак, “яко влас­ник маєт­ку Гуля­ни­ки до незви­чай­них робіт і подат­ків не при­му­шу­вав, лісів не спу­сто­шу­вав, одним сло­вом, берег їх і охо­ро­няв. . . “. Однак, маєток той про­тя­гом багатьох років був обтя­же­ний важ­ким судо­вим про­це­сом, Аж двоє на ньо­го знай­ш­ло­ся пре­тен­ден­тів. Пер­шим був Михай­ло Ради­мінсь­кий, колиш­нє вці- ліле немо­в­ля, як вище гово­ри­ло­ся, під час напа­дів татарів на Гуля­ни­ки, він тепер заявив ■ про свої пра­ва на Гуля­ни­ки; дру­гим був Єжи Рож­новсь­кий, який похо­див ніби з Полов­ців зі Скві­ра-Рожи­новсь­ких, колись також, як нам відо­мо, влас­ни­ків Гуля­ник. Однак, Ян Аксак таку мав попу­ляр­ність в воє­вод­стві, так умів з’єднати шлях­ту в своїх інте­ре­сах, що у 1618 р. київсь­ка шлях­та своїм послом на сей­мі радить кло­по­та­ти, щоби “в справі з Рад­зишнсь­ким і Рож­новсь­ким, яка декіль­ка років на сей­мах тяг­неть­ся, король мило­сти­во роз­г­ля­нув, а своїм спра­вед­ли­вим декре­том прий­няв рішен­ня, також заслу­ги, пра­цю і кошти суд­ді Акса­ка пам’ятав”. (Arch. J. Z. R. І, 127). Тим часом, Ян Аксак не доче­кав­ся кін­ця тих справ і помер 1627 р. , бо вже під цим роком читає­мо листа Стані­сла­ва Лубенсь­ко­го, єпис­ко­па Пло­ць­ко-го, до коро­ля з про­хан­ням, шоби цей же король затвер­див Сте­Фа­на Акса­ка піс­ля смер­ті його бать­ка суд­дею київсь­ко­го зем­ства (Голу­бев, Пет­ро Моги­ла, стр. 243. ). Ян Аксак, від­чу­ва­ю­чи близь­ку смерть, в Сидил­ко­ві (на Волині) дня 7 лип­ня напи­сав остан­ню волю, в якій про­сив,’ аби похо­ва­ти його у доміні­кан­ців у Києві, де вже спо­чи­ва­ють остан­ки його жін­ки Бар­ба­ри з Кльонсь­ких і сина Мар­ка; нз ц»?й костел і мона­стир в Києві він запи­сав 2000 золо­тих, як теж на імші мона­сти­рі як: в Заславі, Льво­ві, Кон­стан­та­но­ві, Під­ка­мені, Острозі, Ляхов­цях окре­мі суми запо­вів. Запо­вів також, щоби сини його Сте­Фан і Михай­ло доч­ці його і своїй сест­рі Кате­рині, неза­між­ній, дали посаг, коли вий­де заміж, 4000 золо­тих, а 1000 на при­дане, крім того, 4 сивих коней зі ста­да для “пре­крас­ної каре­ти, також мають дати їй 12 кляч з жереб­ця­ми і б без жереб­ців”. Тим часом, ше за жит­тя Акса­ка, як Михай­ло Рад­зи­мінсь­кий, так і Єжи Рож­новсь­кий відій­шли у інший світ; на їх міс­ці вели далі його спра­ву Ян Рад­зи­мінсь­кий (син помс-рло­го Михай­ла) і висту­па­ю­чі в пра­вах помер­ло­го теж Єжи Рож­новсь­ко­го, з доч­ка­ми його одру­жені: Михай­ло Хма­ра Міля­новсь­кий, Мар­цін­ке­вич і Нєкра­ше­вич. Спра­ва так дов­го тяг­ну­лась, наре­шті в 1629 г. декре­том сей­му була вирі­ше­на на користь Яна Радзимінсько^о: від­да­ти йому Гуля­ни­ки вирі­ше­но. Що сто­суєть­ся спра­ви спад­коєм­ців Єжи Рож­новсь­ко­го, то тим же декре­том вимо­ги їхні були визнані неспра­вед­ли­ви­ми і наза­вжди були від­хи­лені, оскіль­ки вияви­лось, що той Єжи Рож­новсь­кий був само­зван­цем. Шлях цьо­го псев­док­ня­зя’ Рож­новсь­ко­го був наступ­ний. Мав то бути боярин острозь­кий зі села Рож­нів і, як вір­но­під­да­ний, слу­га ста­ро­сти острозь­ко­го Ратомсь­ко­го, викрав­ши у ньо­го ж доку­мен­ти, в яких засвід­чу­ва­лось, що Рож­ни і інші маєт­ки нале­жа­ли колись кня­зям Рож­новсь­ким, втік з ними і, видав­ши себе зз> потом­ка Рож­новсь-ких, ‑висту­пив з пре­тен­зія­ми на їх маєт­ки, як: Гуля­ни­ки, Рож­нів і інші. ‘ Ян Рад­зи­мінсь­кий недов­го володів Гуля­ни­ка­ми, тоб­то Мото-вилів­кою, рік піс­ля вигра­шу спра­ви про­дав їх Сте­фа­но­ві Акса­ко­ві, суд­ді київсь­ко­го зем­ства за пев­ну готів­ку, 50000 золо­тих, раху­ю­чи кожен«золотий по ЗО гро­шів. Але не тіль­ки спра­ву Гуля­ник вда­ло­ся Сте­фа­но­ві Акса­ко­ві пола­го­ди­ти мир­но: бать­ко зали­шив йому і дру­гу спра­ву із Захарія­шем Єло­ви­ць­ким за Світиль­нів і Рож­ни; вдо­ва Єло-виць­ко­го від­да­ла ті маєт­ки Акса­ко­ві, зупи­нив­ши випла­ту. За тра­ди­цією, Сте­фан Аксак ніби в молоді роки пере­бу­вав на Низі, і там, навіть, був кошо­вим. Пер­спек­ти­ва, яка від­кри­ва­лась для його війсь­ко­вих заці­кав­лень, при­ве­ла його туди.

В,1630 р. він зро­бив поділ з бра­том Михай­лом: сам взяв Гуля-ники і Св і тильн і б з селом Руд­ньою над Труб­чем; а Михай­ло­ві зали­ши­лись: ста­ре село Рож­ни з дво­ром і сло­бо­дою, з містеч­ком Рож­ни над р. Дес­ною, замок і місто Судил­ків, Біло­кри­ни­ця Берез­на, Лон-чич­на і Крас­но­еіл­ка. “Кож­ний, як йшло­ся в кін­ці того поді­лу, з потом­ка­ми і нащад­ка­ми свої­ми повин­ні кори­сту­ва­тись тими маєт­ка­ми, на сло­боді засе­ли­ти людей, оса­д­жу­ю­чи за бажан­ням і своєю волею”. Сте­фан Аксак спо­чат­ку оже­ни­вся з Софією Лож­чан­кою і мав з нею синів Яна і Габріє­ля, але коли вона помер­ла, то оже­ни­вся з Кате­ри­ною Чолгансь­кою. Шлюб­ний обряд від­був­ся у бать­ків Чолгансь­ких в Хульов­пян на Волині. Шлюб давав о.Павло Міровський.

Відо­мий є пане­гірик того ж о. Міровсь­ко­го, вид­ру­ку­ва­ний під назвою “5рй**Ишц, сіі­шГ, Тущ, мши­мо се&е на rapsmw ®*ш-

нку, як то колись того­ча­с­ні пане­гіри­ки довіль­но пово­ди­лись з родо­ви­ми зна­ка­ми-русь­ки­ми печат­ка­ми. Первіс­ний печат­ний знак Ак-саків щодо Фор­ми мало відріз­няв­ся і був подіб­ний до гер­бу Ощевсь-ких, (об. у Окольсь­ко­го);, тоб­то, зоб­ра­жав два три­кут­ни­ки один під дру­гим, кін­ця­ми дотор­ку­ю­чись між собою, із стрі­лою, про­би­тою в сере­дині. Герб той нага­ду­вав скан­ди­навсь­ке руно Tip’. Тим часом, з влас­ної іні­ціа­ти­ви о, Міровсь­кий нама­лю­вав в цьо­му гер­бі Акса­ків, відо­мо­го вже доб­ре від Коя­ло­ви­ча (в його руко­писі про гер­би литовсь­кі), не два три­ан­гу­ли (три­кут­ни­ки), але два сер­ця, одне під одним, про­би­ті стрі­лою, і звід­ти наступне за ним вже, як за пані матір’ю, Окольсь­кий і Несє­ць­кий той герб так змі­не­ний пред­ста­ви­ли, тіль­ки не два сер­ця, але одне, про­би­те стрі­лою. Сте­фан Аксак. вдру­ге оже­нив­шись, будучи ста­ро­стою острозь­ким і боб­ро­вьи­ць­ким на Задніпров’ї, мав там також свої маєт­ки, вибрав собі за постійне міс­це Гуля­ни­ки або Мотовилівку.

Він збу­ду­вав като­ли­ць­ку кап­ли­цю на зам­ку, в якій капе­ла­ном був о. Бел­лім. В 1637 р. мото­ви­лівсь­кі маєт­ки через доку­пів­лю від двох братів Іва­на і Федо­ра Кіри­ко­ви­чів Сол­танів міст Сол­тащ­вки і Соло­віїв­ки (сьо­год­ні м. Сол­танів­ки) над р. Стуг­ною, Дани­лів­ни над р.Бобрицею, Забо­жа і Кня­жич над Ірпі­нем отримали.незвичайний при­ріст. Всі ті закуп­лені маєт­ки кошту­ва­ли Сте­Фа­но­ві Акса­ко­ві 24000 золо­тих, Але в 1637 р. поча­лись коза­ць­кі бун­ти. Без­по­ряд­ки, які роз­па­лю­ва­ли Мур­ко і Нос­ко, охо­пи­ли і зад­ні­провсь­кі маєт­ки Сте­фа­на Акса­ка і Ада­ма Кісі­ля, з яких “ті пано­ве, хоча дуже багаті, остері­га­ю­чись за своє жит­тя, – каже Окольсь­кий, мусі­ли вті­ка­ти не гостин­цем влас­ним, бо кра­ще додає т?ой, – лико­ве здоров’я,-. ніж шов­ко­ва смерть”. (tirr Иб>)).

В МотО­ви­лів­ці, однак, було тихо і звід­ти, під час бун­ту в Остра­ни­ці, Сте­Фан Аксак вислав про­ти збун­то­ва­них коза­ків 120 коней під керів­ниц­твом Висо­ць­ко­го, який, з’єднавшись з людь­ми єпис­ко­па Со-коло­воь­ко­го з Фасто­ва, під коман­ду­ван­ням рот­міст­ра Побя­тинсь­ко­го під Диміром купу свавіль­них коза­ків Пожарсь­ко­го роз­гро­ми­ли і зни­щи­ли. (Kontynuacja іі5Фі),

В 1644 р. Сте­фан Аксак до бать­ко­вих спад­ко­вих маєт­ків доку­по­вує ще від бра­та Михай­ла на Задніпро’ї Рож­ни, Зди­мір­ку і Бог­дані вку за 30000, і в цьо­му ж році набож­ний боре­ць за віру будує на влас­ні кошти костел св. Мико­лая о.домініканів в Києві на Подолі, сьо­год­ні то церк­ва при Пет­ро­пав­лівсь­ко­му монастирі.

Оставьте комментарий