[70‑е или 80‑е гг. XIV в., не позднее 1387.IV.27]. Жалованная данная грамота с отводом (рубежом) заповедная грамота великого князя полоцкого Андрея Ольгердовича Федору и Дмитрию Фёдоровичу Корсакам на село Семенцово на Березвячи

Ори­ги­нал: неиз­ве­стен. Соглас­но поме­те в Копии 1 к нему была при­ве­ше­на печать: «U toho prywileiu peczat prywesystaia odna».

Копия 1: Lietuvos valstybės istorijos archyvas. Senieji aktai. B. 4794. L. 1529v. Запись латин­ским алфа­ви­том в кни­ге Вилен­ско­го грод­ско­го суда от 27 декаб­ря 1780 г. На осно­ве выпи­си из книг Мин­ско­го грод­ско­го суда за 6 декаб­ря 1584 г. Спи­сок выяв­лен М. Ючасом.

Основ­ные пуб­ли­ка­ции: О.Лицкевич. Fontes historiae Magni Ducatus Lithuaniae; starbel​.by/​d​o​k​/​d​3​9​3​.​htm, 2023.III.10.Полоцкие гра­мо­ты XIII – нача­ла XVI вв. / Изд. А.Л. Хорош­ке­вич. Вып. 1. М., 1977. С. 43–44, № 6; Полоц­кие гра­мо­ты XIII – нача­ла XVI в. Т. 1. М., 2016. С. 73–74, № 11 (неко­то­рые чте­ния исправ­ле­ны по срав­не­нию с 1‑м изданием).

Текст вос­про­из­во­дит­ся по 2‑му изда­нию «Полоц­ких грамот».

Se az, kniaz wełyki Andrey Olherdowicz Połocki.
Dały iesmy Fedoru i synu jeho Dmytryiu seło Semencowo na Berezwiaczy.
A tomu sełu wełyły iesmo y rubesż zarubity od reki od Berezwiaczy po reci po Prudyszczynu y uwerch ku czastym, a ot werchowia ot Prudyszcznaho rubezz po mhu w ozerco w Demianoie, a od Demianoho dorohoiu ku Zaboru, a ot Zaboria dorohoiu ku Ozercom, a ot Ozerec dorohoiu ku Zalesiu, a ot Zalesia w ozero u Horodno, a z Horodna w ozero u Muryczno, a z Muryczna w ozero u Bełoie, a z Bełoho ozera rubeż u moch wełykii, a zo mchu na Hrywos, a ot Hrywsa u ruczay, a po ruczy w ozero u Połow, a z Połowa po Połowicy w riku w Dysnu.
A czerez tot rubez naszym ludem nenadobe chodyty nikomu ni z sobakoiu, a ni sz peszneiu.
A chto tot rubez perestupyt, dast kniaziu wełykomu try hrywny zołota.
A pry tom był kniaz Wasiley Drudzki, a Bratosza, a Hirdeny Zabelski.
A toho rubeza zarubaty posyłały iesmo iesdakom Doniarku.

Інформації про печатки немає

Релятівні категорії документів

Релятівні генеалогії

Всі кате­горії документів