Печатка князя Константина Федоровича Крошинського, 1507

Емі­тент: Кро­шинсь­кий Кон­стан­тин Федорович

Род емі­тен­та: Кро­шинсь­кі

Доку­мент:

[1507], жовтня 5. [Смо­ленськ]. Теста­мент кня­зя Кон­стан­ті­на Федо­ро­ви­ча Крошинського.

Дата: 24.10.1507

Сіг­на­ту­ра:

Ары­гі­нал: АNК. Archiwum Młynowskie Chodkiewiczów 970. s. 7–8.

Фото печат­ки:

Про­рис печатки: 

Немає іллю­стра­ції

Герб:

Печат­ка:

Пры­ціс­ну­тая пячат­ка (выя­ва пацёр­тая, част­ко­ва чыта­ец­ца над­піс: ...НТИ­НА (КРОШИНСКО[ГО])

Пуб­ліка­ції:

Miscellanea з архіў­ных і біб­ліят­эч­ных схо­віш­чаў (XIV–XVII ст.) / Падр. Ю. М. Мiкуль­скi // Бела­рус­кая даўні­на. Мiнск, 2015. Вып. 2. С. 267–270.

Опис і атрібуція: 

Оставьте комментарий