Щеніовські

Загальні відомості та походження.

Щеніовсь­кі h. Szczeniowski, h. Paprzyca, h. Куча­ба — київсь­кий земянсь­кий рід, wywodząca się ze Szczeniowa w pow. żytomierskim. Po 1679 nabywają także posiadłości na kijowszczyźnie i pozostałych rejonach Wołynia. Rodzina silnie rozrodzona w XVII wieku, potem niemal zanikła. Szczeniowski h. Paprzyca (in. Poprzyca, Kuszaba) vel Sczeniowski, rodzina wołyńska, zamieszkała w powiatach żytomierskim i bracławskim, a później także na Kijowszczyźnie. Pisali się z Wielkiego Szczeniowa, a nazwisko wzięli od wsi Szczeniów k/​Żytomierza. Wieś ta w XVI wieku dzieliła się na Szczeniów Wielki i Szczeniów Mały albo Zabrodzie in. Zaprudzie (SGKP). W XVII i XVIII wieku posiadali z większych majątków m. in. Szczeniów, Rzyszczów, Chodorków i Czerlenkowszczyznę.

• FRANCISZKA Ksawera Szczeniowska (1806–1855), c. Onufrego i Magdaleny Gorzewskiej; zm. Warszawa (Puł.); m. Aleksander Franciszek hr. Chodkiewicz h. Kościesza (1776–1838), senator-kasztelan Król. Polskiego 1818; dzieci: Bolesław hr. Chodkiewicz (ur. ok. 1830).

• ONUFRY Szczeniowski (ok. 1751-ok. 1831), s. Stanisława i Urszuli Nitosławskiej, podsędek bracławski, miecznik zwinogrodzki, poseł na Sejm 4‑letni z woj. bracławskiego; podpisał konfederację generalną Sejmu Wielkiego; honorowy dozorca szkół pow. winnickiego, marszałek i prezes sądu apelacyjnego granicznego tegoż powiatu (PSB t. 3 s. 355; Puł.); ż. (ok. 1780) Magdalena Gorzewska v. Gorżewska h. Zaremba (ok. 1760-po 1806), c. Franciszka, cześnika winnickiego i Cezary v. Cezaryny Komorowskiej h. Ciołek; dzieci: Ignacy, Franciszka.

Źródła: Bork. Spis 442; Dw. Gen.; Nies. VIII 312, XI 424; Puł. I 219–222; SGKP XI 839; Żern. II 416

2. Геральдика і сфрагистика.

печат­ці Семе­на Щеніївсь­ко­го від 1571 р

Печат­ка Семе­на Щеніївсь­ко­го від 1571 р

Родо­вий герб Щеніївсь­ких бачи­мо на печат­ці Семе­на Щеніївсь­ко­го від 1571 р. у рене­сан­со­во­му щиті бачи­мо знак у вигляді хре­ста з загну­ти­ми на позе­мо­му рамені кін­ця­ми в супро­воді двох пів­кіл, що лежать у стовп кін­ця­ми в різ­ні боки329. Своєю чер­гою, на пер­шій печат­ці київсь­ко­го воз­но­го Жда­на Щеніївсь­ко­го від 1584 р. знак має вигляд хре­ста в супро­воді двох пів­кіл, що лежать у стовп кін­ця­ми в різ­ні боки в рене­сан­со­во­му щиті 330. На іншій його печат­ці від 1585 р. у рене­сан­со­во­му щиті зоб­ра­же­но знак у вигляді хре­ста в супро­воді пів­мі­ся­ця та пів­ко­ла, що лежать у стовп кін­ця­ми в різ­ні боки331. На піз­ні­шій печат­ці Андрія Щеніївсь­ко­го від 1752 р. зна­хо­ди­мо дво­ра­мен­ний хрест у супро­воді двох пів­мі­ся­ців, що лежать рога­ми в різ­ні боки332. Вико­ри­стан­ня родо­во­го гер­ба Щеніївсь­ких, як бачи­мо, три­ва­ло щонай­мен­ше два століт­тя, що втім не зава­ди­ло гераль­ди­стам піз­ні­шо­го часу помил­ко­во визна­чи­ти за гераль­дич­ний знак цьо­го роду польсь­кий герб Куча­ба 333.
329 ЦДІА­УК. Ф. 44, оп. 1, спр. 1, арк. 559 (оваль­на, 19×15 мм; зго­ри напис: СІМІН).
330 AGAD. AZ, sygn. 2633, st. 60; APK, ASang, teka ХVІ, plik 63 (оваль­на, 14×11 мм).
331 APK. ASang, teka ХVІ а, plik 64 (оваль­на, 13×11 мм).
332 ЛНБ ВР. Ф. 5, оп. 2, спр. 7444/IІ, арк. 11 (“Szczeniowski herbu własnego. Andrej
Szczeniowski 1752 pieczęc jego”). 333 Niesiecki K. Herbarz Polski. — Т. Х. — Dodatek. — S. 424

3. Генеалогічний родовід та біограми.

Протопласти роду.

СЕМЕН ЩЕНІЇВСЬ­КИЙ

київсь­кий 1571.

ПАВ­ЛО ЩЕНІЄВСЬКИЙ.

У 1648 р. тру­де­не­ць­кі селя­ни прий­ма­ли участь у напа­ді на двір Пав­ла Щенієвсь­ко­го в с. Ханєв (сучасне с. Під­гайне), а селя­ни Вели­кої Тер­махів­ки – на маєт­ність в с. Лев­ко­ви­чі (сучасне с. Воло­дар­ка). В обох випад­ках селян назва­но під­да­ни­ми корон­но­го хорун­жо­го Олек­сандра Конєц­польсь­ко­го [53].53. АЮЗР. – Ч. 3, Т. 4 – К., 1914. – С. 435, 517.
Зем­лі села Мало­го Щеніє­ва нале­жа­ли шлях­ти­чам Єрми­лу та Миколі Щеніовсь­ким. Піс­ля замі­ж­жя їх сест­ри Мар’яни із Шимо­ном Яни­шевсь­ким (близь­ко 1650–1670 — ? ), остан­ні також ввій­шли до чис­ла співвлас­ни­ків [Дер­жав­ний архів Жито­мирсь­кої області (далі – Дер­жар­хів Жито­мирсь­кої обл.), ф. 118, оп. 14, спр. 27., арк. 510].

І

Jerzy Szczeniowski
+ Anna Staryca Czerkasówna, zmarli oboje przed 1695

І

Aleksander Юрій­о­вич Szczeniowski (1713)
Дові­дує­мо­ся, що в 1713 році шлях­тич Олек­сан­дер Щеневсь­кий, узброїв­ши знач­ну вата­гу людей і покли­кав­ши сусі­да, Олек­сандра Шум­лянсь­ко­го, також з узброє­ною тов­пою слуг і селян, пішов у похід на село Андріїв­ку, що нале­жа­ло до Кири­лівсь­ко­го Мана­сти­ря. Появив­ши­ся вдо­світа, спіль­ни­ки вбіг­ли в село й поча­ли руба­ти та стрі­ля­ти всіх, кого зди­ба­ли, тяж­ко пора­ни­ли чен­ця Бонь­ке­ви­ча, пору­ба­ли мана­стирсь­ких слуг і загра­би­ли все рухо­ме май­но мана­стирсь­ке й мана­стирсь­ких селян...26)
+ Katarzyna Falkowska (1695, 1714)

І

Michał син Алек­сандра Szczeniowski, ur. ok. 1685,
pan na Chodorowie, 1733 kupuje Rzyszczów i Chodorów od Tyszkiewicza za 40 000 złp, 1730–42, komornik ziemski kijowski, 1723
(zm. krótko przed 10 X 1745), podczaszego trembowelskiego (1730–45) i sędziego grodzkiego żytomierskiego (1733–45), elektora Stanisława Leszczyńskiego 12 IX 1733 (z woj. kijowskim i wołyńskim); kupił on 23 II 1739 od kanonika wil. Antoniego Tyszkiewicza w woj. kijowskim trzecią część m. Rzyszczewa (Rzyszczowa), całe m. Chodorów oraz wsie Szczuczynkę, Ulaniki i Lipowy Róg z przynależnościami za 40 tys. złp. i odtąd pisał się «na Wielkim Szczeniowie, Chodorowie i Rzyszczewie»; został pochowany w kościele Karmelitów Bosych w Berdyczowie.
+ Anna Pasławska

ІІ

Józef син Міхала
pułkownika królewskiego w r. 1759,
Magdalenа доч­ка Міхала
brygidkę w Łucku
Mariannа доч­ка Міха­ла (zm. 10 XII 1785),
~ Zachariasza Jaroszyńskiego od 5 II 1742 (ślub w Rajgródku), miecznika (1736–50), potem podstolego winnickiego i star. dymitrowskiego, któremu wniosła 20 tys. zł posagu.
Стані­слав син Міха­ла Щеніовсь­кий h. Paprzyca (zm. 1775/6),
podczaszy żytomierski, starosta trechtymirowski, oficer armii koronnej, regimentarz województwa bracławskiego konfederacji barskiej.
Pochodził z rodziny, której przedstawiciele w poł. XVI w. posiadali Szczeniów (Szczeniów Wielki i Mały czyli Zarudzie) nad rzeką Myką (pow. żytomierski). Był synem Michała і Anna z Pasławskich.
S. odziedziczył części w Wielkim Szczeniowie, część Rzyszczewa, Chodorów i dobra czerlenkowskie (wsie Czerlenków, Bochenniki, Komarów, Biskupka i Berezówka), a matka (wg. K. Pułaskiego) zapisała mu 17 VIII 1754 klucz niełoskowski na Polesiu kijowskim. Po śmierci (zm. 1747) podkomorzego kijowskiego i star. trechtymirowskiego Antoniego Dedowicza Trypolskiego S. zajechał 7 VI 1748 cztery wsie (Bukryn Wielki, Bukryn Mały, Kolesiszcze i Romaszki) należące do tego starostwa (woj. kijowskie). Spowodowało to ostry konflikt z następnym starostą (od 12 VI 1748), konsyliarzem Jackiem Ogrodzkim, któremu wprawdzie udało się 4 XII t.r. odzyskać sporne dobra z pomocą nadw. żołnierzy woj. ruskiego Augusta Czartoryskiego, jednakże potem zdecydował się zawrzeć ugodę z S‑m i scedował mu za konsensem królewskim z 3 II 1749 to starostwo (S. objął je między 4 a 25 I t.r.). Między 23 VIII a 13 IX 1748 został S. miecznikiem żytomierskim. W poł. sierpnia 1750 star. kaniowski Mikołaj Bazyli Potocki, poseł halicki, zaproponował mu układ w sprawie wzajemnej obrony zagrożonych przez hajdamaków sąsiednich starostw kaniowskiego i trechtymirowskiego, prosząc, «abyś w czasie potrzeby przez ludzi swoich, których masz zawsze porządnych, starostwu memu kaniowskiemu [pomoc] dać raczył». S. pomocy udzielił, lecz we wrześniu t.r. sam prosił bezskutecznie o odsiecz ze star. kaniowskiego; zapewne to niedotrzymanie układu spowodowało długotrwały konflikt S‑ego z Potockim, a potem z jego następcą na star. kaniowskim. O szkody poczynione przez S‑ego i jego ludzi w star. kaniowskim oskarżył go 17 XI 1751 Wojciech Ossowski, wnosząc w grodzie żytomierskim manifest: «ludzi starostwa kaniowskiego ludzie jegomości obwinionego biją, grabią, zabierają, ale i na życie godzą». Gdy w l. poźniejszych pozwany, tym razem w sporze granicznym, Potocki nie stawił się w sądzie, S. przez woźnego obwołał go banitą. W r. 1751 hajdamacy spalili zamek w Rzyszczewie, jednak S. strzegąc pogranicza z sotnią nadw. kozaków nadal zwalczał ich oddziały, za co woj. kijowskie w swym laudum (Żytomierz 1752) wyraziło mu «życzliwą w sercach swych wdzięczność»; S. wkrótce potem wzniósł nowy zamek nad Dnieprem, na wyspie naprzeciw Rzyszczewa. Dn. 18 VIII 1759 został podczaszym żytomierskim, nadal jednak tytułowano go miecznikiem tego powiatu, a najczęściej star. trechtymirowskim. Zapewne za sprawą teścia, Franciszka Ksawerego Nitosławskiego, otrzymał po nim w r. 1755 lub 1756 porucznikostwo w należącej do pułku buławy polnej chorągwi pancernej Piotra Siemianowskiego, star. korabiowskiego; porucznikiem tej chorągwi, także za kolejnych rotmistrzów (Łukasza Nitosławskiego, Jana Kajetana Jabłonowskiego, Stanisława Sługockiego, Ignacego Woronicza) był do śmierci (jego następca otrzymał patent królewski dopiero 20 II 1777). W r. 1756 rozpoczął i prowadził do r. 1767 „Księgę dobrego i należytego porządku pod znakiem pancernym [...] starosty korabiowskiego dla wpisywania artykułów wojskowych, musztry dla szeregów, [...] asygnacyj, wszelkich dyspozycyi chorągwianych, oraz pracy i zasług [...] Ichmość Kompanii [...] dla konserwy kołowania braterskiego…” (B. Ossol., rkp. 6945). W l. 1756–63 uczestniczył w sześciu (z dziewięciu) zgromadzeniach (kołach) chorągwianych, chociaż faktyczną komendę w miejscu stacjonowania chorągwi pełnili wyznaczeni przez niego namiestnicy.
Wg Edwarda Rulikowskiego (Słown. Geogr.) jeszcze przed konfederacją barską, podczas napadu hajdamaków na Rzyszczew, S. pozostał w zameczku na Dnieprze; po jego zdobyciu ocalił S‑ego kozak nadw. zwany Dudko. S. schronił się na Zadnieprzu, skąd powróciwszy na polską Ukrainę, przystąpił do związku barskiego. Wraz ze szwagrem Zachariaszem i siostrzeńcem Mikołajem Jaroszyńskimi podpisał 4 III 1768 w Barze akt związku (konfederacji) wojska kor. i obioru Józefa Pułaskiego marsz. związkowym. Pod koniec kwietnia t.r. towarzyszył Pułaskiemu w podróży z Pohrebyszcza przez Przyłukę do Winnicy, gdzie marszałek związkowy doprowadził do skonfederowania się 2 V szlachty bracławskiej pod laską podczaszego lit. Joachima Potockiego. S. został wówczas obrany pułkownikiem pow. winnickiego, a szlachta bracławska poleciła wypłacenie mu 2 tys. złp. jako «komisarzowi do układania furażów» (z pensją 3 tys. złp.), ustanowionemu przez laudum poprzedniej konfederacji woj. bracławskiego. Ponieważ regimentarz Ignacy Woronicz odjechał, nie decydując się na przystąpienie do konfederacji, S. wyruszył jako regimentarz do woj. kijowskiego, aby wyprowadzić z Białej Cerkwi na Podole wojsko komputowe partii ukraińskiej. Został odkomenderowany (zapewne przez J. Pułaskiego) z głównego obozu na czele chorągwi «ukraińskich» pod Chmielnik, broniony przed Rosjanami przez Kazimierza Pułaskiego. Wraz z trzema innymi regimentarzami: Wawrzyńcem Potockim, kasztelanicem wyszogrodzkim Kajetanem Giżyckim i K. Pułaskim (łącznie 4 tys. konfederatów) stoczył 7 V bitwę z wojskami rosyjskimi gen. I. M. Podgoryczanina pod wsią Lepiatyn koło Ułanowa. Bitwa zakończyła się klęską (wg raportu Podgoryczanina do gen. M. Kreczetnikowa poległo 1 tys. konfederatów, a 254 dostało się do niewoli). Mimo to następnego dnia konfederaci pod Chmielnikiem zmusili do ucieczki mjr. Misiuriewa. Zapewne wkrótce potem S. udał się do Baru, lecz opuścił twierdzę przed rozpoczęciem oblężenia (16–20 VI 1768) i przebił się do głównego obozu konfederatów. Jego zasługi jako regimentarza podkreślił J. Pułaski w wydanym 26 VI 1768 uniwersale pod Raszkowem. Zapewne jesienią t.r. oddział S‑ego zabrał w Trechtymirowie kasę królewskiej komory celnej. Pod koniec r. 1768 tytułowany był S. jednym z konsyliarzy konfederacji barskiej (bez określenia województwa czy ziemi; W. Konopczyński błędnie uznaje go za konsyliarza woj. bracławskiego). Dn. 16 XII t.r. w Dańkowcach podpisał S. (razem z m.in. J. Potockim i marsz. generalnym, podkomorzym różańskim Michałem Hieronimem Krasińskim, kaszt. sieradzkim Janem Mączyńskim, stolnikiem pozn. Wojciechem Rydzyńskim) traktat przymierza polsko-turecko-tatarskiego, zawarty pod nieformalną gwarancją francuską. Wkrótce potem podjął z M. Jaroszyńskim próbę działań wojennych na pograniczu, jednak zaskoczony przez Rosjan w Mohylowie nad Dniestrem dostał się 4 I 1769 (lub krótko wcześniej) do niewoli. Wywieziony do Rosji, przebywał na rosyjskiej Ukrainie (w r. 1769 spotkał go w Głuchowie Karol Lubicz Chojecki). Za S‑m i Stanisławem Kostką Ortyńskim wstawiał się król Stanisław August; wrócili oni do kraju na przełomie r. 1773 i 1774. Sejm l. 1773–5 powołał S‑ego w skład komisji do rozsądzenia sporu o dobra w woj. bracławskim między Jerzym Łączyńskim i podkomorzym bracławskim Bogdanem Ostrowskim, a star. trechtymirowskie nadał w r. 1775 prawem emfiteutycznym na pięćdziesiąt lat Józefowi Wojciechowi Mierzejewskiemu, strażnikowi polnemu kor., zachowując S‑emu jego dożywotnią posesję wraz z dochodami.
S. zgromadził znaczne dobra dziedziczne; w chwili śmierci posiadał, oprócz wspomnianych kluczy w woj. kijowskim i bracławskim, dobra jaroszowskie (wsie Jaroszów, Studnica i Jurkowce) oraz dobra siedliskie w woj. bracławskim (miasto i zamek Siedliszcze nad Bohem, wsie Hruwańkowce, Gieżyńce, Sipany i Maniki). W Siedliszczach odrestaurował zamek i wyposażył go w armatę wraz z niewielką załogą wojskową; w r. 1768, jako regimentarz konfederacji, wyprowadził z zamku całe uzbrojenie. W Rzyszczewie ufundował z żoną drewniany kościół p. wezw. św. Stanisława Biskupa Męczennika oraz klasztor trynitarzy, któremu oboje nadali w r. 1764 plac w mieście z pomieszkaniem, ogrody oraz wieś Szczuczynkę, z obowiązkiem odprawiania corocznie 156 mszy; fundacja była przeznaczona na sześciu zakonników, obejmowała także szkołę parafialną i szpital dla dziesięciu ubogich. Przy kościele powstała odrębna parafia, powierzona miejscowym trynitarzom; świątynia spłonęła w r. 1768 podczas koliszczyzny, lecz już w r. 1774 została wraz ze szkołą odbudowana. W r. 1768 hajdamacy pod wodzą Majborody spalili też monaster bazyliański w Trechtymirowie. Wg lustracji z 30 VI 1765 star. trechtymirowskie obejmowało położone nad Dnieprem miasteczko Trechtymirów oraz wsie Monastyrek, Zarubińce, Hrehorówka, Bukryn Wielki, Bukryn Mały, Kolesiszcza (Koleszyszcza) i Romaszki; w r. 1763 intrata roczna wynosiła 9305 złp. Podczas tej samej lustracji gubernator star. kaniowskiego wysunął w imieniu star. Ignacego Potockiego pretensje, że wsie Bukryn, Kolesiszcza i Romaszki zostały przyłączone do Trechtymirowa bezprawnie. Również w trakcie tejże lustracji komisarz star. trechtymirowskiego Józef Sasin oświadczył w imieniu S‑ego, «że wsie, grunty i uroczyska tak do starostwa trachtamirowskiego jako też grunta i uroczyska ziemskie do Chodorowa należące» zostały nielegalnie przyłączone do star. kaniowskiego, a grunta dziedzicznych dóbr S‑ego Rzyszczów – do starostw kahorlickiego i bohusławskiego (wsie Karapisze i Zielonki). S. zmarł między 4 V 1775 a 1 X 1776, kiedy to wakujące po nim podczaszostwo żytomierskie otrzymał Kazimierz Józef Iliński.
S. był żonaty od ok. r. 1750 z Urszulą z Nitosławskich (wniosła mu obszerne dobra siedliskie), córką Franciszka Ksawerego, star. sieleckiego, łowczego chełmskiego (1730–50), podstarościego i sędziego grodzkiego grabowieckiego, elektora Stanisława Leszczyńskiego (12 IX 1733, z ziemi chełmskiej), sędziego grodzkiego (1743–9), a następnie podwojewodziego kijowskiego (1750–55), posła kijowskiego na sejm 1750 r., regimentarza partii ukraińskiej (1739–46) i zastępcy regimentarza partii podolskiej (1754–5); wspierał on S‑ego podczas konfliktu o wsie star. trechtymirowskiego w r. 1748. Matką Urszuli była Elżbieta z Kunickich.
W małżeństwie tym miał S. trzech synów: Onufrego (zob.), Franciszka Ksawerego i Piotra; 3 I 1778 na zamku w Siedliszczach dokonali oni podziału dóbr pozostałych po rodzicach. Franciszek Ksawery (zm. 1815), gen. adiutant królewski od 1 V 1775, otrzymał w r. 1778 dobra jaroszowskie oraz trzecią część Rzyszczewa i Chodorów. W r. 1793 sprzedał swą część Rzyszczewa Ignacemu i Szczęsnej z Woroniczów Działyńskim, dziedzicom pozostałych części tych dóbr. Klucz chodorowski sprzedał w r. 1806 Piotrowi Hołowińskiemu, sędziemu bohusławskiemu, zobowiązując go do wypłacenia trynitarzom rzyszczewskim 6600 złp. W r. 1810 upoważnił brata, Onufrego do starań o spadek po Nitosławskich; jako bezdzietny zapisał swój majątek siostrzeńcom oraz dzieciom Onufrego, a w części przeznaczył na fundusz inwalidów wojennych. Piotr, chorąży w wojsku pruskim, został w r. 1778 dziedzicem dóbr czerlenkowskich; od 16 XI 1789 był podporucznikiem w chorągwi kawalerii narodowej (kolejno rotmistrzów: Tadeusza Błędowskiego, Wincentego Czosnowskiego i kaszt. buskiego Teofila Załuskiego) w 2. Brygadzie w Dyw. Małopolskiej; zrezygnował ze służby (lub zmarł) zapewne w r. 1793 (24 IX t.r. patent otrzymał jego następca); na pewno nie żył w r. 1810. S. miał również córkę M a riannę, tłumaczkę z języka francuskiego utworu Ludwika Bertolda d’Ussieux „Wspaniały dowód Miłości Hrabiemu Milfontowi uczyniony przez Luizę czyli Wiadomość Szkocka...” (W. 1786); przekład, dedykowany Aleksandrze, żonie hetmana w. kor. Franciszka Ksawerego Branickiego, zawiera także tłumaczenie poezji J. F. Marmontela oraz wiersze własne tłumaczki. Być może S. miał jeszcze jedną córkę, Brygidę Gertrudę, żonę Tadeusza Lipkowskiego.
Boniecki, VIII 269, XIV 302; Elektorowie, s. 149, 225; Estreicher, XXXII 81–2; Inwentarz rękopisów Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu, Wr. 1948 I 498; Niesiecki, VI 571, VIII 312, X dod. 425; Oficerowie Rzpltej 1777–1794, I cz. 1; PSB (Czetwertyński-Światopełk Aleksander, Jaroszyński Mikołaj, Jaroszyński Zachariasz, Mierzejewski Józef Wojciech, Ogrodzki Jacek Bartłomiej Józef, Ortyński Stanisław Kostka, Potocki Mikołaj Bazyli); Pułaski, Kronika, I 220–1, II 94, 116, 252; Pułaski F., Opis 815 rekopisów Biblioteki Ordynacji Krasińskich, W. 1915; Słown. Geogr. (Chodorów, Masłówka, Rzyszczew, Siedliszcze, Trechtymirów); Uruski, V 390, XII 160; Urzędnicy, III cz. 1–4; Żychliński, VIII 238, 240, 247, 249, XXVII 46, 57–59; – Aftanazy, Dzieje rezydencji, X–XI; Chachaj J., Stan i odbudowa sieci kościelnej w drugiej połowie XVII i w XVIII wieku, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kośc.” T. 87: 2007 s. 49–50; Ciesielski T., Armia koronna w czasach Augusta III, W. 2009 s. 61, 175, 177, 218, 221, 224, 229, 447, 456; tenże, Źródła do dziejów regimentów i chorągwi wojska koronnego z lat 1717–1763, „Miscellanea Historico-Archivistica” T. 13: 2001 s. 92; [Iwanowski E.] Heleniusz, Pamiątki polskie z różnych czasów, Kr. 1882 II 166; tenże, Rozmowy o Polskiej Koronie, Kr. 1873 I 532; Konopczyński W., Kazimierz Pułaski. Życiorys, Kr. 1932 I 30–1, 49, 63; tenże, Konfederacja barska, W. 1991 I–II; Ostrowski K., Jaroszyńscy herbu własnego, Buenos Aires–W. 1995 s. 16; Roszko J., Ostatni rycerz Europy, Kat. 1983 (błędnie jako Onufry); Rulikowski E., Opis powiatu kijowskiego, Wyd. M. Dubiecki, Kijów–W. 1913 s. 184, 203; Serczyk W., Hajdamacy, Kr. 1972; Vol. leg., VIII 481; Wanat B. J., Klasztor Karmelitów Bosych w Berdyczowie na Ukrainie. Studium monograficzne, Kr. 2007 s. 341; – Arch. Jugo-Zap. Rossii, Cz. III t. 3 s. 89–90, 330, 634–6, Cz. VII t. 3; Chojecki Lubicz K., Pamięć dzieł polskich. Podróż i niepomyślny sukces Polaków, Wyd. A. Kuczyński, Z. Wójcik, Bagno–W.–Wr. 1997; Diariusze sejmowe z wieku XVIII, Wyd. W. Konopczyński, W. 1937 III 17–19, 31; Kreczetnik o w P., Radom i Bar 1767–68. Dziennik wojennych działań, Wyd. K. Stolnikowicz-Chełmski, P. 1874 s. 97–8; Lubomirski S., Pamiętniki, Wyd. W. Konopczyński, Lw. 1925 s. 40; Materiały do konfederacji barskiej r. 1767–1768, Wyd. S. Morawski, Lw. 1851 I 102, 106; Sozański, Imienne spisy osób, s. 17, 22; Summariusz królewszczyzn w całej Koronie Polskiej z wyrażeniem possesorów […] spisany w roku 1770, Wyd. E. Piotrowski, Żytomierz 1861 s. 15; – Kolęda Warszawska za l. 1755, 1756, 1769, 1761, 1763, W.; – AGAD: Arch. Radziwiłłów, Dz. V nr 15625, Arch. Skarbu Kor., Oddz. XLVI, nr 3 k. 12, 17–19, Arch. Roskie, koresp., pudło XXII nr 62, Metryka Kor., Księgi Kanclerskie, nr 21 k. 43v, Księgi Sigillat, nr 28 s. 65, 157 (145), nr 29 s. 167, nr 32 k. 383, nr 33 s. 76 (dot. syna, Franciszka Ksawer e g o); AP w Kr., Oddz. na Wawelu: Arch. Młynowskie Chodkiewiczów, sygn. 1048 (dot. syna Franciszka Ksawerego); B. Czart.: rkp. 706 s. 933‑1092, rkp. 778 s. 5, rkp. 1095 s. 246, rkp. 1131 s. 427, 429; B. Jag.: sygn. 5344 t. IV k. 267v; B. Nauk. PAU i PAN w Kr.: rkp. 316; – Informacje Mariusza Machyni z Kr. na podstawie kwerendy w AGAD (Arch. Kameralne, nr III/324 s. 192).
Andrzej Haratym

ІІІ

Онуфрій син Стані­сла­ва (zob.),
Фор­те­ця була зни­ще­на російсь­кою армією в 1768 році, оскіль­ки син Стані­сла­ва Щеньовсь­кий був барсь­ким кон­фе­де­ра­том. Піс­ля пораз­ки від російсь­ких військ Онуфрій Щеньовсь­кий не від­бу­до­ву­вав замок, в одній із башт він зро­бив родо­ву уси­паль­ни­цю. На про­ти­леж­но­му боці ста­ву Онуфрій Щеньовсь­кий звів вели­кий неого­тич­ний палац, який був зни­ще­ний радянсь­кою вла­дою на почат­ку ХХ століт­тя, тоді ж було зни­ще­но родо­ву уси­паль­ни­цю Щеньовсь­ких, яка роз­мі­щу­ва­ла­ся у зам­ко­вій башті.
Franciszk Ksawerі син Станіслава
Piotr син Станіслава

Drzewa genealogiczne
1. Jerzy Szczeniowski + Anna Staryca Czerkasówna, zmarli oboje przed 1695
1.1. Samuel Szczeniowski (1695, 1714)
1.2. Aleksander Szczeniowski + Katarzyna Falkowska (1695, 1714)
1.2.1. Jan Szczeniowski + Marianna Kozińska
1.2.1.1. Konstancja Szczeniowskia + Jan Chołoniewski
1.2.2. Michał Szczeniowski, ur. ok. 1685, pan na Chodorowie, 1733 kupuje Rzyszczów i Chodorów od Tyszkiewicza za 40 000 złp, 1730–42, komornik ziemski kijowski, 1723 + Anna Pasławska
1.2.2.1. Marianna Szczeniowska + Zacharyasz Jaroszyński, stolnik winnicki
1.2.2.2. Józef Szczeniowski, pułkownik JKM, 1753
1.2.2.3. Magdalena Szczeniowska, u sióstr Brygidek w Łucku
1.2.2.4. (prawdop.) Franciszka Szczeniowskia, ur. ok. 1725 + Jerzy Hołowiński ur ok 1725
1.2.2.5. Stanisław Szczeniowski ur ok 1720 zm. 1778, buduje zamek w Rzyszczowie, podczaszy trembloweski 1770, sędzia grodzki żytomierski + Urszula Nitosławska
1.2.2.5.1. Brygida Szczeniowska + Tadeusz Lipkowski
1.2.2.5.2. Marianna Szczeniowskia ur. ok. 1740
1.2.2.5.3. Franciszek Ksawery Szczeniowski, ur. ok. 1740, adjutant JKM, sprzedaje Chodorów Piotrowi Hołowińskiemu 1793
1.2.2.5.4. Piotr Szczeniowski, chorąży wojsk pruskich
1.2.2.5.5. Onufry Szczeniowski, ur. ok. 1751, miecznik żwinogrodzki + Magdalena Gorzewska
1.2.2.5.5.1. Franciszka Ksawera Szczeniowska 1806–1855 + Alexander Franciszek hr. Chodkiewicz
1.2.2.5.5.2. Ignacy Józef Szczeniowski 1781–1831 + Prakseda Kawiecka
1.2.2.5.5.2.1. Władysław Piotr Szczeniowski
1.2.2.5.5.2.1.1. Karolina Szczeniowska [Puł.]
1.2.2.5.5.2.2. Rozalia Szczeniowska, ur. ok. 1810
1.2.2.5.5.2.3. Magdalena Szczeniowska, ur. ok. 1810
1.2.2.5.5.2.4. Stanisław Szczeniowski + Julia Jaroszyńska, ojciec: Franciszek, matka: Anna Drzewiecka [Puł.]
1.2.2.5.5.2.4.1. Edward Szczeniowski +(1) Anna Jaroszyńska, ur. 1865, ojciec:Józef, matka: Karolina Drzewiecka; +(2) Laura Gadomska, ojciec: Stanisław, matka: Zofia Jabłonowska
1.2.2.5.5.2.4.1a.1. Stanisław Szczeniowski
1.2.2.5.5.2.4.1a.2. Maryla Szczeniowska
1.2.2.5.5.2.4.1b.3. ?? Szczeniowski
1.2.2.5.5.2.4.1b.4. ?? Szczeniowski
1.2.2.5.5.2.4.1b.5. ?? Szczeniowski
1.2.2.5.5.2.4.1b.6. ?? Szczeniowski
1.2.2.5.5.2.4.2. Ignacy Szczeniowski
1.2.2.5.5.2.5. Tytus Szczeniowski 1808–1880 + Stanisława Zapolska
1.2.2.5.5.2.5.1. Adam Mikołaj Ignacy Szczeniowski 1844–1898 + Karolina Von Ulrich
1.2.2.6. Marianna Szczeniowska + Zachariasz Jaroszyński [Puł.]
1. Filon Szczeniowski + ?? Łastowiecka [Puł.]
1.1. Franciszek Szczeniowski + Marianna Popławnicka
1.1.1. Andrzej Szczeniowski, 1731 sprzedaje część Uhrynkowiec

Щениов­ский Игна­тий Ста­ни­сла­во­вич (1914) в 1914 помещ.-Брацлав‑у.(Подольск-губ.) 1494 дес. с.Капустяны Сави­нец­кой вол. помещ.-Литин‑у.(Подольск.-губ.) 1059 дес.,с.Слободка-Межигоровкая

Щениов­ский Карл Игна­тье­вич (1914) в 1914 помещ.-Брацлав‑у.(Подольск-губ.) 225 дес. с.Богдановка Кле­бан­ской вол. помещ.-Ольгополь‑у.(Подольск.-губ) 173 дес. с.Шарапановка Чебо­тар­ской вол.

Щениов­ский Ста­ни­слав Игна­тье­вич (1914) в 1914 помещ.-Брацлав‑у.(Подольск-губ.) 225 дес. Бог­да­нов­ка Кле­бан­ской вол. помещ.-Ольгополь‑у.(Подольск.-губ) 173 дес. с.Шарапановка Чебо­тар­ской вол.

Szczeniowski Stefan, ur. 1 IX 1894 RO-1924 por. mar. rez. starsz. z dn. 1 VI 1919 kol. 6 w KM ROR-1934 por. mar. rez. starsz. z dn. 1 VI 1919 kol. 6 w KM DP-124/25 XI 1924 przeniesiony w stopniu por. mar. ze starsz. z dn. 1 VI 1919 kol. 1,5 do korpusu oficerów rezerwowych TDPR‑2/28 IV 1939 przeniesiony w stopniu por. mar. rez. z KM do KS/​adm. ze starsz. z dn. 1 VI 1919 kol. 5Окончил Мор­ской кор­пус (08.1916 г.), мич­ман. С 08.1916 — инже­нер-меха­ник лин­ко­ра «Цеса­ре­вич», Гель­синг­форс, Балт­флот. В 1917 г. корабль пере­име­но­ван в «Граж­да­нин» — вах­тен­ный началь­ник, коман­дир арт­баш­ни. коман­ду­ю­щий Араль­ской воен­ной фло­ти­ли­ей, ст. Араль­ское море (авг. — ноябрь 1920 г.).

Пра­пор­щик ЩЕНИОВ­СКИЙ Иеро­ним, Геор­ги­ев­ское ору­жие (1917), убит 09.03.1916.1‑й пехот­ный Нев­ский полк, ГО — ВП от 02.01.1917

Щениов­ский Филипп Эду­ар­до­вич (род.1863) — Надвор­ный Совет­ник, Вете­ри­нар (окон­чил курс в 1889 году), в 1904 году — Пунк­то­вый вете­ри­нар, живет в селе Новая Казан­ка (Аст­ра­хан­ской губер­нии) [98]

Щениов­ский И.С. – дво­ря­нин. Дирек­тор-рас­по­ря­ди­тель Това­ри­ще­ства Капу­стян­ско­го сахар­но­го заво­да, дирек­тор Това­ри­ще­ства Бабин­ско­го свек­ло­са­хар­но­го заво­да (Киев).
Щениов­ский Глеб. Под­по­ру­чик. В Воору­жен­ных Силах Юга Рос­сии; дек. 1919 в соста­ве 4‑й артил­ле­рий­ской бри­га­ды Войск. Ново­рос­сий­ской обла­сти. В Рус­ской Армии; фев. — мар. 1921 в 1‑й бата­рее 1‑го ...
Щениов­ский, Вла­дисл. Игн., с. Воло­ди­ев­цы. Подоль­ская губер­ния. Ямполь­ский уезд.
Щениов­ский, Игн. Стан., с. Капу­стя­ны. Подоль­ская губер­ния. Брац­лав­ский уезд.

У Щенёв­ских был герб Kuszaba
Капу­стя­ны нахо­ди­лись у трак­та из Брац­ла­ва в Оль­го­поль. Рань­ше при­над­ле­жа­ли Потоцким.

Послед­ни­ми вла­дель­ца­ми име­ния были Щенев­ские, вла­дев­шие так­же Посел­ком око­ло села Гни­вань, а имен­но поль­ский министр Игна­цы Щенев­ский (1853–1932).

Tytus Szczeniowski, род. в 1808 г.) — поль­ский писа­тель, извест­ный так­же под псев­до­ни­мом Изя­с­ла­ва­Б­ле­пон­ско­го (Izasł aw Blepo ński), уро­же­нец Подоль­ской губер­нии. Напе­ча­тал: «Przygotowania do nauki dziej ówpowsze chnych i historyi» (Виль­на, 1842); «Bigos hultajski, bzdurstwa obyczajowe» (1844—1846).

Ігна­цій Щеньовсь­кий наро­ди­вся в селі Капу­стя­ни Він­ни­ць­кої області в маєт­ку бать­ків польсь­ких помі­щи­ків Стані­сла­ва Щеньовсь­ко­го та Юлії Яро­шинсь­кої. Дитин­ство прой­шло в Капу­стя­нах, піз­ні­ше отри­мав інже­нер­ну освіту в Гентсь­ко­му універ­си­теті (Бельгія).[1]

Про­тя­гом багатьох років був пов’я­за­ний з цукро­вою про­ми­сло­вістю на Поділ­лі та Волині. Є авто­ром кіль­кох патен­тів по тех­но­ло­гії цукро­варін­ня. Збу­ду­вав новий родо­вий палац в Капустянах.

Зас­нов­ник і бага­торіч­ний пре­зи­дент Това­ри­ства вза­єм­но­го страху­ван­ня цукро­вих заводів Польщі.

З січ­ня 1919 року — еко­но­міч­ний рад­ник польсь­кої деле­га­ції на Паризь­кій мир­ній кон­фе­рен­ції. З 12 серп­ня 1919 по 9 груд­ня 1919 року — міністр про­ми­сло­во­сті і тор­гів­лі в польсь­ко­му уряді Ігна­ція Яна Падеревського.[2]

Піз­ні­ше керу­вав робо­тою цукро­вих заводів в Горо­ден­ці та Пшеворської.

Оставьте комментарий