Вільгорські

ВІЛЬ­ГОРСЬ­КІ — волин. шля­хет. рід гер­бу Кир­дей. шля­хетсь­кий рід, який похо­див з Пого­ри­ни і з яко­го у XVI – на почат­ку XVII ст. вий­шло кіль­ка слуг та клієн­тів князів Острозь­ких. Родо­ве гніз­до село Віль­го­ра (нині — село Віль­гір Гощансь­ко­го рай­о­ну Рів­ненсь­кої області) розташову­валося в Пого­рині — регіоні, затис­не­но­му роз­ло­ги­ми око­ли­ця­ми острозь­ко­го, рів­ненсь­ко­го й коре­ць­ко­го зам­ків. Галуз­ки волинсь­ко­го пансь­ко­го роду Кір­деєви­чів, спорід­не­но­го з Гойсь­ки­ми, Козинсь­ки­ми, Чапличами118. Віль­горсь­кі дали у дру­гій поло­вині XVI ст. ряд гродсь­ких уряд­ни­ків ран­гу під­ста­ро­сти, що дово­ди­ло їх зв’язок з кня­зя­ми Коре­ць­ки­ми та Острозь­ки­ми, які ста­ро­сту­ва­ли у тих самих гро­дах. Части­на пред­став­ни­ків цьо­го роду оби­ра­ла війсь­ко­ву кар’єру.

Про­то­пласт роду

Кир­дей Олі­зар (Кер­дей)

— русь­кий волинсь­кий шлях­тич, уряд­ник, королівсь­кий комі­сар при роз­ме­жу­ван­ні володінь Лит­ви із князів­ством Мазо­ве­ць­ким (1358 р.)

I

Юхно Зен­ко­вич (1508)

VI

Андрій Юхно­вич Вільгорський

1528, зем’я­нин волинсь­кий, зга­да­ний у пере­пи­су 1528 року.

Федір Юхно­вич Вільгорський

1528, зем’я­нин волинсь­кий, зга­да­ний у пере­пи­су 1528 року.

VII

Лев Андрій­о­вич Вільгорський

1545 року в описі земель Луць­ко­го зам­ку, в числі яких зга­дуєть­ся і город­ня Льва Андрій­о­ви­ча і братів його Віль­горсь­ких з Віль­го­ра. В 1564 р. в селі Богу­рині збу­до­ва­но млин, черз що від­бу­лось під­топ­лен­ня части­ни земель Льва Віль­горсь­ко­го [Полі­щук В.Урядницький клан луць­ко­го ста­ро­сти кня­зя Богу­ша Коре­ць­ко­го. – Українсь­кий архео­гра­фіч­ний щоріч­ник, 2004 р., т. 8–9, с. 278].

23 верес­ня 1621 року Алек­сан­дром Рома­но­ви­чем Віль­горсь­ким було вне­се­но до луць­кої гродсь­кої кни­ги уго­ду про поділ спад­щи­ни Льва Віль­горсь­ко­го між його трьо­ма сина­ми у 1590 році. Уго­ду про поділ спад­щи­ни небіж­чи­ка Льва Віль­горсь­ко­го між його сина­ми — Рома­ном, Федо­ром і Олек­сан­дром Віль­горсь­ки­ми, було скла­де­но в Симо­но­ві 2 січ­ня 1590 року. Роман отри­му­вав части­ну Симо­но­ва з філь­вар­ком, ста­ва­ми й під­да­ни­ми. Федір — части­ну родо­во­го гніз­да Віль­го­ра і два дво­ри­ща в Уголь­цях з філь­вар­ком, озе­ра­ми, мли­на­ми й під­да­ни­ми та части­ну лісу віль­горсь­ко­го при Гори­ню. Олек­сандр отри­мав части­ну Зави­зо­ва й два дво­ри­ща в Уголь­цях, з філь­вар­ком, ста­ва­ми, мли­на­ми і підданими.

У Льва Віль­горсь­ко­го було також три донь­ки — Федо­ра, Ган­на і Мару­ша. Їм діста­ли­ся части­ни у вище зга­да­них селах, як віно, для їхніх май­бут­ніх шлю­бів. Федо­ра отри­му­ва­ла части­ну в Симо­но­ві, під опікою Рома­на, Ган­на — в Уголь­цях, під опікою Федо­ра, і Мару­ша, теж в Уголь­цях, під опікою Олек­сандра. Себ­то, кожен із братів, мав забез­пе­чи­ти віно, закріп­ле­ної за ним цією уго­дою сест­ри, при цьо­му кож­на з них мала пра­во про­да­жу своєї части­ни для зга­да­них братів Віль­горсь­ких. Свід­ка­ми уго­ди були Іван Михай­ло­вич Кир­дій-Мни­шинсь­кий, чес­ник київсь­кий Яро­фій Рома­но­вич Гостсь­кий, Василь Андрій­о­вич Бабинсь­кий, Михай­ло Андрій­о­вич Віль­горсь­кий, Матей Стемп­ковсь­кий.1

Михай­ло Андрій­о­вич Віл’ь­горсь­кий (* ...., 1590, † ....)

VIII

Роман Льво­вич Вільгорський

воло­ди­мирсь­кий під­ста­ро­ста В..К. Острозь­ко­го. 5.10.1585 р. був визна­че­ний одним з опікунів Ана­стасії Сови.2

Федір Льво­вич Вільгорський

Алек­сандр Льво­вич Вільгорський

Федо­ра Львовна

Ган­на Львовна

Мару­ша Львовна

IX

Олек­сандр Рома­но­вич Вільгорський 

був сином Рома­на Льво­ви­ча Віль­горсь­ко­го (воло­ди­мирсь­ко­го під­ста­ро­сти кня­зя Васи­ля-Костян­ти­на Острозь­ко­го в 1590 р.) і дво­юрід­ним бра­том по матері Костян­ти­на Хреб­то­ви­ча-Богу­ринсь­ко­го. Скрі­пив своїм під­пи­сом теста­мент кня­зя Яну­ша-Пав­ла Острозь­ко­го (6 серп­ня 1619 р.). Окрім кіль­кох пого­ринсь­ких сіл, успад­ко­ва­них від бать­ків, володів Горохівсь­ким маєт­ком (спо­чат­ку орен­до­ва­ним, а потім і куп­ле­ним у князів Сан­гуш­ків), дво­ром в острозь­ко­му околь­но­му зам­ку. У 1625—1642 рр.— луць­кий войський. 

Актив­ний учас­ник волинсь­ко­го сей­ми­ку: в 1622 і 1636 рр. оби­рав­ся його мар­шал­ком, три­чі (в 1623, 1625 і 1627 рр.) був послом від Волинсь­ко­го воє­водства на сей­ми. Помер 1642 р., перед смер­тю перей­шов­ши з право­слав’я на римо-католицизм.
(ЦДІА Украї­ни у Києві, ф. 25, on. 1, спр. 198, арк. 1312 зв.; спр. 236, арк. 133 зв.—135 зв.; Kus J. „Wielkie, ale krótko trwałe oyczyzny nadzieie...“— S. 118; Urzędnicy województw kijowskiego i czerniechowskiego...— S. 32; Urzędnicy wołyńscy...— S. 101, 183; Кула­ковсь­кий П. Кан­це­лярія Русь­кої (Волинсь­кої) мет­ри­ки 1569—1673 рр. Студія з історії українсь­ко­го реґіо­наліз­му в Речі Поспо­ли­тій.— Острог; Львів, 2002.— С. 244—245; Тес­лен­ко І. Шля­хетсь­ка неру­хо­ма влас­ність...— С. 205).

Олек­сандр, без­пе­реч­но, нале­жав до най­більш знач­них волинсь­ких пар­ла­мен­тарів пер­шої поло­ви­ни XVII ст. Він упер­ше висту­пає як посол на сейм у 1616 р.,20. Пік пар­ла­ментсь­кої кар’єри О.Вільгорського при­пав на 1620— ті рр. У 1623, 1625 і 1627 рр. він оби­рав­ся послом від волинсь­кої шлях­ти на сейм* 12021.
Згід­но з рішен­ням сей­му 1627 р., Олек­сандр був при­зна­че­ний люст­ра­то­ром шести русь­ких й українсь­ких воєводств122. У цій сфері він мав уже пев­ний досвід, оскіль­ки у листо­па­ді 1618 р. разом з київсь­ким під­ча­шим Лука­шем Вітовсь­ким, королівсь­ким сек­ре­та­рем Бар­то­ло­мієм Обал­ковсь­ким і скар­бо­вим писа­рем Бар­то­ло­мієм Сухо­дольсь­ким про­во­див люст­ра­цію Остерсь­ко­го староства123. Прав­до­подіб­но, що в цей період О.Вільгорський брав участь прак­тич­но у всіх волинсь­ких шля­хетсь­ких сеймиках.
Досте­мен­но відо­мо, що він був при­сут­ній на перед­сей­мо­во­му сей­ми­ку 1618 р., а на
перед­сей­мо­во­му сей­ми­ку 1622 р. оби­рав­ся маршалком124. Політич­на актив­ність Олек­сандра була наго­род­же­на надан­ням йому коро­лем 9 трав­ня 1626 р. уря­ду луцького.войського125. За Вла­ди­сла­ва IV луць­кий войсь­кий своєї політич­ної актив­но­сті не зни­зив: брав участь у сей­ми­ках, зокре­ма, на елек­цій­но­му 1632 р., реля­цій­но­му 1640 р., сей­ми­ку, що від­був­ся 10 черв­ня 1642 р.126 Але насту­пи­ли часи нових політи­ків, не обтя­же­них у мину­ло­му клієн­тур­ною залеж­ністю від потуж­них волинсь­ких князівсь­ких родин, і тому
Олек­сандр послом на сейм біль­ше не оби­рав­ся. У квіт­ні 1637 р. він під­пи­сав лист волинсь­кої шлях­ти до колиш­ньо­го луць­ко­го земсь­ко­го писа­ря, на той час перемишльсь­кого єпис­ко­па, Силь­ве­ст­ра Гуле­ви­ча-Вою­тинсь­ко­го з вимо­гою повер­ну­ти земсь­кі кни­ги ново­му писа­реві Маре­ко­ві Гулевичу127. Сейм 1638 р. при­зна­чив Олек­сандра одним з комі­сарів для про­ве­ден­ня роз­ме­жу­ван­ня Волинсь­ко­го і Белзь­ко­го воєводств128. 20 серп­ня 1640 р. на сей­ми­ку луць­кий войсь­кий прий­мав звіт від побор­ці воє­вод­ства кня­зя Михай­ла Пузини129. 

Земель­ні володін­ня О.Вільгорського скла­да­ли­ся зі сіл Симонів, Завизів,
Уголь­ці Луць­ко­го повіту, де на 1629 р. нара­хо­ву­ва­ло­ся 52 дими130. Крім цьо­го, 1629 р. орен­ду­вав у кня­зя Ада­ма Сан­гуш­ка місто Горохів, села Мар­ко­ви­чі, Ста­рий Горохів, Озер­ці, Рачин у Луць­ко­му повіті (усьо­го 1629 р. — 368 димів)131. Олек­сандр мав сина Килія­на, з яким у листо­па­ді 1637 р. вчи­нив наїзд на село Під­ліски, яке нале­жа­ло горохівсь­ко­му пробоству132, та двох доньок, що вже у 1629 р. були заміж­ні­ми за Малинсь­ким і Ґноїнським133.

Хоч у тексті інвен­таря 1620 не згад. ім’я влас­ни­ка дво­ру в при­го­род­ку, мож­на припу­стити, що ним був Олек­сандр Ро­манович, який 1619 під­пи­сав теста­мент сво­го патро­на Яну­ша-Пав­ла Острозького69. Двір Віль­горсь­ко­го лежав у тій част. околь­но­го зам­ку, яку успад­ку­ва­ли діти О. Острозьо­го (одним з яких і був Януш-Павло)69 Kus./. «Wielkie, ale krótko trwałe oyczyzny nadzieie...» Adam Konstanty i Janusz Paweł książęta Ostrogscy, wojewodzice wołyńscy // Muzeum w Jarosławiu. Zeszyty muzealne. — Jarosław,1998.- S . 118.

У 1620 р. хтось із Віль­горсь­ких (оче­вид­но, Олек­сандр Рома­но­вич) був влас­ни­ком дво­ра в Острозі на При­городку. В ОА мог­ли нав­ча­ти­ся сини Рома­на Льво­ви­ча, воло­ди­мирсь­ко­го під­ста­ро­сти В..К. Острозь­ко­го, Олек­сандр, Роман і Пет­ро, а також їхній дво­юрід­ний брат Криштоф Федо­ро­вич Віль­горсь­кі (усі вони зга­ду­ють­ся в пер­шій поло­вині XVII ст. як зем­ле­влас­ни­ки Луць­ко­го повіту Волинсь­ко­го воє­вод­ства). З них Олек­сандр Рома­но­вич у 1625–1642 рр. очо­лю­вав уряд луць­ко­го войського.
118 Яко­вен­ко H. Українсь­ка шлях­та... С. 132, 136.
120 Архив Ю ЗР.Ч.Н.Т. 1.С. 104.
121 Pietrzak J. W przygaszonym blasku... S. 134; Seredyka J. Parlamentarzyści... S. 89; AGAD.
Archiwum Radziwiłłów, dz. II, nr 980.
122 Май­бо­ро­даР. Люст­ра­ціїко­ролів­щин... С. 176.
123 Архив ЮЗР. Ч. VII. Т. 1. С. 355.
124 AGAD. Archiwum Radziwiłłów, dz. II, nr 695, s. 10; Архив ЮЗР. Ч. II. T. 1. С. 131.
125 РГА­ДА, ф. 389, on. 1, д. 210, л. 17об.-18.
126 Архив ЮЗР. Ч. II. T. 1. С. 216; ЦЦІАК, ф. 25, on. 1, спр. 221, арк. 474зв.-475; спр. 229, арк. 514-
514зв.
127 ЦЦІАК, ф. 25, on. 1, спр. 206, арк. 491–492.
128 Volumina legum. T. III. S. 446.
129 ЦЦІАК, ф. 25, on. 1, спр. 230, арк. 175—175зв.
130 Бара­но­вич О. Залюд­нен­ня... С. 63.
131 Там само. С. 47.
132 ЦЦІАК, ф. 25, on. 1, спр. 208, арк. 547–547об.
133 Бара­но­вич О. Залюд­нен­ня... С. 63. 

Роман Рома­но­вич

Пет­ро Романович

Київсь­ку кар’єру роду Віль­горсь­ких під­т­ри­мав пред­став­ник іншої гіл­ки Пет­ро. Зав­дя­ки одру­жен­ню з Хри­сти­ною з Кор­човсь­ких він всту­пив у володін­ня части­ною Кор­чівсь­кої воло­сті (Кор­чів) у Жито­мирсь­ко­му повіті й утри­мав ці маєт­но­сті до кін­ця дослід­жу­ва­но­го періо­ду. Кіль­ка частин сіл ста­но­ви­ли сукуп­но бл. 20 димів у 1628 р., 30 – у 1638 р. і 46 – у 1640 р. 3

Криштоф Федо­ро­вич Вільгорський

Про релі­гій­ні погля­ди цьо­го пана можуть свід­чи­ти такі фак­ти: 1643 року він спіль­но з волинсь­ким хорун­жим Дани­лом Єло-Малинсь­ким спів­пра­ц­ю­вав у справі побу­до­ви уніатсь­ко­го мона­сти­ря у Шумсь­ку. Саме тоді Єло-Малинсь­кий виді­лив йому 100 польсь­ких зло­тих для при­дбан­ня будівель­но­го каме­ню. Ця обста­ви­на май­же повністю виклю­чає належ­ність його до пра­во­славія. Того ж 1643 року пан Криштоф неза­кон­ним шля­хом при­дбав цер­ковне начин­ня в уніатсь­кій церкві села Боло­жів­ка. За тек­стом акто­вої кни­ги важ­ко вста­но­ви­ти, чи мало міс­це погра­бу­ван­ня, чи про­сто Віль­горсь­кий взяв його без доз­во­лу. Але неза­пе­реч­ним є факт, що він це начин­ня «...ку набо­женъ­ству све­му соб­но­му в дво­ре боло­жо­вец­комъ перед тым боро­ча­лем и тепер их до церк­ви тда­ти не хочет...». Вико­ри­стан­ня цер­ков­но­го начин­ня з уніатсь­кої церк­ви для від­пра­ви бого­слу­жінь у своїй домо­вій кап­ли­ці свід­чить про належ­ність пана Віль­горсь­ко­го до схід­но­го обря­ду. Взяв­ши до ува­ги факт його участі у будів­ниц­тві Шумсь­ко­го мона­сти­ря, мож­на зро­би­ти вис­но­вок про належ­ність Кришто­фа Віль­горсь­ко­го до унії.4

Вац­лав Вільгорський 

З літа 1600 р. київсь­ким підвоє­во­дою стає волинсь­кий шлях­тич Вац­лав Віль­горсь­кий. У серп­ні 1600 р. він вже як підвоє­во­да прий­няв заяву Васи­ля Ходи­ки-Кре­ни­ць­ко­го про те, що остан­ній втра­тив доку­мент про своє шля­хет­ство через поже­жу в Київсь­ко­му зам­ку, що від­бу­ла­ся напри­кін­ці лип­ня 1600 р. [20, арк. 1 − 2]. На 1605 р. Віль­горсь­кий достат­ньо віль­но почу­вав­ся в місті, оскіль­ки вже сам при­зна­чав своїх
заступ­ни­ків. 31 берез­ня 1605 р. у доне­сен­ні воз­них про відібран­ня в київсь­ко­го свя­ще­ни­ка Філі­па Одонія Софійсь­кої та Деся­тин­ної цер­ков і забо­ро­ну йому про­то­по­пом пра­ви­ти служ­бу, зазна­чаєть­ся: «на вряді його королівсь­кої мило­сті гродсь­ко­му Київсь­ко­му, переді мною Стані­сла­вом Вигу­рою, пона­міс­ни­ком київсь­ким від його мило­сті пана Вац­ла­ва Віль­горсь­ко­го, підвоє­водія київсь­ко­го» [21, с. 5 − 6]. Таким чином, підвоє­во­да Вац­лав Віль­горсь­кий вже замість само­го воє­во­ди при­зна­чав своїх наміс­ни­ків у Києві. На нашу дум­ку, така смі­ливість підвоє­во­ди пояс­нюєть­ся тим, що ста­рий воє­во­да князь Василь-Костян­тин Острозь­кий був ста­рим і неміч­ним, і тому не міг повністю кон­тро­лю­ва­ти діяль­ність київсь­ко­го підвоє­во­ди. Віль­горсь­кий був підвоє­во­дою до смер­ті князя.Острозького у люто­му 1608 р. У берез­ні того ж року київсь­ким воє­во­дою було при­зна­че­но Стані­сла­ва Жол­кевсь­ко­го, який при­зна­чив ново­го підвоє­во­ду. Віро­гід­ні­ше за все Віль­горсь­кий пере­бу­вав на поса­ді підвоє­во­ди до почат­ку літа 1609 р., тоб­то до часу, коли зга­дуєть­ся новий підвоє­во­да [22, с. 23].

Теста­мент Вац­ла­ва — Рік напи­сан­ня: 1618.Віровизнання: про­те­стант (єван­гелік).
Міс­це похо­ван­ня: Маєток Дулі­би. Над похо­ван­ням зве­сти башту для охо­ро­ни тіла. Пожерт­ви: від­сут­ні.5

Пер­шим піс­ля 1569 р. «прий­ш­лим» паном у Київсь­ко­му воє­вод­стві був Вац­лав Віль­горсь­кий. Він похо­див із волинсь­кої роди­ни серед­ніх стат­ків. Напев­но, зав­дя­ки війсь­ко­вій служ­бі та зв’язкаміз Костян­ти­ном Острозь­ким він отри­мав два надан­ня королів­щин, розта­шо­ва­них в Остерсь­ко­му ста­ро­стві (бл. 1580 р.) – Кре­хаїв і Бодень­ки. У 1603 р. йому діста­ла­ся у дер­жан­ня сусід­ня Євмин­ка. Спи­ра­ю­чись на при­бут­ки зі зга­да­них маєт­но­стей, Віль­горсь­кий почав нада­ва­ти позич­ки під заста­ву зем­ле­во­лодінь. У такий спо­сіб він отри­мав у кори­сту­ван­ня Чер­нин Ску­минів-Тиш­ке­ви­чів (не піз­ні­ше 1606 р.), Кухарі Зба­разь­ких (бл. 1607 р.), Кори­ти­ща Неми­ри­чів (від 1611 р.), а також вели­кі ком­плек­си нав­ко­ло Коза­ро­ви­чів і Гор­но­стай­по­ля Гор­но­стаїв (1609 р. – піс­ля 1613 р.) і Велед­ни­ки Сапєг (від 1613 р.). Окрім чис­лен­них «дер­жав» іза­став він володів ще від­носно скром­ни­ми родо­ви­ми маєт­но­стя­ми – поло­ви­ною Руд­ни­ків, куп­ле­них не піз­ні­ше 1609 р. у Сінґурів. Такій діяль­но­сті, напев­но, спри­я­ло вико­нан­ня функ­цій підвоє­во­ди (від 1600 до 1608 рр.) з руки Костян­ти­на Острозь­ко­го. Про вагу Віль­горсь­ко­го у міс­цевій спіль­но­ті може свід­чи­ти й той факт, що він при­найм­ні три­чі оби­рав­ся послом на сейм (1600, 1601, 1605 рр.), щонай­мен­ше один раз депу­та­том до Три­бу­на­лу (1611 р.), a у 1602 р. – одним із кан­ди­датів шлях­ти на під­ко­морія. Тоді король обрав іншо­го, але зго­дом «ком­пен­су­вав» це Віль­горсь­ко­му уря­дом київсь­ко­го столь­ни­ка (1613 р.). Пан столь­ник помер у 1619 р., не зали­шив­ши нащад­ків. Він напе­ред под­бав про зго­ду коро­ля на пере­да­чу нада­них королів­щин бра­то­ві Андрію. 

Волинсь­кі маєт­но­сті він запо­вів іншо­му бра­то­ві Михай­лу. Київсь­кі володін­ня та акти­ви діста­ли­ся його дру­жині Софії з Єловицьких56.

∞, Софія Єловицька.

20.Інститут руко­писів НБУ імені В. Вер­надсь­ко­го НАН Украї­ни. – Ф. ІІ. – Од. зб. 1431.
21.Левицкий О. К исто­рии водво­ре­ния в Кие­ве унии // Чте­ния в исто­ри­че­ском обще­стве Несто­ра-лето­пис­ца. – 1891. – Кн. 5. – С. 137 – 140.
22. Акты, отно­ся­щи­е­ся к исто­рии Южной и Запад­ной Рос­сии, собран­ные и издан­ные Архео­гра­фи­че­ской комис­си­ей. – СПб.: Типо­гра­фия Эду­ар­да Пра­ца, 1865. – Т. 2. – 287 с.
56 Інфор­ма­цію про Вац­ла­ва Віль­горсь­ко­го подаю на під­ставі: AP Kraków, Archiwum Młynowskie Chodkiewiczów, nr 972, bp.; Націо­наль­на біб­ліо­те­ка Украї­ни ім. В. І. Вер­надсь­ко­го НАН Украї­ни. Інсти­тут руко­пи­су, № 17435/17476, арк. 1, 27, 33; BCz, Zbiór Muzeum Narodowego 863/5, k. 133, 863/7, k. 96; Опись акто­вой.., т. 9, с. 15; т. 10, с. 22; т. 12, с. 19–20, 25, 28; т. 13, с. 21; Ukraina, 11/119, 167–168, 180, 189, 190, 205, 224, 230, 240, 259, 363; Litwin H., Równi do równych..; він же, Napływ.., s. 195–196, 205, 211.

X

Киліян Олек­сан­дро­вич

z Wielhor, stolnik wołyński.

У листо­па­ді 1637 р. вчи­нив разом с бать­ком, Олек­сан­дром, наїзд на село Під­ліски, яке нале­жал Кілія­наівсь­ко­му про­боству.6 В 1650 р. Горохів нале­жав до Кисі­ля Віль­горсь­ко­го разом зі села­ми: Ско­бел­кою і Мар­ко­ви­ча­ми. Крім того части­на Горо­хо­ва нале­жа­ла до церкви.

∞, Анна з Гуле­ви­чів, h. Nowina, córkę Jerzego, podkomorzego łuckiego 1616 i Siennickiej h. Bońeza.

Гальш­ка Олек­сан­дров­на (1629,1637)

1629 р. була заміж­ня. 1637 року разом зі своїм чоло­віком дала фун­душ на уніатсь­кий мона­стир у місті Шумсь­ку, в яко­му визна­ла свою належ­ність до з’єднання.7

∞, Дани­ло Єло-Малинсь­кий, хорун­жий волинсь­кої зем­лі.8

..... Олек­сан­дров­на

∞, ...... Ґноїнсь­кий. 9

XI

Юрій-Пет­ро син Кілія­на († 1684)

Онук Олек­сандра Віль­горсь­ко­го (t 1684) пер­шим у роді посів сена­торсь­ке кріс­ло каш­те­ля­на (брац­лавсь­ко­го в 1679—1682 рр., київсь­ко­го в 1682 р. і волинсь­ко­го в 1682—1683 рр.).wojownik, pułkownik J. K.Mci, podkomorzy włodzimierski, kasztelan wołyński 1681, 

русь­кий шлях­тич, війсь­ко­вик та уряд­ник Речі Поспо­ли­тої. Бать­ко — волинсь­кий столь­ник Кіліян Вель­горсь­кий, мати — дру­жи­на бать­ка Анна Гуле­вич, донь­ка луць­ко­го під­ко­морія. За сло­ва­ми Кас­пе­ра Несе­ць­ко­го, «муж вели­ко­го сер­ця». 1683 року брав участь у битві під Від­нем. Мав зван­ня пол­ков­ни­ка Його К. Мило­сті. Уря­ди (поса­ди): під­ко­морій воло­ди­мирсь­кий, волинсь­кий каштелян. 

∞, Анна Ожга (? — 15 трав­ня 1706) — донь­ка львівсь­ко­го під­ко­морія Пйот­ра Ожґи, нада­ла фун­душ для мона­сти­ря у серед­місті Льво­ва. Мали 9 дітей.

XIІ

Ян Кази­мир син Юрія-Петра

під­ко­морій волинсь­кий, заги­нув під час обо­ро­ни Льво­ва від татарсь­ко­го напа­ду 1695 року.

Михай­ло син Юрія-Петра

без нащад­ків

Антоній син Юрія-Пет­ра (? — 28 квіт­ня 1729) 

— насто­я­тель мона­сти­ря, керів­ник польсь­кої про­він­ції тринітаріїв.Antoni, pierwszy prowincyał. Trynitarzy polskich, ‑j- 1729 we Lwowie. 

Вац­лав Кса­верій син Юрія-Пет­ра (? — 29 листо­па­да 1707)

пол. Wacław Ksawery, каш­те­лян волинсь­кий, най­мо­лод­ший брат Антонія Вель­горсь­ко­го, син Анни Вель­горсь­кої. Запо­вів знач­ну суму на засну­ван­ня мона­сти­ря тринітаріїв у родо­во­му маєт­ку Вель­горсь­ких в Горо­хо­ві, фун­да­ція не реалі­зо­ва­на через спро­тив міс­це­во­го єпископа.podkomorzy włodzimierski 1700, kasztelan wołyński 14. 10. 1704, 

zaśl. Joannę z Potockich h. Pilawa (*1678,+11.5.1741), panią na Tyśmienicy z przyl., fundatorkę OO. Trynitarzy we Lwowie, córkę Dominika na Bohorodczanach z przyl. i Tyśmienicy z przyl., podkomorzego halickiego, podskarbiego nadw. kor., starosty chmielnickiego i Konstancyi z Truskolaskich h. Ślepowron, podkomorzanki halickiej.

WIELHORSKI (*? †?) de Wielhor & Grzymałtów kasztelan wołyński ∞? Joanna Potocka (*? †?) de Potok:

A1?
Маріанна

Тере­за

∞, волинсь­ко­го каш­те­ля­на Мико­ли Ольшанського.

Геле­на Зофія

∞, Ада­ма Белжецького.

Анна

насто­я­тель­ка мона­сти­ря свя­тої Бри­гі­ди в Сокалі

XIIІ

Фелікс Ігнатій син Вац­ла­ва (? — 1733),

дідич Тис­ме­ни­ці, Горо­хо­ва, ста­ро­ста брацлавський,starosta bracławski, ‑J- 1757.
pan na Tyśmienicy i Horochowie, rotmistrz j. K. Mci, poseł z pow. włodzimierskiego na sejm 1730, starosta bracławski,.

∞, 1729, Людвіка із Замойсь­ких (? — 1737) h. Jelita, córkа M ichała Zdzi.sława, VI. ordynata Zamoyskiego wojewody smoleńskiego, starosty bolimowskiego i gniewskiego i Anny z Działyńskich h. Ogończyk,-wojewodzianki chełmińskiej, marszałkówny tryb. kor., starościanki bratyjanskiej, łąkorskiej, kowalewskiej, malborskiej i tolkmickiej.

Єжи син Вацлава (*...., †....)

Jerzywzm. w 1718 r. jako ojciec chrzestny in Bohorodczany}

Konstancja (*? †?)

wzm. w 1718 r. jako matka chrzestna in Bohorodczany.

Ян син Вац­ла­ва (*1706, †....)

Jan Chrzciciel Comparium{?} (*1706 †?) {metr. in Tyśmienica}

Teresa (*? †?)

∞ ok. 1731 Jan Kajetan Jabłonowski (*? †?) {wzm. in Tyśmienica}

XІV

граф Михай­ло син Фелік­са (+1730,+1794)

брац­лавсь­кий ста­ро­ста, дідич на Горо­хо­ві, Холоєві, Панівцях.
госу­дар­ствен­ный дея­тель Речи Поспо­ли­той, обоз­ный вели­кий корон­ный (1758—1762), кух­мистр вели­кий литов­ский (1763—1774), ста­ро­ста каме­нец-литов­ский и сед­лец­кий, поли­ти­че­ский писатель.
Пред­ста­ви­тель поль­ско­го дво­рян­ско­го рода Виель­гор­ских гер­ба «Кер­дея». Сын ста­ро­сты брац­лав­ско­го Фелик­са Игна­цы Виель­гор­ско­го и Людви­ки Замой­ской. Виель­гор­ские, про­ис­хо­див­шие из Волы­ни, были свя­за­ны род­ствен­ны­ми и брач­ны­ми уза­ми с могу­ще­ствен­ны­ми поль­ско-литов­ски­ми рода­ми, в том чис­ле с Замой­ски­ми, Потоц­ки­ми, Ябло­нов­ски­ми и Мни­ше­ка­ми. Рано оси­ро­тел, уна­сле­до­вал несколь­ко име­ния с цен­тром в город­ке Горо­хов. Полу­чил обра­зо­ва­ние у львов­ским­те­а­тин­цев. Затем совер­шил путе­ше­ствие по Евро­пе, где посе­тил Фран­цию и Гер­ма­нию. Дли­тель­ное вре­мя нахо­дил­ся в Дрез­дене, где пытал­ся при­бли­зить­ся к коро­лев­ском двору.

При дво­ре поль­ско­го коро­ля и сак­сон­ско­го кур­фюр­ста Авгу­ста III Миха­ил Виель­гор­ский смог добить­ся рас­по­ло­же­ния его пер­во­го мини­стра Ген­ри­ка фон Брю­ля, при помо­щи кото­ро­го начал­ся его карьер­ный рост. Под руко­вод­ством Брю­ля Миха­ил Виель­гор­ский участвовал

  1. Biblioteka Naukowa PAU i PAN w Krakowie. Papiery odnoszące się do dziejów wsi Tołmachów i Symonów z lat 1580–1799, Sign. PAU rkps 3028. Kartу 22 – 25. Копія[]
  2. Полі­щук В.Урядницький клан луць­ко­го ста­ро­сти кня­зя Богу­ша Коре­ць­ко­го. – Українсь­кий архео­гра­фіч­ний щоріч­ник, 2004 р., т. 8–9, с. 274.[]
  3. ЦДІА­УК, ф. 11, № 9, k. 1186, 1726; Опись акто­вой.., т. 13, с. 28, 84; т. 14, с. 5, 59; т. 17, с. 29, 45; т. 19, с. 7, 20; Ukraina, 1/81, 11/194, 224, 340.[]
  4. ЦДІАК Украї­ни, ф. 22, оп. 1, спр. 46, арк. 228.[]
  5. ЦДІАК Украї­ни: Ф. 26. On. 1. Спр. 24. Арк. 486.492 зв.[]
  6. ЦДІАК, ф. 25, on. 1, спр. 208, арк. 547–547об.[]
  7. Stecki J. Wolyn. — T. 2. — Lwów, 1871. — S. 428.[]
  8. Бара­но­вич О. Залюд­нен­ня... С. 63.[]
  9. Бара­но­вич О. Залюд­нен­ня... С. 63.[]

Оставьте комментарий