Бірюк П.М. Формування території Верхньоокського регіону у X – XIІІ століттях

// Сіве­рянсь­кий літо­пис. — 2017. — № 1–2. — С. 20–26.

Дослід­же­но фор­ми та основ­ні шля­хи фор­му­ван­ня істо­рич­ної області у Верхів’ї Оки. Про­слід­ко­ва­но пра­во­на­ступ­ниц­тво земель від регіо­ну поши­рен­ня пле­мен в’ятичів і тери­торії «Лес­ной зем­ли». Про­аналі­зо­ва­но літо­пис­ні назви тери­торій та ото­тож­не­но їх з нині відо­мою назвою «вер­ховсь­кі зем­лі». Оха­рак­те­ри­зо­ва­но основ­ні міста регіо­ну та визна­че­но їхню роль у ста­нов­лен­ні меж Верх­ньо­го Пооччя.
Клю­чо­ві сло­ва: фор­му­ван­ня, вер­ховсь­кі зем­лі, регіон, тери­торія, в’ятичі, «Лес­ная
зем­ля», міста.


Родів не знайдено

Волостей не знайдено

Оставьте комментарий