[Між серпнем 1392 r. і жовтнем 1393 р. Краків (?)]. Князі Ольгімунт, Іван Городецький, Гліб Дмитрович i кустош [краківський] Ян Бутавдович поручаються за князя Жедівида, сина Ходора, перед королем [польським Владіславом Ягелло].

Орі­гі­нал: Biblioteka Książąt Czartoryskich w Krakowie, dok. perg. nr 1127 (vol. I/113).

Pergamin, 24,7×9,2×24,4×9,3 cm + zakładka 3,5 – 2,8 cm. Na dokumencie widoczne ślady zgięć i nadcięcia na cztery paski dla pieczęci (ani paski, ani pieczęcie nie zachowały się). W lewym górnym rogu atramentem № 3. W środku czerwonym atramentem 1127. W prawym górnym rogu atramentem b lub 6 oraz 113 po napisanym czerwonym atramentem i zmytym 105. Noty dorsalne: 1. Quinque duces Russie committunt se regi Polo. (wzdłuż górnej krawędzi, po lewej stronie od środka); 2. Certi duces Russie committunt se tuicioni regis Polonie breviter (po prawej stronie od środka, nad linią zgięcia); 3. Registrata (pod poprzednią); 4. Lituanie № 100 (w lewej części, w środku; cyfra poprawiona ciemniejszym atramentem z innej, której nie da się odczytać). Miejsce pod zakładką i jej tylna część są jaśniejsze niż górna część karty z tekstem. Na odwrocie pomiędzy nacięciami są jasne miejsca, które niegdyś znajdowały się pod paskami pergaminowymi dla pieczęci.

Uw.: Tekst został wydany wg zasad zawartych w: Мета­дыч­ныя рэка­мен­да­цыі па пуб­ліка­цыі рука­піс­ных акта­вых кіры­ліч­ных кры­ніц у Бела­русі (XIII – XVIII стст., перы­яд Вяліка­га княст­ва Літоўска­га), аўтар-скла­даль­нік Аляк­сандр І. Гру­ша, Мінск 2003 [Mietadycznyja rekamiendacyi pa publikacyi rukapisnych aktawych kirylicznych krynic u Biełarusi (XIII – XVIII stst., pieryjad Wialikaha kniastwa Litouskaha), autar-składalnik Alaksandr I. Hrusza, Minsk 2003]. Gwiazdkami oznaczone są kropki pomiędzy wyrazami i ich grupami. 

Wyd. 1: Jan Tęgowski, Kniaź Iwan Żedewid (przyczynek do genealogii rodu Giedymina), [in:] Studia historyczne z XIII – XV wieku. Wydanie jubileuszowe z okazji 75-lecia urodzin i 45-lecia pracy naukowej Profesora doktora Kazimierza Jasińskiego, red. Józef Śliwiński, Olsztyn 1995, s. 133 (wg Oryg. literami łacińskimi).

Wyd. 2: Jan Tęgowski, Pierwsze pokolenia Giedyminowiczów (Biblioteka Genealogiczna, t. 2), Poznań – Wrocław 1999, s. 167 (wg Oryg., literami łacińskimi).

Wyd. 3: Андрей В. Кузь­мин, Титу­ло­ван­ная знать Вели­ко­го кня­же­ства Литов­ско­го в „Вели­кой войне” про­тив Тев­тон­ско­го орде­на 1409 –1411 гг., [in:] Вялі­кае княст­ва Літоўс­кае і яго сусед­зі ў XІV – XV стст. Сапер­ніцтва, супра­цоўніцтва, уро­кі. Да 600-годдзя Грун­вальд­скай біт­вы, укл. Аляк­сандр І. Гру­ша, Свят­ла­на В. Маро­за­ва, Мінск 2011, s. 46 – 47 (wg Oryg.).

Wyd. 4: Jan Tęgowski, W sprawie daty i okoliczności zagadkowego poręczenia za Żedywida, [in:] Ministri historiae. Pagalbiniai istorijos mokslai Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės tyrimuose. Mokslinių straipsnių rinkinys, skirtas dr. Edmundo Antano Rimšos 65-mečio sukakčiai, sud. Zigmantas Kiaupa, Jolita Sarcevičienė, Vilnius 2013, s. 77 (wg Oryg., literami łacińskimi).

Wyd. 5: Андрей В. Кузь­мин, Князь Иван Жеде­вид Фёдо­ро­вич как участ­ник Грюн­вальд­ской бит­вы (15.VII.1410 г.), Вест­ник Уни­вер­си­те­та Дмит­рия Пожар­ско­го, № 2 (6): 2017, s. 29 (wg Oryg.).
Reg.: Wacława Szelińska, Janina Tomaszewicz, Katalog dokumentów pergaminowych Biblioteki Czartoryskich w Krakowie, cz. 1: Dokumenty z lat 1148 –1506, Kraków 1975, nr 286, s. 123 –124.

Се поручилис(ѧ)* оу вели­ко­го* корололѧ1* по Жеди­ву­ду*, кнѧз(ѧ) Ходоро|ве с(ы)ну*, кнѧз(ь)* Ѡлги­монтъ, кнѧз(ь)* Иванъ Горо­дец­кии*, кнѧз(ь)* Глебъ Дми|треевич*, кнѧз(ь) Ѧнъ2* Букон­то­вич* кустошь.

При­міт­ки: 1 Tak w Oryg., należy czytać королѧ. 2 Litera н poprawiona.