1548, червня 30. Білогородка. Договір князя Івана Федоровича Чорторийського із князем Фрідріхом Глібовичем Пронським про припинення суперечки стосовно ставків Білівського та Жуковського, незаконного вилову риби тощо

1548, черв­ня 30. Біло­го­род­ка. Дого­вір кня­зя Іва­на Федо­ро­ви­ча Чор­то­рийсь­ко­го із кня­зем Фрідрі­хом Глі­бо­ви­чем Пронсь­ким про при­пи­нен­ня супереч­ки сто­сов­но став­ків Білівсь­ко­го та Жуковсь­ко­го, неза­кон­но­го вило­ву риби тощо

Ори­гі­нал: Отдел руко­пи­сей Рос­сий­ской наци­о­наль­ной биб­лио­те­ки г. Санкт-Петер­бург. – Ф. 293 (Запад­но-Рус­ские акты). – Оп. 1. – Ед. хр. 135. – Л. 1 –2об.

Папір. Водя­ний знак – “кабан” – розта­шо­ва­ний на арк. 2. Загаль­ні роз­міри: 32х42,5 см. Аркуш скла­де­но нав­піл. Кіль­кість ряд­ків: арк. 1 – 32, арк. 1зв. – 32, арк. 2 – 28, арк. 2зв. – чистий. Стан збе­ре­жен­ня – добрий. Чор­ни­ло світ­ло-корич­не­ве. Ско­ро­пис. Почерк писа­ря вираз­ний. Натиск силь­ний. Збе­ре­гла­ся одна печат­ка зеле­но­го кольо­ру під папе­ро­вою кусто­дією. Ім’я писа­ря відсутнє.

Інформації про печатки немає

Релятівні категорії документів

Немає зв’язанних родів

Всі кате­горії документів