1554, грудня 27. Вільно. Лист великого князя литовського, польського короля Сигізмунда II Августа київському воєводі, князю Фрідріху Глібовичу Пронському стосовно скарги князя Івана Федоровича Чорторийського про порушення домовленостей, згідно з якими дозволялось проїжджати дорогою через його маєток Жуковський та на збір мита.

1554, груд­ня 27. Віль­но. Лист вели­ко­го кня­зя литовсь­ко­го, польсь­ко­го коро­ля Сигіз­мун­да II Авгу­ста київсь­ко­му воє­воді, кня­зю Фрідрі­ху Глі­бо­ви­чу Пронсь­ко­му сто­сов­но скар­ги кня­зя Іва­на Федо­ро­ви­ча Чор­то­рийсь­ко­го про пору­шен­ня домо­в­ле­но­стей, згід­но з яки­ми доз­во­ля­лось проїж­д­жа­ти доро­гою через його маєток Жуковсь­кий та на збір мита.

Ори­гі­нал: Отдел руко­пи­сей Рос­сий­ской наци­о­наль­ной биб­лио­те­ки г. Санкт-Петер­бург. – Ф. 293 (Запад­но-Рус­ские акты). – Оп. 1. – Ед. хр. 146. – Л. 1 –2об.

Папір. Водя­ний знак – “гер­бо­вий щит” – розта­шо­ва­ний на арк. 2. Аркуш скла­де­но нав­піл. Загаль­ні роз­міри: 31х42,5 см. Кіль­кість ряд­ків: арк. 1 – 26, арк. 1зв. – 18, арк 2 – чистий, арк. 2зв. – 2. Стан збе­ре­жен­ня – добрий. Чор­ни­ло світ­ло-корич­не­ве. Ско­ро­пис. Почерк писа­ря вираз­ний. Натиск силь­ний. Збе­рег­ли­ся залиш­ки печат­ки чер­во­но­го кольо­ру. Писар – Ян Гайко.

Інформації про печатки немає

Релятівні категорії документів

Немає зв’язанних родів

Всі кате­горії документів