1548, червня 30. Жуково. Договір князя Фрідріха Глібовича Пронського, воєводи київського, із князем Іваном Федоровичем Чорторийським про полюбовне вирішення суперечки щодо замку Білівського та ставку на р. Стубла біля маєтку Жуковського.

1548, черв­ня 30. Жуко­во. Дого­вір кня­зя Фрідрі­ха Глі­бо­ви­ча Пронсь­ко­го, воє­во­ди київсь­ко­го, із кня­зем Іва­ном Федо­ро­ви­чем Чор­то­рийсь­ким про полю­бовне вирі­шен­ня супереч­ки щодо зам­ку Білівсь­ко­го та став­ку на р. Стуб­ла біля маєт­ку Жуковського.

Ори­гі­нал: Отдел руко­пи­сей Рос­сий­ской наци­о­наль­ной биб­лио­те­ки г. Санкт-Петер­бург. – Ф. 293 (Запад­но-Рус­ские акты). – Оп. 1. – Ед. хр. 136. – Л. 1 –4об.

Папір. Водя­ний знак – “коро­на” — розта­шо­ва­ний на арк. 1 та 2. Загаль­ні роз­міри обох арку­шів: 31,5х43,5 см. Арку­ші скла­де­но нав­піл і про­ши­то тем­но-корич­не­вим шнур­ком. Кіль­кість ряд­ків: арк. 1 – 26, арк. 1зв. – 27, арк. 2 – 25, арк. 2зв. – 25, арк. 3 – 26, арк. 3зв. – 27, арк. 4 – 13, арк. 4зв. – чистий. Стан збе­ре­жен­ня – добрий. Чор­ни­ло світ­ло-корич­не­ве. Ско­ро­пис. Почерк писа­ря вираз­ний. Натиск силь­ний. Збе­рег­ли­ся залиш­ки від шести печа­ток зеле­но­го кольо­ру. Ім’я писа­ря відсутнє.

Інформації про печатки немає

Релятівні категорії документів

Немає зв’язанних родів

Всі кате­горії документів