[1492].10.20. Лист до воєводи Київського князя Дмитра Путятича о селі в Київському повіті Соколовичі, щоб він дав його боярину Сурину.

Самъ Алек­сан­дръ.
Вое­во­де киевъско­му кн(я)зю Дмит­рею Путятину.
Бил намъ чоломъ дво­ра­нин нашъ Суринъ и про­сил в нас села в Киевъскомъ пове­те, на имя Соко­ло­ви­чов, з людьми.
Ино мы ему тос село Соко­ло­ви­чи с тыми люд­ми дали; неха онъ тое село и люди дер­житъ со всимъ по тому, што здав­на к тому селу слу­ха­ло, а намъ с того служить.
П(и)сан в Лиде, октяб­ря 20 ден, инъдик(т) 11.
Пр(иказал) во(евода) тр(оцкий), мар(шалок) зем(ский), п(а)н Петръ Яно­вичъ. || [76v]

LM3, №12

Інформації про печатки немає

Релятівні категорії документів

Релятівні генеалогії

Всі кате­горії документів