[1488] 09 03. Кн(я)зю Богдану Василевичу иа имене Любчо, ему от тетки его пани Олизаровое Шиловича записаное

Дже­ре­ло: LM5, №111

1488.09.03. Кн(я)зю Бог­да­ну Васи­ле­ви­чу иа имене Люб­чо, ему от тет­ки его пани Оли­за­ро­вое Шило­ви­ча записаное

Самъ Кази­мир, etc.
Билъ намъ чоломъ князь Бог­данъ Васи­лье­вичъ а пове­далъ намъ, штожъ теть­ка его пани Оли­за­ро­вая Шило­ви­ча, пани Федь­ка запи­са­ла ему име­нье свое на имя Любъ­чо, кото­рое ж ей небо­щикъ панъ ее далъ и запи­салъ, а потомъ и мы ей тое имене доз­во­ли­ли отъ­да­ти и про­да­ти и листъ нашъ есмо ей на то дали с при­ве­съ­ча­тою печа­тю, и про­силъ насъ, абы­х­мо ему доз­во­ли­ли то мети.
Ино, коли она тое име­нье дала и запи­са­ла, и мы ему тое име­нье доз­во­ля­емъ меть со всимъ с тымъ под­ле запи­су и дани­ны ее, што к тому име­нью слу­ша­ет, какъ она сама мяла; а нам нехаи с того име­нья слу­жить. А на твер­дость того и печать нашу каза­ли есмо при­ло­жит к сему нашо­му листу.
Писанъ в Новомъ Месте, сен(тябрь) 3 день, инъдик[т]ъ 7.

Інформації про печатки немає

Релятівні категорії документів

Релятівні генеалогії

Всі кате­горії документів