1451 г., декабря 22. Лист в. кн. Свидригайла Ольгердовича Петру Мышчичу на село Холуневъ и его принадлежности: Холуневецъ, Подгае, Селищево Городище, дворище Гучина и селище Биче.

Акт на вла­дѣніе имѣнія­ми Мыш­чи­чей-Холо­нев­скихъ, явлен­ные въ 1568-мъ году въ Луц­комъ грод­скомъ суд.

Пуб­ли­ка­ция: Архив Юго-Запад­ной Рос­сии, изда­ва­е­мый ком­сис­си­ей для раз­бо­ра древ­них актов, состо­я­щей при Киев­ском, Подоль­ском и Волын­ском Гене­рал-Губер­на­то­ре. Ч. 8. Т. 4. Акты о зем­ле­вла­де­нии в Юго-Запад­ной Рос­сии XV-XVIII вв. С. 16–17

Мило­стю Божою, мы, вели­кий княз Алек­сан­дро, ина­ко Швит­рик­гай­ло, Олк­гир­до­вичъ, чинимъ зна­ме­ни­то и даемъ вѣда­ти симъ нашимъ листомъ кож­до­му доб­ро­му, хто на н вой­зрит или чту­чи его услы­шитъ, коли кому его потреб­но будетъ, нинеш­нимъ и потомъ будучимъ, иж ecть (sic) видев есмо зна­ме­ни­тую нам служ­бу, ник­г­ды нѳо­меш­ка­ную, вер­но­го слу­ги нашо­го пана Пет­ра Миш­чи­ча, и мы, пора­див­ши­ся з нашою вѣръ­ною радою, и со кня­зи, и паны наши­ми, даемъ и дали есмо ему именѳ у Пере­мил­скомъ пове­те село Холу­невъ, а къ тому Холу­не­вецъ, а Под­гае, а Сили­що­во горо­ди­ще, а дво­ри­ще Гуг­ни­но, а сели­ще Бѣчѳ. А дали есмо напред­ре­чо­но­му пану Пет­ру Мыш­чи­чу у вер­ху выпи­са­ная и со вси­ми при­хо­ды и дохо­ды, какъ издав­на и зве­ка к тымъ селомъ при­слу­ша­ло и слу­ша­ет, и к тымъ дво­ри­щамъ, и со вси­ми пожит­ми, и с полъ (sіс), и с паш­ня­ми, и зъ гаи, и з дуб­ро­ва­ми, и з боры, и з борт­ны­ми зем­ля­ми, и з дан­ми, и з лесы, и с пасе­ка­ми, и зъ сычемъ, и з ловы, и з лови­ща­ми и сено­жат­ми, и з боло­ты, и с кри­ни­ца­ми, и с пото­ки вод­ны­ми, и з руда­ми, и з боб­ро­вы­ми гоны, и зъ зѳре­мя­ны, и зъ ста­вы, и ста­ви­щы, и со млы­ны, и з река­ми, и с озе­ры, и з мыти, вѣчъ­но и непо­ру­шъ­но само­му пану Пет­ру Мыш­чи­чу, и его дѣтемъ, и его близ­кимъ, и его щад­комъ. А может собѣ у тыхъ име­няхъ полеп­ша­ти и шири­ти, на нове корѳ­ни сади­ти; а волен и отца­ти, и замѳ­ни­ти, и по души дати.
А при томъ были рада наша: княз Иванъ Васи­ле­вичъ», а княз Михай­ло Васи­ле­вичъ, а княз Иван Чѳтвер­тен­ский, а княз Михай­ло Чет­вер­тен­ский, а пан Каза­рин Рѳза­но­вичъ, а пан Неми­ра Реза­но­вичъ, ста­ро­ста луцъ­кий, а панъ Сема­шъ­ко, а пан Хвед­ко, а пан Сен­ко под­канц­ле­рий. А про лѳп­шую свѣ­до­мост и твер­дост и печат нашу каза­ли есмо при­вѳ­си­ти к сему нашо­му листу. 

Писан в Луц­ку, меся­ца дѳка­б­ра два­дцат вто­ро­го дня, под лѣты Роже­ства Хри­сто­ва тися­ча лѣтъ чоты­ри­ста пят­де­сят пер­во­го, индик­та пятогонадцат. 

При­казъ пана Семашъковъ.