Собчук В.Д. Маловідомі актові джерела XV ст. з історії еліти пізньосередньовічної Волині.

// Студії і матеріа­ли з історії Волині. 2018 / Міністер­ство куль­ту­ри Украї­ни, Кремен.-Почаїв. держ. іст.-архітектур. запо­від­ник; Ін‑т історії Украї­ни НАН Украї­ни; ред­ко­ле­гія: В. Соб­чук (голов­ний редак­тор) [та ін.]. – Кре­ме­не­ць : Кре­ме­не­ць­ко-Почаївсь­кий дер­жав­ний істо­ри­ко-архі­тек­тур­ний запо­від­ник, 2018. – 368 с. : іл.

Опуб­лі­ко­ва­но тек­сти п’яти актів XV ст. ста­ро­українсь­кою мовою щодо маєт­ків гене­тич­но зв’язаних між собою родів князів Несвідсь­ких і князів Зба­разь­ких, які ста­но­ви­ли один із най­по­міт­ні­ших сег­мен­тів родо­ви­тої еліти піз­ньо­се­ред­ньо­віч­ної Волині: 1) лист вели­ко­го кня­зя литовсь­ко­го Свид­риґай­ла шлях­ти­чу Фрідрі­ху Гер­бур­то­ви­чу з Фель­ш­ти­на на маєт­ки в кон­фіс­ко­ва­но­му в кня­зя Федь­ка Несвідсь­ко­го Зба­разь­ко­му повіті Волинсь­кої зем­лі (1437); 2) лист Федь­ко­во­го сина кня­зя Юрія Несві­ць­ко­го про запис дру­жині Настасії на своїх родо­вих маєт­ках пев­ної суми гро­шей (1467); 3) запо­віт Федь­ко­во­го вну­ка кня­зя Сол­та­на Зба­разь­ко­го (1473); 4) акт поді­лу між кня­зя­ми Михай­лом, Семе­ном Пер­шим, Федь­ком і Семе­ном Молод­шим Зба­разь­ки­ми родо­вих маєт­ків (1482); 5) лист дочок Сол­та­на Зба­разь­ко­го Марії та Ган­ни про від­мо­ву від маєт­ків бать­ка на користь їхньо­го дво­юрід­но­го бра­та кня­зя Михай­ла Зба­разь­ко­го (1482).

Клю­чо­ві сло­ва: піз­нє серед­ньо­віч­чя, доку­мен­таль­ні дже­ре­ла, регіо­наль­на еліта, Волинь, князі Несві­ць­кі, князі Збаразькі.


Родів не знайдено

Волостей не знайдено