Сліж Н. Маёмасныя справы Мар’і Канстанцінаўны Крошынскай у святле яе тастаменту

// Studia Historica Europae Orientalis=Исследования по исто­рии Восточ­ной Евро­пы: науч.сб. Вып. 14. 2021. C. 151–163.

Да гісто­рыі кня­зёў Кро­шын­скіх звяр­та­ла­ся шэраг даслед­чы­каў. Гэта ста­ра­жыт­ны кня­жас­кі пры­трым­лі­ваў­ся хры­с­ціян­ства грэ­час­ка­га абра­ду і да пачат­ку XVІ ст. меў ула­дан­ні на Сма­лен­шчыне. У дад­зе­най пра­цы асноў­ная наша ўва­га буд­зе скан­ц­эн­тра­ва­на на таста­мен­це княж­ны Мар’і Кан­стан­ці­наў­ны Кро­шын­с­кай як да важ­най кры­ні­цы па гісто­рыі яе ўла­дан­няў, што адпа­вед­на рас­кры­вае гісто­рыю роду і сямей­ных адносін.


РЕЛЯТІВНІ РОДИ

Волостей не знайдено