Полехов С., Бутырский М. Печать князя Ивана Гольшанского

S. Polechow, M. Butyrski, Pieczęć kniazia Iwana Olgimuntowicza Holszańskiego // Inter Regnum et Ducatum. Studia ofiarowane Profesorowi Janowi Tęgowskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin. Białystok, 2018.