Однороженко О. А. Герб князів Вишневецьких

// Січе­славсь­кий аль­ма­нах.- 2008. — № 3

Стар­шин­ство Михай­ла Васи­льо­ви­ча зумо­ви­ла ту обста­ви­ну, що власне гер­ботво­рен­ня князів Виш­не­ве­ць­ких являє собою пря­ме про­до­в­жен­ня ево­лю­ції родо­во­го гер­ба князів Несві­ць­ких-Зба­разь­ких. При­найм­ні, бать­ко кня­зя Михай­ла – Василь Васи­льо­вич кори­сту­вав­ся в яко­сті гер­ба ана­ло­гіч­ним зоб­ра­жен­ням родо­во­го зна­ку. Нато­мість, інші гіл­ки роду, що похо­ди­ли від молод­ших братів Михай­ла Зба­разь­ко­го кня­зя на Виш­нев­ці зго­дом внес­ли пев­ні моди­фіка­ції в спіль­ний родо­вий герб, що покла­ло поча­ток існу­ван­ню окре­мої гераль­дич­ної тра­ди­ції кня­жих родів Зба­разь­ких, Пори­ць­ких, Воро­не­ць­ких та Тристенських.


РЕЛЯТІВНІ РОДИ

РЕЛЯТІВНІ ГОРОДА (ВОЛОСТИ)

Виш­не­ве­ць