Келембет С. М. Князі Нижегородсько-Суздальської землі в кінці XIV – середині XV століть (історико-генеалогічний дискурс)

Дисер­та­ція на здо­бут­тя нау­ко­во­го сту­пе­ня кан­ди­да­та істо­рич­них наук. 07. 00. 06 – історіо­гра­фія, дже­ре­лознав­ство таь­спе­ціаль­ні істо­рич­ні дис­ци­плі­ни. Дні­про­пет­ровсь­кий націо­наль­ний універ­си­тет. Дні­про­пет­ровськ. 2005

У даній робо­ті дослід­жуєть­ся спе­ци­фіка політич­но­го роз­вит­ку, про­тя­гом пев­но­го періо­ду, одно­го з таких регіонів Пів­ніч­но-Схід­ної Русі – Ниже­го­родсь­ко-Суз­дальсь­кої зем­лі, – най­тіс­ні­шим чином пов’язана з гене­а­ло­гією та біо­гра­фі­сти­кою її прав­ля­чо­го князівсь­ко­го роду. У дисер­та­ції дослід­жуєть­ся істо­рич­ний період, про­тя­гом яко­го до Мос­ковсь­кої дер­жа­ви була при­єд­на­на Ниже­го­родсь­ко-Суз­дальсь­ка зем­ля – тери­торія одно­го з най­більш знач­них дер­жав­них утво­рень Пів­ніч­но-Схід­ної Русі дру­гої поло­ви­ни XIV ст.