Поменник Введенської церкви в Ближніх печерах Києво-Печерської лаври. Публікація рукописної пам’ятки другої половини XVII ст.

/ Упо­ряд. О. Кузь­мук / Ред. Рада: В.М. Кол­па­ко­ва (відп. ред.) та ін. – К.: Фенікс, 2007. – 120 с., іл.

Адап­ти­ро­ван­ный текст (сост. Алек­сей Бабенко)

Помя­ни Г[оспод]и БлговЪ(р)ны(х) Кнзей Черниговски(х).
[I] Вели(к) Кнзя Конста(н)тина Мсти­сла­ва Чер­ни­гов­ско­го, создав­ше­му Црковъ Стго Спса и Кнги­ню Его, Настасию.
[2] Вели(к) Кня(з) Нико­лу, Сто­сла­ва Черниговско(го) и Кнг­ню его Киликию
[3] Вели(к) Кн(я)зя Миха­и­ла Чер­ни­гов­ско­го, и Кнг­ню Его Феофанну.
[4] Вели(к) Кня(з) Геор­гия, Киевского
[5] Вели(к) Кня(з) Все­во­ло­да Киев­ско­го, Въ иноце(х) Кирила.
[6] Вели(к) Кня(з) Алекса(н)дра, Киевского.
[7] Вели(к) Кня(з) Романа
[8] Вели(к) Кня(з) Димитрия
[9] Вели(к) Кня(з) Василия
[10] Вели(к) Кня(з) Василия
[11] Вели(к) Кня(з) Все­во­ло­да Наре­чен­но­го въ Стом кре­ще­нии Гавриила
[12] Вели(к) Кня(з) Двда Чер­ни­гов­ско­го, и Кнг­ню его Феодосию.
[13] Вели(к) Кня(з) Нико­лу, Сто­сла­ва Черниго(в)ского и Кнг­ню его Анну
[14] Вели(к) Кня(з) Сто­сла­ва Чер­ни­гов­ско­го, Въ иноце(х) Гав­ри­и­ла, и Кнг­ню его Екатерину
[15] Вели(к) Кня(з) Яро­сла­ва Чер­ни­гов­ско­го, Въ иноце(х) Васи­лия, и Кнг­ню его Ирину
[16] Ино­ка Вели­ка­го Кнзя Фео­до­сия Черниго(в)ско(го) и Кнг­ню Его Евфросинию.
[17] Вели(к) Кня(з) Дани­и­ла Все­во­ло­да Сто­сла­ви­ча Чер­ни­гов­ско­го, и Кнг­ню его Настасию.
[18] Вели(к) Кн(з) Кон­стан­ти­на Олга Чер­ни­гов­ско­го, и Снов его, Двда, и Гле­ба, и Александра.
[19] Вели(к) Кн(з) Пахо­мия Гле­ба Чер­ни­гов­ско­го, и Кнг­ню его Настасию.
[20] Вели(к) Кн(з) Миха­и­ла, Че(р)ниговского Все­во­ло­ди­ча, Сто­слав­ля вну­ка, и Бояри­на Его Фео­до­ра, Непо­кло­нив­ше­му­ся Слн­цу и нехо­див­шимъ око­ло куста, и того ради оуби­ен­ны о(т) татар за пра­во­вер­ную веру.
[21] Кня­зя Михай­ло­вы Кнги­ню Евдокию.
[22] Кн(з) Бори­са Вла­ди­ме­ра Стославича
[23] Кнги­ню Елену.
[24] Вели(к) Кн(з) Пан­те­ле­и­мо­на, Мсти­сла­ва Че(р)ниговского, и Кнги­ню его Марфу.
[25] Кн(з) Бори­са Сто­сла­ва и Олго­ви­ча. и Кнги­ню его Настасию.
[26] Кн(з) Гав­ри­и­ла, Яропо(л)ка Яро­сла­ви­ча и Кнг(н) его Василису
[27] Вели(к) Кн(з) Анто­ния Воло­ди­ми­ра Иго­ре­ви­ча, и Петронеллу
[28] Вели(к) Кня(з) Олга Чер­ни­гов­ско­го, Въ иноце(х) Пав­ла, Кнг­ню его Ефросинию
[29 ] Кнзя Димитрия
[30] Кня(з) Андрея
[31] Кня(з) Иоанна
[32] Кня(з) Гав­ри­ла Мсти­сла­ви­чевъ, и Кнги(н) их Еле­ны и Раиды
[33] Кн(з) Иоана Яро­сла­ви­ча и Кнг­ню его Настасию
[34] Вели(к) Кн(з) Сто­сла­ва Все­во­ло­ди­ча Черниго(в)ского Въ иноце(х) Онуф­рия. И кнг­ню его Марию и Сна его Бориса
[35] Вели(к) Кн(з) Фео­до­ра Мсти­сла­ва Гле­бо­ви­ча Черниговского
[36] Кн(з) Пон­те­ля — Пантелея?
[37] Кн(з) Фили­па Воло­ди­ме­ри­ча и Кнг­ни его Огафии,
[38] Вели(к) Кн(з) Все­во­ло­да Яро­пол­чи­ча Черниго(в)ско(го) име­немъ Лав­рен­тия И кнги­ни его Фео­до­ру и Настасию
[39] Кн(з) Иоан­на, Андре­еви­ча, и Кнги­ню его Анастасию
[40] Кн(з) Васи­лия Чер­ни­гов­ско­го, и Кнг­ни его Феклы
[41] Вели(к) Кня(з) Симео­на, Все­во­ло­да Черниго(в)ско(го), и Сна его Кнзя Фео(до)ра Сто­сла­ва оубиенна(го) о(т) лит­вы, и Кнг­ню Его Евфимию
[42] Вели(к) Кн(з) Рома­на ста­ро­го Чер­ни­гов­ско­го и Кнг­ню его Анну, и Сна Его Кн(з) Олга Романовича.
[43] Вели(к) Кнзя Черниго(в)ско(го) оста­вив­ше­му дванадеся(т) те(м) людей и прие(м)шему Аггл­ский обра(з) Ино­ка Леонтия.
[44] Ино(к) Кнзя Василия.
[45] Ино(к) Кн(з) Феодосия.
[46] Кн(з) Бориса
[47] Кн(з) Давыда
[48] Кн(з) Андрея
[49] Кн(з) Димитрия
[50] Кн(з) Сто­сла­ва Володимеровича
[51] Кн(з) Анто­ния Глебовича.
[52] Кн(з) Костан­ти­на Михаиловича
[53] Кн(я)з Акинфа
[54] Кн(з) Романа
[55] Черо­но­риз­ца Кн(з) Ива­на и Кнг­ню его Феодосию
[56] Вели(к) Кн(з) Димит­рия Чер­ни­гов­ско­го оуби­ен­на­го о(т) татаръ за пра­во­вер­ную веру, и Кня­ги­ню его, Мамелфу.
[57] Вели(к) Кн(з) Миха­и­ла Димит­ри­е­ви­ча Чер­ни­гов­ско­го, и Кнг­ны его Марфы
[58] Кн(з) Фео­до­ра Димириевича.
[59] Кн(з) Васи­лия козель­ско­го оуби­ен­на­го о(т) татар за пра­во­вер­ную веру.
[60] Кн(з) Андрея Рыльско(го) и Кнг­ню его Елену.
[61] Вели(к) Кн(з) Миха­и­ла Алек­сан­дро­ви­ча Чер­ни­гов­ско­го, При­ем­ша­го Аггл­ский образъ.
[62] Вели(к) Кн(з) Рома­на Михай­ло­ви­ча Че(р)ниговского оуби­ен­на­го о(т) Кня­зя Юрия Смо­лен­ско­го, и Сна его Кня­зя Семе­на Рома­но­ви­ча, и Кнг­ню Его Марию Корачевскую.
[63] Кн(з) Геор­гия Курска(го) и Сна [его] Кн(з) Юрия.
[64] Кн(з) [Фе]одора Мсти­сла­ва Новогоро(д)ского, и Кнг­ни Его Матроны.
[65] Кн(з) Мсти­сла­ва Корачевского.
[66] Кн(з) Кон­стан­ти­на Двдо­ви­ча Нов­го­род­ско­го и Сна его Тимо­фея Кнзя.
[67] Кн(з) Ива­на Рома­но­ви­ча Путивльскаго.
[68] Кн(з) Кон­стан­ти­на, Романовича.
[69] Кн(з) Миха­и­ла Рома­но­ви­ча, оуби­то­го о(т) литвы.
[70] Кн(з) Александра
[71] Кн(з) Васи­лия Чернори(з)ца.
[72] Кн(з) Михай­ла Глу­хо­въско­го и Сна его Кнзя Симеона.
[73] Кн(з) Алек­сандра Новосе(л)ского оуби­ен­но­го о(т) татаръ за пра­во­вер­ную веру.
[74] Кн(з) Симео­на Александровича.
[75] Кн(з) Сер­гия Александровича.
[76] Кн(з) Михай­ла Все­во­ло­ди­ча, оубен­но­го о(т) татаръ.
[77] Кн(з) Сто­сла­ва Двдо­ви­ча, Ива­на стр(с)тотерпца чюдотворца
[78] Кн(з) Димит­рия Кур­ско­го, и Кнг­ню его Фео­до­ру, и Сна ихъ Кня­зя Васи­лия, оубен­но­го о(т) татар.
[79] Кнг­ню Севоло(ж)скую, имене(м) Ана­ста­сию, и Сна ее Ксенефонта.
[80] Кн(з) Бори­со­вы Кнги­ни Акилины.
[81] Кн(з) Димит­рия Новгоро(д)ского, при­ем­ша Аггл­ский обра(з), Стославля.
[82] Кня(ж)ну Марию.
[83] Кн(з) Ива­на Дмит­ро­ви­ча Переславского.
[84] Кн(з) Васи­ли­е­ви Кнги­ни Марии
[85] Кн(з) Тере­те­ре­еви, оста­вив­ше­му бе(з)законную веру, и воз­лю­бив­ше­му пра­во­вер­ную хву веру.
[86] Кн(з) Андрея Все­во­ло­ди­ча и Сна его Кн(з) Феодо(ра).
[87] Кн(з) Ива­на Путивльско(го), Стр(с)тотерпца и чудотво(р)ца, оуби­то­го о(т) тата(р) за хр(с)тияны.
[88] Кн(з) Ива­на, Воло­ди­ме­ра Ива­но­ви­ча, и Сест­ру его Кнг­ню Еле­ну Киев­ско­го, и Бояри­на Миха(и)ла Андре­еви­ча оупи(р)чка и Сна Ива­на Блуда.
[89] Кн(з) Андрея Вруч­ско­го, и Сна Кн(з) Васи­лия оуби­е­но­го в Путивли.
[90] Кн(з) Ива­на Резаньско(го) оуби­ен­но­го о(т) тата(р), и Кнг­ню его Василису.
[91] Кн(з) Михай­ла Тру­бец­ко­го.
[92] Кн(з) Юрия Торуского.
[93] Кн(з) Кон­стан­ти­на Обо­лен­ско­го, оуби­то­го о(т) литвы.
[94] Кн(з) Михай­ла Алек­сан­дро­ви­ча Прон(с)кого оуби­ен­но­го о(т) сво­е­го Бра­та, Кн(з) Ива­на Ива­но­ви­ча, о(т)павлыя, и Кнги(н) Фео­до­сию, и Сновъ е(го) Кн(з) Яро­сла­ва, Кнзя Василия,
[95] Кнзя Пат­ри­кія Двдо­ви­ча Ста­ро­дуб­ско­го при­им­ша­го Аггл­ский обра(з), и Кня­ги­ню его Еле­ну, и Сыно(в) ихъ, Кнзя Ивана
[96] Кнзя Бори­са Михай­ло­ви­ча Тве(р)ского.
[97] Кн(з) Димит­рия Дрюцкого
[98] Кн(з) Дани­ла Рома­но­ви­ча, Ново­сель­ско­го и Сест­ру его Софию.
[99] Кн(з) Все­во­ло­да, оустий­ско­го при­ем­ша­го Ангел­ский обра(з).
[100] Кн(з) Васи­лия Ры(л)ско(го).
[101] Кн(з) Ива­на Стославича.
[102] Ино(к) Кн(з) Ива­на Гли(н)ского.
[103] Кн(з) Фео­до­ра звиногоро(д)ского, и Кнг­ню его Софию, и Сно(в) ихъ Кнзя Александра.
[104] Вели(к) Кн(з) Димит­рия Черниговско(го) и Бра­та его Кн(з) Ивана.
[105] Вели(к) Кн(з) Ива­на, Скиргайла.
[106] Кн(з) Михай­ла Евню­ти­е­ви­ча, и Зятя е(го) Кня(з) Ивана.
[107] Кн(з) Андрея.
[108] Кн(з) Двда Остейковича.
[109] Кнг­ню Алек­сан­дру Черноризицу.
[110] Кн(з) Васи­лия Рома­но­ви­ча Новосельско(го).
[111] Кн(з) Васи­лия Львовича.
[112] Кн(з) Фео­до­ра Ивановича.
[113] Кн(з) Рома­на Ново­сель­ско­го, прии(м)ша(го) Аггл­ский обра(з).
[114] Кн(з) Фео­до­ра Алек­сан­дро­ви­ча, Староду(б)ско(го).
[115] Кн(з) Ива­на Одоевско(го).
[116] Кн(з) Фео­до­ра Львовича.
[117] Кн(з) Михай­ла Ива­но­ви­ча Одо­ев­ско­го.
[118] Кн(з) Алек­сандра Патрикеевича.
[119] Кн(з) Ива­на Конста(н)тиновича.
[120] Кн(з) Ива­на Иванови(ча), Кн(з) Конста(н)тинова вну­ка Оболеньского.
[121] Кн(з) Ива­на Козельско(го), прие(м)шаго Аггль­ский обра(з), и Кнг­ню его Агрипину.
[122] Кн(з) Симео­на Дри­е­ви­ча турского.
[123] Кн(з) Димит­рия Олге(р)довича, и Кнг­ню его Анну и Сыно(в) его Кн(з) Ива­на, Кн(з)Михайла.
[124] Кн(з) Иван­на Олгимо(н)товича, и Кнг­ню его Агрипину.
[125] Кн(з) Андрея Оболеньского.
[126] Кн(з) Симео­на Тру­бец­ко­го, и Кнг­ню Его Настасию.
[127] Кнзя Юрия, Ино(к) Мака­рия Трубе(ц)кого.
[128] Кн(з) Двда Димит­ри­е­ви­ча горо­де­че­ско­го, и Кнг­ню его Марию.
[129] Кн(з) Юрия Ива­но­ви­ча, олгимо(н)това вну(к).
[130] Кн(з) Льва Рома­но­ви­ча Новосельского.
[131] Кн(з) Андрея
[132] Кн(з) Димит­рия Орлъ­ско­го, и Кнги­ню его Евдокию.
[133] Кн(з) Патрикия
[134] Ино(к) Кнг­ню Феодосию
[135] Кн(з) Иван­на Сеньско(го) при­ем­ша­го Аггл­ский обра(з), и Кнг­ню его Евпраксию.
[136] Кнги­ню Марию.
[137] Кн(з) Алек­сандра Фео­до­ро­ви­ча, Звиногоро(д)ского.
[138] Кнги­ню Екатерину.
[139] Кнги­ню Мавру
[140] Кнги­ню Софию, Кн(з) Фео­до­ро­ву звиногоро(д)ского
[141] Кн(з) Иван­на Васи­ли­е­ви­ча, Вели(к) Кня­зя Димит­ри­е­ва внука.
[142] Кн(з) Васи­лия Ива­но­ви­ча Козель­ско­го Зазрики.
[143] Кн(з) Фео­до­ра Алекса(н)дровича Зви­но­го­родсь­ко­го, оуби­ен­но­го о(т) татаръ.
[144] Кнг­ню Фети­нию, Кнзя Димит­ри­е­ву дщерь Всеволодича.
[145] Ино(к) Кн(з) Димит­рия Вол­конь­ско­го, и Кня­ги­ню его Наста­сию, и Сына ихъ Кн(з) Василия.
[146] Кн(з) Фео­до­ра Димитриевича.
[147] Кн(з) Иван­на Мсти­сла­ва свя(ц)слава. Кнг­ню Софию.
[148] Кн(з) Андрея Все­во­ло­ди­ча, и Кнг­ню его Евпраксию.
[149] Кн(з) Воло­ди­ме­ра Андре­еви­ча, и Кнг­ню его Ога­фию, Кнзя ива­но­вы дще­ря сницини.
[150] Кн(з) Васи­лия Димириевича.
[151] Ино(к) Кн(з) Симео­на кро­шин­ско­го.
[152] Кн(з) Романа.
[153] Кнг­ню Евпрак­сию, Кн(з) Ива­но­вы си(т)славича
[154] Кн(з) Симео­на Ива­но­ви­ча вязе(м)ского, и Тещу его Кнг­ню Настасию.
[155] Кн(з) Ива­на Любор­то­ви­ча и Кнг­ню его Марию.
[156] Кн(з) Ива­на Михай­ло­ви­ча трубецкого.
[157] Кн(з) Ива­на Перемышлского.
[158] Кн(з) Фео­до­ра Любортовича.
[159] Кн(з) Васи­лия Соло­ме­рец­ко­го, и Сна его Кн(з) Симеона.
[160] Кн(з) Володимера.
[161] Кнг­ню Елену.
[162] Кн(з) Рома­на Новосе(л)ского, и Бра­та­ни­ча его Кня­зя Миха(и)ла Василиевича.
[163] Кн(з) Иванна.
[164] Кн(з) Яро­сла­ва, имене(м) Они­си­ма, Гуеви(н)евича оуби­ен­но­го о(т) литвы.
[165] Кн(з) Андрея.
[166] Кнг­ню Ирину.
[167] Кн(з) Димит­рия Всеволодича,
[168] Кнзя его Адая (Егол­дая?), имене(м) Димит­рия Есараевича.
[169] Кнги­ню Ино(к) Наста­сию Романову.
[170] Кн(з) Константина.
[171]Ино(к) Кн(з) Димитрия.
[172] Кн(з) Юрия.
[173] Кн(з) Андрея.
[174] Кн(з) Александра.
[175] Кн(з) Константина.