Шаланда Алексей Иванович

Шаланда Алексей Иванович

заве­ду­ю­щий отде­лом генеалогии,
гераль­ди­ки и нумиз­ма­ти­ки
,
канды­дат гіста­рыч­ных навук, дацэнт 

Зам. пред­се­да­те­ля по общим вопро­сам Проф­со­юз­но­го коми­те­та Института

Тэл.: (+375 17) 378–02-20
E‑mail: litherland@​tut.​by

Нарад­зіў­ся 31 мая 1969 г. у г. Грод­на. В 1993 г. скон­чыў Гро­дзен­скі дзяр­жаў­ны ўнівер­сіт­эт імя Янкі Купа­лы. У 2000 г. аба­раніў канды­дац­кую дысер­та­цыю “Шля­хец­кая гераль­ды­ка Бела­русі ў дру­гой пало­ве ХVІ—ХVІІІ ст.” (наву­ко­вы кіраўнік — канды­дат гіста­рыч­ных навук, пра­фе­сар І.І. Коўкель). 

Пра­цоў­ная дзейнасць:
У Інсты­ту­це гісто­рыі пра­цуе з 2008 г. У 2010—2012 г — загад­чык сек­та­ра гераль­ды­кі і нуміз­ма­ты­кі аддзе­ла спе­цы­яль­ных гіста­рыч­ных навук і інфар­ма­цый­на-аналітыч­най рабо­ты. З 2012 г. — загад­чык аддзе­ла спе­цы­яль­ных гіста­рыч­ных навук і інфар­ма­цый­на-аналітыч­най рабо­ты, з 2015 г. — загад­чык аддзе­ла гене­а­ло­гіі, гераль­ды­кі і нуміз­ма­ты­кі Інсты­ту­та гісто­рыі НАН Беларусі.

Наву­ко­выя інтарэсы:

 • Гераль­ды­ка, сфра­гі­сты­ка і вексіла­ло­гія ВКЛ;
 • Гене­а­ло­гія і гісто­рыя шля­хец­кіх і мяш­чан­скіх родаў ВКЛ;
 • Сяр­эд­нявеч­ная гісто­рыя Беларусі.

Пуб­ліка­цыі:
Аўтар больш за 170 наву­ко­вых прац, у тым ліку:
Мана­гра­фіі:

 • Шалан­да А. Сім­ва­лы і гер­бы зямель Бела­русі ў Х–ХVІІІ ст. гераль­дыч­на-сфра­гі­стыч­ныя нары­сы. Мн.: Бела­рус­кая наву­ка, 2012.
 • Шалан­да А. Таям­нічы свет бела­рус­кіх гер­баў. Шля­хец­кая гераль­ды­ка Вяліка­га княст­ва Літоўска­га. Мн.: Выда­вец А.М. Януш­кевіч, 2014.
 • Шалан­да А. Код Фран­ціш­ка Ска­ры­ны. Гераль­дыч­ныя мат­э­ры­я­лы ў праж­скіх і вілен­скіх выдан­нях бела­рус­ка­га пер­шад­ру­ка­ра. Мн.: Бела­рус­кая наву­ка, 2017.

Калек­ты­ў­ныя манаграфіі:

 • Unus pro omnibus: Вало­вічы ў гісто­рыі Вяліка­га княст­ва Літоўска­га XV–XVIII ст. Склад. А. Януш­кевіч. Навук. рэд. А. Шалан­да. Мн.: Меды­с­онт, 2014.
 • Алях­но­віч Р., Рыб­чо­нак С., Шалан­да А. Род Ілліні­чаў у Вялікім Княст­ве Літоўскім у ХV–ХVІ ст.: рада­вод, гер­бы, ула­дан­ні. Склад. А. Шалан­да. Навук. рэд. М. Галь­пя­ро­віч.– Мір: Музей “Зам­ка­вы ком­плекс “Мір”, 2015.
 • Галу­бо­віч В., Рыб­чо­нак С., Шалан­да А. Князі Друц­кія-Гор­скія ў Вялікім Княст­ве Літоўскім у ХV–XVIII стст. Мір: Музей “Зам­ка­вы ком­плекс “Мір”, 2016.

Збор­нікі дакументаў:

 • Мір Рад­зівілаў: замак, мяст­эч­ка, граф­ства (1568–1813 гг.): збор­нік даку­мен­таў і мат­э­ры­я­лаў. Укла­даль­нік А. Шалан­да. Мір: Музей “Зам­ка­вы ком­плекс “Мір”, 2017.

Мета­дыч­ныя выданні:

 • Мета­дыч­ныя рэка­мен­да­цыі па пуб­ліка­цыі польска­моў­ных даку­мен­таў па гісто­рыі Бела­русі ХVІ–першай пало­вы ХІХ ст. Склад. А.Шаланда. Мн.: БелН­ДІ­ДАС, 2012.
 • Мета­дыч­ныя рэка­мен­да­цыі па апі­сан­ні сфра­гі­стыч­ных мат­э­ры­я­лаў ХV–ХVІІІ стст. у архі­вах Бела­русі. Склад. А.І. Шалан­да. Мн.: БелН­ДІ­ДАС, 2015.

Най­больш важ­ныя наву­ко­выя артыкулы:

 • Шалан­да А. Мяш­чан­ская гераль­ды­ка ВКЛ у ХV–ХVІІІ стст.: да пас­та­ноўкі праб­ле­мы // Białoruskie zeszyty historyczne. Białystok, 2003. Nr 19. S.229–235.
 • Шалан­да А. Апі­санне вясел­ля Ціма­ша Хмяль­ніц­ка­га ў 1652 г. // Commentarii Polocenses historici. Нава­по­лацк, Менск, 2005. Т.ІІ. С.62–65.
 • Шалан­да А. Дыяры­уш Мас­коўс­кай вай­ны ў 1633 год­зе. // Commentarii Polocenses historici. Нава­по­лацк, Менск, 2006. Т.ІІІ. С.50–64.
 • Шалан­да А. Свя­ты арха­нёл Міхаіл – герб Нава­град­ска­га ваявод­ства ВКЛ у ХVІ–ХVІІІ стст. // Нава­груд­чы­на ў гіста­рыч­на-куль­тур­най спад­чыне Еўро­пы (да 600-годдзя Грун­вальд­скай біт­вы). Мн.: УП “Рыф­тур”, 2010. С.119–126.
 • Шалан­да А. Гераль­ды­ка Рад­зівілаў у дру­гой пало­ве XVI–XVII ст. на пад­ста­ве сфра­гі­стыч­на­га мат­э­ры­я­лу. // Зам­кі, пала­цы і сяд­зі­бы ў кант­экс­це еўра­пей­с­кай куль­ту­ры. Збор­нік наву­ко­вых арты­ку­лаў. Рэд­кал.: В. Пап­ко і інш. Мн.: Меды­с­онт, 2013. С.269–278.
 • Шалан­да А. Зем­скія пячат­кі Вяліка­га княст­ва Літоўска­га ў XVI–XVIII стст.: асноў­ныя тыпы. // Сфра­гі­стич­ний щоріч­ник. Киïв, 2013. Вип.ІV. С.277–298.
 • Шалан­да А. Мана­гра­мы-пяро­плет­кі на пячат­ках шлях­ты ВКЛ і Бела­русі ў дру­гой пало­ве ХVII–пачатку ХІХ ст. // Сфра­гі­стич­ний щоріч­ник. Киïв, 2016. Вип.VІ. С.369–383.
 • Шалан­да А. Гер­ба­выя пячат­кі вяліка­га кня­зя літоўска­га Вітаўта: палітыч­ная пра­гра­ма ў адлюстра­ван­ні гераль­ды­кі. // Бела­рус­кі гіста­рыч­ны часо­піс. 2017. № 7. С.7–13.