1562, жовтня 8. Вільно. Лист великого князя литовського, польського короля Сигізмунда II Августа до князя Івана Федоровича Чорторийського про встановлення терміну на свято Св. Миколи зимового у справі вирішення земельних суперечок із старостою луцьким, брацлавським та вінницьким, князем Богушем Федоровичем Корецьким.

1562, жовтня 8. Віль­но. Лист вели­ко­го кня­зя литовсь­ко­го, польсь­ко­го коро­ля Сигіз­мун­да II Авгу­ста до кня­зя Іва­на Федо­ро­ви­ча Чор­то­рийсь­ко­го про вста­нов­лен­ня тер­мі­ну на свя­то Св. Мико­ли зимо­во­го у справі вирі­шен­ня земель­них супере­чок із ста­ро­стою луць­ким, брац­лавсь­ким та він­ни­ць­ким, кня­зем Богу­шем Федо­ро­ви­чем Корецьким.

Ори­гі­нал: Отдел руко­пи­сей Рос­сий­ской наци­о­наль­ной биб­лио­те­ки г. Санкт-Петер­бург. – Ф. 293 (Запад­но-Рус­ские акты). – Оп. 1. –
Ед. хр. 171. – Л. 1 –1об.

Папір. Водя­ний знак від­сут­ній. Загаль­ні роз­міри: 21х34 см. Кіль­кість ряд­ків: арк. 1 – 35, арк. 1 зв. – 2. Стан збе­ре­жен­ня – добрий. Чор­ни­ло світ­ло-корич­не­ве. Ско­ро­пис. Почерк писа­ря вираз­ний. Натиск силь­ний. Збе­рег­ли­ся мала печат­ка ВКЛ чер­во­но­го кольо­ру під кусто­дією. Писар – Ян Шимкович.

Інформації про печатки немає

Релятівні категорії документів

Немає зв’язанних родів

Всі кате­горії документів