1548, листопада 6. Вільно. Квит господарського скарбника, ключника віленського Стефана Андрійовича Велковича щодо отримання ним серебщини за другу половину 1548 р. з волинських маєтків Шибського, Клевані, Білгорода, Шеплі та Кореличі, які належали князю Івану Федоровичу Чорторийському.

1548, листо­па­да 6. Віль­но. Квит гос­по­дарсь­ко­го скарб­ни­ка, ключ­ни­ка віленсь­ко­го Сте­фа­на Андрій­о­ви­ча Вел­ко­ви­ча щодо отри­ман­ня ним сереб­щи­ни за дру­гу поло­ви­ну 1548 р. з волинсь­ких маєт­ків Шибсь­ко­го, Кле­вані, Біл­го­ро­да, Шеплі та Коре­ли­чі, які нале­жа­ли кня­зю Іва­ну Федо­ро­ви­чу Чорторийському.

Ори­гі­нал: Отдел руко­пи­сей Рос­сий­ской наци­о­наль­ной биб­лио­те­ки г. Санкт-Петер­бург. – Ф. 293 (Запад­но-Рус­ские акты). – Оп. 1. – Ед. хр. 138. – Л. 1 –1об.

Папір. Водя­ний знак – “кабан”. Загаль­ні роз­міри обох арку­шів: 21,5х29 см. Арку­ші скла­де­но нав­піл і про­ши­то тем­но-корич­не­вим шнур­ком. Кіль­кість ряд­ків: арк. 1 – 20, арк. 1зв. – 2. Стан збе­ре­жен­ня – добрий. Чор­ни­ло тем­но-корич­не­ве. Ско­ро­пис. Почерк писа­ря вираз­ний. Натиск силь­ний. Збе­ре­гла­ся печат­ка зеле­но­го кольо­ру під папе­ро­вою кусто­дією. Ім’я писа­ря відсутнє.

Інформації про печатки немає

Релятівні категорії документів

Немає зв’язанних родів

Всі кате­горії документів