1548, лютого 22. Новгрудок. Оригінальний лист Київського митрополита Макарія єпископу луцькому та острозькому Феодосію про допуск священика Тимофія до священнослужительства у Святотроїцькій церкві у Біличах по наданому йому на те праву князем Іваном Федоровичем Чорторийським.

1548, люто­го 22. Нов­гру­док. Ори­гі­наль­ний лист Київсь­ко­го мит­ро­по­ли­та Макарія єпис­ко­пу луць­ко­му та острозь­ко­му Фео­до­сію про допуск свя­ще­ни­ка Тимо­фія до свя­щен­но­слу­жи­тель­ства у Свя­то­трої­ць­кій церкві у Біли­чах по нада­но­му йому на те пра­ву кня­зем Іва­ном Федо­ро­ви­чем Чорторийським.

Ори­гі­нал: Отдел руко­пи­сей Рос­сий­ской наци­о­наль­ной биб­лио­те­ки г. Санкт-Петер­бург. – Ф. 293 (Запад­но-Рус­ские акты). – Оп. 1. –
Ед. хр. 134. – Л. 1 –1об.

Папір. Водя­ний знак – “тіа­ра”. Загаль­ні роз­міри: 32х20 см. Кіль­кість ряд­ків: арк. 1 – 20, арк. 1зв. – 2. Доку­мент від­ре­став­ро­ва­ний у 1982 р. Два верх­ні кути надір­вані і части­на тек­сту втра­че­на. Чор­ни­ло світ­ло-корич­не­ве. Ско­ро­пис. Почерк писа­ря вираз­ний. Натиск силь­ний. Ім’я писа­ря відсутнє.

Інформації про печатки немає

Релятівні категорії документів

Немає зв’язанних родів

Всі кате­горії документів