1442. 01. 11, Вільно. – Великий князь литовський Казимир надає Дениску Мукосійовичу город Збараж у довічне володіння в сумі 300 гривень і 19 сіл на вічність

1442. 01. 11, Віль­но. – Вели­кий князь литовсь­кий Кази­мир надає Денис­ку Мукосій­о­ви­чу город Зба­раж у довічне володін­ня в сумі 300 гри­вень і 19 сіл на вічність 

Собра­ние госу­дар­ствен­ных и част­ных актов… – Ч. 1. – № XIX, с. 21; за копією з ори­гі­на­лу в збір­ці К. Свід­зінсь­ко­го. Реґест: Lietuvos Metrika. – Vilnius, 1998. – Kn. Nr. 3 (1440–1498): Užrašymų knyga 3 / Parengė L. Anuzyte ir A. Baliulis. – P. 63.

Інформації про печатки немає

Релятівні категорії документів

Немає зв’язанних родів

Всі кате­горії документів