1625, Мая 2. – Явка князей Федора, Михайла и Ивана Дуловых, о грабеже принадлежащих им стаде помещиками Леонтием, Андреем и Венедиктом Обловыми.

Под­лин­ник при­над­ле­жал Рязан­ской Духов­ной Семинарии.

Публ.: Рус­ская исто­ри­че­ская биб­лио­те­ка. Том 2. 1875. № 243. С. 1033–1034.

Царю госу­да­рю и вели­ко­му кня­зю Миха­и­лу Ѳеда­ра­ви­чю всея Русіи біютъ челомъ и явля­ютъ холо­пи твои госу­да­ре­вы, Ѳед­ка да Миха князь Ива­но­вы дѣти Дуло­ва, да Иванъ князь Ники­т­инъ сынъ Дуло­ва жъ на Яка­ва да на Левон­тія да Ондрея Гри­го­рье­выхъ дѣтѣй Обла­вахъ, да на Вене­дик­та Сте­па­но­ва сына Обло­ва и на ихъ людей. Дѣя­ла­ся, госу­дарь, въ нынѣш­немъ 133 году, исшедъ свя­тою недѣ­лю, на раду­ни­цу, пріѣз­жа­ли тѣ Обло­вы, кои въ сей явки име­ны писа­ны, со мно­ги­ми люд­ми въ твое цар­ская жало­ванія въ наша помѣстійш­ка въ дерев­ню въ Дани­лов­ску на поле, и погра­би­ли ста­да, пас­ту­ховъ пере­би­ли и зипу­ны посни­ма­ли, кон­ская ста­да, коро­вія и овечія, при­бѣ­жавъ, намъ посту­хи ска­за­ли. И мы холо­пи твои госу­да­ре­вы доѣ­ха­ли ихъ на Кошкол­дѣе­выхъ поли, и онѣ ста­ли съ на(ми) драт­ца, сабе(л)ми гонять, изъ луковъ стрѣ­лять; и мы холо­пи твои поло­ви­ну стадъ сво­ихъ отби­ли, а дру­гую они угна­ли не вѣда­емъ гдѣ. И послѣ, госу­дарь, того гра­бе­жу, прі(ѣ)жаютъ наре­дя­ся, и по додо­ро­гамъ насъ холо­пей тво­ихъ и люди­шакъ и кре­стія­ни­шакъ хотятъ побить. Царь госу­дарь вели­кій князь Михай­ла Ѳедо­ро­вичь всея Руси, вели наша чело­би­тія и явку запи­сать. Царь госу­дарь, смилуйся.
На обо­ро­тѣ помѣта: 133 году, Маія во 2 день, дана явка.

Інформації про печатки немає

Релятівні категорії документів

Релятівні генеалогії

Всі кате­горії документів