1570, грудня 6. — Володимир. — Заява княгині Маґдалени Деспотівни, дружини волинського воєводи Олександра Чорторийського, про втрату сиґнета з гербом “двоголовий орел”.

ЦДІАК, ф. 28, оп. 1, спр. 5 (Воло­ди­мирсь­ка ґродсь­ка кни­га за 1570 р.), арк. 363–363 зв.

Пуб­ліка­ція: Тес­лен­ко І. Заяви про загуб­лені печат­ки і сиґ­не­ти з книг Воло­ди­мирсь­ко­го ґродсь­ко­го та Заславсь­ко­го зам­ко­во­го судів // Сфра­гі­стич­ний щоріч­ник. Вип. 1, 2011

Лѣта Б[о]жεго Нарож[εнꙗ] 1570 a) м[ε]с[ε]ца дεка­б­ра шεстог[о] днѧ.
При­сы­ла­ла до мεнε, Пав­ла Гри­горεви­ча Ꙍранского, на тот час будꙋ­чо­го под­ста­ро­стε­го воло­ди­мεр­ско­го b), εε м[и]л[о]стъ кн[ε]г[и]ни Алεк­сан­дро­ваѧ Чор­то­ры­ис­каѧ, воε­во­ди­наѧ волын­скаѧ, кн[ε]г[и]ни Мак­г­далε­на Дεис­по­тов­на (sic) c) слу­жεб­ни­ка своε­го Мар­ка Сεмε­но­ви­ча Кол­ды­чов­ско­го d), ꙍповεдаючи, штожъ дεи “тых часов, εдꙋ­чи мнε з Лит­вы на Волынъ, ночо­ва­ла εсми в сεлε Сома­ро­ви­чах f) з пѧт­ни­цы на суб­о­ту м[ε]с[ε]ца тεпεрεш­нε­го дεка­б­ра пεр­во­го днѧ, тамъ жε дεи зги­нул ми сεк­гнεт мои золо­тыи з гεр­бомъ моимъ орломъ пла­та­нымъ, на кото­ромъ и имѧ моε сло­вы пол­ски­ми выро­то. А такъ дεи ꙗ длѧ всѧкоε при­го­ды и потрε­бы, абы сѧ кому тако­во­му до рук нε зосталъ, кото­рыи бы хотεл, што змыс­лив­ши кво­ли своεи, собε на мεнε напи­сат и тымъ сεк­гнεтомъ моимъ при­пε­ча­тат ку шкодε // моεи, ку вεдо­мо­сти врѧ­до­вои то доно­шу, εсли бы сѧ гдε а на кото­ромъ мεст­цꙋ ꙗкиε колвε (sic) листы и на штожъ колвεкъ подъ тымъ сεк­гнεтомъ моимъ пока­за­ли, абы жад­ноε моцы нε мεли и ни в кото­ромъ правε при­и­мо­ва­ны и дεр­жа­ны нε были”.
И про­си­ла мεнε εε м[и]л[о]сть кн[ε]г[и]ни воε­во­ди­наꙗ волын­скаѧ чεрεз того слу­жεб­ни­ка своε­го Мар­ка Кол­ды­чов­ско­го, абы тоє ꙍповεданε εε м[и]л[о]сти в кн[и]ги замъ­ко­выε было записано.
Ꙗ тоε опо­вε­данε εε м[и]л[о]сти в кн[и]ги замъ­ко­выε запи­са­ти казалъ.

При­міт­ки:
а) Кур­си­вом у текстах позна­чені вино­с­ні літе­ри, в квад­рат­них дуж­ках — роз­шиф­ров­ка ско­ро­че­них міс­ць, дві косі рис­ки вка­зу­ють на межі аркуша.
b) В ори­гі­налі літерне позна­чен­ня цифр.
c) Пав­ло Гри­го­ро­вич Орансь­кий († між 1580 і 1587) — воло­ди­мирсь­кий під­ста­ро­ста у 1569–1574 рр.
d) Марія-Маґ­да­ле­на Чор­то­рийсь­ка († 1571) у пер­шо­му шлю­бі дру­жи­на кня­зя Іва­на Виш­не­ве­ць­ко­го і матір леген­дар­но­го гетьма­на Дмит­ра “Бай­ди”, на той момент була вдру­ге заміж­ньою за волинсь­ким воє­во­дою Олек­сан­дром Чорторийським.
f) Інфор­ма­ції про рід Кол­ди­човсь­ких немає у гер­бів­ни­ках Вой­це­ха Вію­ка Коя­ло­ви­ча, Кас­пе­ра Нєсє­ць­ко­го, Ада­ма Бонє­ць­ко­го, Севе­ри­на Урусь­ко­го, в спис­ку пріз­вищ польсь­кої шлях­ти гр. Єжи Дуніна-Борковського.
g) Сома­ро­ви­чі — село Вол­ко­вийсь­ко­го повіту Ново­го­родсь­ко­го воє­вод­ства; нині
Сама­ро­ви­чі (білор. Сама­ро­вічы) Зель­венсь­ко­го рай­о­ну Грод­ненсь­кої області

Інформації про печатки немає

Релятівні категорії документів

Релятівні генеалогії

Всі кате­горії документів