1563, лютого 22. Петриків. Лист великого князя литовського, польського короля Сигізмунда II Августа до господарського дворянина з наказом оглянути описану господарським вижем шкоду, заподіяну маєткам князя Івана Федоровича Чорторийського, та записати все у відповідний реєстр.

1563, люто­го 22. Пет­ри­ків. Лист вели­ко­го кня­зя литовсь­ко­го, польсь­ко­го коро­ля Сигіз­мун­да II Авгу­ста до гос­по­дарсь­ко­го дво­ря­ни­на з нака­зом огля­ну­ти опи­са­ну гос­по­дарсь­ким вижем шко­ду, заподія­ну маєт­кам кня­зя Іва­на Федо­ро­ви­ча Чор­то­рийсь­ко­го, та запи­са­ти все у від­по­від­ний реєстр.

Ори­гі­нал: Отдел руко­пи­сей Рос­сий­ской наци­о­наль­ной биб­лио­те­ки г. Санкт-Петер­бург. – Ф. 293 (Запад­но-Рус­ские акты). – Оп. 1. –
Ед. хр. 171. – Л. 1 –1об.

Папір. Водя­ний знак від­сут­ній. Загаль­ні роз­міри: 20х32 см. Кіль­кість ряд­ків: арк. 1 – 21, арк. 1зв. – чистий. Стан збе­ре­жен­ня – добрий. Чор­ни­ло тем­но-корич­не­ве. Ско­ро­пис. Почерк писа­ря вираз­ний. Натиск силь­ний. Збе­рег­ли­ся мала печат­ка ВКЛ чер­во­но­го кольо­ру під папе­ро­вою кусто­дією. Писар – Мико­ла Нарушевич.

Інформації про печатки немає

Релятівні категорії документів

Немає зв’язанних родів

Всі кате­горії документів