1561, серпня 3. Клевань. Квит королівського мірника Казимира Ледницького про отримання ним 60-ти кіп грошей литовських від князя Івана Федоровича Чорторийського за здійснені заміри у маєтках Клевань, Білів та навколишніх селах.

1561, серп­ня 3. Кле­вань. Квит королівсь­ко­го мір­ни­ка Кази­ми­ра Лед­ни­ць­ко­го про отри­ман­ня ним 60-ти кіп гро­шей литовсь­ких від кня­зя Іва­на Федо­ро­ви­ча Чор­то­рийсь­ко­го за здійс­нені заміри у маєт­ках Кле­вань, Білів та нав­ко­лиш­ніх селах.

Ори­гі­нал: Отдел руко­пи­сей Рос­сий­ской наци­о­наль­ной биб­лио­те­ки г. Санкт-Петер­бург. – Ф. 293 (Запад­но-Рус­ские акты). – Оп. 1. –
Ед. хр. 169. – Л. 1 –1об.

Папір. Водя­ний знак – “кабан” – розта­шо­ва­ний на арк. 1. Загаль­ні роз­міри: 21х21,5 см. Кіль­кість ряд­ків: арк. 1 – 15, арк. 1зв. – 2. Стан збе­ре­жен­ня – добрий. Чор­ни­ло світ­ло-корич­не­ве. Ско­ро­пис. Почерк писа­ря вираз­ний. Натиск силь­ний. Збе­ре­гла­ся печат­ка Кази­ми­ра Лед­ни­ць­ко­го під кусто­дією. Ім’я писа­ря відсутнє.

Інформації про печатки немає

Релятівні категорії документів

Немає зв’язанних родів

Всі кате­горії документів