156[3, квітня 25]. Луцьк. Орендний запис єпископа луцького та острозького Марка Жоравницького князю Івану Федоровичу Чорторийському на маєток Медковський із щорічною платою 5 кіп грошей литовських.

156[3, квіт­ня 25]. Луцьк. Оренд­ний запис єпис­ко­па луць­ко­го та острозь­ко­го Мар­ка Жорав­ни­ць­ко­го кня­зю Іва­ну Федо­ро­ви­чу Чор­то­рийсь­ко­му на маєток Мед­ковсь­кий із щоріч­ною пла­тою 5 кіп гро­шей литовських.

Ори­гі­нал: Отдел руко­пи­сей Рос­сий­ской наци­о­наль­ной биб­лио­те­ки г. Санкт-Петер­бург. – Ф. 293 (Запад­но-Рус­ские акты). – Оп. 1. –
Ед. хр. 174. – Л. 1 –2об.

Папір. Водя­ний знак від­сут­ній. Аркуш скла­де­но нав­піл. Загаль­ні роз­міри: 20,5х30,5 см. Кіль­кість ряд­ків: арк. 1 – 26, арк. 1зв. – 13, арк 2. – чистий, арк. 2зв. –напис лати­ни­цею ймо­вір­ної дати доку­мен­та. Доку­мент від­ре­став­ро­ва­ний. Печат­ка втра­че­на. Втра­че­но неве­ли­ку части­ну тек­сту посе­ре­дині арк. 1 –1 зв. через обго­ран­ня, а також 13-ту стріч­ку арк. 1 зв., на якій було дату­ван­ня. Чор­ни­ло тем­но-корич­не­ве. Ско­ро­пис. Почерк писа­ря вираз­ний. Натиск силь­ний. Ім’я писа­ря відсутнє.

Інформації про печатки немає

Релятівні категорії документів

Немає зв’язанних родів

Всі кате­горії документів