1557, березня 8. Вільно. Лист великого князя литовського, польського короля Сигізмунда II Августа до маршалка Волинської землі, князя Василя-Костянтина Костянтиновича Острозького з наказом заборонити своїм підданим та степанському уряднику завдавати збитків у землях маєтку Сернського, яке належало князю Івану Федоровичу Чорторийському.

1557, берез­ня 8. Віль­но. Лист вели­ко­го кня­зя литовсь­ко­го, польсь­ко­го коро­ля Сигіз­мун­да II Авгу­ста до мар­шал­ка Волинсь­кої зем­лі, кня­зя Васи­ля-Костян­ти­на Костян­ти­но­ви­ча Острозь­ко­го з нака­зом забо­ро­ни­ти своїм під­да­ним та сте­пансь­ко­му уряд­ни­ку зав­да­ва­ти збит­ків у зем­лях маєт­ку Сернсь­ко­го, яке нале­жа­ло кня­зю Іва­ну Федо­ро­ви­чу Чорторийському.

Ори­гі­нал: Отдел руко­пи­сей Рос­сий­ской наци­о­наль­ной биб­лио­те­ки г. Санкт-Петер­бург. – Ф. 293 (Запад­но-Рус­ские акты). – Оп. 1. –
Ед. хр. 150. – Л. 1 –1об.

Папір. Водя­ний знак від­сут­ній. Загаль­ні роз­міри: 21х33,5 см. Кіль­кість ряд­ків: арк. 1 – 19, арк. 1зв. – 8. Стан збе­ре­жен­ня – задо­віль­ний, верх­ня части­на пра­во­го поля доку­мен­та пош­код­же­на. Чор­ни­ло світ­ло-корич­не­ве. Ско­ро­пис. Почерк писа­ря вираз­ний. Натиск силь­ний. Збе­рег­ли­ся залиш­ки печат­ки чер­во­но­го кольо­ру. Писар – Ян Шимкович.

Інформації про печатки немає

Релятівні категорії документів

Немає зв’язанних родів

Всі кате­горії документів