1548, лютий. Клевань. Договір князя Івана Федоровича Чорторийського з воєводою київським князем Фрідріхом Глібовичем Пронським про те, щоб люди архімандрита Пересопницького монастиря, які належали Чорторийським, не ловили рибу в ставку Жуковському.

1548, лютий. Кле­вань. Дого­вір кня­зя Іва­на Федо­ро­ви­ча Чор­то­рийсь­ко­го з воє­во­дою київсь­ким кня­зем Фрідрі­хом Глі­бо­ви­чем Пронсь­ким про те, щоб люди архі­манд­ри­та Пере­соп­ни­ць­ко­го мона­сти­ря, які нале­жа­ли Чор­то­рийсь­ким, не лови­ли рибу в став­ку Жуковському.

Ори­гі­нал: Отдел руко­пи­сей Рос­сий­ской наци­о­наль­ной биб­лио­те­ки г. Санкт-Петер­бург. – Ф. 293 (Запад­но-Рус­ские акты). – Оп. 1. — Ед. хр. 133. – Л. 1 –1об.

Папір. Водя­ний знак – “соба­ка”. Загаль­ні роз­міри: 33х21 см. Кіль­кість ряд­ків: арк. 1 – 29, арк. 1зв. – чистий. Стан збе­ре­жен­ня – добрий. Чор­ни­ло світ­ло-корич­не­ве. Ско­ро­пис. Почерк писа­ря вираз­ний. Натиск силь­ний. Доку­мент під­пи­са­но кня­зем Іва­ном Федо­ро­ви­чем Чор­то­рийсь­ким. Збе­ре­гла­ся печат­ка чор­но­го кольо­ру під папе­ро­вою кусто­дією. Ім’я писа­ря відсутнє.

Інформації про печатки немає

Релятівні категорії документів

Немає зв’язанних родів

Всі кате­горії документів