1545–1546 гг. Духовная князя Ивана Федоровича Судцкого.

Гра­мо­та писа­на въ столб­цѣ изъ 4‑хъ скле­екъ, спи­сокъ XVI столѣтія въ Собр. Грам. Колл. Экон., Яро­слав­скій уѣздъ, № 14760—12.

Публ.: Лиха­чев Н. П. Сбор­ник актов, собран­ных в архи­вах и биб­лио­те­ках. Вып. 1 : Духов­ные и сго­вор­ные гра­мо­ты. Вып. 2 : Гра­мо­ты пра­вые / Н. П. Лиха­чев. — С.-Петербург: Тип. В. Бала­ше­ва и К°, 1895. С. 14–18.

Во Имя Отца и всей Живо­на­чал­ной Тро­и­цы Отца и Сына и Свя­то­го Духа се яз мно­го­грѣш­ный раб божіи Ива­нец княж Ѳедо­ров сынъ Юр(ь)евичя Судц­ка­го пишю сію духов­ную гра­ма­ту сво­им цѣлым умом и сво­ею целою памя­тью управлен(ь)е сво­ей душе грѣш­ной кому мнѣ что дати и у ког(о) мнѣ что взя­ти. Дати ми Теми­рю Мишу­ри­ну трит­цат руб­лев денег без­ка­бал­но, дати ми Ива­ну Сипя­ги­ну сыну Зинов(ь)ева 20 руб­лев денег без­ка­бал­но, а за тѣ есми ден­ги далъ Іва­ну Сипя­ги­ну сво­ей вот­чи­ны деревн­го Ново­те­рье на рекѣ на Вѣте в Яро­слав­ском уѣздѣ въ Шамотц­кой воло­сти, а дал есми ему ту дерев­ню в вот­чи­ну без отим­ки, а непро­да­на та дерев­ня нико­му и не зало­же­на ни у кого, а женѣ моей и дѣтемъ до тое дерев­ни дѣла нѣт, а волен Іванъ в той деревне про­да­ти и про­ме­ня­ти и по душе дати. Дати ми Іва­ну Михай­ло­ви­чю Юрье­ву десят руб­лев без­ка­бал­но; дати ми Семе­ну Семе­но­ви­чу Замытц­ко­му кон врон, да мерин гнѣдъ, дати ми Ѳедо­ру Васил(ь)еву сыну Чеш­ко­ву кон сѣр, и будут тѣ лошар в лицех и онѣ бы пожа­ло­ва­ли, лоша­ди взя­ли, а нѣ будет лоша­дей в лицех, и онѣ бы пожа­ло­ва­ли, цѣну ска­за­ли тѣм лоша­дем, и ту им запла­тят; дати ми Ондрею Воло­ди­ме­ро­ви­чю Манс­уро­ву десят руб­лев без­ка­бал­но; дати ми Васил(ь)евым дѣтем Пуш­ки­ным по отца их духов­ной гра­мо­те за шид­ку да за доро­ги сем­де­сят алтын. Дати ми Васил(ь)ю Бере­чин­ско­му кон булан про­и­но­ход, а цена ему четы­ре руб­ли, а взя­ти ми на Ѳедо­ре да на Дмит­рее на Михай­ло­выхъ дѣтех Пле­щѣе­ва да на Васил(ь)е на Лош­ке на Семе­но­ве сыне Кар­по­ва десят руб­лев денег по каба­ле, да взя­ти ми на Дмит­рее на Михай­ло­ве сыне Пле­ще­е­ва, да на Юр(ь)е на Михай­ло­ве сыне Шесто­ва да на Миха­и­ле на Ива­но­ве сыне Соба­ки­на пят руб­лев по кабалѣ. И Бож(ь)я воля ста­нет­ца, меня кня­зя Ива­на в живо­те не ста­нет, и что моя вот­чи­на в Яро­слав­скомъ уѣз­де село Горинъ­ское на рекѣ на Себ­ле, а в нем цер­ков Бла­го­ве­ще­нье Пре­чи­стой, а къ тому селу волост­ка Дора з дерев­ня­ми, да за рекою за Моло­гою цер­ков Его­рей вели­кии на Моротц­кѣ и о Моротц­ки­ми дерев­ня­ми да село Обро­со­во да село Дроздѣев­ское з дерев­ня­ми збД­роздѣев­ски­ми да село Пле­со з дерев­ня­ми с Плес­ки­ми, а въ нем цер­ков Леон­тей чюдо­тво­рец и с почин­ки и с новы­ми при­паш­ми и с сели­щи и с луги и с лѣсы и в тѣх селех и дерев­нях пожа­лу­ет госу­дарь княз вели­ки велитъ села и дерев­ни взя­ти на себя. И госу­дарь пожа­ло­вал, велѣл роди­те­лей моих и мою душу помя­ну­ти и долгъ запла­ти­ти; а что мое село Ива­нов­ское з дерев­ня­ми и с почин­ки, а въ селѣ цер­ковь Роже­ство Ива­на Пред­те­чи, и яз то село з дерев­ня­ми и с почин­ки и с новы­ми при­паш­ми и с луги и с пожня­ми и с лесы и со всѣ­ми угод(ь)и даю в дом Живо­на­чал­ныя Тро­и­цы и вели­ка­го чудо­твор­ца Сер­гея со всѣм съ тѣм, что к тому селу и к дерев­ням изста­ри потяг­ло, а в дом Пре­чи­стой Бого­ма­те­ри и великог(о) чюдо­твор­ца Кири­ла даю сел­цо Осме­ри­цы и з дерев­ня­ми на рекѣ на Моло­ге на усть реки Яныи со всѣ­ми угодъи, а тѣм обѣ­ма селомъ и дерев­нямъ и почин­ком, кото­рые даны в дом Живо­на­чал­ной Тро­и­цы и Пре­чи­стой Бого­ма­те­ри в Кири­лов мона­стыр, межа дерев­ням и почин­ком име­на и отвод, и тому спи­сок за великог(о) кня­зя печят(ь)ю и за дияч(ь)ею припи(сью) да пра­вая гра­мо­та великог(о) кня­зя суда и при­каз­щи­ки мои и жена моя с тог(о) спис­ка и с пра­вые гра­мо­ты игу­ме­ном и з брат(ь)ею спи­сав спис­ки сло­во въ сло­во дадут и они тѣ села и дерев­ни пото­му дер­жат, а женѣ сво­ей Огра­фенѣ даю сел­цо Рома­нов­ское з дерев­ня­ми с Высотц­ки­ми да сел­цо Чистая Дуб­ро­ва с тѣми дерев­ня­ми, кото­рые в том сел­це паш­ню на меня паха­ли за еѣ при­да­ное да за жере­бей мое­го живо­та за то, что яз взялъ за сво­ею же(ною) при­да­но­го на три­ста руб­лев и яз то при­да­ное жены сво­еѣ госу­да­рю про­слу­жил, а что послѣ меня жена моя оста­ва­ет­ца бере­мен­на и Богъ пошлет сына, ино сыну мое­му вот­чи­на вся села и дерев­ни, а Богъ не пошлет сына, а будет у жены моей доч, и той моей доче­ри сел­цо Чистая Дуб­ро­ва з дерев­ня­ми, а не будет у жены у моей и доче­ри, и то сел­цо Чистая Дуб­ро­ва з дерев­ня­ми женѣ моей, а пой­детъ жена моя замужъ а будет у неѣ сынъ, и сел­цо Рома­нов­ское и сел­цо Дуб­ро­ва Чистая з дерев­ня­ми сыну мое­му, а не будет сына и тѣ села з дерев­ня­ми доче­рем моим. а доче­ри мои с тѣх сел мате­ри сво­ей дадутъ за еѣ при­да­ное три­ста руб­лев, а не пой­детъ жена моя замуж, и она в тѣх сел­цех и в дерев­нях вол­на про­да­ти и замѣ­ни­ти и по душе дати. А доче­ри сво­ей Оринѣ даю село Суд­ку на рекѣ на Себ­ле на усть реки Сури, а дерев­ни к тому селу Ексав­ские, да сел­цо Щулѣ­по­во и с почин­ки, с новы­ми при­паш­ми и сели­щы и с луги и с лѣсы и сов­сѣ­ми угод(ь)и, а доче­ри сво­ей Ѳедо­ре даю село Мар­ты­но­во на рекѣ на Вѣте на Сухой и с Шах­матц­ки­ми дерев­ня­ми, да Порѣц­кие дерев­ни по рекѣ по Моло­зе да Пере­мут з дерев­ня­ми, да сел­цо Боло­ни­но на рекѣ на Боло­нинѣ з дерев­ня­ми з Боло­пин­ски­ми со всѣм с тѣм, что к тѣм дерев­ням и селам и к почин­ком иста­ри потяг­ло с сели­щи и с лесы и с луги и со всѣ­ми угод(ь)и; а пой­дут доче­ри мои эамуж, и он в тѣх дерев­нях и селех, кото­рые им в сей духов­ной напи­са­ны, вол­ны про­дат и про­ме­нит и по души дат, а то имъ в при­да­ные за плат(ь)е и за сажен(ь)е и за сва­деб­ной наряд. А людей сво­их даю женѣ сво­ей Пест­ри­ка Ермо­ли­ни­на сына Полу­ни­на з женою и з дѣт­ми, Клу­бу­ка Васу­ка Миши­на сына Бур­цо­ва з женою и з дет­ми, Иван­ка Суров­ца Угри­мо­ва сына Носо­ва з женою и з дет­ми, Ондрей­ка Низов­ца Соло­но­ва сына Нау­мо­ва, Мак­сим­ка Неклюд­ка Гри­ди­на сына з женою и з дет­ми, Паш­ка Олѳе­ро­ва сына Коло­бо­ва з женою и з дет­ми, Миш­ка Сту­ка­ла Усе­ги­на сына з женою и з дет­ми, Бабу Стрѣл­ни­ка Ива­но­ва сьна Ива­но­ва зже­ною и з дет­ми, Митю Олек­сан­дро­ва сына Попутц­ко­го з женою и з дет­ми; Семен­ку Про­коѳье­ва сына Бары­ги­на з женою и з дет­ми, Зен­ка Ондрѣе­ва сына Васил(ь)ева з женою и з дет­ми; Мак­си­ма Кле­ща Яку­би­на сына Ондрѣе­ва, Потап­ка Кри­во­шею Орте­мо­ва сына; Поздѣя Суво­ро­ва зже­ною и з детми,Ондрейка Шата­ла Шеп­тя­ко­ва сына Кара­бы­шо­ва з женою и з дет­ми; Юшю Семе­но­ва сына Уша­ко­ва, Посни­ка Яку­шо­ва сына Куз­ми­на; а доче­ри сво­ей Ирине даю людей Мит­ку Зуб­ка Исто­ми­на сына Чер­но­во з женою и з дет­ми, Вас­ку Попо­ва Ондре­ева сына, Сен­ку Сини­цу Яку­шо­ва сына Овра­амо­ва з женою и з дет­ми, Иваш­ка Бур­ка Суво­ро­ва сына Игнат(ь)ева з женою и з дет­ми, Онтон­ца Хух­лы­хью Михай­ло­ва сына Рома­но­ва з женою и з детми,Митку Багу­на Беле­ни­ца сына Мото­со­ва з женою и з дет­ми и з брат(ь)ею, Кипят­ва Ил(ь)ина сына, Небо­га­то­ва Юшко­ва сына Ѳедо­ро­ва з бра­том с Несы­томъ, Ѳет­ку Ондрѣе­ва сына Труб­ни­ка з женою и з детмн, Костю Оле­на сына Заспи­на з женою и з дет­ми. А доче­ри сво­ей Ѳедорѣ даю людей Неклюд­ка Тру­хи­на сына Оскол­ко­ва з женою и ж дет­ми, Иваш­ка Дия­ка Несто­ро­ва сына з женою и з дет­ми, Про­ко­ша Коро­тай­ка Пани­на сына з женою и з дет­ми, Сен­ку Вачя­во сына з женою и з дет­ми, Михал­ка Ил(ь)ина сына Кош­ки­на з женою и з дет­ми, Аню­ху Сухую Ива­но­ву жену Гри­бо­ва з дет­ми, сына ея Рыч­ка з женою и з дет­ми, Тере­ха Июди­на з женою и з дет­ми Иван­чю Михай­ло­ва сына з женою и з дет­ми, Пята­во Тимо­хи­на сына Бур­цо­ва з женою и з дет­ми, Некра­са Тимо­хи­на сына При­да­на­го з женою и з дет­ми. А опрочѣ тог(о) кото­рые люди мои дере­вень­ские и двор­ные ста­рые и новые, кото­рые в сей духов­ной не писа­ны женѣ моей и дѣтем моим, и тѣ люди всѣ отпу­стил на сло­бо­ду з жена­ми и з дет­ми; и что моих людей моло­дых пса­рей, кону­хов и плот­ни­ков, и тѣ люди з жена­ми и з дет­ми всѣх отпу­стил на сло­бо­ду; а что мои люди дѣла­вые страд­ные и из тѣх людей женѣ моей Огроѳенѣ десят семей, а доче­ри моей Орине десят жа семей, а доче­ри моей Ѳедо­ре десят же семей, а досталь тѣх людей з жена­ми и з дет­ми отпу­стил на сло­бо­ду по сво­ей души. А что моег(о) живо­та, плат(ь)я и коней и доспѣ­ху и будет у моеѣ жены сынъ и тот живот сыну мое­му, а сын мой роди­те­лей моих и мою душю поми­на­ет и долгъ пла­тит, а сына не будет, и тот живот женѣ моей да доче­рем моим, и жена моя и доче­ри мои роди­те­лей моихъ душю и мою душю поми­на­ют и долгъ пла­тят, а по роди­те­лех моих и по моей душе при­каз­щи­ки мои и жена моя роз­да­дут по церк­вам к Леон­тию к Ростов­ско­му чудо­твор­цу на Пле­со два руб­ля, к Ива­ну к Пред­те­чи на Сить два руб­ля, к Дмит­рию Хри­сто­ву муче­ни­ку на Суд­ки пят руб­лев, к Нико­ле чудо­твор­цу на Суд­ки два руб­ля, к Ѳро­лу свя­то­му на Суд­ки три руб­ля, к Бла­го­вѣ­ще­нию Пре­чи­стые в Горин­ское пят руб­лев, к Ѳедо­ру к Тиро­ну на Дуб­ро­ву 2 руб­ля, на Боло­ни­но к Роже­ству Пре­чи­стой два руб­ля, к Нико­ле к Чюдо­твор­цу на Высо­ко два руб­ля к Преображен(ь)ю два руб­ля, на пусты­ну Пре­чи­стой три руб­ли, на Себ­лу к Пре­чи­стой три руб­ли, къ Его­рью Хри­сто­ву муче­ни­ку на Морц­ко два руб­ля, на Моло­гу к Оѳонас(ь)ю три руб­ли, на Моло­гу же к Вознесен(ь)ю рубль, на Бостро­му ко Пре­чи­стой к Ѳедо­ров­ской три руб­ли, на Бого­яв­лен­ской ост­ров к Леон­тию свя­то­му рубль, ко Пре­чи­стой на Тол­гу рубль, к Ива­ну к Зла­то­усту на Рою рубль к Николѣ Чюдо­твор­цу на Выксин(ь)ю рубль, в Досоѳѣе­ву пусты­ну рубль, къ Спа­су в Яро­славль к чюдо­твор­цамъ пят руб­левъ, ко Кре­сту чюд­но­му в Дмит­ров рубл, а что я давал хлѣб и ден­ги и сол ко Пре­чи­стой на усть Ламы игу­ме­ну з брат(ь)ею и Бла­го­вѣ­щен­ско­му дия­ко­ну и ко Ѳро­лу свя­то­му на Суру по моим гра­мо­там, и Бог по душу сошлетъ, и при­ка­щи­ком моим и женѣ моей и дѣтем моим тое руки не зало­жит. А отцу мое­му духов­но­му Гри­го­рью свя­щен­ни­ку Чер­но­му, что у Михай­ло­ва Чуда, при­ка­щи­ки мои и жена моя дадут три руб­ли, да отцу же мое­му душев­но­му, что былъ мнѣ отец душев­ной при немо­щи и в доро­зе Бла­го­вѣ­щен­ско­му попу Дмит­рею при­каз­щи­ки мои и жена моя соро­ко­уста дадут три руб­ли. А при­ка­зы­ваю свою душу и свою жену и сво­их дѣтей госу­да­рю сво­е­му пре­све­щен­но­му Аса­фу мит­ро­по­ли­ту всея Руси, да госу­да­рю сво­е­му Живо­на­чял­ныя Тро­и­ца и великог(о) чюдо­твор­ца Сер­гея игу­ме­ну Ионѣ, да госу­да­рю сво­е­му Васил(ь)ю Юр(ь)евичу Тра­ха­нио­ту, да Ондрѣю Володимерович(у) Манс­уро­ву, что­бы сами жало­ва­ли, а госу­да­рю бы печя­ло­ва­ли, по сей духов­ной гра­мо­те душу роди­те­лей моих и мою роспра­ви­ли и жену мою и дѣти мои устроили.
А у сеѣ духов­ные гра­мо­ты сѣдил отец мой душев­ной свя­щен­ник Гурей.
А на то послу­си: Зла­то­уской игу­мен Иосиф да Офо­на­сей Григор(ь)евъ сынъ Солов­цо­ва; да при­каз­щик тамож­ной Иван Чер­нышь Ива­нов сынъ Григор(ь)ева, да Никол­ской поп Иван, что на Ста­ром Хлынове.
А сю духов­ную писалъ Ива­нецъ Яко­влев сынъ Бость­ро­ва. Лѣта 7000 пят­де­сят четвертаго. 

На обо­ро­тѣ: А у сее духов­ные руки: княз Иванъ Ѳеодо­ро­вичъ руку при­ло­жилъ, да и на ста­вях его же рука; при­каз­щик Ондрѣй Манс­уров руку при­ло­жил; отецъ духов­ной Гурей руку при­ло­жил. Послух Офо­на­сей Солов­цов руку при­ло­жил. Послух Иванъ Чер­ныш руку при­ло­жил. Послух игу­менъ Зла­то­уской Иосиѳ руку приложил. 

Інформації про печатки немає

Релятівні категорії документів

Релятівні генеалогії

Всі кате­горії документів