1541, жовтня 6. Брагин. – Лист князя Дмитра Видиницького і його дружини Фенни Полозівни про затвердження результатів полюбовного суду з князем Олександром Вишневецьким

1541, жовтня 6. Бра­гин. – Лист кня­зя Дмит­ра Види­ни­ць­ко­го і його дру­жи­ни Фен­ни Полозів­ни про затвер­джен­ня резуль­татів полю­бов­но­го суду з кня­зем Олек­сан­дром Вишневецьким

Ѩ, кнѩз Дмит­рεи Рома­но­вич Види­ниц­кии, вεс­по­локъ из жоною моεю Aεн­ною Сεмε­но­въною Поло­зо­въною, вызна­ваεмъ тымъ н[а]шым листомъ нинεш­ним и напо­томъ будꙋчым, кому будεтъ потрεбъ того вεда­ти, штож кото­рыε заштъѩ и нεсна­ски мεли εсмо мεжы собою из εго м[и]л[о]стю кнѩзεмъ Алεк­санъ­дром Миха­и­ло­ви­чомъ Виш­нεвεц­ким, дεр­жавъцою рεчыц­кимъ, ѡ кры­въды и ѡ шко­ды, кото­рыε сѩ нам дεѩ­ли имεнъ­ѩмъ нашым Ѳои­ниц­ким, ѡст­ро­глѩ­до­въским и Новосεл­ским з ыимεнъѩ (!) εго м[и]л[о]сти кнѩзѩ Алεк­сан­дро­ва з Брѩ­гинѩ, а кнѩ­зю Алεк­сан­дру такъ­жε кото­рыε бы || [арк. 301 зв.] сѩ кры­в­ды и шко­ды дεѩ­ли имεнъю εго м[и]л[о]сти Брѩ­ги­ню з ымεнεи н[а]шых Фѡи­ни­ков и Ѡст­ро­глѩ­до­вичъ и Новосε[ло]къ, на што ж εсмо з обудву сто­ронъ, нε заводεчы сѩ в пра­ва и жало­бы пεрεд г[о]с[по]д[а]рεм εго мило­стъю, алε зъгод­ли­вым а при­ѩтεл­ским ѡбы­чаεмъ под свε­до­момъ их м[и]л[о]сти п[а]на Ива­на Гор­но­стаѩ, на тот час будꙋчог[о] справъ­цы воε­вод­ства Троц­ко­го, под­скар­бъ­ε­го зεм­ско­го, мар- шал­ка и писа­ра г[о]с[по]д[а]ра королѩ εго м[и]л[о]сти, ста­ро­сты сло­ним­ско­го и мсти­бо­го­въско­го, дорсуниског[о] и зεлвεнског[о], а кнѩзѩ Ива­на Миха­и­ло­ви­ча Вишнεвεцъког[о], дεр­жавъ­цы чεчεрског[о] и пропоиског[о], а кнѩзѩ Ива­на Анъ­дрεεви­ча Полубεнъ­ско­го, на тотъ час будꙋ­чо­го выса­жо­но­го суди повεту Вилεнъ­ско­го, взѩ­ли εсмо собε были суди на тыε вси кры­в­ды, и шко­ды, и заиштъѩ н[а]шы ѡба­пол­ныε, кото­рыε сѩ нам дεѩ­ли про­мεж­ку тых вышεи ѡпи­са­ных имεнεи н[а]шых.
Ѩ, кнѩз Дмит­рεи, и с прεрεчεнъ­ною моεю жоною Ѳεнъ­ною взѩ­ли εсмо были из своεε руки на тыε дѣла н[а]шы судѩ­ми дεр­жавъцꙋ вруц­ко­го п[а]на Криштоѳа а бра­та εго п[а]на Сεмε­на Кми­ти­човъ, а кнѩзъ Алεк­санъ­д­ро Виш­нεвεц­кии из своεε руки взѩл был на тыε дεла судѩ­ми бра­та своε­го кнѩзѩ Ива­на Миха­и­ло­ви­ча Виш­нεвεц­ко­го, дεр­жавъцꙋ чεчεр­ско­го и пропоиског[о], а дво­ра­ни­на г[оспо]д[а]рского п[а]на Мар­ка Васи­лεви­ча, на тотъ час будꙋ­чо­го справъцꙋ бобруиског[о], и рокъ εсмо тымъ всим спра­вам и заи­шъ­тѩмъ нашым поло­жы­ли || [арк. 302] были з обудву сто­ронъ Покровъ Прεчы­стоε Бого­матε­ры, кото­роε свѩто было лεта Божо­го Народ­жεнъѩ тисε­ча пѩть­сотъ сорокъ пεр­во­го годꙋ в ындык­тε пѩтом­на­дцεтом, на кото­рыи рокъ мεли сѩ εсмо с тыми н[а]шыми вεрхꙋ писа­ны­ми судѩ­ми зъε­хать и про­мεж­ку тых н[а]шых вεрхꙋ писа­ных имεнεи з обε­юх сто­ронъ мεли εсмо собε справεд­ли­вост нεѡтъ­во­лоч­ную пεрεд тыми, з обу сто­ронъ взѩты­ми, судѩ­ми нашы­ми вчи­ни­ти. И εсли бы кото­рыи з нас тых сво­их судεи, кото­рых εсмо мεно­ви­тε на то были взѩ­ли и в оных листεх н[а]шых имε­ны εсмо были их ѡпи­са­ли, на тотъ рокъ за нεко­то­рым нεпо­спε­хомъ их мεти нε мог, тогды каж­дыи з нас мεли εсмо на то мεст­цε инъ­шых судεи, кого бых­мо похо­тε­ли, взѩти, на штож εсмо сε собε з обудвух сто­ронъ листы н[а]шыми шырεи и доста­точ­нεи в кож­дои рεчы мεно­ви­тε звла­ща ѡпи­са­ли и ꙋмоц­ни­ли были под нεко­то­ры­ми пεв­ны­ми твεр­до­стѩ­ми и зару­ка­ми тым ѡбы­чаεм, εсли­бы кото­рыи з нас на ѡныи и ѡпи­са­ныи и мεно­ви­тыи рокъ, то εстъ на дεнъ Покро­вы Прε­чи­стоε Бого­матεрε, самъ нε выε­халъ алъ­бо бы судεи сво­их на тую вεрхꙋ и нижεи ѡпи­са­ную роспра­ву н[а]шу нε вывεл, тогды таѩ сто­ро­на, кото­раѩ выεдεтъ и судεи сво­их вывεдεтъ, вод­луг доводꙋ ѡноε сто- роны и людεи εго, на штож ѡны пεрεд тыми судѩ­ми довод слуш­ныи вод- луг ѡбы­чаѩ пра­ва вчы­ни­ли, || [арк. 302 зв.] тыε суди, кото­рыε бы с чыε[ε] сто­ро­ны на ѡн час выε­ха­ли, мεли всимъ тым рεчамъ, кому бы до кого было дεло, вска­за­нъε вчы­ни­ти, и што бы коль­вεкъ тыε суди на ком вска­за­ли, то мεла таѩ сто­ро­на, кото­раѩ бы сама нε ста­ла албо бы судεи сво­их на ѡнъ час нε вывε­ла, втεр­пεть, и повинъ­на бы была ѡнои сто­ронε, кото­рои бы што ѡт тых судεи ска­за­но было, то всε пла­ти­ти бεз кож­до­го гадрунъку (!).
Гдεж на ѡнъ час мεжы ины­ми рεча­ми ѡпи­са­ли сѩ εсмо тεж были ли- сты нашы­ми ѡба­пол­ны­ми з обу сто­ронъ, мεно­ви­тε иж εсмо мεли на ѡном жε вεрхꙋ писа­ном року, то εст на дεнъ Покро­вы Прεчы­стоε, зꙋпол­ную справεд­ли­во­стъ ѡдεнъ дру­го­му пεрεдъ тыми нашы­ми на то взѩты­ми судѩ­ми, вод­луг запи­совъ н[а]шых, в кото­рых кож­даѩ рεч шырεи и доста­точ­нεи была ѡпи­са­на, бεз кож­доε вымо­вы вчы­ни­ти, ѩк в зεм­лѩх паш­ных и борт­ных, в сεно­жатεх, в кгвал­тεхъ, в наεздъ­ках, в боεх, в гра­бε­жах, в пожо­гах, в боб­ро­вых гонεх и в ынъ­шых рεчах, кром тых правъ, кото­рыε пра­ва пεр­во сεго ѡт ѡдε­на­дца­ти лεтъ мεлъ кнѩз Алεк­санъ­дръ з отцεмъ моим, з отъ­цεм жоны моεε, з нεбож­чы­комъ паном Сεмε­номъ Поло­зо­ви­чомъ, дεр­жавъцою рεчыц­ким, про­мεж­ку тых жε вεрхꙋ ѡпи­са­ных имεнεи н[а]шых, и чому на ѡнъ час конεц был вчы­нεнъ, ѩкъ в зεм­лѩх паш­ных, и въ борт­номъ дεрεвε, и въ сεно­жатεх, кгвал­тεх, в боεх и въ гра­бε­жох, того мы и на тот час на томъ тεпεрε­шъ­нεмъ || [арк. 303] поло­жо­номъ року н[а]шомъ ничымъ нε мεли взру­шы­ва­ти, алε всε тоε вод­луг того, ѩкъ ѡно­го часу, и кгды кнѩз Алεк­сан­дръ с п[а]ном Сεмε­ном Поло­зо­ви­чом пра­во мεлъ, суди ихъ спра­ви­ли и въмоц­ни­ли, з обу сто­ронъ листы и зару­ка­ми ѡбъ­вѩ­за­ли, то всε мы нинε и на пото­мъ­ныε часы, мы сами и нашы потом­ки, на ѡбε сто­ро­ны вεч­нε дεр­жа­ти маεмъ. Ниж­ли кото­рыε кривъды и шко­ды ста­лисѩ были послε ѡног[о] пра­ва, кото­роε кнѩз Алεкъ­санъ­дръ с п[а]ном Сεмε­номъ Поло­зо­ви­чомъ мεл, в томъ во въсεмъ мεли εсмо были собε з обу сто­ронъ на тот вышεи ѡпи­са­ныи поло­жо­ныи рокъ справεд­ли­во­сти во въсих рεчах чыни­ти пεрεд тыми н[а]шыми и з обу сто­ронъ взѩты­ми судѩми.
Тεжъ ѡ кото­рыи ѡст­ровъ на имѩ ѡ Ѡсовъ, ѡ чεтвεр­тую часть того ѡст­ро­ва Ѡсо­ва, мεл пра­во кнѩз Алεкъ­сан­дръ з нεбож­чы­ком кнѩ­зом (!) Сεмε­номъ Поло­зо­ви­чом пεрεд судѩ­ми, з обу сто­ронъ собε на то взѩты­ми, то εстъ пεрεдъ п[а]номъ Ѡни­киεмъ Гор­но­стаεмъ, а п[а]ном Сεмε­номъ Кми­ти­чомъ, а п[а]ном Матѳεεмъ Заморεнъ­ком, а п[а]ном Ива­номъ Дани­лεви­чомъ, гдε тыε суди на ѡнъ час ѡ тую чεтвεр­тую част того ѡст­ро­ва Ѡсо­ва мεжы ними конъ­ца жад­но­го и справεд­ли­во­сти на конεц были нε въчынили.
При том тεжъ на ѡнъ жε час кнѩз Алεк­санъ­дръ искал под паномъ Сεмε­номъ Поло­зо­ви­чомъ сεла на имѩ Новосε­локъ, гдεж и тому имεнъю Новосεл­камъ на ѡнъ час конεц сѩ нε стал.
А такъ ѩ, || [арк. 303 зв.] Дмит­рεи, и ж (!) жоною моεю Ѳεнъ­ною мεжы ины­ми рεча­ми, ѩкъ ѡ тую чεтвεр­тую часть прεрε­чо­но­го ѡст­ро­ва Ѡсо­ва, такъ тεж и ѡ тоε сεло Новосεлъ­ки, ѡпи­са­лисε εсмо были кнѩ­зю Алεк­сан­дру на тот жε вышεи ѡпи­са­ныи рокъ, то εстъ на свεтоε Покро­вы Прεчы­стоε Бого­матεрε, во въсεм томъ пεрεд тымы ж нашы­ми вεрхꙋ писа­ны­ми судѩ­ми, на тотъ ѡпи­са­ныи рокъ взѩты­ми, в отъ­казε быти и справεд­ли­вость конεч­ную, ничым сѩ нε вымо­вълѩ­ю­чы, зъ сεбε вчынити.
И кгды тот рокъ нашъ, з обу сто­ронъ листы и запи­сы нашы­ми зазна­чо­ныи, то εстъ дεнъ Покро­ва Прεчы­стоε Бого­матεрε, при­шолъ, εго м[и]л[о]сть кнѩзь Алεк­санъ­дръ Виш­нεвε­цъ­кии самъ на тотъ рокъ назна­чо­ныи выε­халъ и на мεстъ­цы, кото­роε εсмо собε з обу сто­ронъ зво­ли­ли, ста­но­ви­лъ­сѩ, и ачъ­колвεкъ на тотъ ѡпи­са­ныи час ѡдно­го суди своε­го, то εстъ кнѩзѩ Ива­на Миха­и­ло­ви­ча Виш­нεвε­цъ­ко­го, бра­та своε­го, кото­ро­го в листε своεмъ мεно­ви­тε былъ ѡпи­салъ, мεти нε могъ, ино кнѩз Алεк­санъ­дръ на тоε мεст­цε ино­го судю, то εст п[а]на Мико­лаu Вои­тε­хо­ви­ча Нар­бур­та (!), дεр­жавъцꙋ крεвъско­го и мозыр­ско­го, а при томъ другог[о] судю, мεно­ви­тε, собε взѩто­го, п[а]на Мар­ка Васи­лεви­ча, на тотъ час справъцꙋ боб­ру­ис­ко­го, мεлъ. Гдεж самъ кнѩз Алεк­санъ­дръ и с тыми сво­и­ми судѩ­ми на сумεст­ную дꙋбро­ву имεнъѩ Бра­гин­ско­го и Ѡст­ро­глѩ­до­въско­го на нεко­то­роε врочы­щε на имѩ Полои при­ε­халъ, Ѩ тεжъ, Дмит­рεи, || [арк. 304] и з жоною моεю Ѳεнъ­кою и с пасы­нъ­комъ моимъ кнѩзεм Ива­номъ тамъ жε на тоε вεрхꙋ мεнε­ноε врочы­щε на Пои­ло (!) на тои жε вεр­ху ѡпи­са­ныи рок, на дεнь Покро­вы Прεчы­стоε, чынεчы досытъ запи­су моε­му, до их м[и]л[о]сти εсми сам при­ε­халъ, нижъ­ли судεи моих, ѩкъ тых, кото­рых εсми мεно­ви­тε в листε в листε (!) моεмъ был ѡпи­салъ, такъ тεж и инъ­шых судεи, на то мεст­цε за нεко­то­ры­ми пεвъны­ми при­чы­на­ми мεти εсми нε мог, а такъ ѩ, Дмит­рεи, и з жоною моεю Ѳεнъ­ною и с пасы­нъ­комъ моимъ кнѩзεмъ Ива­номъ, хотεчы пεвънεи­шую и кгрун­то­вънεи­шую при­ѩзнь зъ εго м[и]л[о]стю кнѩзεмъ Алεк­санъ­дромъ и с потом­ки εго на потом­ныε часы собε и потом­ком и имεнъ­ѩм н[а]шымъ, в сусεд­ствε собε при­лεг­лым, ꙋчы­ни­ти, про­си­ли єсмо εго за то εго м[и]л[о]сти (!) кнѩзѩ Алεк­сандра, абы εго м[и]л[о]ст, нε въсту­пу­ю­чы ани вда­ю­чы сѩ з нами в жад­ныε пра­ва, сусεд­ским, при­ѩтεл­ским а зъгод­ли­вым ѡбы­чаεмъ ѡ тыε вси рεчы и заиштьѩ и крив­ды н[а]шы, ѡ кото­рыε сѩ εсмо были ку пра­ву зъε­ха­ли, з нами ꙋго­ди­ти и при­ѩтεл­ским ѡбы­чаεм нало­жы­ти рачыл.
Гдεж εго м[и]л[о]ст кн[ѩ]зь Алεк­сан­дръ, хотεчы з нами кгрун­то­ивънεи­шую (!) а пεвънεи­шую сусεд­скую при­ѩзнь, про­мεж­ку нас и потом­ковъ н[а]шых, и тεж про­мεж­ку имεнεи нашых вчы­ни­ти || [арк. 304 зв.] вгодꙋ и εднанъ[ε] пεрεд их м[и]л[о]стю вышεи мεнε­ны­ми судѩ­ми сво­и­ми з нами, εстъ вчы­нил тымъ ѡбы­чаεмъ под тым способом.
Его м[и]л[о]ст кн[ѩ]зь Алεк­сан­дръ кото­ро­го сεла н[а]шого на имѩ Новосε­лок з люд­ми и зо въсим тым, што ку тому сεлу Новосεлъ­кам при­слу­хаεтъ, мεлъ под нами пра­вомъ поис­ки­ва­ти, кото­роε сεло Новосεлъ­ки з давъных часовъ ку Бра­ги­ню при­слу­ха­ло, того сεла Новосε­локъ, и з люд­ми, и зо въси­ми паш­нѩ­ми, и з борт­ны­ми зεм­лѩ­ми, и з данъ­ми мεдо­вы­ми и гро­шо­вы­ми, и со въси­ми пожыт­ка­ми и дохо­ды, кото­рыε ку тому сεлу при­слу- хаютъ и ѩко сѩ тоε сεло Новосεлъ­ки в собε маεтъ, ничо­го на сεбε и на потом­ки своε нε ѡста­ву­ю­чы, намъ и нашым потом­комъ на вεч­ныε часы далъ и посту­пил­сѩ, и въжо сѩ ѡт тых часовъ εго м[и]л[о]ст кн[ѩ]зь Алεк­сан­дръ самъ и εго кнε­гинѩ и их м[и]л[о]сти потом­ки в тоε сεло Новосεлъ­ки и во въсε тоε, што ку тому сεлу при­слу­хаεтъ, ничим сѩ всту­па­ти ани тог[о] сεла Новосε­локъ под нами и потом­ки нашы­ми поис­ки­ва­ти вεч­ны­ми часы нε мают.
А ѩ тεж, кнѩз Дмит­рεи, зъ жоною моεю Ѳεнь­кою и с пасы­нъ­комъ моимъ кнѩзεм Ива­номъ напро­тивъку того посту­пи­лисѩ εсмо εг[о] м[и]л[о]сти кнѩ­зю Алεк­сан­дру на вεч­ность трεтюю часть, кото­рую εсми мεлъ в ост­ро­вε || [арк. 305] Вεлεтинε, в кото­ром ѡст­ро­вε кн[ѩ]зь Алεк­сан­дръ двε части маεтъ, а мы мεли трεтюю част, с кото­роε ж трεтεε части мнε хожы­ва­ло дани гро­шо­воε копа бεз трεх гро­шεи, мεдо­воε дани лук­но мεдꙋ.
Кꙋ тому εщε ѩ, Дмит­рεи, и з жоною моεю Ѳεнъ­ною и с пасын­комъ моимъ кн[ѩ]зεм Ива­номъ посту­пи­ли и дали εсмо εго м[и]л[о]сти кн[ѩ]зю Алεк­сан­дру такъ­жε на вεч­но­стъ часть зεм­ли н[а]шоε, кото­рую εсмо мεли в сεлε и въ зεм­ли кн[ѩ]зѩ Алε­кан­дро­вои у Мику­ли­чах на имѩ Чεпεлεвъщы­ну, кото­рую зεм­лю тамъ у Мику­ли­чах мεл, дεр­жалъ, пахал и завε­дал ѡт насъ чоло­вεкъ при­хо­жии на имѩ Иванъ Клад­ко, кото­роε зεм­ли при­хо­дит дани гро­шо­воε пол­ко­пы бεз пол­то­ра гро­ша, мεдо­воε дани чоты­ри бεл­цы, то εстъ полъ лук­на мεдꙋ. Тоε Чεпεлεвъщы­ны посту­пи­ли εсмо εго м[и]л[о]сти кн[ѩ]зю Алεк­сан­дру всεε, ѡкро­мε ѡдноε нивы на имѩ Ходо­ти­ны, кото­рую ниву Ходо­ти­ну тот жε Клад­ко дεр­жал и пахал под­лε сεла Ѡст­ро­глѩ­до­вич и з сεли­щомъ, кото­роε сεли­щε тоε жъ Чεпεлεвъщы­ны εст у сεлε Ѡст­ро­глѩ­до­ви­чах. Тоε нивы и с тым сεли­щεм кн[ѩ]зю Алεк­сан­дрꙋ εсми нε посту­пил, а кн[ѩ]зь Алεк­сан­дръ тεжъ в тую || [арк. 305 зв.] ниву Ходо­т­инъ и въ тоε сεли­що в Ост­ро­глѩ­до­ви­чах нε маεтъ сѩ ничым ꙋступовати.
А што сѩ доты­чεтъ чεтвεр­тоε части ѡст­ро­ва на имѩ Ѡсо­ва, в кото­ромъ ѡст­ро­вε кн[ѩ]зь Алεк­сан­дръ маεтъ три части, а мы мεли εсмо мεти чεтвεр­тую часть, ѡ кото­рую чεтвεр­тую часть пεрвεи того мεл кн[ѩ]зь Алεк­сан­дръ пра­во з нεбож­чы­комъ паномъ Сεмε­номъ Поло­зо­ви­чомъ, ѡ штож конεцъ сѩ был на ѡнъ час нε стал, ниж­ли до роспра­вы конεч­ноε и до пεвъно­го роз­судъ­ку дана была таѩ чεтвεр­таѩ част того ѡст­ро­ва ѡсо­ва кн[ѩ]зю Алεк­санъ­д­ру в дεр­жанъε, гдε мы тεпεр, а зла­ща (!) ѩ, кнгинѩ Ѳεнъ­на, ѩко ѡтъ­чыч­ка того имεнъѩ будꙋчы, тоε чεтвεр­тоε части того ѡст­ро­ва Ѡсо­ва хотε­ли εсмо εщо под кнѩзεмъ Алεк­санъ­дром пра­вом поис­ки­ва­ти. А такъ мы, вжε и ѡ тоε, нε хотεчы сѩ в жад­ноε пра­во заво­ди­ти, зъгод­ли­вым а εднал­ным ѡбы­чаεмъ тоε чεтвεр­тоε части, кото­рую εсмо мεли мεти в томъ ѡст­ро­вε Ѡсо­вε, даεмъ ꙋжε и посту­пуεмъ εго м[и]л[о]сти кн[ѩ]зю Алεк­сан­дрꙋ на вεчность.
Тыε вси вышεи помεнε­ныε и ѡпи­са­ныε ѡст­ро­вы и зεм­ли, то εст трεтѩѩ част в ост­ро­вε Вεлεтинε, такъ и в εго || [арк. 306] зεм­лю Чεпεлεвъщы­ну ꙋ Мику­ли­чах, кото­рую зεм­лю мεлъ и пахалъ чоло­вεкъ при­хо­жыи на имѩ Иванъ Клад­ко, и тεж чεтвεр­тую часть ѡст­ро­ва на имѩ Ѡсо­ва, ѩ, кн[ѩ]зь Дмитръ Види­ни­цъ­кии, и з жоною моεю Ѳεнь­кою, и с пасы­нъ­комъ моимъ кн[ѩ]зεм Ива­номъ, даεмъ и посту­пуεмъ εго м[и]л[о]сти кн[ѩ]зю Алεк­санъ­дрꙋ, и εго кн[ε]гини, и их потом­ком вεч­но и на вεки нεпорушъно.
Маεтъ кн[ѩ]зь Алεк­сан­дро, и εго кн[ε]гинѩ, и их м[и]л[о]сти потом­ки, и щадъ­ки тыε вси вышεи мεнε­ныε зεм­ли и ѡст­ро­вы вεч­ны­ми часы мεти, и дεр­жа­ти, и их вжы­ва­ти такъ, ѩко сѩ тыε зεм­ли и ѡст­ро­вы здавъна и тεпεр ꙋ сво­их гра­ни­цах, и в обрубεх, и въ сво­их мεжах со въси­ми при­лε­г­ло­стѩ­ми сво­и­ми в собε маютъ и зо въсимъ тым, што к тым вышεи ѡпи­са­ным зεм­лѩмъ и ѡст­ро­вомъ здавъна и тεпεр при­слу­хаεтъ, ничо­го ѡтъ них нε ѡддалѩ­ю­чы ани ꙋбавълѩ­ю­чы, со въси­ми зεм­лѩ­ми паш­ны­ми, и борт­ны­ми, и сεно­жатъ­ми, и з дан­ми мεдо­вы­ми, и гро­шо­вы­ми, и зо въси­ми тых при­ро­чон­ных ѡст­ро­вовъ и зεмль пожытъ­ка­ми, и попла­ты, и дохо­ды, кото­ры­ми коль­вεкъ вымыш­лε­ны­ми ѡбы­ча­и­ми могут назва­ны або мεнε­ны быти.
А што сε доты­чεтъ зεмъль кунич­ных, кото­рых ѩ, Дмитръ, и з жоною моεю Ѳεнъ­ною иска­ти εсмо хотε­ли под кн[ѩ]зεм Алεк­санъ­дромъ, кото­рыε зεм­ли кънѩзъ Алεк­сан­дръ и люди εго з давъных часовъ дεр­жа­ли и паха­ли, ниж­ли с тых зεмлъ людεмъ н[а]шымъ шεсть куниц в каж­дыи год || [арк. 306 зв.] даε­ва­ли и пла­чε­ва­ли, с кож­доε нивы зособ­на по куни­цы, то εстъ по шεсти гро­шεи, а то суть тыε нивы, мεно­ви­тε ѡпи­са­ны, кото­рыε людε кънѩзѩ Алεк­сан­дро­вы, кото­рыε нивы паха­ли и с тых нивъ куни­цы людεм н[а]шым даивали:
Пεр­ваѩ нива на Гомо­ли­чах под лεс­ка­ми, кото­рую пашεт чоло­вεкъ кн[ѩ]зѩа (!) Алεк­санъ­дров на имѩ Бог­данъ Кудинович.
Дру­гаѩ нива на Сосонъ­скои дорозε под­лε боло­та, кото­рую пашεтъ Ѩнъ­ко Голо­ло­бо­вич, εго [жъ] м[и]л[о]сти ч[ε]л[о]в[ε]къ.
Трεтѩѩ нива под Творε­вою, пашεтъ Санъ­ко Боб­руѩ­нин, εго ж м[и]л[о]сти ч[ε]л[о]в[ε]къ.
Чεтъ­вεр­тую ниву там жε под Творε­вою пашεтъ Луч­ка, мεщε­нин брагальскии (!).
Пѩтую ниву пашεт под­лε ꙋзна­чъѩ Ѩко­вεцъ Жεжъчыч.
Шостую ниву за ꙋна­чъ­εм (!) пашутъ на кн[ѩ]зѩ Алεк­санъ­д­ра самого.
Тых всих вεр­ху писа­ных нивъ, ачъ­колвεкъ кн[ѩ]зь Алεк­санъ­дръ и εго люди в дεр­жанъи и въжы­ванъи были, алε куниц, кото­рых люди кн[ѩ]зѩ Алεк­санъ­дро­вы с тых нив людεм моимъ пла­ти­ти нε хотε­ли, тых εсмо куницъ под кн[ѩ]зεмъ Алεк­санъ­дромъ и под εго люд­ми иска­ли. А такъ и ѡ тыε куни­цы там жε на ѡн час бεз жад­но­го пра­ва и заиштъѩ с кнѩзεм Алεк­сан­дром εго м[и]л[о]стью сѩ зъго­ди­ли тым ѡбы­чаεмъ: маεтъ ꙋжε кн[ѩ]зь Алεк­сан­дро, εго м[и]л[о]сти потом­ки ѩкъ тыε вышεи писа­ныε кунич­ныε зεм­ли вεч­ны­ми часы дεр­жа­ти, такъ тεж и куниц, кото­рых εсмо поис­ки­ва­ли, кото­рыε куни­цы людε кн[ѩ]зѩ Алεк­санъ­дро­вы людεмъ || [арк. 307] н[а]шымъ повнъ­ны были давать, ѡтъ тых час[о]въ въжо и тых куниц нинε и на потом­ныε часы дава­ти нε маютъ, а мы сѩ тεж вжо сами и люди н[а]шы в тыε вси вεрхꙋ писа­ныε кунич­ныε зεм­ли и въ тыε куни­цы ничым сѩ вεч­ны­ми часы всту­па­ти нε маεмъ.
Што сѩ тεж доты­чεтъ дꙋбро­вы и роспа­шεи и зεмъль ꙋ Высо­комъ, гдε кн[ѩ]зь Алεк­санъ­дръ дворεц собε спра­вил и паш­ню свою тамъ маεтъ, мы тεж в тоε ничым сѩ всту­по­ва­ти нынε и на потом­ныε часы нε маεмъ.
Ѩкож тыε вси вышεи мεнε­ныε мεно­ви­тε ѡпи­са­ныε ѡст­ро­вы и зεм­ли и иныε вси рεчы, дани гро­шо­выε и мεдо­выε дали и посту­пи­ли сѩ εсмо вжо ѡт тых часовъ εго м[и]л[о]сти кн[ѩ]зю Алεк­санъ­д­ру, и εго кнги­ни, и их м[и]л[о]сти потом­ком и щад­комъ на вεч­ность, ничо­го на нас самых, ани на нашы пото­мъ­ки нинε и на потом­ныε вεч­ныε часы нε ѡставꙋ­ю­чы, и въжε ѡтъ тых часовъ ѩ, кнѩ­гинѩ Ѳεнъ­на, з мужомъ моимъ кнѩзεм Дмит­ром, и дεти, и пото­мъ­ки н[а]шы в тыε вси прεрε­чо­ныε зεм­ли, и ѡст­ро­вы, и въ куни­цы, и в ынъ­шыε вси вεрхꙋ ѡпи­са­ныε рεчы нико­то­ры­ми вымыш­лε­ны­ми при­чы­на­ми вεч­ны­ми часы всту­по­ва­ти сε нε маεмъ. А εсли бых ѩ, Ѳεнъ­ка, албо мужъ мои, аль­бо хто коль­вεкъ з дεтεи и потом­ковъ н[а]шых мεли бых­мо хто з нас с того тεпεрεш­нε­го добровольног[о] запи­су н[а]шого со всε­го того вышεи писа­но­го высту­па­ти аль­бо кото­рымъ коль­вεкъ вымыш­лε­нымъ ѡбы­чаεмъ мεли бых­мо сѩ того запи­су н[а]шого дεр­жа­ти, тогды маεмъ г[о]с[по]д[а]рꙋ коро­лю εго м[и]л[о]сти вины и зару­ки || [арк. 307 зв.] запла­титъ двεстε руб­лεи гро­шεи, а сто­ронε, то εст кнѩ­зю Алεк­санъ­д­ру алъ­бо εго потом­комъ, маεмъ мы аль­бо н[а]шы потом­ки, хто бы с того высту­пил, запла­ти­ти сто руб­лεвъ гро­шεи, а и запла­тив­шы тоε, ѡднакъ жε нε маεмъ того н[а]шого тεпεрεш­нε­го добровольног[о] запи­су ничым рушы­ти и въс­тор­ги­ва­ти, а ни с нεго кото­ры­ми коль­вεк вымыш­лε­ны­ми при­чы­на­ми высту­па­ти, алε прεд­сѩ тотъ нашъ тεпεрεш­нии доб­ро­вол­ныи запис, кото­рыи εсмо εго м[и]л[о]сти кнѩ­зю Алεкъ­санъ­д­ру тεпεр на сεбε дали, моц­нε а ни въ чомъ нε ѡтмεнъ­нε, при въсεи моцы и вълад­но­сти εго захо­вы­ва­ю­чы, мы сами и потом­ки н[а]шы вεчъ­ны­ми часы нεпо­руш­но дεр­жа­ти маεмъ.
На шътож εсми ѩ, кн[ѩ]зь Дмитръ Рома­но­вич Види­ниц­кии, вос­по­локъ и з жоною моεю кнε­гинεю Ѳεнь­кою Сεмε­но­въною Поло­зо­въною сεс нашъ вызна­ныи листъ, на парк­га­мεнε писа­ныи, εго м[и]л[о]сти кнѩ­зю Алεк­санъ­д­ру дали, ку кото­ро­му листу и запи­су н[а]шому и пεча­ти εсмо свои привεсили.
А при том были, того доб­рε свε­до­мы пан Мико­лаи Вои­тε­хо­вич Нар­бутъ, дεр­жавъ­ца крεв­скии и мозыр­скии, а дво­ранε г[оспо]д[а]рскиε панъ Мар­ко Васи­лεвич, на тот час будꙋчыи справъ­ца боб­ру­ис­кии, а панъ Матъ­aεи Заморε­нокъ, а панъ Грε­горεи Миха­и­ло­вич Тавълуεви­ча, а панъ Васи­лεи Дεд­ко­вичъ, а върѩд­никъ εε м[и]л[о]сти п[а]нεε Ѡлбрих­то­воε Мар­ти­но­ви­ча Кга­штолъ­то­воε, воε­воды­ноε витεб­скоε, любεц­кии панъ Ста­ни­слав Домε­ни­ко­въскии. || [арк. 308] Гдεж ѩ, кнѩз Дмит­рεи, с кнѩ­гинεю Aεн­ною длѩ лεпъ­шо­го свε­до­мѩ и твεр­до­сти про­си­ли εсмо тых вεрхꙋ писа­ных п[а]новъ ѡ пεча­ти, и их м[и]л[о]ст на н[а]шу про­збу то ꙋчы­ни­ли, пεча­ти свои к сεму н[а]шому листу привεсили.
Писан ꙋ Брѩ­ги­ни под лεты Божε­го Наро­жεнъѩ тисε­ча пѩтъ­сотъ сорокъ пεр­во­го годꙋ м[ε]с[ε]ца ѡктεб­ра шостыи дεн индиктъ пѩтыинадцат.

Дж.: НГАБ. – Ф. 1741. – Оп. 1. – Спр. 1. – Арк. 301–308.

Інформації про печатки немає

Релятівні категорії документів

Релятівні генеалогії

Всі кате­горії документів